Przejdź do treści

UCZESTNICY STUDIÓW

Studia podyplomowe na kierunku Akademia biegłych, kierujemy w szczególności do:

 • pracowników służb mundurowych,
 • kandydatów na biegłych sądowych,
 • biegłych sądowych,
 • pracowników wymiaru sprawiedliwości,
 • prawników i doradców podatkowych,
 • pracowników samorządu terytorialnego i administracji publicznej,
 • lekarzy,
 • ekonomistów i księgowych,
 • absolwentów uczelni wyższych,
 • wszystkich osób, które chcą pozyskać nowe kwalifikacje zawodowe.

CEL STUDIÓW 

Celem studiów jest wykształcenie kandydatów na biegłych i udoskonalenie umiejętności osób będących biegłymi. Skupiamy się również na edukacji służb i osób współpracujących z biegłymi oraz organami wymiaru sprawiedliwości, w celu prawidłowej realizacji zadań i obowiązków pracowniczych.

KORZYŚCI Z UCZESTNICTWA W KIERUNKU

 • możliwość uzyskania kwalifikacji na biegłego,
 • zdobycie praktycznej wiedzy dotyczącej sporządzania profesjonalnych opinii,
 • nabycie umiejętności występowania przed organami wymiaru sprawiedliwości,
 • pozyskanie wiedzy i praktycznych umiejętności pobierania oraz zabezpieczania materiałów porównawczych pod nadzorem doświadczonych praktyków,
 • zwiększenie szansy absolwenta na rynku pracy w takich zawodach i organach jak: Policja, Straż Graniczna, Służba Więzienna, Straż Miejska, Wymiar Sprawiedliwości, Sądy, kancelarie prawne i notarialne,
 • umożliwienie współpracy w projektach realizowanych przez Polskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców i Biegłych Sądowych,
 • program studiów podyplomowych ”Akademia biegłych” to doskonałe połączenie wiedzy teoretycznej i praktycznych zajęć. 10 miesięcy intensywnej nauki gwarantuje pozyskanie wiedzy, która przekazywana jest w formie wykładów i ćwiczeń praktycznych,
 • Absolwenci będą mieli świadomość postępu dokonującego się w różnych dziedzinach nauk sądowych, będą znali źródła, z których uzyskają obiektywną i sprawdzoną wiedzę w przedmiotowych tematach.

ORGANIZACJA STUDIÓW

INFORMACJE PODSTAWOWE
 • Zajęcia na studiach podyplomowych odbywają się w systemie zjazdów weekendowych raz na dwa tygodnie w okresie październik-czerwiec,
 • Studia trwają dwa semestry i obejmują 210 godzin zajęć w formie wykładów i ćwiczeń prowadzonych przez wykładowców UTH i ekspertów zewnętrznych, posiadających doświadczenie praktyczne,
 • Program studiów podyplomowych realizowany będzie przez wysoko wykwalifikowaną kadrę dydaktyczną posiadającą zarówno wiedze teoretyczną jaki i praktyczną wynikającą z praktyki zawodowej w służbach mundurowych, organach wymiaru sprawiedliwości, władzy państwowej i samorządowej, a także czynnych biegłych sądowych różnych specjalności.
INFORMACJE OGÓLNE
 • Zajęcia na studiach podyplomowych prowadzone są w układzie semestralnym,
  z wyjątkiem sytuacji, gdy Zarządzenie Rektora o powołaniu studiów, ustala inne, niż semestr okresy zaliczeniowe,
 • Plan i program studiów podyplomowych zatwierdzany jest przez Senat Uczelni,
 • Nadzór nad realizacją planu i programu studiów podyplomowych sprawuje Rektor,
 • Warunkiem ukończenia studiów jest uzyskanie zaliczeń z wszystkich przedmiotów, przewidzianych w programie studiów.
 • Pracę pisemną, o ile przewiduje ją program studiów, należy złożyć w wersji drukowanej i elektronicznej do Centrum Studiów Podyplomowych, po uzyskaniu pisemnej akceptacji Promotora pracy,
 • Za organizację i przebieg studiów podyplomowych odpowiada Dyrektor Centrum Studiów Podyplomowych oraz Opiekunowie Merytoryczni poszczególnych edycji studiów.
WARUNKI UKOŃCZENIA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH NA KIERUNKU AKADEMIA BIEGŁYCH
 • Warunkiem ukończenia studiów jest obecność na zajęciach oraz zaliczenie wszystkich przedmiotów, jakie są przewidziane w programie studiów,
 • Warunki zaliczenia przedmiotów ustalają poszczególni prowadzący. Na pierwszych zajęciach prowadzący przedmiot informuje słuchaczy o warunkach i formie zaliczenia zajęć,
 • Warunkiem ukończenia studiów jest dodatkowo pozytywny wynik z egzaminu końcowego organizowanego na zakończenie studiów,
 • Słuchaczowi, który ukończył studia podyplomowe, Uczelnia wystawia Świadectwo Ukończenia Studiów w terminie 30 dni od dnia ukończenia studiów podyplomowych i rozliczenia się z opłat określonych w umowie o studia podyplomowe, zgodnie z wzorem określonym w obowiązujących w tym zakresie przepisach prawa.

FAQ - Najczęściej zadawane pytania

Od kiedy i do kiedy trwa rekrutacja na studia podyplomowe?

Rekrutacja na studia podyplomowe trwa od 4 maja do 31 października danego roku. W trakcie trwania procesu rekrutacji, na stronie Uczelni pojawiają się komunikaty dot. zakończenia lub przedłużenia rekrutacji na poszczególnych kierunkach studiów podyplomowych.

Ile osób liczy grupa zajęciowa?

Grupa zajęciowa liczy minimum 15 osób.

Jakie są ceny czesnego oraz opłaty rekrutacyjnej?

Czesne za studia oraz wysokość opłaty rekrutacyjnej znajdują Państwo w podzakładce OPŁATY

Do kiedy należy uiścić opłatę rekrutacyjną oraz opłaty za czesne?

Opłatę rekrutacyjną należy uiścić w ciągu 7 dni od momentu rejestracji na studia. Terminy opłat czesnego znajdują się w umowie między Słuchaczem a Uczelnią. Umowę można pobrać z Internetowego Systemu Rekrutacji Kandydatów (IRK).

Jakie dokumenty rekrutacyjne i do kiedy należy dostarczyć?

Wykaz niezbędnych w procesie rekrutacji dokumentów znajduje się w podzakładce ZASADY REKRUTACJI

Dokumenty należy dostarczyć w ciągu 7 dni od rejestracji w systemie IRK.

Jaka jest forma zaliczenia studiów podyplomowych?

Studia podyplomowe na kierunku Akademia Biegłych kończą się egzaminem końcowym organizowanym w drugim semestrze studiów.

W jakiej formie będą prowadzone zajęcia?

Zajęcia prowadzone są w formie hybrydowej tj. od 2 do 4 zjazdów w formie online oraz od 2 do 4 zjazdów stacjonarnie w Kampusie Uczelni.

Kiedy i gdzie będzie dostępny harmonogram zajazdów?

Harmonogram zjazdów dostępny jest w podzakładce HARMONOGRAM ZJAZDÓW po rozpoczęciu rekrutacji na studia. Na przełomie września i października,  w tym samym miejscu zamieszczamy również harmonogramy  zajęć na semestr zimowy.

OPIEKUN MERYTORYCZNY ORAZ WYKŁADOWCY

We współczesnym świecie, w którym następuje coraz to większa specjalizacja w poszczególnych jego dziedzinach, olbrzymią rolę odgrywają eksperci i biegli, których wiedza oraz doświadczenie stanowią wsparcie dla organów wymiaru sprawiedliwości, a tym samym przyczyniają się do trafnego orzekania przez sędziów i wydawania sprawiedliwych wyroków. Studia podyplomowe "Akademia Biegłych" stanowią doskonałą okazję nabycia dodatkowych kwalifikacji zawodowych pozwalających na uzyskanie konkurencyjnej i satysfakcjonującej oferty pracy. Dodatkowo możliwość wyspecjalizowania się w określonej dziedzinie i nabycie wiadomości specjalnych stanowi podstawę do ubiegania się o zostanie powołanym na stanowisko biegłego sądowego, co z kolei otwiera kolejne drzwi do rozwoju kariery zawodowej - Krzysztof Konopka, Opiekun merytoryczny.

Mgr Krzysztof Konopka – Biegły Sądowy przy Sądzie Okręgowym w Częstochowie, Warszawie, Łomży i Ostrołęce z zakresu kryminalistycznego badania dokumentów i pisma ręcznego, członek Polskiego Towarzystwa Kryminalistycznego, Polskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców i Biegłych Sądowych, Polskiego Stowarzyszenia Kolekcjonerów Broni Palnej i Strzelectwa Sportowego, Stowarzyszenia Komendantów Policji Polskiej, Ekspert PSRiBS, Redaktor Naczelny Czasopisma Naukowo-Technicznego „Biegły Sądowy” i Członek Rady Programowej Czasopisma „Inżynieria Bezpieczeństwa Obiektów Antropogenicznych”, Konsultant Naukowy Komendy Stołecznej Policji w Warszawie oraz wykładowca akademicki Uczelni Techniczno-Handlowej im. H. Chodkowskiej i Wyższej Szkoły Agrobiznesu w Łomży. Autor licznych publikacji i artykułów z zakresu prawa, bezpieczeństwa, kryminalistyki oraz ekonomii. Opiekun merytoryczny kierunku.

Prof. dr hab. Tomasz Kośmider – Dyrektor Instytutu Nauk o Bezpieczeństwie Szkoły Wyższej Wymiaru Sprawiedliwości, wcześniej Wyższej Szkoły Kryminologii i Penitencjarystyki
(w latach 2012–2018 dyrektor Instytutu Bezpieczeństwa Państwa Akademii Obrony Narodowej/Akademii Sztuki Wojennej). Ukończył liczne kursy i szkolenia związane z tematyką bezpieczeństwa. Jest profesorem nauk społecznych w dyscyplinie nauki o bezpieczeństwie. Autor i współautor blisko 200 opracowań naukowych: książek, artykułów, recenzji oraz ekspertyz, m.in. 18 projektów badawczych. Kierownik 4 projektów badawczych finansowanych w ramach konkursów krajowych i zagranicznych. Wykonał kilkadziesiąt ekspertyz i innych opracowań na zamówienie instytucji publicznych i przedsiębiorców. Związany z wieloma podmiotami bezpieczeństwa. Członek stowarzyszeń naukowych m.in.: Polskiego Towarzystwa Ewaluacyjnego, Polskiego Towarzystwa Nauk o Bezpieczeństwie, Polskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców i Biegłych Sądowych, Stowarzyszenia Historyków Wojskowości oraz Bazy Ludzi Nauki Służb Mundurowych. Odznaczony Krzyżem Zasługi, Medalem Za Długoletnią Służbę, Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Złotym Medalem Sił Zbrojnych w Służbie Ojczyzny, Złotym Medalem Za Zasługi dla Obronności Kraju, Srebrnym Medalem Za Zasługi w Pracy Penitencjarnej. Laureat nagrody I stopnia Ministra Obrony Narodowej za osiągnięcia organizacyjne w roku akademickim 2015/2016.

Dr hab. Krzysztof Wiak - doktor habilitowany nauk prawnych, profesor Katolickiego Uniwersytetu Jana Pawła II, naukowo specjalizuje się w prawie karnym. Od 2010 r. kierownik Katedry Prawa Karnego KUL. W latach 2012-2016 pełnił funkcję prodziekana, a w latach 2016-2018 - dziekana Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL. Od 2018 r. sędzia Sądu Najwyższego. Jest członkiem instytucji naukowych i eksperckich, m.in. Papieskiej Akademii Życia w Rzymie, Rady Legislacyjnej, oraz członkiem kolegiów redakcyjnych czasopism naukowych krajowych i zagranicznych, m.in. „The Prison Systems Review”, „Orbeliani Law Review”, „Przeglądu Legislacyjnego", „Issues of Combating Crimes". Prowadził badania i zajęcia oraz odbywał staże w zagranicznych ośrodkach naukowych, m.in. na Uniwersytecie w Perugii (2001), na Uniwersytecie Sacro Cuore w Mediolanie (2006-2007), na Uniwersytecie Complutense w Madrycie (2017), na Uniwersytecie Sulkhan-Saba Orbeliani w Tbilisi (2018, 2020). Jest autorem ponad 100 publikacji m.in.  Prawnokarne środki przeciwdziałania terroryzmowi (2009), Terrorism and Criminal Law (2012), Kodeks karny.

 

Dr hab. Małgorzata Ganczar – doktor habilitowany nauk prawnych, pracownik badawczo-dydaktyczny Katedry Publicznego Prawa Gospodarczego (Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II), radca prawny. Zainteresowania naukowe obejmują europejskie prawo gospodarcze, informatyzację procedury administracyjnej i sądowo-administracyjnej, wpływ globalizacji i środków komunikacji elektronicznej na prowadzenie działalności gospodarczej, istota gospodarki opartej na wiedzy, prawo konkurencji i konsumentów, zarządzanie bezpieczeństwem informacji, regulacji prawnych w zakresie funkcjonowania przedsiębiorcy w cyberprzestrzeni. Ceniony wykładowca studiów podyplomowych i trener szkoleń dla sektora prywatnego i publicznego.

Dr Mariusz Filipek – doktor nauk prawnych, radca prawny, absolwent wydziału prawa i administracji Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie. Wspólnik zarządzający Kancelarii Prawnej Filipek & Kamiński sp.j., Prezes Związku Pracodawców Ziemi Lubelskiej, Członkiem Rady  Pracodawców Rzeczpospolitej oraz Wiceprezes Stowarzyszenia Prawnicy dla Polski, Wiceprzewodniczący Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Lubelskiego. Specjalista z zakresu prawa zamówień publicznych, prawa samorządu terytorialnego, prawie karno – gospodarczym, procesu inwestycyjnego. Członek Zespołu do spraw certyfikacji wykonawców w zamówieniach publicznych oraz polityki zakupowej państwa przy Ministrze Rozwoju i Technologii, Członek Zespołu doradczego Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego. W latach 2009 – 2011  konsultant do spraw zamówień publicznych w Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki w Ministerstwie Sprawiedliwości. Od 2012 r. do 2017 r. pracownik naukowy w Katedrze i Zakładzie Zdrowia Publicznego Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, obecnie pracownik naukowy w Katedrze Postępowania Administracyjnego Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie. Prelegent szeregu wykładów i szkoleń. Autor licznych publikacji o tematyce związanej z prawem.

Mł. insp. dr Mirosław Bednarski – radca prawny, Przewodniczący ZW NSZZ Policjantów KSP w Warszawie, członek zarządu Polskiego Towarzystwa Suicydologicznego, wykładowca Uczelni Techniczno-Handlowej im. H. Chodkowskiej. Autor licznych publikacji i artykułów naukowych.

Dr Wiesław Zawadzki – Naczelnik Straży Miejskiej w Białymstoku, wykładowca Wyższej Szkoły Agrobiznesu w Łomży, Wiceprezes Aeroklubu w Białymstoku.

Mjr dr Mariusz Kuryłowicz – funkcjonariusz Służby Więziennej – Dyrektor Zakładu Karnego w Białymstoku w latach 2017-2021. Od maja 2021 r. Dyrektor Instytutu Badawczo-Rozwojowego Szkoły Wyższej Wymiaru Sprawiedliwości w Warszawie. Wykładowca akademicki: Wyższa Szkoła Agrobiznesu w Łomży – adiunkt, kierownik Katedry Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz wykładowca na Uniwersytecie w Białymstoku na Wydziale Pedagogiki i Psychologii. Jest współredaktorem i autorem monografii oraz tekstów z zakresu bezpieczeństwa. Organizator cyklu corocznych seminariów nt. „Multidyscyplinarny model wykorzystania Technik Interwencyjnych w SW”. Organizator międzynarodowych i krajowych konferencji oraz seminariów z zakresu bezpieczeństwa i resocjalizacji. W latach (2017-2021) Członek Rady Terenowej do spraw Społecznej Readaptacji i Pomocy Skazanym. Członek Polskiego Towarzystwa Ewaluacyjnego; Członek Polskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców i Biegłych Sądowych.

Mgr Jan Gołębiowski – polski psycholog kryminalny, biegły sądowy, wykładowca Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej, autor licznych publikacji na temat profilowania nieznanych sprawców przestępstw. Jest autorem pierwszej w Polsce monografii na temat profilowania kryminalnego – „Profilowanie kryminalne. Wprowadzenie do sporządzania charakterystyki psychofizycznej nieznanych sprawców przestępstw” (wyd. Logos, 2008, wyd. II Centrum Psychologii Kryminalnej, 2017). Był członkiem Polskiego Stowarzyszenia Studentów i Absolwentów Psychologii, Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz Stowarzyszenia Psychologów Sądowych w Polsce, a także Polskiego Towarzystwa Psychologii Klinicznej. W 2010 r. założył Centrum Psychologii Kryminalnej.

kom. mgr inż. Michał Podbielski – wykładowca Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie Zakładu Kryminalistyki i Informatyki Śledczej, autor publikacji i wystąpień na konferencjach z zakresu swojej specjalności, Biegły Sądowy z zakresu informatyki z listy Sądu Okręgowego w Ostrołęce, specjalista w zakresie cyberbezpieczeństwa i cyberprzestępczości.

 

PARTNER KIERUNKU

Polskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców i Biegłych Sądowych - działa na terenie całej Polski i jest demokratycznym, samorządnym stowarzyszeniem naukowo-technicznym, które zrzesza rzeczoznawców i biegłych sądowych, jak również przedstawicieli zawodów pokrewnych oraz osoby ubiegające się o uzyskanie powyższych tytułów. PSRiBS jest członkiem Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Naczelnej Organizacji Technicznej.
Celami stowarzyszenia są m.in.: dbanie o rozwój członków Stowarzyszenia w zakresie wiedzy i umiejętności zawodowych, podnoszenie standardów pracy w zawodzie Rzeczoznawcy i Biegłego Sądowego, w tym podnoszenie kwalifikacji zawodowych, promowanie działania na rzecz wymiany informacji w zakresie nauki, techniki oraz zagadnień gospodarczych i społecznych, integracja środowiska Rzeczoznawców oraz Biegłych Sądowych.

Katarzyna Dobrowolska

Katarzyna Dobrowolska

Centrum studiów podyplomowych

tel. (22) 262 88 55,

podyplomowe@uth.edu.pl

Zapisz się!