Przejdź do treści

UCZESTNICY STUDIÓW 

Studia podyplomowe  Akademia Przywództwa  kierujemy w szczególności do:

 • osób chcących doskonalić swoje kompetencje przywódcze a także umiejętności perswazji i wywierania wpływu społecznego,
 • osób ubiegających się o najwyższe stanowiska kierownicze, gdzie przewodzenie, liderowanie i stymulowanie pracowników do większej efektywności pracy jest ich kluczową umiejętnością,
 • menedżerów i liderów poszukujących rozwoju własnych kompetencji przywódczych,
 • menedżerów wszystkich szczebli, kierujących zespołami pracowniczymi,
 • absolwentów uczelni wyższych pragnących doskonalić umiejętności praktyczne charyzmatycznego lidera,
 • osób zainteresowanych rozwojem w obszarze psychologii biznesu i nowoczesnego przywództwa,

CEL STUDIÓW

Celem studiów jest podniesienie wiedzy i doskonalenie kompetencji praktycznych uczestników studiów w zakresie charyzmatycznego przywództwa, umiejętności komunikowania się i wywierania wpływu społecznego, szczególnie na stanowiskach kierowniczych.

Studia skierowane są dla osób ubiegających się o najwyższe stanowiska kierownicze (bez względu na branżę), gdzie przewodzenie, liderowanie i stymulowanie pracowników do większej efektywności jest kluczową umiejętnością menedżerów. Studia te będą ujmowały psychologiczne aspekty przywództwa, coaching, mentoring, tutoring, NLP, aspekty menedżerskie, profesjonalną komunikację, sztukę wystąpień publicznych a także metody wywierania wpływu i perswazji. 

ORGANIZACJA STUDIÓW

INFORMACJE PODSTAWOWE

 • zajęcia na studiach podyplomowych odbywają się w systemie zjazdów sobotnio – niedzielnych, co 2 tygodnie,
 • studia trwają dwa semestry i obejmują 180 godziny zajęć prowadzonych przez wykładowców Uczelni oraz ekspertów zewnętrznych – specjalistów, mających duże doświadczenie praktyczne,
 • zajęcia realizowane są w języku polskim w formie wykładów, ćwiczeń i warsztatów,

INFORMACJE OGÓLNE

 • Zajęcia na studiach podyplomowych prowadzone są w układzie semestralnym, z wyjątkiem sytuacji, gdy Zarządzenie Rektora o powołaniu studiów, ustala inne, niż semestr okresy zaliczeniowe,
 • Plan i program studiów podyplomowych zatwierdzany jest przez Senat Uczelni,
 • Nadzór nad realizacją planu i programu studiów podyplomowych sprawuje Rektor,
 • Warunkiem ukończenia studiów jest uzyskanie zaliczeń z wszystkich przedmiotów, przewidzianych w programie studiów. Program studiów może przewidywać także opracowanie pracy pisemnej pod kierunkiem Promotora lub egzamin końcowy z całości przedmiotów objętych programem studiów,
 • Pracę pisemną, o ile przewiduje ją program studiów, należy złożyć w wersji drukowanej i elektronicznej do Centrum Studiów Podyplomowych, po uzyskaniu pisemnej akceptacji Promotora pracy,
 • Za organizację i przebieg studiów podyplomowych odpowiada Dyrektor Centrum Studiów Podyplomowych oraz Opiekunowie Merytoryczni poszczególnych edycji studiów.

WARUNKI UKOŃCZENIA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH NA KIERUNKU AKADEMIA PRZYWÓDZTWA

 • Warunkiem ukończenia studiów jest obecność na zajęciach oraz zaliczenie wszystkich przedmiotów, jakie są przewidziane w programie studiów,
 • Warunki zaliczenia przedmiotów ustalają poszczególni prowadzący. Na pierwszych zajęciach prowadzący przedmiot informuje słuchaczy o warunkach i formie zaliczenia zajęć,
 • Warunkiem ukończenia studiów jest dodatkowo pozytywny wynik z egzaminu organizowanego na zakończenie studiów,
 • Słuchaczowi, który ukończył studia podyplomowe, Uczelnia wystawia Świadectwo Ukończenia Studiów w terminie 30 dni od dnia ukończenia studiów podyplomowych i rozliczenia się z opłat określonych w umowie o studia podyplomowe, zgodnie z wzorem określonym w obowiązujących w tym zakresie przepisach prawa.

OPIEKUN MERYTORYCZNY KIERUNKU I WYKŁADOWCY

Mam przyjemność zaprosić Państwa do udziału w studiach podyplomowych „Akademia Przywództwa”. Celem studiów jest rozwój kompetencji osobistych i społecznych liderów oraz poznanie praktycznych i skutecznych technik stymulacji pracowników, a także angażowania zespołów do osiągania ponadprzeciętnych wyników - a tym samym realizacji celów biznesowych przedsiębiorstwa. Absolwenci studiów uzyskają niezbędne kompetencje do przewodzenia zespołom w warunkach zmian i pod presją czasu, do tworzenia innowacyjnych rozwiązań i budowania nowoczesnych organizacji, dbających przede wszystkim o rozwój i wykorzystanie potencjału swoich pracowników. Dlatego serdecznie zapraszam do udziału w studiach podyplomowych „Akademia Przywództwa”, celem rozwoju praktycznych kompetencji menedżerskich w obszarze przywództwa - dr Jolanta Jurczak, Opiekun merytoryczny.

dr inż. Jolanta Jurczak – doktor nauk ekonomicznych o specjalności zarządzania kapitałem intelektualnym. Wykładowca, certyfikowany coach i trener NLP. Specjalizuje się w zarządzaniu innowacjami, ze szczególnym uwzględnieniem metod inwentycznych w kreowaniu i wdrażaniu innowacji. Ponadto, interesuje się obszarem HR w zakresie oceny kompetencji i rozwoju kapitału ludzkiego współczesnych organizacji. Prowadzi warsztaty i szkolenia z umiejętności menedżerskich, budowania efektywnych zespołów pracowniczych czy wywierania wpływu w biznesie. Posiadane certyfikaty: Coach ICI, Trener NLP, TRIZ oraz Design Thinking, rozwoju kapitału intelektualnego, zarządzaniu zasobami ludzkimi i psychologii biznesu.  Posiada wieloletnie doświadczenie z zakresu zarządzania kapitałem ludzkim. Pracowała w jednostkach szkoleniowo-edukacyjnych pełniąc funkcję dyrektora zarządzającego i dyrektora ds. szkoleń. Autorka licznych publikacji naukowych z zakresu efektywnego zarządzania kapitałem intelektualnym współczesnych przedsiębiorstw.

Wiesława Dróżdż - wieloletnia Rzeczniczka Prasowa Ministerstwa Finansów, v-ce dyrektorka Biura Ministra z ponad piętnastoletnim doświadczeniem w kształtowaniu polityki informacyjnej. Doradca Public Relations. Certyfikowana coach Laboratorium Psychoedukacji SWPS w Warszawie, trenerka wewnętrzna administracji publicznej w obszarze wystąpień publicznych oraz współpracy z mediami. Od 2011 roku przeszkoliła ponad 1000 osób.

Anna Łubiarz - pedagog,  wykładowca, coach i trener NLP. Jako trener zajmuje się szkoleniami z rozwoju osobistego, budowania relacji, stawiania celów i aktywizacji zawodowej. Brała udział w  następujących projektach EFES: „Trening kompetencji i umiejętności społecznych z elementami NLP”,  „Trening asertywności”, „Trening automotywacyjny”, „Trening komunikacji interpersonalnej”. Jako coach prowadzi indywidualne i grupowe sesje coachingowe, specjalistka w coachingu życiowym. Jako wykładowca prowadzi zajęcia warsztatowe dla studentów w obszarze coachingu, komunikacji interpersonalnej, psychologii społecznej i psychopatologii. Absolwentka podyplomowych studiów  Coaching i NLP (certyfikat Coacha ICI, certyfikat Practitionera In the Art of NLP) oraz Psychologii i Komunikacji Interpersonalnej w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. Przepracowała ponad 1500 godzin szkoleniowych, zarówno z dziećmi, młodzieżą jak i dorosłymi.

dr Magdalena Ścigała - wykładowca UTH, psycholog o specjalności psychologia organizacji i pracy. Doktorat z zakresu nauk o zarządzaniu obroniła na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Naukowo interesuje się narracją jako formą interpretacji rzeczywistości organizacyjnej, planowania swojej kariery, nadawania sensu doświadczeniom zawodowym. Prowadziła badania z zakresu podejmowania trudnych decyzji przez polskich menedżerów. Równolegle jest wykładowcą na Uniwersytecie SWPS. Doświadczenie zawodowe zdobywała w firmie konsultingowej WGK Audyt personalny, zajmując się doradztwem personalnym oraz w PKO Banku Polskim, gdzie przez ostatnie lata pracowała w Biurze Rzecznika Klienta. Od prawie roku związana zawodowo z Recharge Recruiters.

Kadrę wykładowców stanowią doświadczeni pracownicy naukowo – dydaktyczni, trenerzy, coachowie menedżerowie oraz specjaliści – praktycy. Gwarantuje to wysoki poziom przekazywanej wiedzy i ścisłe powiązanie z praktyką przy wykorzystaniu nowoczesnych, aktywnych form kształcenia.

Katarzyna Dobrowolska

Katarzyna Dobrowolska

Centrum studiów podyplomowych

tel. (22) 262 88 55,

podyplomowe@uth.edu.pl

Zapisz się!