Przejdź do treści

UCZESTNICY STUDIÓW 

Studia podyplomowe  Akademia Menedżera-Innowatora  kierujemy w szczególności do:

 • osób zainteresowanych podjęciem działalności innowacyjnej w swojej firmie, poszukujących sposobów i okazji do zainicjowania procesów zmian,
 • osób chcących doskonalić swoje kompetencje inwentyczne w zakresie kreowania, wdrażania i komercjalizacji  innowacji,
 • menedżerów wszystkich szczebli zainteresowanych stymulowaniem innowacyjności oraz zarządzaniem procesem zmian w przedsiębiorstwie.

CEL STUDIÓW

Celem studiów jest podniesienie wiedzy i doskonalenie kompetencji praktycznych uczestników studiów w zakresie inwentycznych metod kreowania, rozwoju i wdrażania nowoczesnych rozwiązań innowacyjnych w organizacji oraz kształtowanie umiejętności zarządzania procesem innowacyjnym.

Studia są skierowane do menedżerów, zajmujących się innowacjami. Najważniejsze bloki tematyczne dotyczą zastosowania metod i technik inwentycznych w organizacji (tj. Design Thinking, TRIZ, analiza morfologiczna i innych), mobilizujących pracowników do większej kreatywności i innowacyjności w każdym obszarze pracy (np. w kreowaniu nowoczesnych produktów, procesów i systemów).

 

ORGANIZACJA STUDIÓW

INFORMACJE PODSTAWOWE

 • zajęcia na studiach podyplomowych odbywają się w systemie zjazdów sobotnio – niedzielnych, co 2 tygodnie
 • studia trwają dwa semestry i obejmują 180 godziny zajęć prowadzonych przez wykładowców Uczelni oraz ekspertów zewnętrznych – specjalistów, mających duże doświadczenie praktyczne
 • zajęcia realizowane są w języku polskim w formie wykładów, ćwiczeń i warsztatów

INFORMACJE OGÓLNE

 • Zajęcia na studiach podyplomowych prowadzone są w układzie semestralnym, z wyjątkiem sytuacji, gdy Zarządzenie Rektora o powołaniu studiów, ustala inne, niż semestr okresy zaliczeniowe,
 • Plan i program studiów podyplomowych zatwierdzany jest przez Radę właściwego Wydziału,
 • Nadzór nad realizacją planu i programu studiów podyplomowych sprawuje Dziekan właściwego Wydziału,
 • Warunkiem ukończenia studiów jest uzyskanie zaliczeń z wszystkich przedmiotów, przewidzianych w programie studiów. Program studiów może przewidywać także opracowanie pracy pisemnej pod kierunkiem Promotora lub egzamin końcowy z całości przedmiotów objętych programem studiów,
 • Pracę pisemną, o ile przewiduje ją program studiów, należy złożyć w wersji drukowanej i elektronicznej do Centrum Studiów Podyplomowych, po uzyskaniu pisemnej akceptacji Promotora pracy,
 • Za organizację i przebieg studiów podyplomowych odpowiada Dyrektor Centrum Studiów Podyplomowych oraz Opiekunowie Merytoryczni poszczególnych edycji studiów.

WARUNKI UKOŃCZENIA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH NA KIERUNKU AKADEMIA MENEDŻERA-INNOWATORA 

 • Warunkiem ukończenia studiów jest obecność na zajęciach oraz zaliczenie wszystkich przedmiotów, jakie są przewidziane w programie studiów,
 • Warunki zaliczenia przedmiotów ustalają poszczególni prowadzący. Na pierwszych zajęciach prowadzący przedmiot informuje słuchaczy o warunkach i formie zaliczenia zajęć,
 • Warunkiem ukończenia studiów jest dodatkowo pozytywny wynik z egzaminu organizowanego na zakończenie studiów,
 • Słuchaczowi, który ukończył studia podyplomowe, Uczelnia wystawia Świadectwo Ukończenia Studiów w terminie 30 dni od dnia ukończenia studiów podyplomowych i rozliczenia się z opłat określonych w umowie o studia podyplomowe, zgodnie z wzorem określonym w obowiązujących w tym zakresie przepisach prawa.

OPIEKUN MERYTORYCZNY I WYKŁADOWCY 

dr inż. Jolanta Jurczak – opiekun merytoryczny kierunku - doktor nauk ekonomicznych w zakresie zarządzania kapitałem intelektualnym, certyfikowany coach i trener NLP. W 2013 roku ukończyła studia podyplomowe Coaching i NLP orazStudium Psychologii i Komunikacji Interpersonalnej. Posiada certyfikaty: TRIZ (Modern Theory of Innovative Problem Solving) oraz Design Thinking. Trener z zakresu umiejętności menedżerskich, budowania efektywnych zespołów, autorytetu lidera a także komunikowania się i wywierania wpływu w biznesie. Pracowała w jednostkach szkoleniowo-edukacyjnych pełniąc funkcję dyrektora zarządzającego i dyrektora ds. szkoleń. Obecnie wykłada w Uczelni Techniczno-Handlowej im. H. Chodkowskiej, Politechnice Warszawskiej i Społecznej Akademii Nauk. Autorka licznych publikacji naukowych z zakresu efektywnego zarządzania kapitałem intelektualnym oraz innowacyjnych metod zarządzania organizacją.

Kadrę wykładowców stanowią doświadczeni pracownicy naukowo – dydaktyczni, trenerzy, coachowie menedżerowie oraz specjaliści – praktycy. Gwarantuje to wysoki poziom przekazywanej wiedzy i ścisłe powiązanie z praktyką przy wykorzystaniu nowoczesnych, aktywnych form kształcenia.

 

Katarzyna Dobrowolska

Katarzyna Dobrowolska

Centrum studiów podyplomowych

tel. (22) 262 88 55,

podyplomowe@uth.edu.pl

Zapisz się!