Przejdź do treści

W czasach coraz większej dominacji technologicznej, bezpieczeństwo dotyczące zarówno jednostki jak i całego społeczeństwa jest największym wyzwaniem przed jakim stoi człowiek. Postępujący proces cyfryzacji pociągnie za sobą szybszy dostęp do usług publicznych, lepszych warunków mieszkaniowych, niezakłóconego dostępu do placówek opieki zdrowotnej, administracji, edukacji, kultury czy mediów. Wraz z tym rozwojem coraz większą uwagę będziemy musieli zwracać na bezpieczeństwo poszczególnych sektorów wspomagających życie człowieka. Powiększać się będą problemy związane z zanieczyszczeniem, logistyką, gospodarowaniem energią, różnicami w poziomie życia mieszkańców czy reakcjami na sytuacje kryzysowe.

Skuteczne przeciwdziałanie przestępczości i różnego rodzaju zagrożeniom w XXI w., wymaga innowacyjnego szkolenia kadry, która wykorzysta zdobytą wiedzę do budowania odpowiedniego poziomu zabezpieczeń. Wiedza i doświadczenie nabyte w ramach specjalności BSCiP ułatwią absolwentom zatrudnienie w służbach mundurowych oraz będą istotnym atutem w procesie rekrutacji do służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo całego państwa lub miasta.

Wychodząc naprzeciw wyzwaniom przyszłości i chcąc usystematyzować wiedzę dotyczącą sprawnego zarządzania państwem i miastem oraz oddziaływania nowoczesnych technologii na bezpieczeństwo publiczne, jako pierwsza uczelnia w Polsce rozpoczynamy program kształcenia pozwalający rozwiązywać ewentualne problemy związane z zastosowaniem narzędzi opartych o technologie informacyjne i komunikacyjne, zarówno na poziomie administracji rządowej jak i w jednostkach administracji samorządowej.

Studia I stopnia na specjalności Bezpieczeństwo Smart City i państwa realizowane są w Wydziale Zarządzania i Logistyki na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne.

Wybrane przedmioty realizowane w ramach specjalności (kliknij)*
 • Regulacje prawne w zakresie funkcjonowania inteligentnych miast
 • Zarządzanie gotowością obronną państwa i smart city
 • Nowe technologie w zarządzaniu bezpieczeństwem inteligentnych miast
 • Infrastruktura krytyczna w zarządzaniu bezpieczeństwem smart city i państwa
 • Monitoring przestrzeni publicznej i polityka bezpieczeństwa mieszkańców
 • Bezpieczeństwo danych osobowych
 • Wyzwania i zagrożenia dla bezpieczeństwa państwa i aglomeracji miejskich (wojna hybrydowa, soft power, znaczenie siły wojskowej)
 • Informacja przestrzenna w zarządzaniu bezpieczeństwem smart city i państwa
 • Elektroniczna administracja
 • Technologie mobilne w zarządzaniu bezpieczeństwem

* Oferowane przedmioty mogą ulec zmianie - wynika to z faktu, iż są one dostosowywane do potrzeb rynku pracy.

Jeśli chcesz:

 • posiadać umiejętności analitycznego myślenia o bezpieczeństwie smart city,
 • potrafić zidentyfikować zagrożenia płynące z wdrożonych systemów opartych o technologie informacyjne i komunikacyjne,
 • znać mechanizmy integracji i współdziałania systemów bezpieczeństwa wynikające z wdrożonych usług i procesów,
 • posiadać umiejętność oceny ryzyka społecznego związanego z nowoczesnym technologiami,
 • znać sposoby realizacji czynności operacyjno-rozpoznawczych, wynikające z wdrożonych systemów w ramach projektów smart city,
 • potrafić wyjaśnić zjawiska przestępczości wynikające z zastosowania nowoczesnych technologii informacyjnych i komunikacyjnych,
 • potrafić wskazywać bezpieczne rozwiązania w zakresie transparentnej wymiany informacji między mieszkańcami, miastem, jednostkami centralnymi i jednostkami służb miejskich, policją, strażą pożarną, pogotowiem, itd.,
 • posiadać umiejętność zbilansowania ekonomicznego sukcesu miasta oraz zadowolenia mieszkańców, wynikające z wdrażania nowoczesnych technologii informacyjnych i komunikacyjnych,
 • umieć identyfikować niebezpieczne zjawiska społeczne, wynikające z wdrożonych rozwiązań - w ramach projektów inteligentnych miast,
 • znać zasady współpracy w ramach projektów smart ze służbami państw Unii Europejskiej w zakresie przeciwdziałania i zwalczania przestępczości.

Jeśli interesują Cię skomplikowane zasady organizacyjno-prawno-społeczne oparte o technologie smart ten kierunek jest dla Ciebie. Studia I stopnia na specjalności Bezpieczeństwo Smart City i państwa realizowane są w Wydziale Zarządzania i Logistyki na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne.

Dedykowane miejsca pracy dla absolwentów specjalności:

 • Ministerstwo Cyfryzacji
 • Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
 • urzędy wojewódzkie
 • urzędy gmin i powiatów
 • Policja
 • cywilne służby specjalne
 • jednostki zarządzania kryzysowego
 • operatorzy CERT
 • jednostki badawcze wyspecjalizowane w zagadnieniach Smart City
 • instytucje prywatne zajmujące się wdrożeniem nowoczesnych technologii

Partnerzy przy realizacji programu studiów:

 • Ministerstwo Cyfryzacji
 • Polski Komitet Normalizacyjny
 • Polski Instytut Cyberbezpieczeństwa
 • Instytut Bezpieczeństwa Inteligentnych Miast
 • Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w Warszawie
 • Zarząd Transportu Miejskiego w Warszawie

 

Specjalność Bezpieczeństwo Smart City i państwa uzyskała wsparcie ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. W ramach naboru 2019/2020 utworzono specjalność i przygotowano 10 innowacyjnych przedmiotów dotyczących Bezpieczeństwa Smart City i państwa, prowadzonych przez praktyków z tej dziedziny.

Projekt „UTH 2.0. Kompetencje dla Rozwoju” zakłada podniesienie kompetencji studentów Uczelni Techniczno-Handlowej im. Heleny Chodkowskiej odpowiadających potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa. Wsparcie udzielane dla specjalności Bezpieczeństwo Smart City i państwa na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne – studia I stopnia miało na celu dopasowanie nowej, innowacyjnej specjalności do potrzeb otoczenia społeczno-gospodarczego. W projekcie zaplanowano również zakup nowoczesnego oprogramowania, a także uzupełnienie zasobów bibliotecznych o pozycje określone przez pracodawców jako niezbędne do prowadzenia procesu kształcenia.

 

REKRUTACJA Agnieszka Bliszczak

Agnieszka Bliszczak

tel. (22) 262 88 88,

rekrutacja@uth.edu.pl

Zapisz się!