Przejdź do treści Przejdź do nawigacji

UCZESTNICY STUDIÓW 

Studia podyplomowe na kierunku Agent Celny kierujemy w szczególności:

 • do osób pracujących bądź zamierzających podjąć pracę w przedsiębiorstwach obsługujących i/lub nadzorujących realizację międzynarodowego obrotu towarowego. Dotyczy to szeroko pojętej obsługi celnej, ze szczególnym uwzględnieniem Zawodu Agenta Celnego
 • do pracowników firm, które korzystają z uproszczeń celnych (w szczególności posiadających status AEO)
 • do wszystkich osób zainteresowanych poszerzeniem lub nabyciem wiedzy z obszaru obsługi i nadzoru międzynarodowego obrotu towarowego.

CEL STUDIÓW

Celem studiów jest zapoznanie słuchacza z kompleksową i usystematyzowaną wiedzą niezbędną do realizacji zadań związanych z obsługą celną podmiotów. Obecnie, z uwagi na ciągły wzrost obrotów w ramach usług  e-commerce, oraz w związku z wystąpieniem Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej i sankcjami nałożonymi na Rosję, obserwuje się wzrost zapotrzebowania na rynku pracy na zawód agenta celnego.

Studia łączą w sobie zarówno aspekty teoretyczne jak i praktyczne. W ramach studiów słuchacze mają możliwość uczestnictwa w zajęciach praktycznych na programie Planus, który jest wykorzystywany w niektórych firmach do zgłoszeń celnych. Po ukończeniu studiów słuchacze dodatkowo otrzymują zaświadczenie o przeszkoleniu z wykorzystaniem programu Planus. 

Deregulacja zawodu Agenta Celnego - oznacza, że absolwenci studiów podyplomowych na kierunku Agent Celny, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów, po wystąpieniu do Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Warszawie, mogą zostać wpisani na listę Agentów Celnych (Ustawa z dnia 9 maja 2014 r. o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych, Dz. U. poz. 768 oraz Rozporządzenie Ministra Finansów z dn. 27.11.2014 w w sprawie wpisu na listę agentów celnych).

 • W związku z deregulacją zawodu Agenta Celnego, po wejściu w życie Ustawy o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych oraz rozporządzenia Ministra Finansów określającego sposób prowadzenia listy Agentów Celnych oraz tryb dokonywania wpisu na listę, wpis taki będzie można uzyskać bez konieczności uzyskania pozytywnego wyniku egzaminu w Ministerstwie Finansów,
 • Wniosek o wpis na listę Agentów celnych można również złożyć w formie elektronicznej za pośrednictwem strony www.puesc.gov.pl,
 • W przypadku osób bez doświadczenia w zawodzie Agenta Celnego, wymóg posiadania minimalnych wymaganych kwalifikacji jest niezbędny,
 • Dokumentem poświadczającym kwalifikacje w zakresie obsługi celnej podmiotów gospodarczych, zgodnie z ustawą, jest dyplom ukończenia studiów wyższych, na kierunku w dziedzinie nauk ekonomicznych, prawnych lub technicznych, obejmującym wiedzę i umiejętności z zakresu prawa administracyjnego i finansowego, w szczególności prawa celnego, albo świadectwo ukończenia studiów podyplomowych w tym zakresie. Studia podyplomowe „Agent celny” spełniają wszystkie wymienione wcześniej wymagania.

ORGANIZACJA STUDIÓW

INFORMACJE PODSTAWOWE
 • Zajęcia na studiach podyplomowych odbywają się w systemie zjazdów sobotnio – niedzielnych, co 2 tygodnie,
 • Studia trwają dwa semestry i obejmują 180 godzin zajęć prowadzonych przez Wykładowców Uczelni oraz Ekspertów zewnętrznych – Specjalistów, mających duże doświadczenie praktyczne.
INFORMACJE OGÓLNE
 • Zajęcia na studiach podyplomowych prowadzone są w układzie semestralnym, z wyjątkiem sytuacji, gdy Zarządzenie Rektora o powołaniu studiów, ustala inne, niż semestr okresy zaliczeniowe,
 • Nadzór nad realizacją planu i programu studiów podyplomowych sprawuje Rektor,
 • Warunkiem ukończenia studiów jest uzyskanie zaliczeń z wszystkich przedmiotów, przewidzianych w programie studiów. Program studiów może przewidywać także opracowanie pracy pisemnej pod kierunkiem Promotora lub egzamin końcowy z całości przedmiotów objętych programem studiów,
 • Pracę pisemną, o ile przewiduje ją program studiów, należy złożyć w wersji drukowanej i elektronicznej do Centrum Studiów Podyplomowych, po uzyskaniu pisemnej akceptacji Promotora pracy,
 • Za organizację i przebieg studiów podyplomowych odpowiada Dyrektor Centrum Studiów Podyplomowych oraz Opiekunowie Merytoryczni poszczególnych edycji studiów.
WARUNKI UKOŃCZENIA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH NA KIERUNKU AGENT CELNY
 • Warunkiem ukończenia studiów jest obecność na zajęciach oraz zaliczenie wszystkich przedmiotów, jakie są przewidziane w programie studiów,
 • Warunki zaliczenia przedmiotów ustalają poszczególni prowadzący. Na pierwszych zajęciach prowadzący przedmiot informuje słuchaczy o warunkach i formie zaliczenia zajęć,
 • Warunkiem ukończenia studiów jest dodatkowo pozytywny wynik z egzaminu organizowanego na zakończenie studiów,
 • Słuchaczowi, który ukończył studia podyplomowe, Uczelnia wystawia Świadectwo Ukończenia Studiów w terminie 30 dni od dnia ukończenia studiów podyplomowych i rozliczenia się z opłat określonych w umowie o studia podyplomowe, zgodnie z wzorem określonym w obowiązujących w tym zakresie przepisach prawa.

FAQ - Najczęściej zadawane pytania

Od kiedy i do kiedy trwa rekrutacja na studia podyplomowe?

Rekrutacja na studia podyplomowe trwa od 6 maja do 30 września 2024 r. W trakcie trwania procesu rekrutacji, na stronie Uczelni pojawiają się komunikaty dot. zakończenia lub przedłużenia rekrutacji na poszczególnych kierunkach studiów podyplomowych.

Ile osób liczy grupa zajęciowa?

Grupa zajęciowa liczy minimum 15 osób.

Jakie są ceny czesnego oraz opłaty rekrutacyjnej?

Czesne za studia oraz wysokość opłaty rekrutacyjnej znajdują Państwo w podzakładce OPŁATY

Do kiedy należy uiścić opłatę rekrutacyjną oraz opłaty za czesne?

Opłatę rekrutacyjną należy uiścić w ciągu 7 dni od momentu rejestracji na studia. Terminy opłat czesnego znajdują się w umowie między Słuchaczem a Uczelnią. Umowę można pobrać z Internetowego Systemu Rekrutacji Kandydatów (IRK).

Jakie dokumenty rekrutacyjne i do kiedy należy dostarczyć?

Wykaz niezbędnych w procesie rekrutacji dokumentów znajduje się w podzakładce ZASADY REKRUTACJI

Dokumenty należy dostarczyć w ciągu 7 dni od rejestracji w systemie IRK.

Jaka jest forma zaliczenia studiów podyplomowych?

Studia podyplomowe na kierunku Agent celny kończą się egzaminem końcowym organizowanym w drugim semestrze studiów.

W jakiej formie będą prowadzone zajęcia?

Zajęcia prowadzone są w formie hybrydowej tj. od 2 do 4 zjazdów w formie online oraz od 2 do 4 zjazdów stacjonarnie w Kampusie Uczelni.

Kiedy i gdzie będzie dostępny harmonogram zajazdów?

Harmonogram zjazdów dostępny jest w podzakładce HARMONOGRAM ZJAZDÓW po rozpoczęciu rekrutacji na studia. Na przełomie września i października,  w tym samym miejscu zamieszczamy również harmonogramy  zajęć na semestr zimowy.

OPIEKUN MERYTORYCZNY KIERUNKU ORAZ WYKŁADOWCY

W ostatnim czasie zawód agenta celnego cieszy się ogromnym zainteresowaniem na rynku pracy. Wiele firm poszukuje zarówno osób z doświadczeniem i uprawnieniami agenta celnego, jak również początkujących. Szerokie możliwości zatrudnienia powodują, że wiele osób podejmuje się kształcenia w tym zawodzie. Na wzrost zainteresowania agentem celnym po stronie pracodawcy wpływa: wymóg zatrudniania w firmach korzystających z uproszczeń celnych, osób posiadających wiedzę i wykształcenie  z zakresu prawa celnego; wzrost obrotów firm z branży e-commerce oraz Brexit. Dlatego należy się spodziewać, że zapotrzebowanie na zawód agenta celnego w najbliższych latach nie ulegnie zmianie.
- Agnieszka Milczarczyk-Woźniak, Opiekun merytoryczny.

Agnieszka Milczarczyk-Woźniak – doktor nauk humanistycznych. Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego. Wieloletni pracownik Głównego Urzędu Ceł, a następnie firmy doradczej KPMG Polska Audyt Sp. z o.o. Od 2007 r. wykładowca w Wyższej Szkole Cła i Logistyki, a obecnie Uczelni Techniczno-Handlowej. Specjalistka w zakresie prawa celnego. Autorka szeregu publikacji z zakresu cła, handlu zagranicznego oraz międzynarodowych stosunków gospodarczych. Właścicielka firmy Trade & Customs Compliance Academy.

Jacek Arciszewski – właściciel Kancelarii Doradcy Podatkowego Jacek Arciszewski. Prawnik z kilkunastoletnim stażem pracy w administracji publicznej oraz kilkuletnim na rynku przy obsłudze przedsiębiorców. Prowadzi własną kancelarię podatkową. Jako doradca podatkowy, wspierałem przedsiębiorców obracających wyrobami akcyzowymi. Dodatkowo pomagam przedsiębiorcom odnaleźć się w gąszczu przepisów, określających zasady obrotu wyrobami akcyzowymi.

Piotr Gałązka - Global Trade Compliance Consultant w cargill INC. Posiada ponad dwudziestoletnie doświadczenie w zajmowaniu się problematyką celną oraz obsługą strumieni towarowych w handlu zagranicznym. Posiada uprawnienia agenta celnego. Pracował w międzynarodowych korporacjach, m.in. w Quad Europe i CTDI Europe, gdzie był zaangażowany w działalność konsultingową w ramach polityki customs compliance.

Beata KasperowiczSenior Manager APL Trade Compliance w Alcon Ltd. Posiada wpis na listę agentów celnych. Od prawie dwóch dekad specjalizuje się w optymalizacji procesów celnych w firmach tj. Zepter, DB Schenker, TNT, Brigestone i Rusak Bussines Services oraz Pepco Poland. Obecnie zarządza zespołem celnym w Alcon Ltd. w Szwajcarii. Prowadzi szkolenia oraz wykłady z tematyki celnej.

Artur Piotrowski – absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Ekspert z zakresu prawa celnego. Swoje doświadczenie zdobył w wyniku wieloletniej pracy, najpierw w administracji celnej (Izba Celna w Katowicach) oraz dużych agencjach celnych (m.in. Rusak Business Services Sp. z o.o.). Obecnie pracuje jako Kierownik Agencji celnej w firmie UPS Polska Sp. z o.o. Wykładowca z zakresu prawa celnego. Ponadto, jest audytorem kontroli jakości oraz zarządzania systemem bezpieczeństwa BHP. Mediator sądowy i pozasądowy.

Tadeusz Senda – Przedstawiciel Szefa Krajowej Administracji Skarbowej przy Unii Europejskiej - reprezentuje Polskę w Radzie Unii Europejskiej w grupach ds. Unii Celnej i Współpracy Celnej. Odpowiada za kontakty z DG Taxud i ze Światową Organizacja Celną. Od 2021 jest także akredytowanym ekspertem WCO. Przed wyjazdem do Brukseli był dyrektorem Departamentu Ceł w Ministerstwie Finansów.  Wykładowca w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie i autor szeregu publikacji dotyczących problematyki celnej i transportowej.

Tomasz Sętkowski - Trade Compliance Manager CNH Industrial Poland. Członek Łódzkiej Izby Przemysłowo-Handlowej, posiada licencję agenta celnego. Jako wieloletni funkcjonariusz celny zdobywał praktyczną wiedzę  i doświadczenie w zakresie stosowania przepisów prawa celnego, zajmując różne stanowiska w administracji państwowej. Pracował w międzynarodowych korporacjach, zajmując się problematyką celną, zarówno od strony praktycznej (m.in. brał udział w projektach celnych związanych z AEO, uproszczeniami celnymi i zagadnieniami podatkowymi, wykorzystaniem PUESC), jak i w aspekcie doradztwa i konsultingu celnego.

PARTNER KIERUNKU

Trade & Customs Compliance Academy to projekt szkoleniowy, którego celem jest przekazywanie w praktyczny i przystępny sposób wiedzy z zakresu trade & customs compliance. Jesteśmy zespołem specjalistów, posiadających wieloletnie doświadczenie w zakresie prawa celnego i innych przepis związanych z międzynarodowym obrotem towarowym. Długi okres zajmowania się przez nas problematyką celną potwierdza, że wciąż istnieje ogromna potrzeba zdobywania i pogłębiania wiedzy w tym obszarze. Skutecznie łączymy teorię z praktyką. Specjalizujemy się w dedykowanych szkoleniach dla firm z zakresu trade & customs compliance. Zdobyte przez uczestników naszych szkoleń informacje i umiejętności, pozwalają realizować nowe pomysły, strategie i optymalne rozwiązania we własnych firmach. W ramach naszej działalności: prowadzimy profesjonalne szkolenia, organizujemy Trade & Customs Compliance Conference, publikujemy autorskie wydawnictwa.
Kontakt: dr Agnieszka Milczarczyk-Woźniak, tel. + 48 602 698 952, e-mail: contact@customsacademy.pl

 

 

 

 

 

Katarzyna Dobrowolska

Katarzyna Dobrowolska

Centrum studiów podyplomowych

tel. (22) 262 88 55,

podyplomowe@uth.edu.pl

Zapisz się!