BIEGŁY DO SPRAW ZAPOBIEGANIA I WYKRYWANIA PRZESTĘPSTW GOSPODARCZYCH I KORUPCJI 

Uczestnicy studiów

Studia podyplomowe na kierunku Biegły do spraw zapobiegania i wykrywania przestępstw gospodarczych i korupcji, kierujemy w szczególności:

 • do osób zainteresowanych specjalizacją w zakresie profesjonalnego zapobiegania i wykrywania nadużyć i przestępstw gospodarczych tj. w głównej mierze: kontrolerów wewnętrznych, audytorów wewnętrznych, kontrolerów finansowych, specjalistów ds. zamówień publicznych, specjalistów ds. bezpieczeństwa, pracowników działów finansowych, księgowości , płac, inwestycji i sprzedaży, specjalistów ds. rozliczania środków unijnych,
 • do pozostałych osób zainteresowanych tematyką zapobiegania i wykrywania przestępstw gospodarczych i korupcji.

Cel studiów

Celem studiów jest poznanie teoretycznych podstaw umożliwiających efektywne wykonywanie zawodu oraz praktyczny instruktaż dotyczący podstawowych problemów organizacji i działalności podmiotów gospodarczych.

Podczas zajęć przedstawione zostaną akty prawne, zawodowe standardy i regulacje dotyczące pracy biegłych wykrywających oszustwa i nadużycia gospodarcze, a także metodologia prowadzenia badań i zasady ich dokumentowania. Powyższy zakres uzupełniony będzie elementami teoretycznymi i praktycznymi z psychologii pracy, umożliwiającymi nabycie umiejętności przydatnych w realizacji zadań.

Program oparty jest na wymaganiach międzynarodowych kwalifikacji biegłego ds. wykrywania przestępstw gospodarczych (Certified Fraud Examiner) oraz doświadczeniach z polskiej praktyki w tym zakresie.

Dodatkowe korzyści i certyfikaty

Po ukończeniu studiów z wynikiem pozytywnym Absolwenci otrzymują:

 1. Świadectwo Ukończenia Studiów Podyplomowych
 2. Certyfikat Biegły do spraw zapobiegania i wykrywania przestępstw gospodarczych i korupcji,
 3. Prawo wpisu na Krajową Listę Profesjonalnych Audytorów i Kontrolerów   Wewnętrznych prowadzoną przez PIKW http://www.klpaikw.pl/,
 4. Bezterminowe wsparcie merytoryczne ze strony Rady Programowej PIKW w zakresie czynności wykonywanych na stanowisku związanym z uzyskaną specjalizacją.   / patrz    § 9 Regulaminu KLPAiKW http://www.klpaikw.pl/regulamin,165.html /

 

ORGANIZACJA STUDIÓW 

 INFORMACJE PODSTAWOWE

 • Zajęcia na studiach podyplomowych odbywają się w systemie zjazdów sobotnio – niedzielnych, co 2 tygodnie,
 • Studia trwają dwa semestry i obejmują 208 godzin zajęć prowadzonych przez Wykładowców Uczelni oraz Ekspertów zewnętrznych – Specjalistów, mających duże doświadczenie praktyczne.

INFORMACJE OGÓLNE

 • Zajęcia na studiach podyplomowych prowadzone są w układzie semestralnym, z wyjątkiem sytuacji, gdy Zarządzenie Rektora o powołaniu studiów, ustala inne, niż semestr okresy zaliczeniowe,
 • Plan i program studiów podyplomowych zatwierdzany jest przez Radę właściwego Wydziału,
 • Nadzór nad realizacją planu i programu studiów podyplomowych sprawuje Dziekan właściwego Wydziału,
 • Warunkiem ukończenia studiów jest uzyskanie zaliczeń z wszystkich przedmiotów, przewidzianych w programie studiów. Program studiów może przewidywać także opracowanie pracy pisemnej pod kierunkiem Promotora lub egzamin końcowy z całości przedmiotów objętych programem studiów,
 • Pracę pisemną, o ile przewiduje ją program studiów, należy złożyć w wersji drukowanej i elektronicznej do Biura Centrum Studiów Podyplomowych, po uzyskaniu pisemnej akceptacji Promotora pracy dyplomowej,
 • Za organizację i przebieg studiów podyplomowych odpowiada Koordynator Centrum Studiów Podyplomowych oraz Opiekunowie Merytoryczni poszczególnych edycji studiów.

WARUNKI UKOŃCZENIA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH NA KIERUNKU BIEGŁY DO SPRAW ZAPOBIEGANIA PRZESTĘPSTW GOSPODARCZYCH I KORUPCJI

 • Warunkiem ukończenia studiów jest obecność na zajęciach oraz zaliczenie wszystkich przedmiotów, jakie są przewidziane w programie studiów,
 • Warunki zaliczenia przedmiotów ustalają poszczególni prowadzący. Na pierwszych zajęciach prowadzący przedmiot informuje słuchaczy o warunkach i formie zaliczenia zajęć,
 • Warunkiem ukończenia studiów jest dodatkowo napisanie, złożenie i obrona pracy dyplomowej na zakończenie studiów,
 • Słuchaczowi, który ukończył studia podyplomowe, Uczelnia wystawia Świadectwo Ukończenia Studiów w terminie 30 dni od dnia ukończenia studiów podyplomowych i rozliczenia się z opłat określonych w umowie o studia podyplomowe, zgodnie z wzorem określonym w obowiązujących w tym zakresie przepisach prawa.

Opiekun Merytoryczny kierunku oraz Wykładowcy

Marek Dyjasz - ekspert PIKW w zakresie przeciwdziałania i zwalczania przestępczości gospodarczej i korupcyjnej. Inspektor Policji w stanie spoczynku, służbę zakończył w 2012 r. po 30 latach służby w pionie kryminalnym. W ostatnich latach swojej kariery pełnił funkcję Dyrektora Biura Kryminalnego Komendy Głównej Policji (2010-2012) nadzorując pracę policjantów służby kryminalnej i dochodzeniowo-śledczej w Polsce. Wcześniej pełnił funkcję Naczelnika Wydziału Zabójstw Komendy Stołecznej Policji (1999-2004), Naczelnika Wydziału Kryminalnego Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu (2005-2007) oraz Naczelnika Wydziału Kryminalnego Komendy Głównej Policji (2008-2009). Posiada bogate doświadczenie zawodowe w zwalczaniu przestępczości kryminalnej w tym przeciwko życiu, zdrowiu i mieniu oraz przestępczości gospodarczej i korupcyjnej.

Waldemar Ignaczak – ekspert PIKW w zakresie analizy kryminalnej (śledczej) oraz zarządzania informacjami o charakterze kryminalnym. Inspektor Policji w stanie spoczynku, służbę zakończył w 2014 r. po ponad 31 latach służby w pionie kryminalnym. W ostatnich latach pełnił funkcję Zastępcy Dyrektora Biura Służby Kryminalnej Komendy Głównej Policji oraz - przed reorganizacją KGP - Zastępcy Dyrektora Biura Wywiadu Kryminalnego KGP (2007 - 2014), nadzorując pracę policjantów komórek wywiadu kryminalnego w Polsce.

 

Andrzej Tomczyński – ekspert Polskiego Instytutu Kontroli Wewnętrznej w zakresie kontroli w administracji publicznej. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego - mgr administracji. Inspektor Policji w stanie spoczynku. W latach 2011-2015 pełnił funkcję Dyrektora Biura Kontroli Komendy Głównej Policji, wcześniej w latach 2005-2011 pełnił służbę na stanowisku Naczelnika Wydziału Kontroli Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi.

 

Sławomir Kępka - Czynny oficer Policji, Wydziału dw. z Korupcją. Ukończone studia magisterskie na kierunku pedagogika kryminologiczna, Wyższa Szkoła Nauk Społecznych w Warszawie.

 Ewa Maszer - Czynny oficer Policji, kierownik Sekcji Dochodzeniowo-Śledczej Wydziału Komendy Stołecznej Policji. Magister pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej, ukończony kurs dla absolwentów szkół wyższych w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie, zakończony złożeniem egzaminu oficerskiego.

 

Andrzej Rokita – absolwent Wydziału Prawa I Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Emerytowany generał Policji. Służbę rozpoczął w 1991 roku. Pełnił funkcje m.in. Naczelnika Zarządu CBŚ w Katowicach, Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji oraz zastępcy Komendanta Głównego Policji ds. kryminalnych.

PATRONAT KIERUNKU

Studia realizowane pod patronatem Polskiego Instytutu Kontroli Wewnętrznej

Misją Polskiego Instytutu Kontroli Wewnętrznej jest konsolidowanie środowiska zawodowo zajmującego się audytem, systemami kontroli wewnętrznej, bezpieczeństwem informacji, procesami związanymi z zarządzaniem ryzykiem, corporate governance, wykrywaniem i zapobieganiem oszustwom i korupcji na poziomie organizacji oraz promowanie rozwoju nowych dla Polski idei i profesji we współpracy z międzynarodowymi organizacjami zawodowymi, jak np.: ACFE, IIA, ISACA, CIPS, IFS-CIB.

PIKW jako jedyny podmiot w kraju z ponad 20 letnią tradycją, podobnie jak organizacje międzynarodowe, o których mowa powyżej jest oficjalnym członkem NASBA, a jego zakres i forma działalności jest tożsama z działalnością ww. organizacji, działających w USA, jako spółki prawa handlowego. Działalność PIKWjest ściśle dopasowana do specyfiki, potrzeb
i właściwości rynku w Polsce w przedmiotowym zakresie.

 

Katarzyna Dobrowolska

Katarzyna Dobrowolska

Centrum studiów podyplomowych

tel. (22) 262 88 55,

podyplomowe@uth.edu.pl