Przejdź do treści

Stypendium rektora dla najlepszych studentów

STYPENDIUM REKTORA - INFORMACJE OGÓLNE

Wniosek o stypendium Rektora może złożyć student, który spełnia co jeden z poniższych warunków:

1. uzyskał za poprzedni rok studiów wyróżniające wyniki w nauce;

2. posiada udokumentowane osiągnięcia naukowe uzyskane w poprzednim roku akademickim;

3. posiada wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie co najmniej na poziomie krajowym uzyskane w poprzednim roku akademickim;

4. posiada udokumentowane osiągnięcia artystyczne uzyskane w poprzednim roku akademickim.

Stypendium może otrzymać student, który w danym roku akademickim rozliczył poprzedni rok akademicki w danym semestrze do końca sesji poprawkowej danego semestru (sesję zimową i sesję letnią) lub zrealizował ustalony program studiów w ramach programu Erasmus.

Szczegółowe zasady przyznawania stypendium rektora - pobierz

W przypadku studiowania na więcej niż jednym kierunku studiów stypendium rektora można pobierać tylko na jednym, wskazanym przez studenta kierunku.

Stypendium rektora nie przysługuje studentowi, który posiada tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera lub równorzędny nawet jeżeli uzyskał go za granicą.

Stypendium to nie przysługuje także w sytuacji, gdy student posiada tytuł zawodowy licencjata, inżyniera lub równorzędny jeżeli ponownie podejmuje studia pierwszego stopnia.

Prawo do stypendium przysługuje na studiach pierwszego stopnia, studiach drugiego stopnia, jednak nie dłużej niż przez okres 6 lat.

INFORMACJA DLA STUDENTÓW ROZPOCZYNAJĄCYCH STUDIA

Stypendium rektora otrzymuje student przyjęty na pierwszy rok studiów w roku złożenia egzaminu maturalnego, który jest:

 1. laureatem olimpiady międzynarodowej albo laureatem lub finalistą olimpiady stopnia centralnego, o których mowa w przepisach o systemie oświaty;
 2. medalistą co najmniej współzawodnictwa sportowego o tytuł Mistrza Polski w danym sporcie, o którym mowa w przepisach o sporcie.

Stypendium rektora otrzymuje każdy student spełniający ww. warunki, który złożył wniosek w systemie USOSweb oraz wysłał przez ePUAP lub Pocztą Polską – liczba stypendiów nie jest ograniczona.

WNIOSKI

Stypendium rektora jest przyznawane na wniosek studenta.

Wniosek o stypendium rektora należy zarejestrować w systemie USOSweb, a następnie przesłać do Uczelni za pośrednictwem ePUAP lub Poczty Polskiej wraz z dokumentami potwierdzającymi osiągnięcia.

Do przyznawania stypendium rektora stosuje się przepisy ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

WYSOKOŚĆ STYPENDIÓW

Wysokość stypendium rektora na dany rok akademicki ustala Rektor w porozumieniu z Samorządem Studentów.

ŚREDNIA OCEN

Średnią ocen stanowi średnia arytmetyczna ze wszystkich ocen pozytywnych i negatywnych za poprzedni rok akademicki.

W przypadku studentów I roku studiów drugiego stopnia, którzy ukończyli studia pierwszego stopnia na innej uczelni wymagane jest przedłożenia zaświadczenia o wysokości średniej arytmetycznej ocen za ostatni rok studiów pierwszego stopnia.

Do średniej ocen z III roku studiów pierwszego stopnia nie wlicza się oceny z obrony pracy licencjackiej.

OCENA WNIOSKÓW I PRZYZNANIE ŚWIADCZENIA

Stypendium przyznawane jest w danym roku akademickim na okres 9 miesięcy od października do czerwca. Stypendium rektora może otrzymać do 10% studentów na każdym kierunku. 

Liczbę 10% najlepszych studentów kierunku ustala się, jako sumę 10% studentów z każdego roku i poziomu danego kierunku.

Przy ocenie wniosków brane są pod uwagę osiągnięcia i średnia ocen uzyskane w poprzednim roku akademickim.

Przy ocenie wniosku nie są brane pod uwagę osiągnięcia z innych lat studiów i sprzed rozpoczęcia studiów na danym poziomie.

Zasada ta dotyczy również uzyskanych certyfikatów językowych oraz nagród uzyskanych w olimpiadach przedmiotowych w szkole średniej.

W przypadku studentów I roku studiów drugiego stopnia, ocena wniosku dotyczy osiągnięć uzyskanych w trakcie ostatniego roku studiów pierwszego stopnia.

Wniosek jest oceniany metodą punktową, tj. za wysoką średnią ocen i za każde uznane osiągnięcie naukowe, artystyczne lub sportowe przyznawana jest określona liczba punktów.

Wszystkie osiągnięcia naukowe, sportowe i artystyczne dokumentuje się odpowiednim zaświadczeniem potwierdzającym osiągnięcie. Zaświadczenie należy dołączyć do składanego wniosku.

Przykładowe osiągnięcia, które nie są brane pod uwagę:

 1. Średnia na innym kierunku studiów.
 2. Publikacje o charakterze nienaukowym.
 3. Artykuły lub publikacje, które się jeszcze nie ukazały i są w recenzji lub w druku.
 4. Bierny udział w sympozjach, konferencjach, sesjach naukowych.
 5. Udział w wykładach otwartych, szkołach letnich, warsztatach lub spotkaniach panelowych oraz w spotkaniach z przedstawicielami firm lub instytucji.
 6. Udział w konkursach, festiwalach i olimpiadach oraz eliminacjach do konkursów, festiwali i olimpiad.
 7. Miejsca w konkursach nieposiadających charakteru naukowego.
 8. Nagrody lub wyróżnienia za wygłoszone referaty naukowe.
 9. Inne nagrody i wyróżnienia za wyniki lub osiągnięcia naukowe lub artystyczne (np. nagrody rektora lub dziekana, nagrody przyznawane przez władze samorządowe lub fundacje).
 10. Potwierdzenia odbycia praktyk i staży krajowych lub zagranicznych.

TERMINY I SKŁADANIE WNIOSKÓW

Wnioski o przyznanie stypendium Rektora po wygenerowaniu w USOSweb należy podpisać podpisem kwalifikowanym oraz przesłać na skrzynkę uczelni w e-PUAP lub przesłać podpisany wniosek na adres uczelni pocztą tradycyjną.

Termin składania wniosków o przyznanie stypendium rektora 10.09.2021 r. – 20.10.2021 r.

Wnioski przesłane po terminie będą rozpatrywane negatywnie, dlatego prosimy o dostosowanie się do terminów.

Datą złożenia wniosku uważa się datę wpływu na platformie e PUAP lub datę stempla pocztowego (nadania).

WNIOSKI NIE BĘDĄ PRZYJMOWANE OSOBIŚCIE.

UWAGA!!!! WYSYŁAJĄC PISMO ZA POŚREDNICTWEM ePUAP OBLIGATORYJNIE DOŁĄCZ ZAŁĄCZNIK W POSTACI WNIOSKU O STYPENDIUM REKTORA WYGENEROWANEGO W USOSweb.

INSTRUKCJA ZAKŁADANIA PROFILU ZAUFANEGO ORAZ WYSŁANIA WNIOSKU ZA POŚREDNICTWEM ePUAP - pobierz

STUDENCI - CUDZOZIEMCY

O stypendium Rektora może ubiegać się każdy student-cudzoziemiec. Warunki przyznania stypendium są te same zarówno dla studentów będących obywatelami polskimi jak i będących cudzoziemcami.