Przejdź do treści
Tytuł, który uzyskasz: magister na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne
Typ studiów i czas trwania: stacjonarne (4 semestry) i niestacjonarne (4 semestry)

Studia kryminologia i kryminalistyka II stopnia

Złapałeś dobry trop wiodący do Twojej zawodowej przyszłości? Utwierdziłeś się w swoich podejrzeniach dotyczących tego, jak chcesz rozwijać swoją karierę? Nadszedł czas na pogłębienie wiedzy i praktycznych kompetencji, które otworzą przed Tobą rynek pracy lub umożliwią awans. Studia II stopnia kryminologia i kryminalistyka to właściwy trop.

Chcesz wiedzieć, dlaczego dochodzi do zbrodni? Co wpływa na zachowanie ludzi popełniających czyny przestępcze mające tragiczne skutki dla nich samych i innych? A może chciałbyś zapobiegać przestępstwom, ścigać sprawców i przyczyniać się do udowadniania im winy?

Kryminologia i kryminalistyka II stopnia przygotuje Cię do pracy w służbach, których celem jest zapewnienie bezpieczeństwa obywatelom i przeciwdziałanie łamaniu prawa.

Czego nauczysz się, wybierając specjalność kryminologia i kryminalistyka?

Dzięki studiom licencjackim wiesz już jak rozpoznawać i rozwiązywać problemy z zakresu kryminologii i kryminalistyki, a także umiesz ocenić sytuację zagrażającą bezpieczeństwu. Poznałeś schematy rządzące psychiką przestępców, umiesz wyjaśniać zjawiska o charakterze przestępczym. Zastanawiasz się prawdopodobnie czy warto kontynuować naukę w tej samej specjalności, którą wybrałeś na studiach licencjackich?

Oferowana na studiach magisterskich specjalizacja kryminologia i kryminalistyka na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne, to możliwość pogłębienia i oszlifowania nabytej wiedzy i kompetencji. Po ukończeniu edukacji na studiach II stopnia będziesz umiał wskazać sposoby realizacji czynności operacyjno-rozpoznawczych oraz dochodzeniowo-śledczych. Nauczysz się stosować w praktyce wiedzę z zakresu kryminologii i kryminalistyki, poznasz zasady współpracy ze służbami państw Unii Europejskiej w zakresie przeciwdziałania i zwalczania przestępczości. Będziesz wiedział, jak identyfikować zjawiska społeczne niezgodne z prawem.

Partnerzy specjalności kryminologia i kryminalistyka

Współpracujemy z Centralnym Laboratorium Kryminalistycznym oraz działamy na mocy porozumienia z Komendantem Głównym Policji. Nasi studenci odbywają zajęcia na strzelnicy, a także uczestniczą w spotkaniach Koła Naukowego, zajmującego się teoretycznymi i praktycznymi aspektami bezpieczeństwa i zarządzania.

 • Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji

  Laboratorium realizuje zadania Komendy Głównej Policji w zakresie techniczno-kryminalistycznego zabezpieczenia procesu zapobiegania i zwalczania przestępczości. W zakres kompetencji CLKP wchodzą m.in. prace badawczo-wdrożeniowe, porównawcze i eksperckie, a także organizacja i nadzór zadań wykonywanych przez Policję, a dotyczących obsługi miejsc zdarzeń pod kątem techniczno-kryminalistycznym. Centralne Laboratorium Kryminalistyczne ma również uprawnienia do wydawania opinii kandydatom na ekspertów kryminalistyki.

kryminologia i kryminalistyka II stopnia

 • Porozumienie z Komendantem Głównym Policji

  W 2011 r. Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie zawarła porozumienie z Komendantem Głównym Policji.

 • Strzelnica AGVO

  Kursy praktyczne to jedna z najskuteczniejszych form rozwijania umiejętności, dlatego studenci bezpieczeństwa wewnętrznego mają możliwość doskonalenia się w ten sposób w ramach współpracy ze Strzelnicą AGVO. Jeśli ukończyłeś kryminologię i kryminalistykę I stopnia na UTH z pewnością skorzystałeś już z kursu praktycznego posługiwania się bronią krótką i długą, bojową i sportową. Na studiach dziennych magisterskich możesz dodatkowo przystąpić do kursu na instruktora strzelectwa oraz odbyć kurs pierwszej pomocy z elementami TC3. Twoje umiejętności potwierdzą odpowiednie zaświadczenia, certyfikaty i legitymacje Ligi Obrony Kraju.

 • Koło naukowe Gomorra

  Aktywność Koła Naukowego w obszarze bezpieczeństwa dotyczy w szczególności kryminalistyki, działalności jednostek operacyjnych i prawa karnego. Gomorra współpracuje z organizacjami naukowymi, innymi uczelniami, instytucjami, a także specjalistami kryminologii i bezpieczeństwa. Członkowie Koła mają możliwość uczestniczenia w konferencjach i spotkaniach naukowych, warsztatach i szkoleniach praktycznych, a także wizytowania siedzib wybranych instytucji.

  Koło naukowe Gomorra

Kryminologia i kryminalistyka II stopnia

W ciągu czterech semestrów (studia magisterskie trwają 2 lata) opanujesz cały materiał opracowany dla specjalności kryminologia i kryminalistyka. Magisterskie studia realizujemy na Wydziale Zarządzania i Logistyki w Warszawie na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne. Jako nasz student, możesz uczyć się w systemie dziennym (studia stacjonarne), albo jeśli np. już pracujesz zawodowo – w trybie zaocznym. Studia niestacjonarne II stopnia są doskonałym rozwiązaniem dla osób już pracujących i chcących poszerzyć swoje kompetencje w specjalności kryminologia i kryminalistyka.

Edukacja na Uczelni Techniczno-Handlowej łączy przekazywanie teorii z nauką praktycznych umiejętności. Organizujemy warsztaty, spotkania, ćwiczenia, a studenci mają możliwość korzystania z tematycznych kursów. Zakres materiału dla wszystkich zajęć praktycznych jest ściśle związany ze specjalnością kryminologia i kryminalistyka. Ponad 20 lat działalności edukacyjnej i współpraca z rynkowymi specjalistami gwarantuje najwyższy poziom kształcenia, zgodny z oczekiwanymi studentów i pracodawców.

Studia w Warszawie to również wyjątkowa okazja do odbycia praktyk zawodowych w najważniejszych organizacjach, instytucjach i firmach w kraju, a także związania z nimi swojej zawodowej przyszłości.

Wybrane przedmioty realizowane w ramach specjalności kryminologia i kryminalistyka

Przedmioty realizowane na Uczelni Techniczno-Handlowej są dostosowywane do współczesnego rynku pracy i uwzględniają jego dynamikę. Kryminologia i kryminalistyka II stopnia to nie tylko utrwalenie i pogłębienie wiedzy zdobytej na studiach licencjackich, ale także jej aktualizacja oraz wprowadzenie zupełnie nowych zagadnień.

 • strategie zapobiegania przestępczości,
 • formalno-prawne aspekty bezpieczeństwa,
 • podstawy suicydologii,
 • informatyczne wspomaganie w kryminalistyce,
 • kryminalistyka z elementami medycyny sądowej,
 • metodologia badań nad bezpieczeństwem.

Perspektywy po studiach

Studia kryminologia i kryminalistyka przygotowują do niezwykle wymagającego zawodu, w którym najważniejszym zadaniem jest zapewnienie bezpieczeństwa innym ludziom. To właśnie wykwalifikowani specjaliści zapobiegają wielu tragicznym w skutkach wydarzeniom. Z drugiej strony minimalizowanie skutków niebezpiecznych zdarzeń również należy do kompetencji służb i osób pracujących na stanowiskach cywilnych.

Studia magisterskie kryminologia i kryminalistyka przygotowują do pracy w Policji, Urzędzie Celnym, Straży Granicznej, służbach specjalnych (np. Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego), organach wymiaru sprawiedliwości, więziennictwie, formacjach wojskowych. Możesz związać swoją zawodową przyszłość w instytucjach rządowych i samorządowych, w których funkcjonują komórki zajmujące się bezpieczeństwem lub zarządzaniem kryzysowym, w organizacjach krajowych i międzynarodowych, w organizacjach pomocy społecznej, inspekcjach zajmujących się bezpieczeństwem, firmach ochroniarskich i detektywistycznych.

FAQ

Czy warto kontynuować kryminologię i kryminalistykę na studiach magisterskich?

Jakie studia magisterskie wybrać - kryminalistyka czy kryminologia? Na Uczelni Techniczno-Handlowej w Warszawie połączyliśmy w jeden kierunek dwie dziedziny nauki. Mimo że obie w szerokim rozumieniu dotyczą przestępczości, obejmują inny ich obszar zainteresowań. Kryminologia bada przestępstwa w kontekście zjawisk społecznych, a kryminalistyka zajmuje się przestępstwem, wykorzystując przy tym procedury, narzędzia i techniki kryminalistyczne.

Zastanawiasz się, czy warto kontynuować naukę kryminologii i kryminalistyki na II stopniu studiów? Studia magisterskie na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne realizujemy na specjalnościach: wywiad i kontrwywiad, bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni, obsługa celna i logistyka międzynarodowa, bezpieczeństwo Smart City i państwa oraz kryminologia i kryminalistyka. Każda z nich ma za zadanie utrwalić i pogłębić Twoją wiedzę z wybranej specjalizacji, ale także wprowadza nowe zagadnienia i praktyczne kompetencje.

Czy potrzebuje tytułu magistra bezpieczeństwa wewnętrznego?

Studia to czas zdobywania nowych kompetencji, doświadczeń, intensywnej nauki i początek budowania kariery zawodowej. Zdobycie tytułu magistra potwierdza nabyte kompetencje, a także świadczy o wysiłku, jaki został podjęty, by wykształcić się w dziedzinie kryminologii i kryminalistyki, bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni czy obsługi celnej. Pracodawcy na rynku pracy chcą zatrudniać kompetentne i przygotowane do zawodu osoby, szczególnie w sektorze bezpieczeństwa wewnętrznego. Dyplom ukończenia uczelni wyższej nie tylko dobrze prezentuje się w życiorysie zawodowym, ale świadczy o tym, że absolwent z powodzeniem przeszedł ścieżkę edukacji i jest przygotowany do pracy.

Studia magisterskie kryminologia i kryminalistyka – co dalej?

Po ukończeniu kryminologii i kryminalistyki II stopnia jesteś przygotowany do nowej pracy lub lepszego wykonywania dotychczasowych obowiązków zawodowych. Poza tym ukończenie studiów II stopnia i uzyskanie tytułu zawodowego magistra otwiera drogę do starania się o stopień naukowy doktora. Po studiach magisterskich lub licencjackich możesz także skorzystać z naszej oferty studiów podyplomowych, na kierunkach takich, jak agent celny, zarządzanie bezpieczeństwem w lotnictwie cywilnym czy zarządzanie zasobami ludzkimi. Pamiętaj również, że będąc naszym absolwentem czeka Cię łatwiejsza droga do służb.

 

Kurs praktycznego posługiwania się bronią krótką i długą, bojową i sportową

REKRUTACJA Agnieszka Bliszczak

Agnieszka Bliszczak

tel. (22) 262 88 88,

rekrutacja@uth.edu.pl

Zapisz się!