Przejdź do treści

UCZESTNICY STUDIÓW 

Studia podyplomowe na kierunku Agent Celny kierujemy w szczególności:

 • do osób pracujących bądź zamierzających podjąć pracę w przedsiębiorstwach obsługujących i/lub nadzorujących realizację międzynarodowego obrotu towarowego. Dotyczy to szeroko pojętej obsługi celnej, ze szczególnym uwzględnieniem Zawodu Agenta Celnego
 • do pracowników firm, które korzystają z uproszczeń celnych (w szczególności posiadających status AEO)
 • do wszystkich osób zainteresowanych poszerzeniem lub nabyciem wiedzy z obszaru obsługi i nadzoru międzynarodowego obrotu towarowego.

CEL STUDIÓW

Celem studiów jest zapoznanie słuchacza z kompleksową i usystematyzowaną wiedzą niezbędną do realizacji zadań związanych z obsługą celną podmiotów. Obecnie, z uwagi na ciągły wzrost obrotów w ramach usług  e-commerce, oraz w związku z wystąpieniem Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej i sankcjami nałożonymi na Rosję, obserwuje się wzrost zapotrzebowania na rynku pracy na zawód agenta celnego.

Studia łączą w sobie zarówno aspekty teoretyczne jak i praktyczne. W ramach studiów słuchacze mają możliwość odbycia 40 godzin praktycznych szkoleń na programie Planus, który jest wykorzystywany w niektórych firmach do zgłoszeń celnych. Po ukończeniu studiów słuchacze dodatkowo otrzymują zaświadczenie o przeszkoleniu z wykorzystaniem programu Planus. 

Deregulacja zawodu Agenta Celnego - oznacza, że absolwenci studiów podyplomowych na kierunku Agent Celny, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów, po wystąpieniu do Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Warszawie, mogą zostać wpisani na listę Agentów Celnych (Ustawa z dnia 9 maja 2014 r. o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych, Dz. U. poz. 768 oraz Rozporządzenie Ministra Finansów z dn. 27.11.2014 w w sprawie wpisu na listę agentów celnych).

 • W związku z deregulacją zawodu Agenta Celnego, po wejściu w życie Ustawy o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych oraz rozporządzenia Ministra Finansów określającego sposób prowadzenia listy Agentów Celnych oraz tryb dokonywania wpisu na listę, wpis taki będzie można uzyskać bez konieczności uzyskania pozytywnego wyniku egzaminu w Ministerstwie Finansów,
 • Wniosek o wpis na listę Agentów celnych można również złożyć w formie elektronicznej za pośrednictwem strony www.puesc.gov.pl,
 • W przypadku osób bez doświadczenia w zawodzie Agenta Celnego, wymóg posiadania minimalnych wymaganych kwalifikacji jest niezbędny,
 • Dokumentem poświadczającym kwalifikacje w zakresie obsługi celnej podmiotów gospodarczych, zgodnie z ustawą, jest dyplom ukończenia studiów wyższych, na kierunku w dziedzinie nauk ekonomicznych, prawnych lub technicznych, obejmującym wiedzę i umiejętności z zakresu prawa administracyjnego i finansowego, w szczególności prawa celnego, albo świadectwo ukończenia studiów podyplomowych w tym zakresie. Studia podyplomowe „Agent celny” spełniają wszystkie wymienione wcześniej wymagania.

ORGANIZACJA STUDIÓW

INFORMACJE PODSTAWOWE
 • Zajęcia na studiach podyplomowych odbywają się w systemie zjazdów sobotnio – niedzielnych, co 2 tygodnie,
 • Studia trwają dwa semestry i obejmują 180 godzin zajęć prowadzonych przez Wykładowców Uczelni oraz Ekspertów zewnętrznych – Specjalistów, mających duże doświadczenie praktyczne.
INFORMACJE OGÓLNE
 • Zajęcia na studiach podyplomowych prowadzone są w układzie semestralnym, z wyjątkiem sytuacji, gdy Zarządzenie Rektora o powołaniu studiów, ustala inne, niż semestr okresy zaliczeniowe,
 • Plan i program studiów podyplomowych zatwierdzany jest przez Senat Uczelni,
 • Nadzór nad realizacją planu i programu studiów podyplomowych sprawuje Rektor,
 • Warunkiem ukończenia studiów jest uzyskanie zaliczeń z wszystkich przedmiotów, przewidzianych w programie studiów. Program studiów może przewidywać także opracowanie pracy pisemnej pod kierunkiem Promotora lub egzamin końcowy z całości przedmiotów objętych programem studiów,
 • Pracę pisemną, o ile przewiduje ją program studiów, należy złożyć w wersji drukowanej i elektronicznej do Centrum Studiów Podyplomowych, po uzyskaniu pisemnej akceptacji Promotora pracy,
 • Za organizację i przebieg studiów podyplomowych odpowiada Dyrektor Centrum Studiów Podyplomowych oraz Opiekunowie Merytoryczni poszczególnych edycji studiów.
WARUNKI UKOŃCZENIA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH NA KIERUNKU AGENT CELNY
 • Warunkiem ukończenia studiów jest obecność na zajęciach oraz zaliczenie wszystkich przedmiotów, jakie są przewidziane w programie studiów,
 • Warunki zaliczenia przedmiotów ustalają poszczególni prowadzący. Na pierwszych zajęciach prowadzący przedmiot informuje słuchaczy o warunkach i formie zaliczenia zajęć,
 • Warunkiem ukończenia studiów jest dodatkowo pozytywny wynik z egzaminu organizowanego na zakończenie studiów,
 • Słuchaczowi, który ukończył studia podyplomowe, Uczelnia wystawia Świadectwo Ukończenia Studiów w terminie 30 dni od dnia ukończenia studiów podyplomowych i rozliczenia się z opłat określonych w umowie o studia podyplomowe, zgodnie z wzorem określonym w obowiązujących w tym zakresie przepisach prawa.

FAQ - Najczęściej zadawane pytania

Od kiedy i do kiedy trwa rekrutacja na studia podyplomowe?

Rekrutacja na studia podyplomowe trwa od 4 maja do 31 października danego roku. W trakcie trwania procesu rekrutacji, na stronie Uczelni pojawiają się komunikaty dot. zakończenia lub przedłużenia rekrutacji na poszczególnych kierunkach studiów podyplomowych.  

Ile osób liczy grupa zajęciowa?

Grupa zajęciowa liczy minimum 15 osób.

Jakie są ceny czesnego oraz opłaty rekrutacyjnej?

Czesne za studia oraz wysokość opłaty rekrutacyjnej znajdują Państwo w podzakładce OPŁATY

Do kiedy należy uiścić opłatę rekrutacyjną oraz opłaty za czesne?

Opłatę rekrutacyjną należy uiścić w ciągu 7 dni od momentu rejestracji na studia. Terminy opłat czesnego znajdują się w umowie między Słuchaczem a Uczelnią. Umowę można pobrać z Internetowego Systemu Rekrutacji Kandydatów (IRK).

Jakie dokumenty rekrutacyjne i do kiedy należy dostarczyć?

Wykaz niezbędnych w procesie rekrutacji dokumentów znajduje się w podzakładce ZASADY REKRUTACJI

Dokumenty należy dostarczyć w ciągu 7 dni od rejestracji w systemie IRK.

Jaka jest forma zaliczenia studiów podyplomowych?

Studia podyplomowe na kierunku Agent celny kończą się egzaminem końcowym organizowanym w drugim semestrze studiów.

W jakiej formie będą prowadzone zajęcia?

Zajęcia prowadzone są w formie hybrydowej tj. od 2 do 4 zjazdów w formie online oraz od 2 do 4 zjazdów stacjonarnie w Kampusie Uczelni.

Kiedy i gdzie będzie dostępny harmonogram zajazdów?

Harmonogram zjazdów dostępny jest w podzakładce HARMONOGRAM ZJAZDÓW po rozpoczęciu rekrutacji na studia. Na przełomie września i października,  w tym samym miejscu zamieszczamy również harmonogramy  zajęć na semestr zimowy.

OPIEKUN MERYTORYCZNY KIERUNKU ORAZ WYKŁADOWCY

W ostatnim czasie zawód agenta celnego cieszy się ogromnym zainteresowaniem na rynku pracy. Wiele firm poszukuje zarówno osób z doświadczeniem i uprawnieniami agenta celnego, jak również początkujących. Szerokie możliwości zatrudnienia powodują, że wiele osób podejmuje się kształcenia w tym zawodzie. Na wzrost zainteresowania agentem celnym po stronie pracodawcy wpływa: wymóg zatrudniania w firmach korzystających z uproszczeń celnych, osób posiadających wiedzę i wykształcenie  z zakresu prawa celnego; wzrost obrotów firm z branży e-commerce oraz Brexit. Dlatego należy się spodziewać, że zapotrzebowanie na zawód agenta celnego w najbliższych latach nie ulegnie zmianie.
- Agnieszka Milczarczyk-Woźniak, Opiekun merytoryczny.

Agnieszka Milczarczyk-Woźniak – doktor nauk humanistycznych. Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego. Wieloletni pracownik Głównego Urzędu Ceł, a następnie firmy doradczej KPMG Polska Audyt Sp. z o.o. Od 2007 r. wykładowca w Wyższej Szkole Cła i Logistyki, a obecnie Uczelni Techniczno-Handlowej. Specjalistka w zakresie prawa celnego. Autorka szeregu publikacji z zakresu cła, handlu zagranicznego oraz międzynarodowych stosunków gospodarczych. Właścicielka firmy Trade & Customs Compliance Academy.

Tomasz Michalak – absolwent Uniwersytetu Warszawskiego. Związany z tematyką celną od trzech dekad. W polskiej Służbie Celnej zajmował zarówno stanowiska eksperckie, jak i kierownicze. Był m.in. Prezesem Głównego Urzędu Ceł, Dyrektorem w Kancelarii Prezydenta RP, Podsekretarzem Stanu w Ministerstwie Finansów oraz Szefem Służby Celnej. Wieloletni przedstawiciel RP w UE w Brukseli. W swojej pracy koncentruje się w szczególności na tematyce Unii Europejskiej i ułatwieniach dla przedsiębiorców, a ostatnio również na e-commerce, Brexit i podatku akcyzowym. Współautor kolejnych strategii polskiej Służby Celnej. Autor szeregu publikacji i artykułów w prasie krajowej i zagranicznej o tematyce celnej. Obecnie pracuje jako ekspert w Komisji Europejskiej w Brukseli.

Grzegorz Smogorzewski - absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Ponad dwadzieścia lat związany resortem finansów i problematyką finansów publicznych (cła, podatki). W latach 2008-2012 p.o. Z-cy Szefa Służby Celnej. Uczestnik procesu legislacyjnego na poziomie rządowym, parlamentu oraz instytucji unijnych. Ekspert w obszarze ceł i podatków związanych z importem i eksportem towarów. Autor materiałów dydaktycznych i szkoleń e-learningowych w ww. obszarach. Wieloletni wykładowca uczelni wyższych oraz w ramach systemu szkolenia wewnętrznego w Służbie Celnej i Krajowej Administracji Skarbowej. Autor na przestrzeni lat 1995 – 2017 - licznych publikacji z obszaru problematyki ceł i podatków. Uczestnik licznych szkoleń, konferencji, wizyt stażowych zarówno w Polsce jak i za granicą (W. Brytania, Niemcy, Czechy, Grecja, Irlandia, Finlandia, Łotwa, Słowacja, Bułgaria). W latach 2005-2016 zaangażowany w wdrażanie systemów informatycznych wspierających obsługę obrotu towarowego z zagranicą. Uczestnik projektu informatycznego Cyfrowa Granica w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa. Wpisany na listę agentów celnych i doradców podatkowych. Obecnie pracuje w firmie T4B Group Sp. z o.o. jako Pełnomocnik Zarządu ds. Kontroli Jakości Projektów.

Artur Piotrowski – absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Ekspert z zakresu prawa celnego. Swoje doświadczenie zdobył w wyniku wieloletniej pracy, najpierw w administracji celnej (Izba Celna w Katowicach) oraz dużych agencjach celnych (m.in. Rusak Business Services Sp. z o.o.). Obecnie pracuje jako Kierownik Agencji celnej w firmie UPS Polska Sp. z o.o. Wykładowca z zakresu prawa celnego. Ponadto, jest audytorem kontroli jakości oraz zarządzania systemem bezpieczeństwa BHP. Mediator sądowy i pozasądowy.

Beata Kasperowicz - absolwentka Logistyki na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. Praktyk w zakresie stosowania przepisów Prawa Celnego. W roku 1998 zdała egzamin państwowy na Agenta celnego . Pracę  w tym zawodzie rozpoczynała w Warszawie w firmie Rusak Business Services obsługując skład celny firmy Zepter, by potem kontynuować ją w Poznaniu w takich firmach jak: Schenker czy TNT. Po 16 latach pracy w agencjach celnych  postanowiła zdobytą wiedzę i doświadczenie wykorzystać  z korzyścią dla importerów i eksporterów.  Przez  kilku lat pełniła funkcję specjalisty do spraw celnych w międzynarodowej  firmie z branży medycznej.  Odpowiadała również za kwestie związane z utrzymaniem statusu AEO jako pełnomocnik Zarządu ds. AEO oraz ekspert ds. Kontroli Eksportu. Kolejnym etapem w jej doświadczeniu zawodowym była rola Lidera Zespołu ds. Celnych w firmie Pepco, gdzie  budowała dział od podstaw ,opracowywała i wdrażała procedury ( m.in. uproszczoną) odpowiadała za uzyskanie szeregu pozwoleń (np.AEO) oraz przeprowadzała szkolenia wewnętrzne. Następnie  pełniła rolę EMEA Trade Compliance Managera w międzynarodowej firmie z branży automotive i odpowiadała za kwestie zgodności procesów firmy z regulacjami celnymi i podatkowymi na obszarze Europy, Afryki oraz Azji. Obecnie ponownie w strukturach Pepco Poland na stanowisku Managera ds Celnych na Polskę oraz Europę Wschodnią. Odpowiada za zespoły celne w Polsce oraz na Węgrzech, zarządza współpracą z agencjami celnymi w Europie  oraz ustanawianie miejsc uznanych oraz składów celnych. Od kilku lat prowadzi szkolenia z tematyki celnej, zarówno otwarte jak i zamknięte.

 

Katarzyna Dobrowolska

Katarzyna Dobrowolska

Centrum studiów podyplomowych

tel. (22) 262 88 55,

podyplomowe@uth.edu.pl

Zapisz się!