Przejdź do treści

Zapomogi

Do ubiegania się o przyznanie zapomogi uprawniony jest student, który  znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji życiowej.
Student powinien we wniosku zamieścić obszerną i szczegółową informację o okolicznościach, których zajście spowodowało jego trudną sytuację życiową, uzasadnić charakter tych okoliczności oraz ponadto załączyć do wniosku dokumenty potwierdzające uzasadnienie wniosku.

Za uzasadniające przyznanie zapomogi przyczyny losowe uznaje się w szczególności:

 • poważny uszczerbek majątkowy w rodzinie studenta wywołany siłą wyższą lub przestępstwem,
 • ciężką chorobę studenta lub członka jego rodziny, powodującą konieczność ponoszenia nadmiernie zwiększonych wydatków,
 • zgon członka lub członków rodziny, zwłaszcza jednego lub obojga rodziców,
 • nagłą utratę lub nagłe dotkliwe zmniejszenie stałych źródeł dochodu w rodzinie studenta. Wniosek należy złożyć w terminie 3 miesięcy od dnia zajścia zdarzenia uznanego przez studenta za przyczynę losową uzasadniającą przyznanie zapomogi.

Zapomogę można otrzymać maksymalnie jeden raz w semestrze.

Z powodu danego zdarzenia losowego o zapomogę ubiegać się można tylko jeden raz.

Wnioski o przyznanie zapomogi można składać od 01 października 2023 r. do 10 września 2024 r.

Aby złożyć wniosek o stypendium, należy zalogować się do uczelnianego systemu USOSweb.

Adres strony internetowej: 

https://usosweb.uth.edu.pl

UWAGA!!!

Przed rozpoczęciem składania wniosku upewnij się czy jest wprowadzony poprawny numer Twojego rachunku bankowego, na który ma być przelewane przyznane stypendium.

Aby sprawdzić poprawność lub wprowadzić numer konta należy po zalogowaniu się do USOSweb przejdź do zakładki
dla wszystkich- konta bankowe

W celu otrzymania zapomogi należy:

 1. Wygenerować z systemu USOSweb wniosek o zapomogę:
  USOSweb → Dla wszystkich → Wnioski ->  Wniosek o zapomogę
 2. Wydrukować wypełniony wniosek o zapomogę i podpisać!

  UWAGA:

  wniosek należy wydrukować dopiero po kliknięciu przycisku "ZAREJESTRUJ".

  W przeciwnym wypadku na dokumentach pojawi się znak wodny "NIEZATWIERDZONE".

  Wnioski z napisem "NIEZATWIERDZONE" nie będą przyjmowane!
 3. Dołączyć dokumenty, potwierdzające zaistnienie zdarzenia losowego.
 4. W/w dokumenty wraz ze wszystkimi załącznikami, należy złożyć w Dziale Stypendiów Studentów lub wysłać pocztą.

  Uwaga!
  - Niezłożenie papierowej wersji wniosku jest równoznaczne z nieubieganiem się o zapomogę!