Zapomogi

Do ubiegania się o przyznanie zapomogi uprawniony jest student, który z przyczyn losowych znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej. Student powinien we wniosku zamieścić obszerną i szczegółową informację o okolicznościach, których zajście spowodowało jego trudną sytuację materialną, uzasadnić losowy charakter tych okoliczności oraz ponadto załączyć do wniosku dokumenty potwierdzające uzasadnienie wniosku.

Uwzględniając słownikowe określenie znaczenia wyrazu „los”, zgodnie z którym jest to „dola, koleje życia lub bieg zdarzeń” (Słownik Języka Polskiego PWN Warszawa 2007 r.), za przyczynę losową uzasadniającą przyznanie zapomogi uznaje się zdarzenie, niekoniecznie nieprzewidywalne, powodujące natychmiastowe lub niemal natychmiastowe pogorszenie sytuacji materialnej studenta.

 

Za uzasadniające przyznanie zapomogi przyczyny losowe uznaje się w szczególności:

  • poważny uszczerbek majątkowy w rodzinie studenta wywołany siłą wyższą lub przestępstwem,
  • ciężką chorobę studenta lub członka jego rodziny, powodującą konieczność ponoszenia nadmiernie zwiększonych wydatków,
  • zgon członka lub członków rodziny, zwłaszcza jednego lub obojga rodziców,
  • nagłą utratę lub nagłe dotkliwe zmniejszenie stałych źródeł dochodu w rodzinie studenta. Wniosek należy złożyć w terminie 3 miesięcy od dnia zajścia zdarzenia uznanego przez studenta za przyczynę losową uzasadniającą przyznanie zapomogi.

Zapomogę można otrzymać maksymalnie jeden raz w semestrze.

Z powodu danego zdarzenia losowego o zapomogę ubiegać się można tylko jeden raz.

 

INSTRUKACJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU W USOSweb- pobierz

Wnioski o przyznanie zapomogi można składać od 10 września 2018 r. do 15 czerwca 2019 r.

Aby złożyć wniosek o stypendium, należy zalogować się do uczelnianego systemu USOSweb.

Adres strony internetowej: 

https://usosweb.uth.edu.pl

 

 UWAGA!!!

Przed rozpoczęciem składania wniosku upewnij się czy jest wprowadzony poprawny numer Twojego rachunku bankowego, na który ma być przelewane przyznane stypendium.

Aby sprawdzić poprawność lub wprowadzić numer konta należy po zalogowaniu się do USOSweb przejdź do zakładki
dla studenta -> stypendia -> konta bankowe studenta

 

W celu otrzymania zapomogi należy:   

1.      Wygenerować z systemu USOSweb wniosek o zapomogę: USOSweb → Dla wszystkich → Wnioski ->  Wniosek o zapomogę   

2.Wydrukować wypełniony wniosek o zapomogę i podpisać!

UWAGA:

wniosek należy wydrukować dopiero po kliknięciu przycisku "ZAREJESTRUJ".

W przeciwnym wypadku na dokumentach pojawi się znak wodny "NIEZATWIERDZONE".

Wnioski z napisem "NIEZATWIERDZONE" nie będą przyjmowane!

 

3. Dołączyć dokumenty, potwierdzające zaistnienie zdarzenia losowego.

4. W/w dokumenty wraz ze wszystkimi załącznikami, należy złożyć w Dziale Stypendiów Studentów lub wysłać pocztą.

Uwaga!

- Niezłożenie papierowej wersji wniosku jest równoznaczne z nieubieganiem się o zapomogę!