Przejdź do treści

UCZESTNICY STUDIÓW 

Studia podyplomowe  Akademia Przywództwa  kierujemy w szczególności do:

 • osób chcących doskonalić swoje kompetencje przywódcze a także umiejętności perswazji i wywierania wpływu społecznego,
 • osób ubiegających się o najwyższe stanowiska kierownicze, gdzie przewodzenie, liderowanie i stymulowanie pracowników do większej efektywności pracy jest ich kluczową umiejętnością,
 • menedżerów i liderów poszukujących rozwoju własnych kompetencji przywódczych,
 • menedżerów wszystkich szczebli, kierujących zespołami pracowniczymi,
 • absolwentów uczelni wyższych pragnących doskonalić umiejętności praktyczne charyzmatycznego lidera,
 • osób zainteresowanych rozwojem w obszarze psychologii biznesu i nowoczesnego przywództwa,

CEL STUDIÓW

Celem studiów jest podniesienie wiedzy i doskonalenie kompetencji praktycznych uczestników studiów w zakresie charyzmatycznego przywództwa, umiejętności komunikowania się i wywierania wpływu społecznego, szczególnie na stanowiskach kierowniczych.

Studia skierowane są dla osób ubiegających się o najwyższe stanowiska kierownicze (bez względu na branżę), gdzie przewodzenie, liderowanie i stymulowanie pracowników do większej efektywności jest kluczową umiejętnością menedżerów. Studia te będą ujmowały psychologiczne aspekty przywództwa, coaching, mentoring, tutoring, NLP, aspekty menedżerskie, profesjonalną komunikację, sztukę wystąpień publicznych a także metody wywierania wpływu i perswazji. 

ORGANIZACJA STUDIÓW

INFORMACJE PODSTAWOWE

 • zajęcia na studiach podyplomowych odbywają się w systemie zjazdów sobotnio – niedzielnych, co 2 tygodnie,
 • studia trwają dwa semestry i obejmują 180 godziny zajęć prowadzonych przez wykładowców Uczelni oraz ekspertów zewnętrznych – specjalistów, mających duże doświadczenie praktyczne,
 • zajęcia realizowane są w języku polskim w formie wykładów, ćwiczeń i warsztatów,

 

INFORMACJE OGÓLNE

 • Zajęcia na studiach podyplomowych prowadzone są w układzie semestralnym, z wyjątkiem sytuacji, gdy Zarządzenie Rektora o powołaniu studiów, ustala inne, niż semestr okresy zaliczeniowe,
 • Plan i program studiów podyplomowych zatwierdzany jest przez Radę właściwego Wydziału,
 • Nadzór nad realizacją planu i programu studiów podyplomowych sprawuje Dziekan właściwego Wydziału,
 • Warunkiem ukończenia studiów jest uzyskanie zaliczeń z wszystkich przedmiotów, przewidzianych w programie studiów. Program studiów może przewidywać także opracowanie pracy pisemnej pod kierunkiem Promotora lub egzamin końcowy z całości przedmiotów objętych programem studiów,
 • Pracę pisemną, o ile przewiduje ją program studiów, należy złożyć w wersji drukowanej i elektronicznej do Centrum Studiów Podyplomowych, po uzyskaniu pisemnej akceptacji Promotora pracy,
 • Za organizację i przebieg studiów podyplomowych odpowiada Dyrektor Centrum Studiów Podyplomowych oraz Opiekunowie Merytoryczni poszczególnych edycji studiów.

WARUNKI UKOŃCZENIA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH NA KIERUNKU AKADEMIA PRZYWÓDZTWA

 • Warunkiem ukończenia studiów jest obecność na zajęciach oraz zaliczenie wszystkich przedmiotów, jakie są przewidziane w programie studiów,
 • Warunki zaliczenia przedmiotów ustalają poszczególni prowadzący. Na pierwszych zajęciach prowadzący przedmiot informuje słuchaczy o warunkach i formie zaliczenia zajęć,
 • Warunkiem ukończenia studiów jest dodatkowo pozytywny wynik z egzaminu organizowanego na zakończenie studiów,
 • Słuchaczowi, który ukończył studia podyplomowe, Uczelnia wystawia Świadectwo Ukończenia Studiów w terminie 30 dni od dnia ukończenia studiów podyplomowych i rozliczenia się z opłat określonych w umowie o studia podyplomowe, zgodnie z wzorem określonym w obowiązujących w tym zakresie przepisach prawa.

OPIEKUN MERYTORYCZNY KIERUNKU I WYKŁADOWCY 

dr inż. Jolanta Jurczak – opiekun merytoryczny kierunku - doktor nauk ekonomicznych w zakresie zarządzania kapitałem intelektualnym, certyfikowany coach i trener NLP. W 2013 roku ukończyła studia podyplomowe Coaching i NLP orazStudium Psychologii i Komunikacji Interpersonalnej. Posiada certyfikaty: TRIZ (Modern Theory of Innovative Problem Solving) oraz Design Thinking. Trener z zakresu umiejętności menedżerskich, budowania efektywnych zespołów, autorytetu lidera a także komunikowania się i wywierania wpływu w biznesie. Pracowała w jednostkach szkoleniowo-edukacyjnych pełniąc funkcję dyrektora zarządzającego i dyrektora ds. szkoleń. Obecnie wykłada w Uczelni Techniczno-Handlowej im. H. Chodkowieskiej, Politechnice Warszawskiej i Społecznej Akademii Nauk. Autorka licznych publikacji naukowych
z zakresu efektywnego zarządzania kapitałem intelektualnym oraz innowacyjnych metod zarządzania organizacją.

Kadrę wykładowców stanowią doświadczeni pracownicy naukowo – dydaktyczni, trenerzy, coachowie menedżerowie oraz specjaliści – praktycy. Gwarantuje to wysoki poziom przekazywanej wiedzy i ścisłe powiązanie z praktyką przy wykorzystaniu nowoczesnych, aktywnych form kształcenia.

 

Katarzyna Dobrowolska

Katarzyna Dobrowolska

Centrum studiów podyplomowych

tel. (22) 262 88 55,

podyplomowe@uth.edu.pl

Zapisz się!