AGENT CELNY 

Uczestnicy studiów

Studia podyplomowe na kierunku Agent Celny, kierujemy w szczególności:

 • do osób pracujących bądź zamierzających podjąć pracę w przedsiębiorstwach obsługujących i/lub nadzorujących realizację międzynarodowego obrotu towarowego. Dotyczy to szeroko pojętej obsługi celnej, ze szczególnym uwzględnieniem Zawodu Agenta Celnego
 • do pracowników firm, które korzystają z uproszczeń celnych (w szczególności posiadających status AEO)
 • do wszystkich osób zainteresowanych poszerzeniem lub nabyciem wiedzy z obszaru obsługi i nadzoru międzynarodowego obrotu towarowego.

Cel studiów

Celem studiów jest zapoznanie słuchacza z kompleksową i usystematyzowaną wiedzą niezbędną do realizacji zadań związanych z obsługą celną podmiotów. Obecnie, z uwagi na zmiany w przepisach celnych oraz planowane wyjście Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej, odnotowuje się wzrost zapotrzebowania na rynku pracy na zawód agenta celnego.

Studia łączą w sobie zarówno aspekty teoretyczne jak i praktyczne – część zajęć prowadzona jest w salach komputerowych.

Deregulacja zawodu Agenta Celnego - Ustawa z dnia 9 maja 2014 r. o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych (Dz. U. poz. 768).

Co to oznacza?

Absolwenci studiów podyplomowych na kierunku Agent Celny, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów, mogą zostać wpisani na listę Agentów Celnych, prowadzoną przez Izbę Administracji Skarbowej w Warszawie.

 • W związku z deregulacją zawodu Agenta Celnego, po wejściu w życie Ustawy o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych oraz rozporządzenia Ministra Finansów określającego sposób prowadzenia listy Agentów Celnych oraz tryb dokonywania wpisu na listę, wpis taki będzie można uzyskać bez konieczności uzyskania pozytywnego wyniku egzaminu w Ministerstwie Finansów,
 • W przypadku osób bez doświadczenia w zawodzie Agenta Celnego, wymóg posiadania minimalnych wymaganych kwalifikacji jest niezbędny,
 • Dokumentem poświadczającym kwalifikacje w zakresie obsługi celnej podmiotów gospodarczych, zgodnie z ustawą, jest dyplom ukończenia studiów wyższych, na kierunku w dziedzinie nauk ekonomicznych, prawnych lub technicznych, obejmującym wiedzę i umiejętności z zakresu prawa administracyjnego i finansowego, w szczególności prawa celnego, albo świadectwo ukończenia studiów podyplomowych w tym zakresie. Studia podyplomowe „Agent celny” spełniają wszystkie wymienione wcześniej wymagania.

 

ORGANIZACJA STUDIÓW

INFORMACJE PODSTAWOWE

 • Zajęcia na studiach podyplomowych odbywają się w systemie zjazdów sobotnio – niedzielnych, co 2 tygodnie,
 • Studia trwają dwa semestry i obejmują 180 godzin zajęć prowadzonych przez Wykładowców Uczelni oraz Ekspertów zewnętrznych – Specjalistów, mających duże doświadczenie praktyczne.

INFORMACJE OGÓLNE

 • Zajęcia na studiach podyplomowych prowadzone są w układzie semestralnym, z wyjątkiem sytuacji, gdy Zarządzenie Rektora o powołaniu studiów, ustala inne, niż semestr okresy zaliczeniowe,
 • Plan i program studiów podyplomowych zatwierdzany jest przez Radę właściwego Wydziału,
 • Nadzór nad realizacją planu i programu studiów podyplomowych sprawuje Dziekan właściwego Wydziału,
 • Warunkiem ukończenia studiów jest uzyskanie zaliczeń z wszystkich przedmiotów, przewidzianych w programie studiów. Program studiów może przewidywać także opracowanie pracy pisemnej pod kierunkiem Promotora lub egzamin końcowy z całości przedmiotów objętych programem studiów,
 • Pracę pisemną, o ile przewiduje ją program studiów, należy złożyć w wersji drukowanej i elektronicznej do Biura Centrum Studiów Podyplomowych, po uzyskaniu pisemnej akceptacji Promotora pracy dyplomowej,
 • Za organizację i przebieg studiów podyplomowych odpowiada Koordynator Centrum Studiów Podyplomowych oraz Opiekunowie Merytoryczni poszczególnych edycji studiów.

WARUNKI UKOŃCZENIA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH NA KIERUNKU AGENT CELNY

 • Warunkiem ukończenia studiów jest obecność na zajęciach oraz zaliczenie wszystkich przedmiotów, jakie są przewidziane w programie studiów,
 • Warunki zaliczenia przedmiotów ustalają poszczególni prowadzący. Na pierwszych zajęciach prowadzący przedmiot informuje słuchaczy o warunkach i formie zaliczenia zajęć,
 • Warunkiem ukończenia studiów jest dodatkowo pozytywny wynik z egzaminu organizowanego na zakończenie studiów,
 • Słuchaczowi, który ukończył studia podyplomowe, Uczelnia wystawia Świadectwo Ukończenia Studiów w terminie 30 dni od dnia ukończenia studiów podyplomowych i rozliczenia się z opłat określonych w umowie o studia podyplomowe, zgodnie z wzorem określonym w obowiązujących w tym zakresie przepisach prawa.

 

Opiekun Merytoryczny kierunku oraz Wykładowcy

Agnieszka Milczarczyk-Woźniak – doktor nauk humanistycznych. Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego. Wieloletni pracownik Głównego Urzędu Ceł, a następnie firmy doradczej KPMG Polska Audyt Sp. z o.o. Od 2007 r. wykładowca w Wyższej Szkole Cła i Logistyki, a obecnie Uczelni Techniczno-Handlowej. Specjalistka w zakresie prawa celnego. Autorka szeregu publikacji z zakresu cła, handlu zagranicznego oraz międzynarodowych stosunków gospodarczych. Obecnie pracuje jako specjalista ds. szkoleń w firmie Rusak Business Services Sp. z o.o.

Mgr Piotr Sienkiewicz - magister filologii polskiej, absolwent Uniwersytetu Szczecińskiego (1988-1993) na kierunku: filologia polska. Pracuje w agencjach celnych od 1992 r., a w 1993 r. zdał egzamin an agenta celnego. Pracował w kilku polskich agencjach celnych (największe z nich to JAS-FBG S.A., RUSAK BUSINESS SERVICES, DTA), jak również kilka miesięcy w niemieckiej agencji celnej jako deklarant celny. Od 1999 r. zajmował stanowiska kierownicze: kierownika filii, dyrektora regionalnego, dyrektora agencji celnej, dyrektora ds. rozwoju. W latach 2007-2008 pracował w administracji celnej – był audytorem wewnętrznym w Izbie Celnej w Warszawie. W latach 2014-2016 pracował społecznie w Komisji ds. Celnych Polskiej Izby Spedycji i Logistyki (pełnił obowiązki wiceprzewodniczącego). Jest również certyfikowanym audytorem wewnętrznym sektora jednostek finansów publicznych. 

Dr hab. Piotr Witkowski -  Teoretyk i praktyk logistyki międzynarodowej, zwłaszcza w kontekście globalnego, transgranicznego przepływu towarów. Działalność naukowa została poprzedzona ponad 20 letnią pracą w administracji celnej pozwalającą na poznanie szerokiego aspektu praktycznej obsługi transgranicznego przemieszczania towarów i osób. W trakcie pracy zawodowej m. in. Naczelnik Oddziału Celnego w Lublinie, Dyrektor Izby Celnej w Białej Podlaskiej, członek komisji w Ministerstwie Finansów odpowiedzialnej za informatyzację administracji celnej, koordynator ochrony własności intelektualnej w Izbie Celnej w Białej Podlaskiej. Autor ponad 80 publikacji, w ostatnim okresie swojej pracy naukowej podejmuje problematykę instrumentów polityki celnej w Unii Europejskiej. W roku 2012 był również współautorem (ponad 130 stron) polsko – angielskiego wydawnictwa Transgraniczny przepływ towarów i osób w Unii Europejskiej  pod redakcją naukową Prof. A. Kuś i Dr M. Kowerski. Recenzent publikacji Monitora Prawa Celnego i Podatkowego, współpracuje z organizacjami środowiska gospodarczego  m. in. Polska Izba Cła i Logistyki, Ogólnopolskie Stowarzyszenie Przewoźników, Stowarzyszenie Kresy dla Rozwoju i Eksportu, Stowarzyszenie Polska – Wschód, Stowarzyszenie Lubelszczyzna w Europie.

Mgr Anna Błażewicz - Absolwentka Uczelni Techniczno-Handlowej w Warszawie na kierunkach o specjalizacji z obsługi celnej. Agent celny z kilkuletnim stażem w agencjach celnych, z szeroką wiedzą praktyczną i teoretyczną w zakresie eksportu, importu oraz tranzytu. Od 2014 r. sukcesywnie prowadzi własną agencję celną gdzie z upoważnienia reprezentuje podmioty gospodarcze przed organami celnymi w zakresie spraw związanych z obrotem towarowym z zagranicą, również na zasadach uproszczonych dzięki pozwoleniom na procedury uproszczone nadanym przez Izbę Administracji Skarbowej w Warszawie.

Mgr Artur Piotrowski – absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Ekspert z zakresu prawa celnego. Swoje doświadczenie zdobył w wyniku wieloletniej pracy, najpierw w administracji celnej (Izba Celna w Katowicach) oraz dużych agencjach celnych (m.in. Rusak Business Services Sp. z o.o.). Obecnie pracuje jako agent celny w firmie UPS Polska Sp. z o.o. Wykładowca z zakresu prawa celnego. Ponadto,  jest audytorem kontroli jakości oraz zarządzania systemem bezpieczeństwa BHP. Mediator sądowy i pozasądowy.

 

 

 

Studia realizowane pod patronatem Rusak Business Services Sp. z o.o.

Katarzyna Dobrowolska

Katarzyna Dobrowolska

Centrum studiów podyplomowych

tel. (22) 262 88 55,

podyplomowe@uth.edu.pl