Przejdź do treści Przejdź do nawigacji

Kandydaci na studia w Uczelni Techniczno-Handlowej im. H. Chodkowskiej są przyjmowani bez egzaminów wstępnych. O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń. Liczba miejsc jest ograniczona.

REKRUTACJA KROK PO KROKU

 1. Rejestracja on-line:
 2. Wnieś opłatę rekrutacyjną w wysokości 85 zł (bez względu na liczbę wybranych kierunków/specjalności).
  Wpłat należy dokonywać na rachunek bankowy: Santander Bank Polska S.A. 96 1910 1048 2212 0402 0493 0001

  Uwaga: absolwenci UTH (poprzednio WSZiP, WSCiL) są zwolnieni z opłaty rekrutacyjnej.
 3. Aby zarezerwować miejsce, wyślij dokumenty oraz formularze rekrutacyjne do Biura Rekrutacji pocztą lub mailowo (uznajemy skany pdf oraz jpg):
 4. Dostarcz wymagane dokumenty i podpisz umowę w Biurze Rekrutacji:
  • Kampus Jutrzenki – ul. Jutrzenki 135, 02-231 Warszawa
  • Kampus Jagiellońska – ul. Jagiellońska 82F, 03-301 Warszawa

Informacja o przyjęciu na studia pojawi się na Twoim koncie rekrutacyjnym!

 

Wymagane dokumenty studia drugiego stopnia (magisterskie):

 • ankieta osobowa zawierająca zdjęcie kandydata oraz podanie o przyjęcie na studia dostępne po zarejestrowaniu się w systemie on-line,
 • oryginał/odpis dyplomu studiów wyższych wraz z suplementem (w celu sporządzenia kserokopii i poświadczenia za zgodność z oryginałem),
 • dowód osobisty (w celu okazania),
 • potwierdzenie wniesienia opłaty rekrutacyjnej.

 

Cudzoziemcy ubiegający się o przyjęcie do Uczelni Techniczno-Handlowej im. H. Chodkowskiej zobowiązani są dostarczyć następujące dokumenty:

 • zalegalizowany dyplom ukończenia studiów i kartę przebiegu studiów (w celu sporządzenia kserokopii i poświadczenia za zgodność z oryginałem) oraz tłumaczenie tych dokumentów na język polski przez tłumacza przysięgłego,
 • certyfikat znajomości języka polskiego na poziomie B1 lub zaświadczenie o ukończeniu kursu przygotowawczego do podjęcia nauki w języku polskim; w przeciwnym wypadku kandydat zobowiązany jest uzyskać zaświadczenie Uczelni, że stopień znajomości języka polskiego pozwala na podjęcie studiów w języku polskim,
 • paszport (w celu okazania),
 • ankieta osobowa zawierająca zdjęcie kandydata oraz podanie o przyjęcie na studia dostępne po zarejestrowaniu się w systemie on-line,
 • potwierdzenie wniesienia opłaty rekrutacyjnej.

 

PRZYJMUJEMY DOKUMENTY NA WSZYSTKIE SEMESTRY

UTH przewiduje możliwość przyjęcia studentów w czasie trwania toku studiów, gdy pragną kontynuować naukę w naszej Uczelni.

Warunkiem przeniesienia się na studia jest:

 1. dostarczenie do dziekanatu wybranego Wydziału podania z prośbą o przeniesienie oraz karty przebiegu studiów pobranej w dziekanacie uczelni macierzystej. Karta przebiegu studiów powinna zawierać nazwy przedmiotów wraz z formami prowadzenia zajęć (wykład, konwersatorium etc.), godzinami, punktami ECTS oraz pieczątką i podpisem osoby wystawiającej.
 2. ustalenie różnic programowych: na podstawie złożonej przez kandydata karty przebiegu studiów, dziekanat i Dziekan wybranego Wydziału ustalają różnice programowe i semestr, na który może być przyjęta osoba ubiegająca się o przeniesienie.
 3. kandydat decyduje, czy zaproponowane przez Uczelnię warunki mu odpowiadają, jeśli tak, przystępujemy do procesu rekrutacji.
 4. rekrutacja - osoba ubiegająca się o przeniesienie dokonuje rejestracji w systemie on-line oraz dostarcza do biura rekrutacji dokumenty zgodne z wymaganiami na wybrany typ studiów w celu podpisania umowy.
 5. decyzja o przyjęciu: kandydat otrzymuje wpis na listę studentów oraz podpisuje ślubowanie – w tym momencie osoba ubiegająca się o przeniesienie staje się studentem wybranego Wydziału UTH w Warszawie.
REKRUTACJA Agnieszka Bliszczak

Agnieszka Bliszczak

tel. (22) 262 88 88,

rekrutacja@uth.edu.pl

Zapisz się!