Przejdź do treści

Stypendium socjalne

INFORMACJE OGÓLNE

Stypendium socjalne przysługuje studentowi, który znajduje się w trudnej sytuacji materialnej a w szczególnie uzasadnionych przypadkach może otrzymać stypendium socjalne w zwiększonej wysokości.
Sytuację materialną studenta ustala się na podstawie wysokości miesięcznej kwoty netto dochodu przypadającego na członka rodziny studenta.
Miesięczną wysokość dochodu na osobę w rodzinie studenta uprawniającego do ubiegania się o stypendium socjalne ustala się na zasadach określonych w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych.

W roku akademickim 2020/2021 dochód netto na członka rodziny nie może przekroczyć kwoty 1051,70 zł.

W przypadku studiowania na więcej niż jednym kierunku studiów stypendium socjalne można pobierać tylko na jednym, wskazanym przez studenta kierunku.
Stypendium socjalne nie przysługuje studentowi, który posiada tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera lub równorzędny, nawet jeżeli uzyskał go za granicą.
Stypendium to nie przysługuje także w sytuacji, gdy student posiada tytuł zawodowy licencjata, inżyniera lub równorzędny, jeżeli ponownie podejmuje studia pierwszego stopnia.
Stypendium przysługuje na studiach pierwszego stopnia, studiach drugiego stopnia i jednolitych studiach magisterskich, jednak nie dłużej niż przez okres 6 lat.

Stypendium jest przyznawane na wniosek studenta, na okres 9 miesięcy.

SKŁAD RODZINY STUDENTA (r.ak. 2020/2021)

Zgodnie z ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, przy ustalaniu wysokości dochodu uprawniającego studenta do ubiegania się o stypendium socjalne uwzględnia się dochody osiągane przez:

 1. studenta;
 2. małżonka studenta;
 3. rodziców, opiekunów prawnych lub faktycznych studenta;
 4. będące na utrzymaniu ww. osób dzieci niepełnoletnie, dzieci pobierające naukę do 26. roku życia, a jeżeli 26. rok życia przypada w ostatnim roku studiów, do ich ukończenia, oraz dzieci niepełnosprawne bez względu na wiek.
UBIEGANIE SIĘ O STYPENDIUM BEZ WYKAZYWANIA RODZICÓW I RODZEŃSTWA (samodzielność finansowa) (r. ak. 2020/2021)

Student, który nie prowadzi wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców, opiekunów prawnych lub faktycznych, może ubiegać się o stypendium socjalne bez wykazywania dochodów osiąganych przez te osoby oraz będące na ich utrzymaniu dzieci, jeżeli spełnia jeden z następujących warunków:

 1. ukończył 26. rok życia;
 2. pozostaje w związku małżeńskim;
 3. ma na utrzymaniu dzieci;
 4. osiągnął pełnoletność, przebywając w pieczy zastępczej;
 5. posiada stałe źródło dochodów i jego przeciętny miesięczny dochód w poprzednim roku podatkowym oraz w roku bieżącym w miesiącach poprzedzających miesiąc złożenia oświadczenia, o którym mowa w ust. 3, jest wyższy lub równy 1,15 sumy kwot określonych w art. 5 ust. 1 i art. 6 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych.

Student składa także oświadczenie, że nie prowadzi wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców, opiekunów prawnych lub faktycznych.

Prowadzenie wspólnego gospodarstwa domowego oznacza pozostawanie na częściowym lub całkowitym utrzymaniu osoby, z którą się gospodarstwo domowe prowadzi. Na okoliczność wspólnego gospodarowania składają się także takie elementy jak np. ponoszenie kosztów i opłat za mieszkanie, opieka udzielana w chorobie, wykonywanie zwykłych czynności związanych z prowadzeniem gospodarstwa domowego czy też dysponowanie wspólnym dochodem z przeznaczeniem na zaspokojenie potrzeb życiowych.

Oświadczenie studenta o nie prowadzeniu wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców - pobierz

DOKUMENTOWANIE SYTUACJI MATERIALNEJ STUDENTA I JEGO RODZINY r.ak.. 2020/2021)

Każdy student ubiegający się o przyznanie stypendium socjalnego zobowiązany jest do przedłożenia:

 • zaświadczenia z urzędu skarbowego studenta i członków rodziny studenta o dochodzie podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, 30b, 30c, 30e i 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych;
 • zaświadczenia z urzędu skarbowego członków rodziny studenta  rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne o dochodzie osiągniętym w roku kalendarzowym poprzedzającym rok akademicki (jeżeli dotyczy);
 • oświadczenia studenta i członków rodziny studenta o dochodzie niepodlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych osiągniętym w roku kalendarzowym poprzedzającym rok akademicki;
 • zaświadczenia studenta i członków rodziny studenta zawierające informację o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne w roku kalendarzowym poprzedzającym rok akademicki.

W przypadku łącznego rozliczania się rodziców z osiągniętego dochodu, student zobowiązany jest przedłożyć odrębne zaświadczenia dla każdego z nich.

DOKUMENTY

Regulamin świadczeń dla studentów w r. ak. 2020/2021 - pobierz

Szczegółowy wykaz dokumentów, które należy dołączyć do wniosku zał. nr 1 do Regulaminu świadczeń - pobierz

Oświadczenia

Oświadczenie członka rodziny o wysokości dochodu niepodlegającego opodatkowaniu - pobierz
Oświadczenie studenta przy braku zaświadczenia z Ośrodka Pomocy Społecznej - pobierz
Oświadczenie studenta o nie prowadzeniu wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców - pobierz
Inne oświadczenia - pobierz

DOCHODY, KTÓRYCH NIE UWZGLĘDNIA SIĘ PRZY USTALANIU PRAWA DO STYPENDIUM (r. ak. 2020/2021)

Do dochodu rodziny nie wlicza się:

 1. świadczeń otrzymywanych na podstawie przepisów ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (np. stypendium socjalnego, stypendium rektora, stypendium ministra);
 2. stypendiów przyznawanych uczniom, studentom i doktorantom w ramach:
  • funduszy strukturalnych Unii Europejskiej,
  • niepodlegających zwrotowi środków pochodzących z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA),
  • umów międzynarodowych lub programów wykonawczych, sporządzanych do tych umów albo międzynarodowych programów stypendialnych (np. stypendium ERASMUS+);
 3. świadczeń pomocy materialnej dla uczniów otrzymywanych na podstawie przepisów o systemie oświaty (np. stypendium szkolne);
 4. stypendiów o charakterze socjalnym przyznawane przez inne podmioty, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 40b ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (np. stypendium przyznawane przez Fundację Dzieło Nowego Tysiąclecia, o ile jest to stypendium o charakterze przynajmniej częściowo socjalnym).

Ponadto w dochodzie rodziny studenta nie są uwzględniane np. świadczenia rodzinne oraz świadczenia z opieki społecznej.
Świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego wliczają się do dochodu. 
Ponadto w dochodzie rodziny studenta nie są uwzględniane takie dochody jak świadczenia rodzinne czy inne świadczenia z opieki społecznej, a także dopłaty bezpośrednie z UE.
Do dochodu wlicza się świadczenie rodzicielskie wypłacane przez ośrodki pomocy społecznej (tzw. kosiniakowe).

ZŁOŻENIE WNIOSKU (r. ak. 2020/2021)

Aby złożyć wniosek o stypendium, należy zalogować się do uczelnianego systemu USOSweb.

Adres strony:https://usosweb.uth.edu.pl

(wypełnić wniosek może student, który został wpisany na semestr zimowy w roku ak. 2020/2021)

UWAGA!!!

Przed rozpoczęciem składania wniosku należy upewnić się czy jest wprowadzony poprawny numer  numeru rachunku bankowego.
Aby sprawdzić poprawność lub wprowadzić numer konta należy po zalogowaniu się do USOSweb przejść do zakładki płatności -> dla studenta -> stypendia -> konta bankowe studenta

W celu otrzymania stypendium socjalnego należy:

 1. Wypełnić w systemie USOSweb oświadczenie o dochodach za rok 2019
  USOSweb → Dla wszystkich → Wnioski ->  Oświadczenie o dochodach za rok 2019.

2.      Wygenerować z systemu USOSweb wniosek o stypendium socjalne
USOSweb → Dla wszystkich → Wnioski ->  Wniosek o stypendium socjalne 

3.   Wydrukować wypełnione Oświadczenie o dochodach ORAZ  wniosek o stypendium socjalne i podpisać!!! 

UWAGA! 

Oświadczenie o dochodach oraz wniosek o stypendium muszą być wydrukowane PO ZAREJESTROWANIU w systemie USOSweb. 
W przeciwnym wypadku na dokumentach będzie widniał znak wodny "NIEZATWIERDZONE".
 

Wnioski i oświadczenia z napisem "NIEZATWIERDZONE" nie będą przyjmowane