Przejdź do treści

OGÓLNE ZASADY REKRUTACJI NA STUDIA PODYPLOMOWE UTH 

 1. Na studia podyplomowe przyjmowane są osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów wyższych - jednolitych studiów magisterskich (lub równorzędnych), studiów pierwszego lub drugiego stopnia,
 2. Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia podyplomowe zobowiązani są dokonać rejestracji w wewnętrznym systemie rekrutacyjnym (IRK) na stronie Centrum Studiów Podyplomowych w zakładce Rekrutacja on-line, dokonać opłaty rekrutacyjnej oraz dostarczyć do Centrum Studiów Podyplomowych wymagane dokumenty.

REKRUTACJA KROK PO KROKU

1. Rejestracja on-line:

 • Załóż konto
 • Wprowadź dane osobowe
 • Wgraj zdjęcie
 • Zapisz się na wybrany kierunek studiów

2. Wnieś opłatę rekrutacyjną w wysokości 300,00 PLN (bez względu na liczbę wybranych kierunków) - Wpłat należy dokonywać na rachunek bankowy: Santander Bank Polska S.A. 96 1910 1048 2212 0402 0493 0001. Absolwenci UTH (poprzednio WSZiP, WSCiL) są zwolnieni z opłaty rekrutacyjnej.

3. Aby zarezerwować miejsce, wyślij dokumenty oraz formularze rekrutacyjne do Centrum Studiów Podyplomowych pocztą lub mailowo (uznajemy skany pdf oraz jpg): podyplomowe@uth.edu.pl

4. Podpisz umowę w Centrum Studiów Podyplomowych: Kampus Jagiellońska – ul. Jagiellońska 82F, 03-301 Warszawa (godziny otwarcia są zamieszczone w zakładce kontakt)

Informacja o przyjęciu na studia pojawi się na Twoim koncie rekrutacyjnym!

WYMAGANE DOKUMENTY

 • ankieta osobowa zawierająca zdjęcie kandydata oraz podanie o przyjęcie na studia dostępne po zarejestrowaniu się w systemie on-line,
 • oryginał/odpis dyplomu studiów wyższych wraz z suplementem (w celu sporządzenia kserokopii i poświadczenia za zgodność
  z oryginałem),
 • dowód osobisty (w celu okazania),
 • potwierdzenie wniesienia opłaty rekrutacyjnej,
 • Kandydat zobowiązany jest do podpisania wydruku dokumentów z systemu Rekrutacji on-line.

KANDYDACI NA STUDIA PODYPLOMOWE, KTÓRZY UKOŃCZYLI UCZELNIĘ ZAGRANICZNĄ ORAZ CUDZOZIEMCY 

 • składają zalegalizowany dyplom ukończenia studiów i kartę przebiegu studiów (w celu sporządzenia kserokopii i poświadczenia za zgodność z oryginałem) oraz jego tłumaczenie na język polski przez tłumacza przysięgłego,
 • paszport (w celu okazania),
 • ankietę osobową zawierającą zdjęcie kandydata oraz podanie o przyjęcie na studia dostępne po zarejestrowaniu się w systemie on-line,
 • potwierdzenie wniesienia opłaty rekrutacyjnej,
 • Kandydat zobowiązany jest do podpisania wydruku dokumentów z systemu Rekrutacji on-line.

UWAGA!!! Przyjęcie na studia podyplomowe możliwe jest wyłącznie po określeniu polskiego odpowiednika w drodze nostryfikacji.

STATUS WOLNEGO SŁUCHACZA

 • Osoba niespełniająca warunku określonego w ust. 1, może uzyskać status słuchacza warunkowo za zgodą Dziekana Wydziału organizującego studia podyplomowe, do czasu przedstawienia w Uczelni dyplomu ukończenia studiów wyższych,
 • Podstawą otrzymania warunkowego statusu słuchacza jest przedstawienie zaświadczenia z uczelni o złożeniu pracy dyplomowej
  lub o ukończeniu studiów i oczekiwaniu na dyplom,
 • Niedostarczenie do dnia zakończenia studiów podyplomowych dyplomu ukończenia studiów pozbawia taką osobę prawa do otrzymania świadectwa ukończenia studiów podyplomowych.

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

Katarzyna Dobrowolska

Katarzyna Dobrowolska

Centrum studiów podyplomowych

tel. (22) 262 88 55,

podyplomowe@uth.edu.pl

Zapisz się!