Przejdź do treści

KOSZTY STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W ROKU AKADEMICKIM 2023/2024

OPŁATA JEDNORAZOWA – 6 500,00 PLN

OPŁATY SEMESTRALNE

  • I semestr – 3 250,00 PLN
  • II semestr – 3 250,00 PLN

OPŁATA REKRUTACYJNA – 300,00 PLN

Istnieje możliwość rozłożenia płatności z tytułu czesnego, na maksymalnie 4 raty w ciągu roku akademickiego:

I rata – 1 750,00 PLN (płatność w październiku danego roku akademickiego)

II rata – 1 750,00 PLN (płatność w grudniu danego roku akademickiego)

III rata – 1 750,00 PLN (płatność w marcu danego roku akademickiego)

IV rata – 1 750,00 PLN (płatność w maju danego roku akademickiego)*

* Szczegółowe terminy płatności, wskazane są w umowie zawartej pomiędzy Uczelnią a Słuchaczem.

INFORMACJA O PRZYZNAWANIU BONIFIKAT W CZESNYM

  • Studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych UTH, którzy nie zalegają z opłatami za studia na dzień podpisania umowy i którzy mają prawo bycia słuchaczami studiów podyplomowych, są zwolnieni z opłaty rekrutacyjnej,
  • Od absolwentów UTH, którzy posiadają dyplom studiów I, II stopnia, jednolitych studiów magisterskich lub świadectwo ukończenia studiów podyplomowych, w przypadku kontynuacji nauki w UTH na studiach podyplomowych, nie będzie pobierana opłata rekrutacyjna,
  • Absolwentom UTH, może przysługiwać dodatkowa bonifikata w czesnym za II semestr studiów lub za ostatnią ratę płatności czesnego. Szczegółowe informacje o warunkach bonifikaty można uzyskać w Centrum Studiów Podyplomowych UTH,
  • Bonifikaty przyznawane są na pisemny wniosek zainteresowanego i należy go składać przed rozpoczęciem zajęć na studiach podyplomowych,
  • Liczba słuchaczy otrzymujących bonifikaty nie może przekroczyć 15% słuchaczy przyjętych na jeden kierunek studiów podyplomowych. Decyzję w sprawie bonifikat w opłatach za studia podyplomowe podejmuje Kanclerz UTH (lub osoba przez niego upoważniona),
  • Bonifikaty nie łączą się. 

INFORMACJA O NIEKTÓRYCH FORMACH FINANSOWANIA STUDIÓW

1. Kandydaci na studia podyplomowe mogą ubiegać się o dofinansowanie studiów przez Urząd Pracy.
Z dofinansowania skorzystać może osoba zarejestrowana w urzędzie pracy, spełniająca określone warunki: osoba bezrobotna, osoba poszukująca pracy, osoba pracująca w wieku 45 lat i powyżej.

2. Kandydaci na studia podyplomowe mogą wnioskować o nieoprocentowaną pożyczkę w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Więcej informacji znajduje się na stronie POWER (inwestuj w rozwój).

3. Kandydaci na studia podyplomowe mogą korzystać z finansowania nauki przez Zakład Pracy– w tym celu składają stosowny wniosek o wystawienie Faktury VAT za usługę edukacyjną. Faktury VAT wystawiane są po dokonanej płatności na wniosek studenta w ciągu 7 dni od daty wpływu środków na  rachunek bankowy Uczelni.

4. Pracodawca może ubiegać się o dofinansowanie kształcenia pracownika w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego.
Więcej informacji znajduje się na stronie Krajowego Funduszu Szkoleniowego.

Katarzyna Dobrowolska

Katarzyna Dobrowolska

Centrum studiów podyplomowych

tel. (22) 262 88 55,

podyplomowe@uth.edu.pl

Zapisz się!