Przejdź do treści
Tytuł, który uzyskasz: licencjat na kierunku Zarządzanie
Typ studiów i czas trwania: niestacjonarne (6 semestrów)

Studia licencjackie na specjalności Zarządzanie w służbach bezpieczeństwa państwa w Wydziale Zamiejscowym UTH w Płońsku

Bezpieczeństwo Państwa jest jednym z podstawowych elementów wpływających na stabilny rozwój gospodarczy. Zarządzanie organizacją w XXI wieku, szczególnie w obszarze administracji rządowej, samorządowej oraz formacjach mundurowych wymaga zaangażowania zasobów o charakterze rzeczowym, finansowym, ale przede wszystkim wysoko wykwalifikowanych kadr. Odpowiednie przygotowanie merytoryczne kadry menedżerskiej oraz kandydatów na kierownicze stanowiska w zakresie zarządzania jednostkami bezpieczeństwa państwa stanowi gwarancję skutecznego funkcjonowania organizacji powołanych w celu zapewnienia bezpieczeństwa obywateli. Wybór tej specjalności umożliwi studentom dokładne poznanie specyfiki funkcjonowania służb bezpieczeństwa państwa na poziomie lokalnym oraz centralnym z perspektywy aktualnych problemów związanych z zarządzaniem takimi organizacjami. Umożliwi również podniesienie kwalifikacji osobom pełniącym służbę w jednostkach wojskowych, policji, straży granicznej oraz innych służbach bezpieczeństwa publicznego.

Czego nauczysz się wybierając specjalność Zarządzanie w służbach bezpieczeństwa państwa?

Wybór specjalności Zarządzanie w służbach bezpieczeństwa państwa wiąże się z realizacją przedmiotów, których treści odpowiadają aktualnym trendom w zakresie zarządzania w administracji rządowej, samorządowej oraz w formacjach mundurowych. Ponadto studenci mogą wybrać dwa przedmioty „do wyboru” w ramach indywidualnych preferencji, które stanowić będą dopełnienie uzyskanych efektów uczenia się uzyskanych w ramach podstawowych przedmiotów specjalnościowych. Oferta przedmiotów wybieranych przez studentów przygotowana jest przez pracowników Uczelni i obejmuje najbardziej aktualne zagadnienia z obszaru specjalności.

Przedmioty realizowane w ramach specjalności Zarządzanie w służbach bezpieczeństwa państwa

W UTH plan kształcenia na poszczególnych specjalnościach zawsze ustalany jest po analizie rynku pracy w porozumieniu z partnerami Uczelni. Daje to gwarancję tworzenia ścieżki nauczania, która realnie przygotowuje absolwentów do wyzwań zawodowych. Przedmioty, na które będziesz uczęszczał podczas studiów to:

 • służby specjalne w systemie bezpieczeństwa,
 • cyberbezpieczeństwo,
 • zarządzanie bezpieczeństwem infrastruktury krytycznej,
 • prawo administracyjne,
 • mediacje i negocjacje,
 • elektroniczna administracja,
 • zarządzanie w sytuacjach kryzysowych,
 • kryminologia i kryminalistyka.

Perspektywy po studiach

Po zakończeniu cyklu kształcenia absolwent studiów I stopnia:

 • zna zasady zarządzania systemem bezpieczeństwa państwa na szczeblu rządowym, samorządowym oraz zadania wykonywane przez służby porządku publicznego i siły zbrojne,
 • zna ustrój administracji publicznej i zasady procesów decyzyjnych w administracji,
 • ma wiedzę w zakresie procedury prawa administracyjnego, rozumie te procedury, ma wiedzę na temat charakterystycznych dla nich instytucji oraz statusu podmiotów uczestniczących w tych postępowaniach,
 • posiada wiedzę o instytucjach związanych z polityką społeczną realizowanych na różnych szczeblach zarządzania państwem,
 • zna zasady zarządzania w sytuacjach kryzysowych.

Studia pierwszego stopnia na specjalności Zarządzanie w służbach bezpieczeństwa państwa oferują wiele możliwości rozwoju. Jeśli planujesz podjąć studia magisterskie, masz możliwość kontynuacji nauki na poziomie drugiego stopnia na kierunku Zarządzanie w Płońsku.

Po ukończeniu studiów istnieje możliwość rozwoju zawodowego na stanowiskach związanych z zarządzaniem bezpieczeństwem w jednostkach samorządowych, rządowych oraz służbach mundurowych i służbach specjalnych. Swoje kompetencje można wykorzystać również w pracy w instytucjach państwowych i prywatnych na stanowiskach związanych z zarządzaniem bezpieczeństwem.

Zapisz się!