Przejdź do treści

UCZESTNICY STUDIÓW

Studia podyplomowe na kierunku Analityka i doradztwo podatkowe, kierujemy w szczególności do osób:

 • chcących nabyć nowe umiejętności w rozliczeniu podatków stanowiących dochód budżetu państwa oraz dochodów budżetów jednostek samorządu terytorialnego,
 • chcących uzupełnić bądź rozszerzyć wiedzę w zakresie poprawności rozliczeń podatkowych oraz procedur podatkowych,
 • zajmujących stanowiska: księgowych, pracowników komórek finansowych, doradców podatkowych, pracowników aparatu skarbowego,
 • zainteresowanych rzetelnym przygotowaniem do egzaminu na Doradcę podatkowego,
 • chcących poszerzyć lub nabyć wiedzę o poprawnym rozliczaniu  podatków bezpośrednich i pośrednich.

CEL STUDIÓW

Celem studiów jest przygotowanie uczestników do wykonywania zawodu doradcy podatkowego po pozytywnym zdaniu egzaminu przed Państwową Komisją Egzaminacyjną do Spraw Doradztwa Podatkowego.

Ponadto, ukończenie podatkowych studiów podyplomowych przez doradców podatkowych przyznaje 24 punkty w ramach podnoszenia swoich kwalifikacji (zgodnie z zasadami stałego podnoszenia kwalifikacji doradcy podatkowego tj. Rozdział VIa Zasad Etyki Doradców Podatkowych - uchwała nr 237/2018 KRDP z dnia 22 maja 2018r.)

Przedmiotowe studia podyplomowe przygotowują do wykonywania funkcji analityka podatkowego w jednostkach gospodarczych.

KORZYŚCI ZE STUDIÓW

Uczestnicy studiów podyplomowych Analityka i doradztwo podatkowe zyskują, doskonalą lub podnoszą kwalifikacje zawodowe w zakresie rozliczania zobowiązań podatkowych, a także wykonywania czynności doradztwa podatkowego.

Wskazane kwalifikacje odnoszą się zarówno do kwestii teoretycznych, jak i praktycznych związanych z procedurami podatkowymi oraz ustalaniem wysokości podatków wpłacanych do budżetu państwa oraz budżetów jednostek samorządu terytorialnego.

ORGANIZACJA STUDIÓW

INFORMACJE PODSTAWOWE
 • Zajęcia na studiach podyplomowych odbywają się w systemie zjazdów sobotnio – niedzielnych, co 2 tygodnie,
 • Studia trwają dwa semestry i obejmują 180 godzin zajęć prowadzonych przez Wykładowców Uczelni oraz Ekspertów zewnętrznych – Specjalistów, mających duże doświadczenie praktyczne, w tym czynnych doradców podatkowych.
INFORMACJE OGÓLNE
 • zajęcia na studiach podyplomowych prowadzone są w układzie semestralnym, z wyjątkiem sytuacji, gdy Zarządzenie Rektora o powołaniu studiów, ustala inne, niż semestr okresy zaliczeniowe,
 • plan i program studiów podyplomowych zatwierdzany jest przez Senat Uczelni,
 • nadzór nad realizacją planu i programu studiów podyplomowych sprawuje Rektor,
 • warunkiem ukończenia studiów jest uzyskanie zaliczeń z wszystkich przedmiotów, przewidzianych w programie studiów. Program studiów może przewidywać także opracowanie pracy pisemnej pod kierunkiem Promotora lub egzamin końcowy z całości przedmiotów objętych programem studiów,
 • pracę pisemną, o ile przewiduje ją program studiów, należy złożyć w wersji drukowanej i elektronicznej do Centrum Studiów Podyplomowych, po uzyskaniu pisemnej akceptacji Promotora pracy,
 • za organizację i przebieg studiów podyplomowych odpowiada Dyrektor Centrum Studiów Podyplomowych oraz Opiekunowie Merytoryczni poszczególnych edycji studiów
WARUNKI UKOŃCZENIA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH NA KIERUNKU ANALITYKA I DORADZTWO PODATKOWE
 • warunkiem ukończenia studiów jest obecność na zajęciach oraz zaliczenie wszystkich przedmiotów wchodzących w skład III Modułów zajęciowych, jakie są przewidziane w programie studiów,
 • warunki zaliczenia przedmiotów ustalają poszczególni prowadzący. Na pierwszych zajęciach prowadzący przedmiot informuje słuchaczy o warunkach i formie zaliczenia zajęć,
 • warunkiem ukończenia studiów jest dodatkowo napisanie, złożenie i obrona pracy dyplomowej na zakończenie studiów,
 • słuchaczowi, który ukończył studia podyplomowe, Uczelnia wystawia Świadectwo Ukończenia Studiów w terminie 30 dni od dnia ukończenia studiów podyplomowych i rozliczenia się z opłat określonych w umowie o studia podyplomowe, zgodnie z wzorem określonym w obowiązujących w tym zakresie przepisach prawa.

FAQ - Najczęściej zadawane pytania

Od kiedy i do kiedy trwa rekrutacja na studia podyplomowe?

Rekrutacja na studia podyplomowe trwa od 4 maja do 31 października danego roku. W trakcie trwania procesu rekrutacji, na stronie Uczelni pojawiają się komunikaty dot. zakończenia lub przedłużenia rekrutacji na poszczególnych kierunkach studiów podyplomowych.

Ile osób liczy grupa zajęciowa?

Grupa zajęciowa liczy minimum 15 osób.

Jakie są ceny czesnego oraz opłaty rekrutacyjnej?

Czesne za studia oraz wysokość opłaty rekrutacyjnej znajdują Państwo w podzakładce OPŁATY

Do kiedy należy uiścić opłatę rekrutacyjną oraz opłaty za czesne?

Opłatę rekrutacyjną należy uiścić w ciągu 7 dni od momentu rejestracji na studia. Terminy opłat czesnego znajdują się w umowie między Słuchaczem a Uczelnią. Umowę można pobrać z Internetowego Systemu Rekrutacji Kandydatów (IRK).

Jakie dokumenty rekrutacyjne i do kiedy należy dostarczyć?

Wykaz niezbędnych w procesie rekrutacji dokumentów znajduje się w podzakładce ZASADY REKRUTACJI

Dokumenty należy dostarczyć w ciągu 7 dni od rejestracji w systemie IRK.

Jaka jest forma zaliczenia studiów podyplomowych?

Studia podyplomowe na kierunku Analityka i Doradztwo Podatkowe kończy się napisaniem, złożeniem i obroną pracy dyplomowej na zakończenie studiów.

W jakiej formie będą prowadzone zajęcia?

Zajęcia prowadzone są w formie hybrydowej tj. od 2 do 4 zjazdów w formie online oraz od 2 do 4 zjazdów stacjonarnie w Kampusie Uczelni.

Kiedy i gdzie będzie dostępny harmonogram zajazdów?

Harmonogram zjazdów dostępny jest w podzakładce HARMONOGRAM ZJAZDÓW po rozpoczęciu rekrutacji na studia. Na przełomie września i października,  w tym samym miejscu zamieszczamy również harmonogramy  zajęć na semestr zimowy.

OPIEKUN MERYTORYCZNY KIERUNKU I WYKŁADOWCY

Studia podyplomowe Analityka i doradztwo podatkowe są doskonałym sposobem na zdobycie nowego zasobu wiedzy i umiejętności w zakresie rozliczeń podatkowych oraz procedur podatkowych. Przepisy systemu podatkowego w Polsce zmieniają się bardzo szybko. W wielu przypadkach osoby zajmujące się prowadzeniem ksiąg podatkowych w przedsiębiorstwach i instytucjach nie są w stanie nadążyć za zmianami. Potrzebują aktualnej i praktycznej wiedzy, jak prawidłowo i rzetelnie rozliczyć podatki oraz jak korzystać w pełni z swoich praw w kontaktach z organami podatkowymi. Oferta przygotowanych studiów podyplomowych doskonale wpisuje się w potrzeby przedsiębiorców oraz osób, które chcą zdawać egzamin na doradcę podatkowego - dr hab. Łukasz Furman, Opiekun merytoryczny.

Dr hab. Łukasz Furman – doktor habilitowany nauk społecznych w zakresie ekonomii i finansów, profesor uczelni, doradca podatkowy, pracownik naukowy Uczelni Techniczno – Handlowej im. H. Chodkowskiej w Warszawie oraz Karpackiej Państwowej Uczelni w Krośnie.  Od ponad 20 lat zawodowo związany z finansami przedsiębiorstw oraz finansami publicznymi. Doświadczenie w tym obszarze związane jest z 16-letnią pracą w organach kontroli skarbowej, a następnie organach podatkowych. Kolejno zdobył doświadczenie we współpracy z podmiotami gospodarczymi prowadząc jednoosobową działalność gospodarczą w zakresie doradztwa gospodarczego oraz prowadzenia ksiąg podatkowych. Prowadził również szkolenia z zakresu podatków dla podmiotów gospodarczych. Od ponad 10 lat wykonuje zawód nauczyciela akademickiego prowadząc zajęcia ze studentami z zakresu rachunkowości i szeroko rozumianych finansów (w tym systemu podatkowego). Autor publikacji naukowych z zakresu finansów przedsiębiorstw oraz finansów publicznych.

 Dr Witold Furman - doktor nauk ekonomicznych, adiunkt w Katedrze Rachunkowości Finansowej na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie, wieloletni wykładowca Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, doradca podatkowy, nr wpisu 11348. Prezes Zarządu Kancelarii Podatkowej Furman Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie, doświadczony praktyk i teoretyk z zakresu rachunkowości finansowej i prawa podatkowego. Autor kilkudziesięciu publikacji z zakresu finansów, podatków
i rachunkowości.

Dr Dariusz Żak – doktor nauk prawnych, prawnik, specjalista z zakresu ochrony konkurencji, własności intelektualnej oraz ochrony danych osobowych. Zatrudniony jako pracownik naukowo – dydaktyczny od 2010 roku na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II, realizując wykłady z różnych przedmiotów prawnych. Współpracuje ponadto, z kilkoma jednostkami akademickimi w ramach umów cywilnoprawnych. Członek wydawnictw naukowych, zespołów eksperckich, kierownik zespołów badawczych i studiów podyplomowych. Autor publikacji naukowych m.in. z zakresu prawa przedsiębiorców, ochrony własności intelektualnej, ochrony danych osobowych. Uczestnik konferencji krajowych, międzynarodowych oraz naukowych wyjazdów zagranicznych. Ponadto, jako długoletni praktyk prowadzi specjalistyczne szkolenia, kursy dla podmiotów gospodarczych oraz wykłady na studiach podyplomowych. Od kilkunastu lat zatrudniony w administracji rządowej.

Mgr Krzysztof Konopka – magister ekonomii, specjalista z zakresu podatków i opłat lokalnych, finansów publicznych oraz postępowania administracyjnego, Biegły Sądowy przy Sądzie Okręgowym w Częstochowie, Warszawie, Łomży i Ostrołęce z zakresu kryminalistycznego badania dokumentów i pisma ręcznego. Od 2004 r. zatrudniony w samorządzie terytorialnym jako pracownik samorządowy zajmujący się tematyką podatków i finansów (koordynator referatu podatków i opłat lokalnych oraz główny księgowy). Wykładowca Uczelni Techniczno-Handlowej im. H. Chodkowskiej w Warszawie i Wyższej Szkoły Agrobiznesu w Łomży, Redaktor Naczelny czasopisma naukowo-technicznego „Biegły Sądowy”. Autor publikacji naukowych i artykułów z zakresu podatków i opłat lokalnych, ordynacji podatkowej i finansów. Organizator i uczestnik szkoleń, konferencji oraz sympozjów.

STUDIA REALIZOWANE WE WSPÓŁPRACY

FURMAN Sp. z o.o. KANCELARIA PODATKOWA

Katarzyna Dobrowolska

Katarzyna Dobrowolska

Centrum studiów podyplomowych

tel. (22) 262 88 55,

podyplomowe@uth.edu.pl

Zapisz się!