Przejdź do treści
Tytuł, który uzyskasz: magister na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne
Typ studiów i czas trwania: niestacjonarne (4 semestry)

Zarządzanie bezpieczeństwem państwa – studia II stopnia

Specjalność Zarządzanie bezpieczeństwem państwa II stopnia kierowana jest do osób wykonujących już obowiązki zawodowe na stanowiskach związanych z bezpieczeństwem w administracji publicznej i samorządowej oraz w podmiotach działających w sektorze bezpieczeństwa narodowego i publicznego.

Studia kierowane są przede wszystkim do:

 • osób, które pracowały, pracują lub zamierzają podjąć pracę w instytucjach publicznych związanych z bezpieczeństwem państwa,
 • funkcjonariuszami i pracownikami podmiotów zajmujących się bezpieczeństwem, pragnącymi poszerzać swoje kompetencje.

Wybrane przedmioty realizowane w ramach specjalności Zarządzanie bezpieczeństwem państwa II stopnia

Przedmioty na studiach magisterskich stanowią uzupełnienie i rozwinięcie już zdobytej wiedzy na wcześniejszych etapach edukacji. Podczas studiów spotkamy się na przedmiotach taki jak między innymi:

 • bezpieczeństwo imprez masowych,
 • zintegrowany system zarządzania bezpieczeństwem państwa,
 • dyplomacja w bezpieczeństwie / analiza ryzyka w zarządzaniu bezpieczeństwem państwa (przedmioty fakultatywne),
 • wywiad, kontrwywiad i analiza wywiadowcza,
 • organizacja i funkcjonowanie administracji państwowej i samorządowej,
 • rozwiązywanie konfliktów / analiza decyzyjna w zarządzaniu bezpieczeństwem państwa (przedmioty fakultatywne).

Perspektywy po studiach

Studia na specjalności Zarządzanie bezpieczeństwem państwa przygotowują absolwentów do pracy w:

 • administracji publicznej i samorządowej,
 • podmiotach działających w sektorze bezpieczeństwa narodowego i publicznego,
 • Policji, cywilnych służbach specjalnych – Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Centralnym Biurze Antykorupcyjnym,
 • administracji skarbowej,
 • innych służbach mundurowych – Straży Granicznej, Straży Miejskiej, Straży Ochrony Kolei, Straży Marszałkowskiej,
 • jednostkach i strukturach wszystkich rodzajów Sił Zbrojnych RP, a także Wojskach Obrony Cyberprzestrzeni, Żandarmerii Wojskowej, czy wojskowych służbach specjalnych,
 • instytucjach zajmujących się organizacją imprez masowych,
 • instytucjach zajmujących się dbaniem o bezpieczeństwo państwa i obywateli – przykładowo: firmy ochroniarskie, SUFO.

Kurs praktycznego posługiwania się bronią krótką i długą, bojową i sportową

REKRUTACJA Agnieszka Bliszczak

Agnieszka Bliszczak

tel. (22) 539 19 19,

rekrutacja@uth.edu.pl

Zapisz się!