Przejdź do treści

UCZESTNICY STUDIÓW

Studia podyplomowe na kierunku Akademia NeuroBiznesu – Przywództwo i Zarządzanie kierujemy w szczególności do:

 • kadry kierowniczej wszystkich szczebli i funkcji zarządzania,
 • przedsiębiorców prowadzących własną działalność biznesową,
 • osób chcących zgłębić wiedzę o najnowszych odkryciach funkcjonowania ludzkiego mózgu w odsłonie biznesowej
 • osób które chcą rozwijać swoje umiejętności liderskie i menedżerskie aby efektywniej i skuteczniej kierować ludźmi i zarządzać biznesem w zgodzie z sobą – wykorzystując swój potencjał,
 • wszystkich osób chcących poszerzyć swoją wiedzę i umiejętności w obszarze zarządzania i przywództwa, w oparciu  o najnowsze badania nad mózgiem człowieka i neuronaukę.

CEL STUDIÓW

Celem studiów jest zdobycie wiedzy i praktycznych umiejętności z zakresu wykorzystania neuronauki i najnowszej wiedzy o mózgu człowieka i zastosowania jej w kluczowych obszarach biznesu.

Korzyści dla uczestników:

 • Holistyczne spojrzenia na biznes i role Lidera & Menedżera w tym biznesie jako jednostki, jest jednym z kluczowych celów programu. Studia łączą takie obszary jak tworzenie strategii, świadome, skuteczne i autentyczne przywództwo, efektywne i elastyczne zarządzanie, budowaniu relacji w biznesie, PR, marketing i sprzedaży, jak również budowanie swojej marki na rynku zarówno z perspektywy organizacji jak i osobistej.
 • Zdobycie praktyczniej wiedzy finansowej i prawnej niezbędnej do efektywnego funkcjonowania w biznesie zarówno z perspektywy menedżera jak i przedsiębiorcy.
 • Przeprowadzenie pod okiem Certyfikowanych Trenerów własnej analizy biostrukturalnej bazującej na innowacyjnej szwajcarskiej metodyce STRUCTOGRAM® i poznanie swojej indywidualnej  biostruktury mózgu.

W ramach programu studiów realizowane są wszystkie 4 poziomy STRUCTOGRAM® Training System.

STRUCTOGRAM® jest narzędziem uznawanym jako jedno z kluczowych w biznesie przez największe organizacje na całym świecie. Zdobyta wiedza jest wykorzystywana w obszarze  marketingu, technik  sprzedażowych, budowaniu relacji z Klientem, PR, budowaniu swojej marki na rynku , procesach rozwoju, komunikacji, budowania zespołów i zarządzania, zwiększania poczucia świadomości i działania w zgodzie z wewnętrznym potencjałem Lidera. Studia mają charakter nie tylko teoretyczny, ale przede wszystkim praktyczny.

 • Poznanie indywidualnych reakcji na trudne sytuacje jakie spotykamy w biznesie, przywództwie, sprzedaży, relacjach i wypracowanie skutecznych metod radzenia sobie z nimi, pokonywanie stresu i sytuacji kryzysowych to jeden z istotnych aspektów ujęty w programie studiów.

CERTYFIKATY

Program studiów pozwala na ukończenie czterech  poziomów szwajcarskiego programu :

 • STRUCTOGRAM® 1 - Klucz do poznania siebie,
 • STRUCTOGRAM® 2 - TRIOGRAM® Klucz do poznania drugiego człowieka,
 • STRUCTOGRAM® 3 - Klucz do poznania Klienta,
 • STRUCTOGRAM® 4 - Klucz do przywództwa i budowania zespołu

Absolwenci kierunku uzyskują  cztery międzynarodowe  certyfikaty STRUCTOGRAM®

ORGANIZACJA STUDIÓW

INFORMACJE PODSTAWOWE

 • Zajęcia na studiach podyplomowych odbywają się w systemie zjazdów sobotnio – niedzielnych, co 2 tygodnie,
 • Studia trwają dwa semestry i obejmują 184 godziny zajęć prowadzonych przez Wykładowców Uczelni oraz Ekspertów zewnętrznych – Specjalistów, mających duże doświadczenie praktyczne.

INFORMACJE OGÓLNE

 • Zajęcia na studiach podyplomowych prowadzone są w układzie semestralnym, z wyjątkiem sytuacji, gdy Zarządzenie Rektora o powołaniu studiów, ustala inne, niż semestr okresy zaliczeniowe,
 • Plan i program studiów podyplomowych zatwierdzany jest przez Senat Uczelni,
 • Nadzór nad realizacją planu i programu studiów podyplomowych sprawuje Rektor,
 • Warunkiem ukończenia studiów jest uzyskanie zaliczeń z wszystkich przedmiotów, przewidzianych w programie studiów. Program studiów może przewidywać także opracowanie pracy pisemnej pod kierunkiem Promotora lub egzamin końcowy z całości przedmiotów objętych programem studiów,
 • Pracę pisemną, o ile przewiduje ją program studiów, należy złożyć w wersji drukowanej i elektronicznej do Centrum Studiów Podyplomowych, po uzyskaniu pisemnej akceptacji Promotora pracy,
 • Za organizację i przebieg studiów podyplomowych odpowiada Dyrektor Centrum Studiów Podyplomowych oraz Opiekunowie Merytoryczni poszczególnych edycji studiów.

WARUNKI UKOŃCZENIA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH NA KIERUNKU AKADEMIA NEUROBIZNESU – PRZYWÓDZTWO I ZARZĄDZANIE

 • Warunkiem ukończenia studiów jest obecność na zajęciach oraz zaliczenie wszystkich przedmiotów, jakie są przewidziane w programie studiów,
 • Warunki zaliczenia przedmiotów ustalają poszczególni prowadzący. Na pierwszych zajęciach prowadzący przedmiot informuje słuchaczy o warunkach i formie zaliczenia zajęć,
 • Warunkiem ukończenia studiów jest dodatkowo pozytywny wynik z egzaminu końcowego organizowanego na zakończenie studiów,
 • Słuchaczowi, który ukończył studia podyplomowe, Uczelnia wystawia Świadectwo Ukończenia Studiów w terminie 30 dni od dnia ukończenia studiów podyplomowych i rozliczenia się z opłat określonych w umowie o studia podyplomowe, zgodnie z wzorem określonym w obowiązujących w tym zakresie przepisach prawa.

OPIEKUN MERYTORYCZNY ORAZ WYKŁADOWCY

W dzisiejszej rzeczywistości aspekty psychologiczne i neuronauka stanowią fundament dla Liderów i Menedżerów. Umiejętności związane z komunikacją w biznesie, w kierowaniu ludźmi, wpływaniu na ich motywację i zaangażowanie, a przede wszystkim powodujące, że ludzie ufają organizacji, czują się w niej bezpiecznie i chcą w niej zostać, są nadrzędną wartością na konkurencyjnym rynku. Przyciągać i zatrzymywać w  organizacji talenty to rola współczesnych liderów i menedżerów. Ludzie przychodzą do organizacji, a odchodzą od liderów.
Akademia NeuroBiznesu - Przywództwo i Zarządzanie, to multidyscyplinarne studia podyplomowe budujące świadomych, nowoczesnych Liderów i Menedżerów XXI wieku. Program został tak skonstruowany, aby dać uczestnikom kompleksową wiedzę, która jest niezbędna do tego, aby rozwijać w sposób świadomy i bezpieczny siebie, organizację i ludzi którzy ją tworzą.
Przy tworzeniu programu zastosowano holistyczne podejście, obejmujące zarówno twarde aspekty zarządzania organizacją, w turbulentnie  zmieniającym się otoczeniu gospodarczym i biznesowym, w tym obszary strategiczne,  finansowe i  prawne związane z prowadzeniem firmy  i jej funkcjonowaniem od wewnątrz, jak również w szerokim otoczeniu biznesowym. Wszystko to, w oparciu o wiedzę psychologiczną, neuronaukę i najnowszą wiedzę o funkcjonowaniu mózgu człowieka oraz szwajcarską metodykę STRUCTOGRAM. Ponadto, każdy z uczestników w ramach programu będzie miał możliwość wykonania własnej Analizy Biostrukturalnej mózgu oraz uczestnictwa we wszystkich 4 poziomach treningu wg. szwajcarskiej metodyki STRUCTOGRAM®, a tym samym uzyskania 4 międzynarodowych Certyfikatów STRUCTOGRAM® - Barbara Grześ, Opiekun merytoryczny.

Barbara Grześ - Menedżer, Trener Biznesu, NeuroCoach, Mentor i Coach Kryzysowy Biznesu, Wykładowca Akademicki. Certyfikowany Trener szwajcarskiej metodyki STRUCTOGRAM®. Doświadczony menedżer, z ponad 20 letnim doświadczeniem zawodowym na stanowiskach menedżerskich średniego i wyższego szczebla, w tym w strukturach zarządu sektora finansowego. Prowadziła i uczestniczyła w projektach o zasięgu krajowym i międzynarodowym m.in. dla firm z branży finansowej i credit management: banków, towarzystw ubezpieczeń, kancelarii prawnych, spółek windykacyjnych i innych. Konsultant biznesowy, właściciel S.M.A.R.T. Business Coaching, jak również marki BrainIQ®.

Należy do nielicznej na świecie grupy neurocoachów. W swojej  pracy wykorzystuje najnowszą wiedzę o mózgu i neuronaukę, w tym szwajcarską metodykę STRUCTOGRAM®, aby skutecznie rozwijać potencjał ludzki, budować efektywne zespoły i kształtować liderów.

Jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marie Curie Skłodowskiej, studiów podyplomowych z zakresu Psychologii w biznesie  oraz studiów doktoranckich ukończonych w Katedrze Finansów i Zarządzania Szkoły Głównej Handlowej. Ukończyła studium Coachingu MLC – program akredytowany przez Izbę Coachingu oraz Akademię Coachingu Kryzysowego akredytowaną przez IPTK. Z wyróżnieniem ukończyła program Executive MBA  oraz program Postaw – Akademia Przywództwa  we Francuskim Instytucie Zarządzania. Propaguje holistyczne spojrzenie na organizację i ludzi w organizacji: z punktu widzenia aspektów psychologicznych, zarządczych i prawnych.

dr Izabela Gontarek - Trener Biznesu, Senior Menedżer, Ekspert w Mediach. Od kilkunastu lat związana z międzynarodowymi organizacjami finansowymi oraz środowiskiem akademickim. Współtworzyła jedyną w Polsce strategię dialogu nauki z biznesem, gdzie odpowiadała za implementację międzynarodowego programu wspierającego szkolnictwo wyższe, badania naukowe oraz idee przedsiębiorczości. Odpowiadała za budowę i rozwój zespołów oraz zarządzała procesem sprzedaży. Prowadziła i uczestniczyła w projektach podnoszących efektywność procesów operacyjnych. Jako trener i wykładowca współpracuje z wiodącymi ośrodkami akademickimi w Polsce. Felietonistka, autorka publikacji eksperckich,  popularyzatorka wiedzy i nauki w mediach, członek rady programowej kampanii „Urodzeni Przedsiębiorcy” Polskiej Sieci Handlowej Lewiatan.

Obecnie pełni funkcję Prodziekana Wydziału Zarządzania i Logistyki w Uczelni Techniczno – Handlowej w Warszawie.

 

dr Beata Mazurek-Kucharska - doktor psychologii oraz Expert on career guidance methodology and tools – for sharing best Polish practices – w międzynarodowym projekcie EU4Skills z ramienia Solidarity Fund PL. Wykładowca i koordynator modułu Managerial Skills na studiach MBA (University of Central Lancashire, Lubelska Szkołą Biznesu Sp. z o.o.) oraz na kilku studiach podyplomowych w Szkole Głównej Handlowej i Akademii Leona Koźmińskiego.  Od 2004 roku stale współpracuje ze Szkołą Główną Handlową w Warszawie. 

Realizuje wsparcie dla Ministerstwa Edukacji i Nauki Ukrainy w opracowaniu strategii i wdrożeniu program rozwoju szkolnictwa i doradztwa zawodowego na Ukrainie.  Ma doświadczenie w opracowaniu metodologii badań ilościowych i jakościowych, opracowaniu i wdrożeniu metod monitorowania efektywności pracy zespołu, metod analizy procesu negocjacyjnego oraz diagnozy psychologicznej kompetencji i procesów poznawczych. Kierownik i ekspert kluczowy projektów Komisji Europejskiej (od 2002 r. – nadal), projektów badawczych i biznesowych. Kierownik autorskich między kolegialnych i indywidualnych projektów badawczych w Szkole Głównej Handlowej. Ma ponad dwudziestoletnie doświadczenie trenerskie.

Justyna Matuszak-Leśny - radca prawny. Właściciel w Kancelarii esb Adwokaci i Radcowie Prawni oraz partner w esb Rechtsanwälte Emmert Bücking Speichert Matuszak-Lesny Partnerschaftsgesellschaft mit beschränkter Berufshaftung.

Od początku kariery zawodowej odpowiedzialna za kompleksową obsługę prawną polskich i międzynarodowych przedsiębiorstw. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, Wyższej Szkoły Handlu i Prawa oraz podyplomowych studiów z zakresu Prawa informatyki (Informationsrecht) na Heinrich-Heine Universität w Düsseldorfie.

Od 2013 jest członkinią Rady Doradczej VOI (Verband Organisations- und Informationssysteme e.V.) z siedzibą w Bonn. Jest również aktywnym członkiem Centrum Technologii Blockchain. W 2020 roku została pierwszym polskim członkiem międzynarodowej organizacji prawników Worldwide Independent Lawyers League, która zrzesza ponad 200 prawników ze wszystkich zakątków globu, we wszystkich strefach czasowych. Prywatnie podróżniczka, wielokrotna maratonka, entuzjastka sztuki i spełniona mama.

Krzysztof Reński - Absolwent Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego na kierunku Stosunki Międzynarodowe oraz Podyplomowych Studiów Menedżerskich w Szkole Głównej Handlowej. W życiu ma trzy największe pasje -  psychologia, zarządzanie i nowe technologie.  Swoje pasje realizuje i rozwija pracując jako Dyrektor ds. rozwoju  w polskiej firmie technologicznej – Lingaro Group, budującej rozwiązania analityczne dla największych korporacji z całego świata. 

Działa również jako doradca i mentor dla startupów w obszarze komercjalizacji produktów i skalowania biznesu. W latach 2015-2020 wiceprezes spółki Innovatika, pierwszej w Polsce firmy konsultingowej specjalizującej się w doradztwie w zakresie budowania innowacji. Realizował projekty dla takich  klientów jak Visa, Orange, PwC, Danone, Netia, Energa i wielu innych. Wykłada na Studiach Podyplomowych z zakresu Marketingu Internetowego na SGH oraz na studiach MBA we Francuskim Instytucie Zarządzania. Poza światem biznesowym, fascynuje się również temat odkrywania osobistej drogi zawodowej oraz strategicznego planowania kariery – realizując ten obszar jako w School of Life.

Jakub Gromek - Absolwent Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej i Zarządzania na kierunku Inżynieria Procesów Biznesowych oraz studiów podyplomowych z coachingu i mentoringu w Laboratorium Psychoedukacji przy SWPS. Absolwent półtora rocznego programu szkoleniowego Master Business Training oraz Akademii Trenera Rowińska Business Coaching. Od 2018 roku występuje gościnnie na szkoleniu 7 złotych zasad zarządzania sobą w czasie oraz prowadzi szkolenia własne, w temacie efektywności osobistej. Autor książki "Obudź swoją Produktywność" związanej z tematyką podnoszenia wewnętrznej efektywności. Z biznesem i sprzedażą związany od 2011 roku. Karierę i doświadczenie zdobywał w firmach specjalizujących się w sprzedaży systemów informatycznych dla dużych klientów. Aktualnie związany z sektorem telekomunikacji, mediów oraz dużymi spółkami skarbu Państwa w firmie Advatech Sp. z o.o.

Orędownik podejścia procesowego z wykorzystaniem narzędzi i automatyzacji pracy. Realizował projekty związane z automatyzacją i zwiększaniem efektywności organizacji poprzez wykorzystanie systemów ITSM oraz ESM.

Iwona Żurawska – Lider i Menedżer , Certyfikowany Coach i Mentor wyższej kadry menedżerskiej, Dyrektor HR i członek zarządu. Jest Absolwentką Szkoły Coachów – Erickson Collage przy Uniwestytecie Jagielońskim, ukończyła również studia magisterskie w Wyższej Szkole Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie oraz studia podyplomowe o specjalizacji Unia Europejska w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Swoją karierę zawodową rozwijała  biorąc udział w wielu projektach krajowych i międzynarodowych zarówno w Europie jak i Stanach Zjednoczonych. Od 1998 rok związana z europejską Grupą Intrum – liderem w branży zarządzania wierzytelnościami. Była odpowiedzialna m.in. za wdrożenie systemu zarządzania jakością oraz systemów HR-owych w organizacji w tym m.in. systemu wynagrodzeń, ocen, assessment center, development center, badania satysfakcji i dobrostanu pracowników, szkolenia liderów, wdrożenie programu work-life-balance w organizacji. Pełniła funkcję Regionalnego Dyrektora HR Central Eastern Europe Intrum Justitia , była Dyrektorem ds. Integracji i zarządzała projektem integracji spółek w Polsce. Obecnie zajmuje stanowisko Dyrektora Departamentu HR i Administracji, w Intrum Sp. z o.o. oraz pełni funkcję Członka Zarządu oraz prokurenta w Intrum Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

Jej obszar zainteresowań to człowiek, jego wellbeing oraz zarządzanie wewnętrzną energią. Motto jakie przyświeca jej na zarówno w życiu prywatnym jak i zawodowym to : „To, co za nami, i to, co przed nami, to nic w porównaniu z tym, co wewnątrz nas.” Ralph Waldo Emerson

Prof. dr hab. Marta Juchnowicz - Specjalizuje się w zarządzaniu kapitałem ludzkim, w szczególności w obszarze kształtowania zaangażowania pracowników. Konsultant w wielu projektach dotyczących zarządzania zasobami ludzkimi w administracji publicznej i sektorze przedsiębiorstw, członek Prezydium Komitetu Nauk o Pracy i Polityce Społecznej PAN, członek rad naukowych stowarzyszeń praktyków, m.in. PSZK, prezes Fundacji Rozwoju Kapitału Ludzkiego. Za swoją działalność naukowo-dydaktyczną została nagrodzona Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym Krzyżem Zasługi, Medalem Komisji Edukacji Narodowej.

Otrzymała Indywidualną Nagrodę Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za osiągnięcia w zakresie badań naukowych i nauczania oraz przyznawany przez Prezesa PAN Medal im. prof. Szuberta za wybitne osiągnięcia w dziedzinie nauk o pracy i polityce społecznej oraz osiągnięcia praktyczne w tych dziedzinach. Wypromowała 19 doktorów - aktualnie prowadzi trzy rozprawy doktorskie. Wykłada na wszystkich typach studiów, ma doświadczenie w prowadzeniu studiów doktoranckich i studiów podyplomowych.  Jest autorką i współautorką ponad 200 często cytowanych publikacji, w tym 27 książek, np.: Diagnoza jakości kapitału ludzkiego w organizacji (współaut. B. Mazurek-Kucharska, D. Turek, PWE, Warszawa 2018); Elastyczne zarządzanie kapitałem ludzkim z perspektywy interesariuszy (red. nauk., PWE, Warszawa 2016); Satysfakcja z pracy czynnikiem kreującym kapitał ludzki (PWE, Warszawa 2014); Zarządzanie kapitałem ludzkim. Procesy – narzędzia – aplikacje (red. nauk., PWE, Warszawa 2014); Zaangażowanie pracowników. Sposoby oceny i motywowania (PWE, Warszawa 2012).

Katarzyna Dobrowolska

Katarzyna Dobrowolska

Centrum studiów podyplomowych

tel. (22) 262 88 55,

podyplomowe@uth.edu.pl

Zapisz się!