Stypendium rektora dla najlepszych studentów

Stypendium Rektora  może otrzymywać student, który uzyskał za rok studiów wysoką średnią ocen lub posiada osiągnięcia naukowe, artystyczne lub wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym.

Stypendium może otrzymać student, który w danym roku akademickim rozliczył poprzedni rok akademicki w danym semestrze do końca sesji poprawkowej danego semestru (sesję zimową i sesję letnią) lub zrealizował ustalony program studiów w ramach programu Erasmus.

Wniosek o stypendium Rektora dla najlepszych studentów może złożyć student, który spełnia co najmniej jeden z poniższych warunków:

Uzyskał średnią arytmetyczną ocen za cały rok nie niższą niż 4,2 oraz należy do grupy 10% najlepszych studentów danego kierunku na Wydziale Zarządzania i Logistyki, Wydziale Zamiejscowym w Płońsku

 

Uzyskał średnią  arytmetyczną ocen za cały rok nie niższą niż 4,0 oraz należy do grupy 10% najlepszych studentów danego kierunku na Wydziale Inżynieryjnym

Liczbę 10% najlepszych studentów kierunku ustala się, jako sumę 10% studentów z każdego roku i poziomu danego kierunku.

Uzyskał średnią ocen za cały rok nie niższą niż 4,0 i posiada udokumentowane osiągnięcia naukowe

Posiada wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym

Wnioski o przyznanie stypendium Rektora dla najlepszych studentów na rok akademicki 2019/2020 będą przyjmowane
od 15 września 2019 do 20 października 2019 roku.

 

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU W USOSweb - - dostępna na początku września

 UWAGA!!!

Przed rozpoczęciem składania wniosku upewnij się czy jest wprowadzony poprawny numer Twojego rachunku bankowego, na który ma być przelewane przyznane stypendium.

Aby sprawdzić poprawność lub wprowadzić numer konta należy po zalogowaniu się do USOSweb przejdź do zakładki
dla studenta -> stypendia -> konta bankowe studenta

 

Aby złożyć wniosek o stypendium, należy zalogowac się do uczelnianego systemu USOSweb.

Adres strony:    https://usosweb.uth.edu.pl

W celu otrzymania stypendium rektora należy:

1. Wygenerować z systemu USOSweb wniosek o stypendium rektora

USOSweb → Dla wszystkich → Wnioski ->  Wniosek o stypendium rektora

2. Wydrukować wypełniony wniosek o stypendium rektora oraz oświadczenie o niepobieraniu stypendium na innym kierunku studiów i podpisać!!! 

UWAGA! 

Wniosek o stypendium musi być wydrukowany po ZAREJESTROWANIU w USOS-web. W przeciwnym wypadku na dokumencie będzie widniał znak wodny "NIEZATWIERDZONE". 


Wnioski z napisem "NIEZATWIERDZONE" nie będą przyjmowane oraz rozpatrywane!

3. W/w dokumenty wraz ze wszystkimi załącznikami, m.in. potwierdzającymi osiągnięcia naukowe i sportowe należy złożyć w Dziale Stypendiów Studentów lub wysłać pocztą.   
        
UWAGA:

* Niezłożenie papierowej wersji wniosku jest równoznaczne z nieubieganiem się o stypendium!