Przejdź do treści
Tytuł, który uzyskasz: magister na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne
Typ studiów i czas trwania: stacjonarne (4 semestry) i niestacjonarne (4 semestry)

Kryminologia i kryminalistyka

Studia Kryminologia i kryminalistyka II stopnia

Złapałeś dobry trop wiodący do Twojej zawodowej przyszłości? Utwierdziłeś się w swoich podejrzeniach dotyczących tego, jak chcesz rozwijać swoją karierę? Nadszedł czas na pogłębienie wiedzy i praktycznych kompetencji, które otworzą przed Tobą rynek pracy lub umożliwią awans. Studia II stopnia Kryminologia i kryminalistyka to właściwy trop.

Chcesz wiedzieć, dlaczego dochodzi do zbrodni? Co wpływa na zachowanie ludzi popełniających czyny przestępcze mające tragiczne skutki dla nich samych i innych? A może chciałbyś zapobiegać przestępstwom, ścigać sprawców i przyczyniać się do udowadniania im winy?

Kryminologia i kryminalistyka II stopnia przygotuje Cię do pracy w służbach, których celem jest zapewnienie bezpieczeństwa obywatelom i przeciwdziałanie łamaniu prawa.

 
 

Czego nauczysz się, wybierając specjalność Kryminologia i kryminalistyka?

Dzięki studiom licencjackim wiesz już jak rozpoznawać i rozwiązywać problemy z zakresu kryminologii i kryminalistyki, a także umiesz ocenić sytuację zagrażającą bezpieczeństwu. Poznałeś schematy rządzące psychiką przestępców, umiesz wyjaśniać zjawiska o charakterze przestępczym. Zastanawiasz się prawdopodobnie czy warto kontynuować naukę w tej samej specjalności, którą wybrałeś na studiach licencjackich?

Oferowana na studiach magisterskich specjalizacja Kryminologia i kryminalistyka na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne, to możliwość pogłębienia i oszlifowania nabytej wiedzy i kompetencji. Po ukończeniu edukacji na studiach II stopnia będziesz umiał wskazać sposoby realizacji czynności operacyjno-rozpoznawczych oraz dochodzeniowo-śledczych. Nauczysz się stosować w praktyce wiedzę z zakresu kryminologii i kryminalistyki, poznasz zasady współpracy ze służbami państw Unii Europejskiej w zakresie przeciwdziałania i zwalczania przestępczości. Będziesz wiedział, jak identyfikować zjawiska społeczne niezgodne z prawem.

Partnerzy specjalności Kryminologia i kryminalistyka

Współpracujemy z Centralnym Laboratorium Kryminalistycznym oraz działamy na mocy porozumienia z Komendantem Głównym Policji. Nasi studenci odbywają zajęcia na strzelnicy, a także uczestniczą w spotkaniach Koła Naukowego, zajmującego się teoretycznymi i praktycznymi aspektami bezpieczeństwa i zarządzania.

 • Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji

  Laboratorium realizuje zadania Komendy Głównej Policji w zakresie techniczno-kryminalistycznego zabezpieczenia procesu zapobiegania i zwalczania przestępczości. W zakres kompetencji CLKP wchodzą m.in. prace badawczo-wdrożeniowe, porównawcze i eksperckie, a także organizacja i nadzór zadań wykonywanych przez Policję, a dotyczących obsługi miejsc zdarzeń pod kątem techniczno-kryminalistycznym. Centralne Laboratorium Kryminalistyczne ma również uprawnienia do wydawania opinii kandydatom na ekspertów kryminalistyki.

 

 • Porozumienie z Komendantem Głównym Policji

  W 2011 r. Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie zawarła porozumienie z Komendantem Głównym Policji.

 • Strzelnica AGVO

  Kursy praktyczne to jedna z najskuteczniejszych form rozwijania umiejętności, dlatego studenci bezpieczeństwa wewnętrznego mają możliwość doskonalenia się w ten sposób w ramach współpracy ze Strzelnicą AGVO. Jeśli ukończyłeś kryminologię i kryminalistykę I stopnia na UTH z pewnością skorzystałeś już z kursu praktycznego posługiwania się bronią krótką i długą, bojową i sportową. Na studiach dziennych magisterskich możesz dodatkowo przystąpić do kursu na instruktora strzelectwa oraz odbyć kurs pierwszej pomocy z elementami TC3. Twoje umiejętności potwierdzą odpowiednie zaświadczenia, certyfikaty i legitymacje Ligi Obrony Kraju.

 • Koło naukowe Gomorra

  Aktywność Koła Naukowego w obszarze bezpieczeństwa dotyczy w szczególności kryminalistyki, działalności jednostek operacyjnych i prawa karnego. Gomorra współpracuje z organizacjami naukowymi, innymi uczelniami, instytucjami, a także specjalistami kryminologii i bezpieczeństwa. Członkowie Koła mają możliwość uczestniczenia w konferencjach i spotkaniach naukowych, warsztatach i szkoleniach praktycznych, a także wizytowania siedzib wybranych instytucji.

  Koło naukowe Gomorra

Kryminologia i kryminalistyka II stopnia

W ciągu czterech semestrów (studia magisterskie trwają 2 lata) opanujesz cały materiał opracowany dla specjalności Kryminologia i kryminalistyka. Magisterskie studia realizujemy na Wydziale Zarządzania i Logistyki w Warszawie na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne. Jako nasz student możesz uczyć się w systemie dziennym (studia stacjonarne), albo jeśli np. już pracujesz zawodowo – w trybie zaocznym. Studia niestacjonarne II stopnia są doskonałym rozwiązaniem dla osób już pracujących i chcących poszerzyć swoje kompetencje w specjalności Kryminologia i kryminalistyka.

Edukacja na Uczelni Techniczno-Handlowej łączy przekazywanie teorii z nauką praktycznych umiejętności. Organizujemy warsztaty, spotkania, ćwiczenia, a studenci mają możliwość korzystania z tematycznych kursów. Zakres materiału dla wszystkich zajęć praktycznych jest ściśle związany ze specjalnością Kryminologia i kryminalistyka. Ponad 20 lat działalności edukacyjnej i współpraca z rynkowymi specjalistami gwarantuje najwyższy poziom kształcenia, zgodny z oczekiwanymi studentów i pracodawców.

Studia w Warszawie to również wyjątkowa okazja do odbycia praktyk zawodowych w najważniejszych organizacjach, instytucjach i firmach w kraju, a także związania z nimi swojej zawodowej przyszłości.

Wybrane przedmioty realizowane w ramach specjalności Kryminologia i kryminalistyka

Przedmioty realizowane na Uczelni Techniczno-Handlowej są dostosowywane do współczesnego rynku pracy i uwzględniają jego dynamikę. Kryminologia i kryminalistyka II stopnia to nie tylko utrwalenie i pogłębienie wiedzy zdobytej na studiach licencjackich, ale także jej aktualizacja oraz wprowadzenie zupełnie nowych zagadnień:

 • strategie zapobiegania przestępczości,
 • formalno-prawne aspekty bezpieczeństwa,
 • podstawy suicydologii,
 • informatyczne wspomaganie w kryminalistyce,
 • kryminalistyka z elementami medycyny sądowej,
 • metodologia badań nad bezpieczeństwem.

Perspektywy po studiach

Studia Kryminologia i kryminalistyka przygotowują do niezwykle wymagającego zawodu, w którym najważniejszym zadaniem jest zapewnienie bezpieczeństwa innym ludziom. To właśnie wykwalifikowani specjaliści zapobiegają wielu tragicznym w skutkach wydarzeniom. Z drugiej strony minimalizowanie skutków niebezpiecznych zdarzeń również należy do kompetencji służb i osób pracujących na stanowiskach cywilnych.

Studia magisterskie Kryminologia i kryminalistyka przygotowują do pracy w Policji, Urzędzie Celnym, Straży Granicznej, służbach specjalnych (np. Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego), organach wymiaru sprawiedliwości, więziennictwie, formacjach wojskowych. Możesz związać swoją zawodową przyszłość w instytucjach rządowych i samorządowych, w których funkcjonują komórki zajmujące się bezpieczeństwem lub zarządzaniem kryzysowym, w organizacjach krajowych i międzynarodowych, w organizacjach pomocy społecznej, inspekcjach zajmujących się bezpieczeństwem, firmach ochroniarskich i detektywistycznych.

FAQ

Czy warto kontynuować Kryminologię i kryminalistykę na studiach magisterskich?

Jakie studia magisterskie wybrać - kryminalistyka czy kryminologia? Na Uczelni Techniczno-Handlowej w Warszawie połączyliśmy w jeden kierunek dwie dziedziny nauki. Mimo, że obie w szerokim rozumieniu dotyczą przestępczości, obejmują inny ich obszar zainteresowań. Kryminologia bada przestępstwa w kontekście zjawisk społecznych, a kryminalistyka zajmuje się przestępstwem, wykorzystując przy tym procedury, narzędzia i techniki kryminalistyczne.

Zastanawiasz się, czy warto kontynuować naukę kryminologii i kryminalistyki na II stopniu studiów? Studia magisterskie na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne realizujemy na specjalnościach: Zarządzanie bezpieczeństwem państwa, Bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni, Obsługa celna i logistyka międzynarodowa oraz Kryminologia i kryminalistyka. Każda z nich ma za zadanie utrwalić i pogłębić Twoją wiedzę z wybranej specjalizacji, ale także wprowadza nowe zagadnienia i praktyczne kompetencje.

Czy potrzebuje tytułu magistra Bezpieczeństwa wewnętrznego?

Studia to czas zdobywania nowych kompetencji, doświadczeń, intensywnej nauki i początek budowania kariery zawodowej. Zdobycie tytułu magistra potwierdza nabyte kompetencje, a także świadczy o wysiłku, jaki został podjęty, by wykształcić się w dziedzinie kryminologii i kryminalistyki, bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni czy obsługi celnej. Pracodawcy na rynku pracy chcą zatrudniać kompetentne i przygotowane do zawodu osoby, szczególnie w sektorze bezpieczeństwa wewnętrznego. Dyplom ukończenia uczelni wyższej nie tylko dobrze prezentuje się w życiorysie zawodowym, ale świadczy o tym, że absolwent z powodzeniem przeszedł ścieżkę edukacji i jest przygotowany do pracy.

Studia magisterskie Kryminologia i kryminalistyka – co dalej?

Po ukończeniu Kryminologii i kryminalistyki II stopnia jesteś przygotowany do nowej pracy lub lepszego wykonywania dotychczasowych obowiązków zawodowych. Poza tym ukończenie studiów II stopnia i uzyskanie tytułu zawodowego magistra otwiera drogę do starania się o stopień naukowy doktora. Po studiach magisterskich lub licencjackich możesz także skorzystać z naszej oferty studiów podyplomowych, na kierunkach takich, jak Agent celny, Akademia biegłych czy Zarządzanie zasobami ludzkimi. Pamiętaj również, że będąc naszym absolwentem czeka Cię łatwiejsza droga do służb.

 

Kurs praktycznego posługiwania się bronią krótką i długą, bojową i sportową

REKRUTACJA Agnieszka Bliszczak

Agnieszka Bliszczak

tel. (22) 262 88 88,

rekrutacja@uth.edu.pl

Zapisz się!