Przejdź do treści Przejdź do nawigacji

Stypendium socjalne

INFORMACJE OGÓLNE

Stypendium socjalne przysługuje studentowi, który znajduje się w trudnej sytuacji materialnej a w szczególnie uzasadnionych przypadkach może otrzymać stypendium socjalne w zwiększonej wysokości.
Sytuację materialną studenta ustala się na podstawie wysokości miesięcznej kwoty netto dochodu przypadającego na członka rodziny studenta.
Miesięczną wysokość dochodu na osobę w rodzinie studenta uprawniającego do ubiegania się o stypendium socjalne ustala się na zasadach określonych w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r., poz. 2268 z późn. zm.).

W roku akademickim 2023/2024 dochód netto na członka rodziny nie może przekroczyć kwoty 1294,40 zł.

W przypadku studiowania na więcej niż jednym kierunku studiów stypendium socjalne można pobierać tylko na jednym, wskazanym przez studenta kierunku.
Stypendium socjalne nie przysługuje studentowi, który posiada tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera lub równorzędny, nawet jeżeli uzyskał go za granicą.
Stypendium to nie przysługuje także w sytuacji, gdy student posiada tytuł zawodowy licencjata, inżyniera lub równorzędny, jeżeli ponownie podejmuje studia pierwszego stopnia.
Stypendium przysługuje na studiach pierwszego stopnia, studiach drugiego stopnia i jednolitych studiach magisterskich, jednak nie dłużej niż przez okres 12 semestrów, bez względu na ich pobieranie przez studenta, z zastrzeżeniem, że w ramach tego okresu świadczenia przysługują na studiach:

 • pierwszego stopnia – nie dłużej niż przez 9 semestrów;
 • drugiego stopnia – nie dłużej niż przez 7 semestrów.

Stypendium jest przyznawane na wniosek studenta, na okres 9 miesięcy.

Dochód z gospodarstwa rolnego obowiązujący w roku akademickim 2023/2024

Zgodnie z obwieszczeniem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 21 września 2023 r. przeciętny dochód z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego wyniósł w 2022 r. 5.549 zł (jest to dochód roczny).

Dochód ten jest uwzględniany przy ustalaniu miesięcznej wysokości dochodu na osobę w rodzinie studenta i doktoranta ubiegającego się o stypendium socjalne oraz kredyt studencki.

Podstawa prawna:

Art. 5 ust. 8 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 390, z późn. zm.) w związku z art. 88 ust. 1 oraz 98 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2023 poz.742, z późn. zm).

ZŁOŻENIE WNIOSKU

Aby złożyć wniosek o stypendium, należy zalogować się do uczelnianego systemu USOSweb.
Adres strony:https://usosweb.uth.edu.pl
(wypełnić wniosek może student, który został wpisany na semestr zimowy w roku ak. 2023/2024)

Instrukcja wypełniania oświadczenia o dochodach za 2022 rok - pobierz

UWAGA!!!

Przed rozpoczęciem składania wniosku należy upewnić się czy jest wprowadzony poprawny numer numeru rachunku bankowego.
Aby sprawdzić poprawność lub wprowadzić numer konta należy po zalogowaniu się do USOSweb przejść do zakładki płatności -> dla studenta -> stypendia -> konta bankowe studenta

W celu otrzymania stypendium socjalnego należy:

1. Wypełnić w systemie USOSweb oświadczenie o dochodach za rok 2022
USOSweb → Dla wszystkich → Wnioski ->  Oświadczenie o dochodach za rok 2022.

2. Wygenerować z systemu USOSweb wniosek o stypendium socjalne
USOSweb → Dla wszystkich → Wnioski ->  Wniosek o stypendium socjalne 

3.   Wydrukować wypełnione Oświadczenie o dochodach ORAZ  wniosek o stypendium socjalne i podpisać!!! 

4. Wniosek wraz z oświadczeniem o dochodach za 2022 rok oraz wszystkimi załączonymi dokumentami potwierdzającymi dochody należy złożyć osobiście w Biurze ds. stypendiów lub wysłać za pośrednictwem Poczty Polskiej.
Prosimy o nie przesyłanie wniosków oraz dokumentów na skrzynkę podawczą w ePUAP.

UWAGA! 

Oświadczenie o dochodach oraz wniosek o stypendium muszą być wydrukowane PO ZAREJESTROWANIU w systemie USOSweb. 
W przeciwnym wypadku na dokumentach będzie widniał znak wodny "NIEZATWIERDZONE".
 

Wnioski i oświadczenia z napisem "NIEZATWIERDZONE" nie będą przyjmowane

INSTRUKCJE WYPEŁNIANIA WNIOSKU

Jak wypełnić oświadczenie o dochodach za 2022 rok (załącznik do wniosku o stypendium socjalne w USOSweb) - pobierz

Jak wypełnić wniosek o stypendium socjalne - pobierz

SKŁAD RODZINY STUDENTA

Zgodnie z ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, przy ustalaniu wysokości dochodu uprawniającego studenta do ubiegania się o stypendium socjalne uwzględnia się dochody osiągane przez:

 1. studenta;
 2. małżonka studenta;
 3. rodziców, opiekunów prawnych lub faktycznych studenta;
 4. będące na utrzymaniu ww. osób dzieci niepełnoletnie, dzieci pobierające naukę do 26. roku życia, a jeżeli 26. rok życia przypada w ostatnim roku studiów, do ich ukończenia, oraz dzieci niepełnosprawne bez względu na wiek.
DOCHODY, KTÓRYCH NIE UWZGLĘDNIA SIĘ PRZY USTALANIU PRAWA DO STYPENDIUM

Do dochodu rodziny nie wlicza się:

 1. świadczeń otrzymywanych na podstawie przepisów ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (np. stypendium socjalnego, stypendium rektora, stypendium ministra);
 2. stypendiów przyznawanych uczniom, studentom i doktorantom w ramach:
  • funduszy strukturalnych Unii Europejskiej,
  • niepodlegających zwrotowi środków pochodzących z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA),
  • umów międzynarodowych lub programów wykonawczych, sporządzanych do tych umów albo międzynarodowych programów stypendialnych (np. stypendium ERASMUS+);
 3. świadczeń pomocy materialnej dla uczniów otrzymywanych na podstawie przepisów o systemie oświaty (np. stypendium szkolne);
 4. stypendiów o charakterze socjalnym przyznawane przez inne podmioty, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 40b ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (np. stypendium przyznawane przez Fundację Dzieło Nowego Tysiąclecia, o ile jest to stypendium o charakterze przynajmniej częściowo socjalnym).

Ponadto w dochodzie rodziny studenta nie są uwzględniane np. świadczenia rodzinne oraz świadczenia z opieki społecznej.
Świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego wliczają się do dochodu. 
Ponadto w dochodzie rodziny studenta nie są uwzględniane takie dochody jak świadczenia rodzinne czy inne świadczenia z opieki społecznej, a także dopłaty bezpośrednie z UE.
Do dochodu wlicza się świadczenie rodzicielskie wypłacane przez ośrodki pomocy społecznej (tzw. kosiniakowe).

DOKUMENTOWANIE SYTUACJI MATERIALNEJ STUDENTA I JEGO RODZINY

Wszyscy studenci ubiegający się o pomoc materialną składają:

 • zaświadczenie z  Urzędu Skarbowego o wysokości dochodu studenta oraz wszystkich pełnoletnich członków rodziny studenta,
 • zaświadczenie z ZUS o odprowadzonych składkach  na ubezpieczenie zdrowotne studenta oraz wszystkich pełnoletnich członków rodziny studenta, którzy osiągnęli dochody w 2022 roku,
 • oświadczenie o dochodzie niepodlegającym opodatkowaniu uzyskanym w 2022 roku - wykaz dochodów niepodlegający opodatkowaniu

 

Oraz dodatkowo:

Jeśli członkowie rodziny studenta prowadzą działalność gospodarczą na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne lub w formie karty podatkowej należy złożyć:

 • oświadczenia o wysokości dochodu w ostatnim roku rozliczeniowym, jeżeli członkowie rodziny rozliczają się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym, pomniejszonej o należny zryczałtowany podatek dochodowy i składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne zaświadczenia z urzędu skarbowego o wysokości należnego zryczałtowanego podatku dochodowego za ostatni rok rozliczeniowy albo decyzję ustalającą wysokość podatku dochodowego w formie karty podatkowej.
 • zaświadczenia z urzędu skarbowego o wysokości należnego zryczałtowanego podatku dochodowego za ostatni rok rozliczeniowy albo decyzję ustalającą wysokość podatku dochodowego w formie karty podatkowej.

Jeśli członkowie rodziny studenta lub studenci posiadają gospodarstwo rolne należy dostarczyć:

 • zaświadczenie właściwego organu gminy o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni,
 • umowę dzierżawy, zawartą stosownie do przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników, w przypadku oddania części lub całości gospodarstwa rolnego znajdującego się w posiadaniu rodziny studenta lub studenta w dzierżawę, (zgodnie z przepisami Ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników jest to umowa dzierżawy zawarta w formie pisemnej na okres, co najmniej 10 lat i zgłoszona do ewidencji gruntów i budynków osobie niebędącej: małżonkiem wydzierżawiającego, jego zstępnym lub pasierbem, małżonkiem zstępnego lub pasierba, osobą pozostającą z wydzierżawiającym we wspólnym gospodarstwie domowym, małżonkiem osoby pozostającej z wydzierżawiającym we wspólnym gospodarstwie domowym),
 • umowę dzierżawy zawartą w formie aktu notarialnego w przypadku wniesienia gospodarstwa rolnego do użytkowania przez rolniczą spółdzielnię produkcyjną,
 • umowę dzierżawy w przypadku oddania gospodarstwa rolnego w dzierżawę w związku z pobieraniem renty określonej w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej oraz w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Jeśli studenci oraz członkowie rodziny studenta płacą lub otrzymują alimenty należy dostarczyć:

 • kopię odpisu wyroku sądu zasądzającego alimenty na rzecz osób w rodzinie lub spoza rodziny, albo kopię odpisu protokołu posiedzenia zawierającego treść ugody sądowej, lub kopię odpisu zatwierdzonej przez sąd ugody zawartej przed mediatorem,
 • przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące faktyczną wysokość otrzymywanych alimentów oraz zaświadczenie komornika o całkowitej lub częściowej bezskuteczności egzekucji alimentów, a także o wysokości wyegzekwowanych alimentów w przypadku uzyskania alimentów niższych niż zasądzone w wyroku lub ugodzie sądowej lub ugodzie przed mediatorem,
 • decyzję właściwego organu przyznającego zaliczkę alimentacyjną z określeniem jej wysokości,
 • decyzję Funduszu Alimentacyjnego o przyznaniu świadczeń z Funduszu i ich wysokości miesięcznej,
 • odpis wyroku oddalającego powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego,
 • kopię prawomocnego orzeczenia sądu zobowiązującego jednego z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka.
 • zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne o całkowitej lub częściowej bezskuteczności egzekucji alimentów, a także o wysokości wyegzekwowanych alimentów w przypadku, gdy osoba uprawniona do otrzymywania alimentów ich nie otrzymuje lub otrzymuje je w zaniżonej wysokości;
 • lub informację właściwej instytucji o podjęciu przez osobę uprawnioną czynności związanych z wykonaniem tytułu wykonawczego za granicą albo o niepodjęciu tych czynności, w szczególności w związku z brakiem podstawy prawnej do ich podjęcia lub brakiem możliwości wskazania przez osobę uprawnioną miejsca zamieszkania dłużnika alimentacyjnego za granicą, jeżeli dłużnik zamieszkuje za granicą,

Jeśli student lub członkowie rodziny studenta zadeklarują utratę lub uzyskanie dochodu należy dostarczyć:

 • dokumenty potwierdzające datę utraty dochodu, jego wysokość (np. PIT-11, świadectwo pracy)
 • dokument określający, wysokość dochodu uzyskanego oraz liczbę miesięcy, w których dochód był osiągany – w przypadku uzyskania dochodu w roku kalendarzowym poprzedzającym dany rok akademicki, tzn. osoba uzyskiwała dochód przez część poprzedniego roku kalendarzowego i uzyskuje go nadal,
 • dokument określający datę, wysokość uzyskanego dochodu netto z miesiąca następującego po miesiącu, w którym dochód został osiągnięty przez studenta lub członka jego rodziny – w przypadku uzyskania dochodu po roku kalendarzowym, który stanowi podstawę do wyliczenia stypendium;

Jeśli w rodzinie studenta są osoby bezrobotne należy dostarczyć:

 • zaświadczenie z Urzędu Pracy potwierdzające fakt pozostawania bez pracy z prawem lub bez prawa do zasiłku.

Jeśli student posiada rodzeństwo lub własne dzieci należy dostarczyć:

 • odpis skrócony aktu urodzenia dziecka lub zupełny akt urodzenia w przypadku, gdy ojciec dziecka jest nieznany, dla rodzeństwa lub dzieci do 7-go roku życia,
 • zaświadczenie o uczęszczaniu do szkoły lub szkoły wyższej rodzeństwa lub dzieci wnioskodawcy do 26 roku życia,
 • informację sądu o toczącym się postępowaniu w sprawie o adopcję lub przysposobienie dziecka, w przypadku osoby faktycznie opiekującej się dzieckiem, która wystąpiła o przysposobienie tego dziecka,
 • odpis prawomocnego wyroku sądu rodzinnego stwierdzający przysposobienie dziecka,
 • orzeczenie o niepełnosprawności członków rodziny studenta powyżej 18 roku życia o ile nie uczą się i pozostają na utrzymaniu rodziny.

Inne dokumenty:

 

 • akt zgonu nieżyjącego członka rodziny,
 • decyzję o przyznaniu renty rodzinnej (w przypadku przyznania jej w 2022 r.),
 • odpis prawomocnego wyroku sądu orzekającego rozwód lub separację,
 • orzeczenie sądu rodzinnego o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka,
 • zaświadczenie pracodawcy o terminie urlopu wychowawczego członka rodziny studenta i okresie, na jaki został on udzielony oraz okresach zatrudnienia;
 • zaświadczenie o wysokości dochodów członka rodziny studenta lub studenta w przypadku, jeśli osiągnął on dochody poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej w roku kalendarzowym, z którego ustala się dochód;
 • opinię jednostki w systemie pomocy społecznej odpowiedzialnej za ustalenie sytuacji dochodowej i majątkowej osób i rodzin, w uzasadnionym przypadku i o ile komisja stypendialna poweźmie wątpliwość, co do stanu sytuacji materialnej rodziny studenta;dokumenty dotyczące studentów cudzoziemców, o ile przysługuje im prawo do świadczeń pomocy materialnej tzn.:
 • karta pobytu, w przypadku cudzoziemca przebywającego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na osiedlenie się,
 • zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich,
 • zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony udzielone w związku z okolicznością, o której mowa w art. 53 ust.1 pkt 13 ustawy z dnia 13 czerwca 2003r. o cudzoziemcach lub w związku z uzyskaniem w Rzeczypospolitej Polskiej statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej,
 • Kartę Polaka,
 • inne dokumenty i oświadczenia niezbędne do ustalenia prawa do stypendium.

Student ubiegający się o pomoc materialną przedkłada niezbędne oryginały dokumentów lub ich uwierzytelnione kopie.
Kopia dokumentu może być uwierzytelniona przez pracownika Uczelni, Członka Komisji Stypendialnej, notariusza lub instytucję, która dokument wydała.

Oświadczenia

Oświadczenie członka rodziny o wysokości dochodu niepodlegającego opodatkowaniu - pobierz
Oświadczenie studenta przy braku zaświadczenia z Ośrodka Pomocy Społecznej - pobierz
Oświadczenie studenta o nie prowadzeniu wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców - pobierz
Inne oświadczenia - pobierz

UBIEGANIE SIĘ O STYPENDIUM BEZ WYKAZYWANIA RODZICÓW I RODZEŃSTWA (samodzielność finansowa)

Student, który nie prowadzi wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców, opiekunów prawnych lub faktycznych, może ubiegać się o stypendium socjalne bez wykazywania dochodów osiąganych przez te osoby oraz będące na ich utrzymaniu dzieci, jeżeli spełnia jeden z następujących warunków:

 1. ukończył 26. rok życia;
 2. pozostaje w związku małżeńskim;
 3. ma na utrzymaniu dzieci;
 4. osiągnął pełnoletność, przebywając w pieczy zastępczej;
 5. posiada stałe źródło dochodów i jego przeciętny miesięczny dochód w poprzednim roku podatkowym oraz w roku bieżącym w miesiącach poprzedzających miesiąc złożenia oświadczenia, o którym mowa w ust. 3, jest wyższy lub równy 1,15 sumy kwot określonych w art. 5 ust. 1 i art. 6 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych.

Student składa także oświadczenie, że nie prowadzi wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców, opiekunów prawnych lub faktycznych.

Prowadzenie wspólnego gospodarstwa domowego oznacza pozostawanie na częściowym lub całkowitym utrzymaniu osoby, z którą się gospodarstwo domowe prowadzi. Na okoliczność wspólnego gospodarowania składają się także takie elementy jak np. ponoszenie kosztów i opłat za mieszkanie, opieka udzielana w chorobie, wykonywanie zwykłych czynności związanych z prowadzeniem gospodarstwa domowego czy też dysponowanie wspólnym dochodem z przeznaczeniem na zaspokojenie potrzeb życiowych.

Oświadczenie studenta o nie prowadzeniu wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców - pobierz