Przejdź do treści Przejdź do nawigacji

Stypendia dla osób niepełnosprawnych

Stypendium dla osób niepełnosprawnych może otrzymywać student z tytułu niepełnosprawności potwierdzonej orzeczeniem właściwego organu.

WARUNKI I OKRES PRZYZNANIA STYPENDIUM

Stypendium dla osób niepełnosprawnych przyznawane jest na okres ważności orzeczenia potwierdzającego niepełnosprawność, jednakże nie dłużej niż na 9 miesięcy w roku akademickim. W przypadku gdy ważność orzeczenia o stopniu niepełnosprawności wygaśnie w trakcie roku akademickiego, stypendium to przestaje być wypłacane od następnego miesiąca po wygaśnięciu ważności orzeczenia.

W przypadku utraty ważności orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności i ponownego ustalenia niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności stanowiącego kontynuację poprzedniego orzeczenia, prawo do stypendium ustala się od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym upłynął termin ważności poprzedniego orzeczenia, jeżeli student spełnia warunki uprawniające do nabycia tego świadczenia oraz złożył wniosek o przyznanie stypendium dla osób niepełnosprawnych w terminie trzech miesięcy od utraty ważności poprzedniego orzeczenia.

Stypendium dla osób niepełnosprawnych nie przysługuje studentowi, który posiada tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera lub równorzędny nawet jeżeli uzyskał go za granicą.

Stypendium to nie przysługuje także w sytuacji, gdy student posiada tytuł zawodowy licencjata, inżyniera lub równorzędny, jeżeli ponownie podejmuje studia pierwszego stopnia.

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O STYPENDIUM DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI - pobierz

STUDIOWANIE NA WIĘCEJ NIŻ JEDNYM KIERUNKU

W przypadku studiowania na więcej niż jednym kierunku studiów stypendium dla osób niepełnosprawnych można pobierać tylko na jednym, według własnego wyboru.

OKRES 12 SEMESTRÓW

Stypendium przysługuje na studiach pierwszego stopnia, studiach drugiego stopnia i jednolitych studiach magisterskich, jednak nie dłużej niż przez okres 12 semestrów, bez względu na ich pobieranie przez studenta, z zastrzeżeniem, że w ramach tego okresu świadczenia przysługują na studiach:

  • pierwszego stopnia – nie dłużej niż przez 9 semestrów;
  • drugiego stopnia – nie dłużej niż przez 7 semestrów.

Ta reguła nie znajduje zastosowania w  przypadku gdy niepełnosprawność powstała w trakcie studiów lub po uzyskaniu tytułu zawodowego – wówczas student może otrzymać stypendium tylko na jednym kolejnym kierunku studiów, nie dłużej niż przez okres 12 semestrów.

SKŁADANIE WNIOSKU

Przed rozpoczęciem składania wniosku upewnij się czy jest wprowadzony poprawny numer Twojego rachunku bankowego, aby sprawdzić poprawność lub wprowadzić numer konta należy po zalogowaniu się do USOSweb przejdź do zakładki dla wszystkich - konta bankowe

W celu otrzymania stypendium należy:

1. Zgłosić się do Działu Stypendiów w celu zarejestrowania w USOS orzeczenia o stopniu niepełnosprawności w przeciwnym wypadku złożenie wniosku będzie niemożliwe.

2. Wygenerować z systemu USOSweb wniosek o stypendium dla osób niepełnosprawnych.

USOSweb - Dla wszystkich - Wnioski - Wniosek o stypendium dla osób niepełnosprawnych

3. Wydrukować wniosek o stypendium dla osób niepełnosprawnych i podpisać!

UWAGA!

Wniosek o stypendium musi być wydrukowany PO ZAREJESTROWANIU w USOSweb.
W przeciwnym wypadku na dokumentach będzie widniał znak wodny "NIEZATWIERDZONE".


Wnioski i oświadczenia z napisem "NIEZATWIERDZONE" nie będą przyjmowane

4. Wniosek, aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności  należy złożyć w Dziale Stypendiów Studentów lub wysłać pocztą.

UWAGA:
- Niezłożenie papierowej wersji wniosku jest równoznaczne z nieubieganiem się o stypendium!

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKU:

  • Wnioski można składać od 01 października
  • Jeśli kompletny wniosek zostanie złożony w terminie do 20 października stypendium zostanie przyznane od października.
  • Jeśli kompletny wniosek zostanie złożony w terminie późniejszym, tj. do 15 dnia każdego miesiąca, wniosek przyznany od miesiąca złożenia wniosku, po 15 dniu miesiąca stypendium przyznane od miesiąca następnego.