Przejdź do treści

UCZESTNICY STUDIÓW 

Studia podyplomowe na kierunku Coaching kryzysowy w biznesie kierujemy w szczególności:

 • do osób, które chcą uczyć się funkcjonowania w roli coacha kryzysowego, pogłębiać
  i rozwijać swoje kompetencje na stanowiskach kierowniczych (średniego i wyższego szczebla),
 • do osób, które planują prowadzić własną działalność coachingową ze specjalizacją kryzysową,
 • do właścicieli małych i średnich firm,
 • do pracowników HR zainteresowanych podnoszeniem efektywności procesu zarządzania personelem w perspektywie strategicznej w oparciu o zapobieganie patologiom środowiska pracy,
 • do wszystkich osób zainteresowanych poszerzeniem lub nabyciem wiedzy z obszaru coachingu kryzysowego.

CEL STUDIÓW

Celem studiów jest przekazanie kompleksowej i nowoczesnej wiedzy teoretycznej oraz przede wszystkim szkolenie umiejętności coachingowych zgodnie z potrzebami strategicznymi nowoczesnego biznesu i współczesnego personelu.

Studia obejmują niezbędne zagadnienia konieczne do pełnienia roli coacha kryzysowego i trenera w obszarze rozwoju zawodowego, indywidualnego oraz zespołowego. Celem programu studiów jest przygotowanie słuchaczy do systematycznego i efektywnego praktykowania treningu w oparciu o najlepsze standardy zawodowe.

Studia są ciekawą propozycją dla osób, które kierują ludźmi lub ich uczą: przełożonych, liderów, szefów, trenerów, szkoleniowców, nauczycieli oraz tych, którzy zamierzają takie role pełnić.

Studia mogą również stanowić profesjonalne uzupełnienie portfolio zawodowego osób pragnących doskonalić swoje osobiste kompetencje w obszarze miękkiego zarządzania pracownikami borykającymi się z różnymi trudnościami i sytuacjami kryzysowymi jak i dla samych pracowników którzy doświadczają lub doświadczali w życiu sytuacji trudnych.

Dodatkowe korzyści

Zaproponowany program Studiów umożliwia poznanie siebie, swoich silnych i słabych stron, na które chcemy skutecznie oddziaływać.

Uczestnicy Studiów poznają techniki interwencyjne i coachingowe przy pomocy, których zastosują metody określania i realizacji celów stawianych przed współczesną kadrą kierowniczą jak i nowoczesnym przedsiębiorstwem.

Na wykładach, ćwiczeniach, treningach i zajęciach superwizyjnych słuchacze uczyć się będą budowania relacji służącej osobistemu i zawodowemu rozwojowi klienta borykającego się z trudnościami.

Studia podyplomowe mają na celu zapoznanie uczestników z podstawowymi metodami prowadzenia coachingu kryzysowego. Umożliwiają również praktyczne opanowanie podstawowych umiejętności pracy coacha kryzysowego w biznesie.

Kluczowymi korzyściami studiów będzie również: rozwinięcie umiejętności komunikacyjnych, pracy zespołowej, opanowanie umiejętności trenerskich i coachingowych, rozwinięcie inteligencji emocjonalnej oraz opanowanie umiejętności wprowadzania zmian biznesowych jak również skutecznego odzyskiwania zasobów w okolicznościach przejściowego braku dostępu do zasobów osobistych a następnie skutecznego osiągania celów. Zaproponowany program Studiów umożliwia także poznanie siebie, swoich silnych i słabych stron, na które chcemy skutecznie oddziaływać. Uczestnicy Studiów otrzymają również techniki przy pomocy, których poznają metody pracy z klientem /pracownikiem znajdującym się w sytuacji kryzysowej.

Zdobyta wiedza i umiejętności pomogą wzmocnić przewagę konkurencyjną firmy dzięki efektywnemu wykorzystaniu kapitału ludzkiego. Strategicznym celem coachingu kryzysowego jest bowiem czynienie świata lepszym poprzez: dbanie o etyczne i zdrowe środowisko zawodowe, pomaganie osobom w sytuacjach życiowych trudnych/kryzysowych, rozwijanie potencjału osobistego, doskonalenie organizacji, wspieranie liderów, inicjowanie i doprowadzanie do sukcesu wartościowych przedsięwzięć.

Zajęcia mają w zdecydowanej mierze charakter praktyczny, równolegle z wykładami prowadzone są zajęcia warsztatowe oraz treningi interpersonalne.

ORGANIZACJA STUDIÓW

INFORMACJE PODSTAWOWE

 • Zajęcia na studiach podyplomowych odbywają się w systemie zjazdów sobotnio – niedzielnych, co 2 tygodnie,
 • Studia trwają dwa semestry i obejmują 220 godzin zajęć prowadzonych przez Wykładowców Uczelni oraz Ekspertów zewnętrznych – Specjalistów, mających duże doświadczenie praktyczne.

INFORMACJE OGÓLNE

 • Zajęcia na studiach podyplomowych prowadzone są w układzie semestralnym, z wyjątkiem sytuacji, gdy Zarządzenie Rektora o powołaniu studiów, ustala inne, niż semestr okresy zaliczeniowe,
 • Plan i program studiów podyplomowych zatwierdzany jest przez Radę właściwego Wydziału,
 • Nadzór nad realizacją planu i programu studiów podyplomowych sprawuje Dziekan właściwego Wydziału,
 • Warunkiem ukończenia studiów jest uzyskanie zaliczeń z wszystkich przedmiotów, przewidzianych w programie studiów. Program studiów może przewidywać także opracowanie pracy pisemnej pod kierunkiem Promotora lub egzamin końcowy z całości przedmiotów objętych programem studiów,
 • Pracę pisemną, o ile przewiduje ją program studiów, należy złożyć w wersji drukowanej i elektronicznej do Centrum Studiów Podyplomowych, po uzyskaniu pisemnej akceptacji Promotora pracy,
 • Za organizację i przebieg studiów podyplomowych odpowiada Dyrektor Centrum Studiów Podyplomowych oraz Opiekunowie Merytoryczni poszczególnych edycji studiów.

WARUNKI UKOŃCZENIA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH NA KIERUNKU COACHING KRYZYSOWY W BIZNESIE

 • Warunkiem ukończenia studiów jest obecność na zajęciach oraz zaliczenie wszystkich przedmiotów, jakie są przewidziane w programie studiów,
 • Warunki zaliczenia przedmiotów ustalają poszczególni prowadzący. Na pierwszych zajęciach prowadzący przedmiot informuje słuchaczy o warunkach i formie zaliczenia zajęć,
 • Warunkiem ukończenia studiów jest dodatkowo pozytywny wynik z egzaminu organizowanego na zakończenie studiów oraz napisanie, złożenie i obrona pracy dyplomowej,
 • Słuchaczowi, który ukończył studia podyplomowe, Uczelnia wystawia Świadectwo Ukończenia Studiów w terminie 30 dni od dnia ukończenia studiów podyplomowych i rozliczenia się z opłat określonych w umowie o studia podyplomowe, zgodnie z wzorem określonym w obowiązujących w tym zakresie przepisach prawa.

OPIEKUN MERYTORYCZNY KIERUNKU I WYKŁADOWCY 

Dr Agnieszka Nowocień - Doktorat obroniła na Uniwersytecie Szczecińskim na Wydziale Zarządzania i Ekonomiki Usług w zakresie polityki personalnej, marketingu usług, ekonomiki łączności. W 2008 roku uzyskała certyfikat „Practitioner in the Art of NLP” - Polskiego Stowarzyszenia Trenerów NLP, a w 2010 roku ukończyła Pierwsze Studium Trenerów o specjalności coaching, psychologia biznesu, negocjacje w biznesie, NLP. Ponadto posiada certyfikaty Trener Biznesu, Certified Business Trainer, NLP Training Design Specialist, YCC Coach, Mistrz Praktyk NLP w Biznesie, Praktyk NLP w Biznesie. Jest nie tylko doświadczonym wykładowcą z pasją, ale przede wszystkim praktykiem. Współpracuje z Polskim Radiem Trójką, Radiem Plus oraz Telewizją Polską TVP2. Trener wewnętrzny w Urzędzie Komunikacji Elektronicznej w Warszawie oraz aktywny trener biznesu. Wykłada również w Wyższej Szkole Bankowej w Radomiu oraz na Akademii Obrony Narodowej w Warszawie. W wolnym czasie lubi zajmować się florystyką, architekturą wnętrz
i przestrzeni, kocha podróżować.

Kadrę wykładowców stanowią doświadczeni pracownicy naukowo – dydaktyczni, trenerzy, coachowie menedżerowie, doradcy personalni oraz specjaliści – praktycy. Gwarantuje to wysoki poziom przekazywanej wiedzy i ścisłe powiązanie z praktyką przy wykorzystaniu nowoczesnych, aktywnych form kształcenia.

Katarzyna Dobrowolska

Katarzyna Dobrowolska

Centrum studiów podyplomowych

tel. (22) 262 88 55,

podyplomowe@uth.edu.pl

Zapisz się!