Przejdź do treści

UCZESTNICY STUDIÓW

Studia podyplomowe na kierunku Akademia biegłych, kierujemy w szczególności do:

 • pracowników służb mundurowych,
 • kandydatów na biegłych sądowych,
 • biegłych sądowych,
 • pracowników wymiaru sprawiedliwości,
 • prawników i doradców podatkowych,
 • pracowników samorządu terytorialnego i administracji publicznej,
 • lekarzy,
 • ekonomistów i księgowych,
 • absolwentów uczelni wyższych,
 • wszystkich osób, które chcą pozyskać nowe kwalifikacje zawodowe.

CEL STUDIÓW 

Celem studiów jest wykształcenie kandydatów na biegłych i udoskonalenie umiejętności osób będących biegłymi. Skupiamy się również na edukacji służb i osób współpracujących z biegłymi oraz organami wymiaru sprawiedliwości, w celu prawidłowej realizacji zadań i obowiązków pracowniczych.

KORZYŚCI Z UCZESTNICTWA W KIERUNKU

 • możliwość uzyskania kwalifikacji na biegłego,
 • zdobycie praktycznej wiedzy dotyczącej sporządzania profesjonalnych opinii,
 • nabycie umiejętności występowania przed organami wymiaru sprawiedliwości,
 • pozyskanie wiedzy i praktycznych umiejętności pobierania oraz zabezpieczania materiałów porównawczych pod nadzorem doświadczonych praktyków,
 • zwiększenie szansy absolwenta na rynku pracy w takich zawodach i organach jak: Policja, Straż Graniczna, Służba Więzienna, Straż Miejska, Wymiar Sprawiedliwości, Sądy, kancelarie prawne i notarialne,
 • umożliwienie współpracy w projektach realizowanych przez Polskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców i Biegłych Sądowych,
 • program studiów podyplomowych ”Akademia biegłych” to doskonałe połączenie wiedzy teoretycznej i praktycznych zajęć. 10 miesięcy intensywnej nauki gwarantuje pozyskanie wiedzy, która przekazywana jest w formie wykładów i ćwiczeń praktycznych,
 • Absolwenci będą mieli świadomość postępu dokonującego się w różnych dziedzinach nauk sądowych, będą znali źródła, z których uzyskają obiektywną i sprawdzoną wiedzę w przedmiotowych tematach.

ORGANIZACJA STUDIÓW

INFORMACJE PODSTAWOWE
 • Zajęcia na studiach podyplomowych odbywają się w systemie zjazdów weekendowych raz na dwa tygodnie w okresie październik-czerwiec,
 • Studia trwają dwa semestry i obejmują 210 godzin zajęć w formie wykładów i ćwiczeń prowadzonych przez wykładowców UTH i ekspertów zewnętrznych, posiadających doświadczenie praktyczne,
 • Program studiów podyplomowych realizowany będzie przez wysoko wykwalifikowaną kadrę dydaktyczną posiadającą zarówno wiedze teoretyczną jaki i praktyczną wynikającą z praktyki zawodowej w służbach mundurowych, organach wymiaru sprawiedliwości, władzy państwowej i samorządowej, a także czynnych biegłych sądowych różnych specjalności.
INFORMACJE OGÓLNE
 • Zajęcia na studiach podyplomowych prowadzone są w układzie semestralnym,
  z wyjątkiem sytuacji, gdy Zarządzenie Rektora o powołaniu studiów, ustala inne, niż semestr okresy zaliczeniowe,
 • Plan i program studiów podyplomowych zatwierdzany jest przez Senat Uczelni,
 • Nadzór nad realizacją planu i programu studiów podyplomowych sprawuje Rektor,
 • Warunkiem ukończenia studiów jest uzyskanie zaliczeń z wszystkich przedmiotów, przewidzianych w programie studiów.
 • Pracę pisemną, o ile przewiduje ją program studiów, należy złożyć w wersji drukowanej i elektronicznej do Centrum Studiów Podyplomowych, po uzyskaniu pisemnej akceptacji Promotora pracy,
 • Za organizację i przebieg studiów podyplomowych odpowiada Dyrektor Centrum Studiów Podyplomowych oraz Opiekunowie Merytoryczni poszczególnych edycji studiów.
WARUNKI UKOŃCZENIA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH NA KIERUNKU AKADEMIA BIEGŁYCH
 • Warunkiem ukończenia studiów jest obecność na zajęciach oraz zaliczenie wszystkich przedmiotów, jakie są przewidziane w programie studiów,
 • Warunki zaliczenia przedmiotów ustalają poszczególni prowadzący. Na pierwszych zajęciach prowadzący przedmiot informuje słuchaczy o warunkach i formie zaliczenia zajęć,
 • Warunkiem ukończenia studiów jest dodatkowo pozytywny wynik z egzaminu końcowego organizowanego na zakończenie studiów,
 • Słuchaczowi, który ukończył studia podyplomowe, Uczelnia wystawia Świadectwo Ukończenia Studiów w terminie 30 dni od dnia ukończenia studiów podyplomowych i rozliczenia się z opłat określonych w umowie o studia podyplomowe, zgodnie z wzorem określonym w obowiązujących w tym zakresie przepisach prawa.

OPIEKUN MERYTORYCZNY ORAZ WYKŁADOWCY

We współczesnym świecie, w którym następuje coraz to większa specjalizacja w poszczególnych jego dziedzinach, olbrzymią rolę odgrywają eksperci i biegli, których wiedza oraz doświadczenie stanowią wsparcie dla organów wymiaru sprawiedliwości, a tym samym przyczyniają się do trafnego orzekania przez sędziów i wydawania sprawiedliwych wyroków. Studia podyplomowe "Akademia Biegłych" stanowią doskonałą okazję nabycia dodatkowych kwalifikacji zawodowych pozwalających na uzyskanie konkurencyjnej i satysfakcjonującej oferty pracy. Dodatkowo możliwość wyspecjalizowania się w określonej dziedzinie i nabycie wiadomości specjalnych stanowi podstawę do ubiegania się o zostanie powołanym na stanowisko biegłego sądowego, co z kolei otwiera kolejne drzwi do rozwoju kariery zawodowej - Krzysztof Konopka, Opiekun merytoryczny.

Mgr Krzysztof Konopka – Biegły Sądowy przy Sądzie Okręgowym w Częstochowie, Warszawie, Łomży i Ostrołęce z zakresu kryminalistycznego badania dokumentów i pisma ręcznego, członek Polskiego Towarzystwa Kryminalistycznego, Polskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców i Biegłych Sądowych, Polskiego Stowarzyszenia Kolekcjonerów Broni Palnej i Strzelectwa Sportowego, Stowarzyszenia Komendantów Policji Polskiej, Ekspert PSRiBS, Redaktor Naczelny Czasopisma Naukowo-Technicznego „Biegły Sądowy” i Członek Rady Programowej Czasopisma „Inżynieria Bezpieczeństwa Obiektów Antropogenicznych”, Konsultant Naukowy Komendy Stołecznej Policji w Warszawie oraz wykładowca akademicki Uczelni Techniczno-Handlowej im. H. Chodkowskiej i Wyższej Szkoły Agrobiznesu w Łomży. Autor licznych publikacji i artykułów z zakresu prawa, bezpieczeństwa, kryminalistyki oraz ekonomii. Opiekun merytoryczny kierunku.

Prof. dr hab. Tomasz Kośmider – Dyrektor Instytutu Nauk o Bezpieczeństwie Szkoły Wyższej Wymiaru Sprawiedliwości, wcześniej Wyższej Szkoły Kryminologii i Penitencjarystyki
(w latach 2012–2018 dyrektor Instytutu Bezpieczeństwa Państwa Akademii Obrony Narodowej/Akademii Sztuki Wojennej). Ukończył liczne kursy i szkolenia związane z tematyką bezpieczeństwa. Jest profesorem nauk społecznych w dyscyplinie nauki o bezpieczeństwie. Autor i współautor blisko 200 opracowań naukowych: książek, artykułów, recenzji oraz ekspertyz, m.in. 18 projektów badawczych. Kierownik 4 projektów badawczych finansowanych w ramach konkursów krajowych i zagranicznych. Wykonał kilkadziesiąt ekspertyz i innych opracowań na zamówienie instytucji publicznych i przedsiębiorców. Związany z wieloma podmiotami bezpieczeństwa. Członek stowarzyszeń naukowych m.in.: Polskiego Towarzystwa Ewaluacyjnego, Polskiego Towarzystwa Nauk o Bezpieczeństwie, Polskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców i Biegłych Sądowych, Stowarzyszenia Historyków Wojskowości oraz Bazy Ludzi Nauki Służb Mundurowych. Odznaczony Krzyżem Zasługi, Medalem Za Długoletnią Służbę, Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Złotym Medalem Sił Zbrojnych w Służbie Ojczyzny, Złotym Medalem Za Zasługi dla Obronności Kraju, Srebrnym Medalem Za Zasługi w Pracy Penitencjarnej. Laureat nagrody I stopnia Ministra Obrony Narodowej za osiągnięcia organizacyjne w roku akademickim 2015/2016.

Dr hab. Krzysztof Wiak - doktor habilitowany nauk prawnych, profesor Katolickiego Uniwersytetu Jana Pawła II, naukowo specjalizuje się w prawie karnym. Od 2010 r. kierownik Katedry Prawa Karnego KUL. W latach 2012-2016 pełnił funkcję prodziekana, a w latach 2016-2018 - dziekana Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL. Od 2018 r. sędzia Sądu Najwyższego. Jest członkiem instytucji naukowych i eksperckich, m.in. Papieskiej Akademii Życia w Rzymie, Rady Legislacyjnej, oraz członkiem kolegiów redakcyjnych czasopism naukowych krajowych i zagranicznych, m.in. „The Prison Systems Review”, „Orbeliani Law Review”, „Przeglądu Legislacyjnego", „Issues of Combating Crimes". Prowadził badania i zajęcia oraz odbywał staże w zagranicznych ośrodkach naukowych, m.in. na Uniwersytecie w Perugii (2001), na Uniwersytecie Sacro Cuore w Mediolanie (2006-2007), na Uniwersytecie Complutense w Madrycie (2017), na Uniwersytecie Sulkhan-Saba Orbeliani w Tbilisi (2018, 2020). Jest autorem ponad 100 publikacji m.in.  Prawnokarne środki przeciwdziałania terroryzmowi (2009), Terrorism and Criminal Law (2012), Kodeks karny.

 

Dr hab. Małgorzata Ganczar – doktor habilitowany nauk prawnych, pracownik badawczo-dydaktyczny Katedry Publicznego Prawa Gospodarczego (Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II), radca prawny. Zainteresowania naukowe obejmują europejskie prawo gospodarcze, informatyzację procedury administracyjnej i sądowo-administracyjnej, wpływ globalizacji i środków komunikacji elektronicznej na prowadzenie działalności gospodarczej, istota gospodarki opartej na wiedzy, prawo konkurencji i konsumentów, zarządzanie bezpieczeństwem informacji, regulacji prawnych w zakresie funkcjonowania przedsiębiorcy w cyberprzestrzeni. Ceniony wykładowca studiów podyplomowych i trener szkoleń dla sektora prywatnego i publicznego.

Dr Mariusz Filipek – doktor nauk prawnych, radca prawny, absolwent wydziału prawa i administracji Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie. Wspólnik zarządzający Kancelarii Prawnej Filipek & Kamiński sp.j., Prezes Związku Pracodawców Ziemi Lubelskiej, Członkiem Rady  Pracodawców Rzeczpospolitej oraz Wiceprezes Stowarzyszenia Prawnicy dla Polski, Wiceprzewodniczący Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Lubelskiego. Specjalista z zakresu prawa zamówień publicznych, prawa samorządu terytorialnego, prawie karno – gospodarczym, procesu inwestycyjnego. Członek Zespołu do spraw certyfikacji wykonawców w zamówieniach publicznych oraz polityki zakupowej państwa przy Ministrze Rozwoju i Technologii, Członek Zespołu doradczego Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego. W latach 2009 – 2011  konsultant do spraw zamówień publicznych w Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki w Ministerstwie Sprawiedliwości. Od 2012 r. do 2017 r. pracownik naukowy w Katedrze i Zakładzie Zdrowia Publicznego Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, obecnie pracownik naukowy w Katedrze Postępowania Administracyjnego Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie. Prelegent szeregu wykładów i szkoleń. Autor licznych publikacji o tematyce związanej z prawem.

Mł. insp. dr Mirosław Bednarski – radca prawny, Przewodniczący ZW NSZZ Policjantów KSP w Warszawie, członek zarządu Polskiego Towarzystwa Suicydologicznego, wykładowca Uczelni Techniczno-Handlowej im. H. Chodkowskiej. Autor licznych publikacji i artykułów naukowych.

Dr Wiesław Zawadzki – Naczelnik Straży Miejskiej w Białymstoku, wykładowca Wyższej Szkoły Agrobiznesu w Łomży, Wiceprezes Aeroklubu w Białymstoku.

Mjr dr Mariusz Kuryłowicz – funkcjonariusz Służby Więziennej – Dyrektor Zakładu Karnego w Białymstoku w latach 2017-2021. Od maja 2021 r. Dyrektor Instytutu Badawczo-Rozwojowego Szkoły Wyższej Wymiaru Sprawiedliwości w Warszawie. Wykładowca akademicki: Wyższa Szkoła Agrobiznesu w Łomży – adiunkt, kierownik Katedry Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz wykładowca na Uniwersytecie w Białymstoku na Wydziale Pedagogiki i Psychologii. Jest współredaktorem i autorem monografii oraz tekstów z zakresu bezpieczeństwa. Organizator cyklu corocznych seminariów nt. „Multidyscyplinarny model wykorzystania Technik Interwencyjnych w SW”. Organizator międzynarodowych i krajowych konferencji oraz seminariów z zakresu bezpieczeństwa i resocjalizacji. W latach (2017-2021) Członek Rady Terenowej do spraw Społecznej Readaptacji i Pomocy Skazanym. Członek Polskiego Towarzystwa Ewaluacyjnego; Członek Polskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców i Biegłych Sądowych.

Mgr Jan Gołębiowski – polski psycholog kryminalny, biegły sądowy, wykładowca Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej, autor licznych publikacji na temat profilowania nieznanych sprawców przestępstw. Jest autorem pierwszej w Polsce monografii na temat profilowania kryminalnego – „Profilowanie kryminalne. Wprowadzenie do sporządzania charakterystyki psychofizycznej nieznanych sprawców przestępstw” (wyd. Logos, 2008, wyd. II Centrum Psychologii Kryminalnej, 2017). Był członkiem Polskiego Stowarzyszenia Studentów i Absolwentów Psychologii, Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz Stowarzyszenia Psychologów Sądowych w Polsce, a także Polskiego Towarzystwa Psychologii Klinicznej. W 2010 r. założył Centrum Psychologii Kryminalnej.

kom. mgr inż. Michał Podbielski – wykładowca Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie Zakładu Kryminalistyki i Informatyki Śledczej, autor publikacji i wystąpień na konferencjach z zakresu swojej specjalności, Biegły Sądowy z zakresu informatyki z listy Sądu Okręgowego w Ostrołęce, specjalista w zakresie cyberbezpieczeństwa i cyberprzestępczości.

 

PARTNER KIERUNKU

Polskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców i Biegłych Sądowych - działa na terenie całej Polski i jest demokratycznym, samorządnym stowarzyszeniem naukowo-technicznym, które zrzesza rzeczoznawców i biegłych sądowych, jak również przedstawicieli zawodów pokrewnych oraz osoby ubiegające się o uzyskanie powyższych tytułów. PSRiBS jest członkiem Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Naczelnej Organizacji Technicznej.
Celami stowarzyszenia są m.in.: dbanie o rozwój członków Stowarzyszenia w zakresie wiedzy i umiejętności zawodowych, podnoszenie standardów pracy w zawodzie Rzeczoznawcy i Biegłego Sądowego, w tym podnoszenie kwalifikacji zawodowych, promowanie działania na rzecz wymiany informacji w zakresie nauki, techniki oraz zagadnień gospodarczych i społecznych, integracja środowiska Rzeczoznawców oraz Biegłych Sądowych.

Katarzyna Dobrowolska

Katarzyna Dobrowolska

Centrum studiów podyplomowych

tel. (22) 262 88 55,

podyplomowe@uth.edu.pl

Zapisz się!