Przejdź do treści
Tytuł, który uzyskasz: licencjat na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne
Typ studiów i czas trwania: stacjonarne (6 semestrów) i niestacjonarne (6 semestrów)

Bezpieczeństwo Smart City i państwa – studia I stopnia

Bądź smart i wybierz studia, które zapewnią Ci wiedzę i umiejętności, dzięki którym nie dotkną Cię zagrożenia monotonnej i niesatysfakcjonującej nauki, a następnie pracy. Zobacz, co możesz zyskać, studiując na specjalności bezpieczeństwo Smart City i państwa w UTH.

Postępująca cyfryzacja oznacza szybszy dostęp do usług publicznych, lepszych warunków mieszkaniowych, łatwiejsze załatwianie spraw urzędowych, a także niezakłócony dostęp do placówek opieki zdrowotnej, edukacji, kultury. Jednak dominacja rozwiązań technologicznych wiąże się również  z zagrożeniami. Rozwój technologii powoduje, że coraz większą uwagę zwracamy na bezpieczeństwo instytucji, narzędzi, od których zależy poprawne funkcjonowanie miast i państw, a więc życie ich mieszkańców. Specjalność bezpieczeństwo Smart City i państwa kształci kadry, które potrafią odpowiedzieć na te wyzwania, a poprzez to zapewnić spokojne życie milionom mieszkańców.

Czego nauczysz się wybierając specjalność bezpieczeństwo Smart City i państwa?

Specjalność bezpieczeństwo Smart City i państwa na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne przygotuje Cię do skutecznego przeciwdziałania zagrożeniom i przestępczości. Studia wyposażą Cię w umiejętności i wiedzę konieczne do pełnienia odpowiedzialnych funkcji związanych audytem, planowaniem czy realizacją zadań nakierowanych na utrzymanie bezpieczeństwa organizacji publicznych i prywatnych pod kątem wykorzystania nowych technologii.

Studia licencjackie bezpieczeństwo Smart City i państwa są dla Ciebie, jeśli chcesz:

 • posiadać umiejętność analitycznego myślenia o bezpieczeństwie Smart City,
 • posiadać umiejętność przeprowadzania i wdrażania audytów bezpieczeństwa w organizacjach publicznych i prywatnych,
 • identyfikować zagrożenia płynące z wdrożonych systemów opartych o technologie informacyjne i komunikacyjne,
 • znać mechanizmy integracji i współdziałania systemów bezpieczeństwa wynikające z wdrożonych usług i procesów,
 • umieć oceniać ryzyko społeczne związane z nowoczesnym technologiami,
 • wiedzieć, jak realizować czynności operacyjno-rozpoznawcze wynikające z wdrożonych systemów w ramach projektów Smart City,
 • wyjaśniać zjawiska przestępczości wynikające z zastosowania nowoczesnych technologii informacyjnych i komunikacyjnych,
 • wskazywać bezpieczne rozwiązania w zakresie transparentnej wymiany informacji między mieszkańcami, miastem, jednostkami centralnymi i jednostkami służb miejskich, policją, strażą pożarną, pogotowiem itd.,
 • posiadać umiejętność zbilansowania ekonomicznego sukcesu miasta oraz zadowolenia mieszkańców, wynikające z wdrażania nowoczesnych technologii informacyjnych i komunikacyjnych,
 • identyfikować niebezpieczne zjawiska społeczne, wynikające z wdrożonych rozwiązań w ramach projektów inteligentnych miast,
 • znać zasady współpracy w ramach projektów smart ze służbami państw Unii Europejskiej w zakresie przeciwdziałania i zwalczania przestępczości.

Jeśli interesują Cię zasady organizacyjne, prawne i społeczne oparte o technologie smart to bezpieczeństwo Smart City i państwa I stopnia jest specjalnością dla Ciebie.

Jeśli to jednak dla Ciebie za mało, swoją wiedzę możesz poszerzać w ramach koła naukowego Gomorra. Jego członkowie uczestniczą w konferencjach naukowych, szkoleniach (np. odbywających się w Centrum Kryminalistyki i Medycyny Sądowej), seminariach. Koło organizuje również spotkania z osobami odpowiedzialnymi za utrzymanie systemów bezpieczeństwa w dużych instytucjach. Koło naukowe współpracuje ze środowiskiem akademickim i szeroko pojętą branżą Smart City.

Specjalności bezpieczeństwo Smart City i państwa

Specjalność bezpieczeństwo Smart City i państwa to edukacja rozpisana na 6 semestrów. Absolwenci otrzymują tytuł licencjata Bezpieczeństwa wewnętrznego.

Jako uczelnia odpowiadamy na wyzwania i potrzeby rynku pracy. Chcieliśmy usystematyzować wiedzę dotyczącą sprawnego zarządzania państwem i miastem oraz oddziaływania nowoczesnych technologii na bezpieczeństwo publiczne. Jesteśmy pierwszą uczelnią w Polsce, która stworzyła program kształcenia pozwalający rozwiązywać problemy związane z zastosowaniem narzędzi opartych o technologie informacyjne i komunikacyjne na poziomie administracji rządowej i samorządowej. A wszystko to we współpracy z naszymi partnerami.

Specjalność Bezpieczeństwo Smart City i państwa uzyskała wsparcie ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. W ramach naboru 2019/2020 utworzono specjalność i przygotowano 10 innowacyjnych przedmiotów dotyczących Bezpieczeństwa Smart City i państwa, prowadzonych przez praktyków z tej dziedziny.

Projekt „UTH 2.0. Kompetencje dla Rozwoju” zakłada podniesienie kompetencji studentów Uczelni Techniczno-Handlowej im. Heleny Chodkowskiej odpowiadających potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa. Wsparcie udzielane dla specjalności Bezpieczeństwo Smart City i państwa na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne – studia I stopnia miało na celu dopasowanie nowej, innowacyjnej specjalności do potrzeb otoczenia społeczno-gospodarczego. W projekcie zaplanowano również zakup nowoczesnego oprogramowania, a także uzupełnienie zasobów bibliotecznych o pozycje określone przez pracodawców jako niezbędne do prowadzenia procesu kształcenia.

Partnerzy specjalności bezpieczeństwo Smart City i państwa

Bezpieczeństwo miast i państw to złożony proces, na który wpływa wiele czynników i zmiennych. Zagrożenie nie zawsze przychodzi z zewnątrz. Na co dzień mogą je rodzić brak efektywnej wymiany informacji pomiędzy podmiotami odpowiedzialnymi za ich funkcjonowanie, zła koordynacja czy brak długofalowych strategii zrównoważonego rozwoju. Stąd też istotny jest nadzór i zarządzanie komunikacją pomiędzy wszystkimi podmiotami uczestniczącymi w kształtowaniu rozwoju miast i państw.

Właśnie dlatego podjęliśmy współpracę z jednostkami i organizacjami, które ten wpływ kształtują każdego dnia. Studia licencjackie bezpieczeństwo Smart City i państwa realizujemy przy wsparciu instytucji partnerskich, takich jak:

 • Ministerstwo Cyfryzacji,
 • Polski Komitet Normalizacyjny,
 • Instytut Bezpieczeństwa Inteligentnych Miast,
 • Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w Warszawie,
 • Zarząd Transportu Miejskiego w Warszawie.

To właśnie ich wsparcie i wiedza – przedstawicieli niektórych z tych organizacji spotkasz między innymi w roli wykładowców – pozwoliły na opracowanie planu nauczania, który odpowiada współczesnym wyzwaniom i przygotowuje do pracy z zagadnieniami bezpieczeństwa miast i państw.

Wybrane przedmioty realizowane w ramach specjalności bezpieczeństwo Smart City i państwa

Kształcenie na Uczelni Techniczno-Handlowej ma dwa wymiary: praktyczny i teoretyczny. Tak też jest na specjalności bezpieczeństwo Smart City i państwa. Poniżej znajdziecie przedmioty, które przygotują Cię do wejścia na rynek pracy:

 • regulacje prawne w zakresie funkcjonowania inteligentnych miast,
 • zarządzanie gotowością obronną państwa i smart city,
 • nowe technologie w zarządzaniu bezpieczeństwem inteligentnych miast,
 • infrastruktura krytyczna w zarządzaniu bezpieczeństwem smart city i państwa,
 • monitoring przestrzeni publicznej i polityka bezpieczeństwa mieszkańców,
 • bezpieczeństwo danych osobowych,
 • wyzwania i zagrożenia dla bezpieczeństwa państwa i aglomeracji miejskich (wojna hybrydowa, soft power, znaczenie siły wojskowej),
 • informacja przestrzenna w zarządzaniu bezpieczeństwem Smart City i państwa,
 • elektroniczna administracja,
 • technologie mobilne w zarządzaniu bezpieczeństwem.

A wszystko to w nowym kampusie zapewniającym dostęp do nowoczesnej bazy dydaktycznej i laboratoryjnej oraz sprzętu wysokiej klasy.

Perspektywy po studiach

Wiedza i doświadczenie uzyskane na bezpieczeństwie Smart City i państwa ułatwiają naszym absolwentom zatrudnienie w służbach mundurowych. Są również istotnym atutem w procesie rekrutacji do służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo miasta lub całego państwa.

Kariera mundurowa to jednak niejedyna interesująca ścieżka zawodowa, która otwiera się przed absolwentami specjalności. Po studiach możesz pracować w instytucjach państwowych na szczeblu rządowym, np. w Ministerstwie Cyfryzacji czy Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji, a także samorządowym, czyli w urzędach wojewódzkich, powiatowych i gminnych. Będziesz przygotowany do zatrudnienia na stanowiskach cywilnych w służbach specjalnych i pracy w służbach mundurowych, np. Policji i Żandarmerii Wojskowej. Odnajdziesz się też w jednostkach badawczych specjalizujących się w Smart City, np. jako operator CERT, instytucjach prywatnych zajmujących się wdrażaniem nowoczesnych technologii oraz zarządzających bezpieczeństwem danych osobowych.

Ponadto świetnie sprawdzisz się w roli analityka czy testera systemów bezpieczeństwa, które wykorzystywane są przez miasta i państwa. Swoje umiejętności będziesz mógł wykorzystać, pracując zarówno po stronie instytucji rządowych i samorządowych, jak i wyspecjalizowanych firm oferujących rozwiązania zapewniające koordynacje procesów i zarządzanie zagrożeniami wpływającymi na funkcjonowanie miast i państw.

Pamiętaj także o możliwościach pracy w dużych, często międzynarodowych firmach, które utrzymują własną infrastrukturę niezbędną do realizacji prowadzonych działań. Zarządzanie ryzykiem i kluczowymi technologiami wiąże się bezpośrednio z ich bezpieczeństwem finansowym.  Nie dziwi więc, że organizacje tego typu nie szczędzą środków i wysiłku, aby utrzymać sprawne działanie wszystkich systemów i procedur. Wiedza zdobyta podczas studiów, będzie idealna, aby rozpocząć przygodę zawodową w ich strukturach.

FAQ

Co to jest Smart City?

Smart City znane jest też pod pojęciem „inteligentne miasto”, a więc miasto, które korzysta z technologii informacyjnych i komunikacyjnych. Celem jest rozwój miasta poprzez stosowanie innowacyjnych rozwiązań, które poprawiają życie mieszkańców. To dzięki technologii możliwie jest zapewnienie wysokiego poziomu życia (załatwianie spraw w urzędach, przemieszczanie się itp.) i zrównoważonego rozwoju gospodarczego.

Zastosowanie nowoczesnych technologii rodzi jednak również zagrożenia płynące z potencjalnych ataków hakerskich, przepustowości systemów teleinformatycznych czy niedostatecznie sprawnym wykorzystaniu systemów przez wszystkie strony. Stąd też konieczne jest zapewnienie odpowiednio wykształconych kadr, które będą potrafić zarządzać tymi rozwiązaniami  i potencjalnymi kryzysami. To miejsce czeka właśnie na Ciebie.

Jak więc widzisz, zakres działania Smart City jest szeroki i dotyczy kluczowych aspektów funkcjonowania miast i państwa, a w szczególności spraw bezpieczeństwa, transportu, środowiska naturalnego, korzystania z energii, gospodarki, życia kulturalnego, dostępu do informacji.

Co łączy inteligentne miasta z bezpieczeństwem?

Bezpieczeństwo ma wiele wymiarów. Dotyczy zarządzania w sytuacjach kryzysowych, ale też rozwoju i utrzymania obecnego stanu rzeczy. Zachodzi wielopoziomowo, tj. na szczeblu krajowym i w ramach miast, a każda z instytucji i służb ma swoje uprawnienia oraz zadania. Inteligentne miasta, będące częścią większej struktury, opierają swój rozwój na technologii, która mimo że przynosi rozmaite korzyści, może rodzić też zagrożenia w zakresie stabilności i podatności na ataki oraz błędy. Wzrost udziału innowacyjnych rozwiązań wymaga odpowiednich zabezpieczeń, a te z kolei są niezbędne do sprawnego zarządzania i szybkiego reagowania na kryzysy. Stąd też specjalność bezpieczeństwo Smart City i państwa na UTH.

 

REKRUTACJA Agnieszka Bliszczak

Agnieszka Bliszczak

tel. (22) 262 88 88,

rekrutacja@uth.edu.pl

Zapisz się!