Stypendium socjalne

Stypendium socjalne przysługuje studentom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej. Stypendium jest przyznawane na wniosek studenta, na okres 9 miesięcy. 

Student studiów stacjonarnych znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej może otrzymać stypendium socjalne w zwiększonej wysokości z tytułu zamieszkania w domu studenckim lub w obiekcie innym niż dom studencki, jeżeli codzienny dojazd z miejsca stałego zamieszkania do uczelni uniemożliwiałby lub w znacznym stopniu utrudniał studiowanie.

Aby złożyć wniosek o stypendium, należy załogować się do uczelnianego systemu USOSweb.

Adres strony:    https://usosweb.uth.edu.pl

 

(wypełnić wniosek może student, który został wpisany na semestr zimowy w roku ak. 2018/2019)

 

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA OŚWIADCZENIA O DOCHODACH STUDENTA ZA 2017 ROK - pobierz

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O PRZYZNANIE STYPENDIUM SOCJALNEGO - pobierz

 

UWAGA!!!

Przed rozpoczęciem składania wniosku upewnij się czy jest wprowadzony poprawny numer Twojego numeru konta, aby sprawdzić poprawność lub wprowadzić numer konta należy po zalogowaniu się do USOSweb przejdz do zakładki
płatności -> dla studenta -> stypendia -> konta bankowe studenta

 

W celu otrzymania stypendium socjalnego należy:

1.      Wypełnić w systemie USOSweb oświadczenie o dochodach za rok 2017

USOSweb → Dla wszystkich → Wnioski ->  Oświadczenie o dochodach za rok 2017.   

2.      Wygenerować z systemu USOSweb wniosek o stypendium socjalne

USOSweb → Dla wszystkich → Wnioski ->  Wniosek o stypendium socjalne 

3.   Wydrukować wypełnione Oświadczenie o dochodach ORAZ  wniosek o stypendium socjalne i podpisać!!! 

UWAGA! 

oświadczenie o dochodach oraz wniosek o stypendium muszą być wydrukowane PO ZAREJESTROWANIU w systemie USOSweb. W przeciwnym wypadku na dokumentach będzie widniał znak wodny "NIEZATWIERDZONE". 

Wnioski i oświadczenia z napisem "NIEZATWIERDZONE" nie będą przyjmowane

4.   W/w dokumenty wraz ze wszystkimi załącznikami, potwierdzającymi dochody osiągnięte w 2017 r. należy złożyć w Dziale Stypendiów Studentów lub wysłać pocztą.

Uwaga!           

* Niezłożenie papierowej wersji wniosku jest równoznaczne z nieubieganiem się o stypendium!