Przejdź do treści

Najczęściej zadawane pytania

STYPENDIUM REKTORA

1. Kto może ubiegać się o stypendium rektora?

Stypendium rektora może otrzymać student, który uzyskał wyróżniające wyniki w nauce, osiągnięcia naukowe lub artystyczne lub osiągnięcia sportowe we współzawodnictwie co najmniej na poziomie krajowym.

1.1. Studenci pierwszego roku studiów I stopnia:

Stypendium rektora może otrzymywać student I roku studiów I stopnia, w roku złożenia egzaminu maturalnego, który jest laureatem olimpiady międzynarodowej albo laureatem lub finalistą olimpiady przedmiotowej o zasięgu co najmniej ogólnopolskim.

1.2. Studenci pierwszego roku studiów II stopnia:

Stypendium rektora może otrzymywać student I roku studiów II stopnia na podstawie wyników z ostatniego roku akademickiego studiów I stopnia.

2. Stypendium rektora może zostać przyznane studentowi, który:

 • Zarejestrował w systemie USOSweb, podpisał i złożył wniosek o stypendium rektora w Biurze ds. Stypendiów (za pomocą ePUAP lub Poczty Polskiej),
 • Należy do 10% najlepszych studentów.

3. W jaki sposób mogę złożyć wniosek?

Aby wypełnić wniosek o stypendium rektora należy zalogować się do system USOSweb, następnie przejść do zakładki DLA WSZYSTKICH -> Wnioski i wypełnić wniosek o stypendium rektora.
Wniosek należy zarejestrować, podpisać i złożyć w Biurze ds. Stypendiów (za pomocą ePUAP lub Poczty Polskiej) w terminie od 10 września do 20 października.

*Wnioski nie będą przyjmowane osobiście!
*Samo zarejestrowanie wniosku bez przesłania go na ePUAP nie wszczyna postępowania w sprawie przyznania świadczenia, jest to czynność techniczna i nie stanowi złożenie wniosku!

4. Stypendium rektora nie przysługuje studentowi, który:

 • Posiada tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera lub równorzędnego,
 • Posiada tytuł zawodowy licencjata, inżyniera lub równorzędnego, jeżeli ponownie podejmuje studia pierwszego stopnia,
 • Przebywa na urlopie,
 • Został warunkowo wpisany na kolejny etap studiów,
 • Powtarza etap studiów,
 • Uzyskał zgodę na wznowienie studiów.
 • Studiuje więcej niż 12 semestrów lub
 • Studiuje więcej niż 9 semestrów na studiach I stopnia i ubiega się o stypendium na studiach I stopnia lub
 • Studiuje więcej niż 7 semestrów na studiach II stopnia i ubiega się o stypendium na studiach II stopnia.

5. Jak oblicza się 10% najlepszych studentów?
Liczbę 10% najlepszych studentów kierunku ustala się, jako sumę 10% studentów z każdego roku i poziomu danego kierunku.

6. W jaki sposób liczone są punkty w rankingu?
Do obliczenia liczy punktów za średnią ocen stosuje się następujący wzór:

Lp = 100*(średnia_ocen - 4.00), gdzie:

Lp = Liczba punktów

Średnia ocen = Średnia arytmetyczna wszystkich ocen uzyskanych w poprzednim roku akademickim
Do obliczania liczby punktów za osiągnięcia sportowe, naukowe i artystyczne stosuje się powyższy wzór i do uzyskanego wyniku dodaje się punkty za dane osiągnięcie zgodnie z tabelami wymienionymi w regulaminie świadczeń dla studentów.

7. Co muszę zrobić gdy przeniosłem_am się z innej uczelni?
Gdy student przenosi się do nas z innej uczelni musi najpierw przedstawić nam zaświadczenie z poprzedniej uczelni o średniej arytmetycznej wszystkich ocen uzyskanych w poprzednim roku akademickim. Dopiero po przedstawieniu zaświadczenia będziemy mogli wprowadzić średnią do rankingu i student będzie mógł zarejestrować wniosek w USOSweb.
W przypadku gdy skala ocen przekracza 5,0  przy obliczaniu punktów za średnią ocen stosuje się odpowiedni wzór:

1) ze skali ocen 2,0-5,5

średnia_ocen = (średnia_ocen_obca*5)/5,5

2) ze skali ocen 2,0-6,0

średnia_ocen = (średnia_ocen_obca*5)/6,0

Po przeliczeniu ocen wylicza się liczbę punktów na podstawie wzoru podanego w pkt. 6.

8. Przykładowe dokumenty, jakie należy złożyć:

 • Zaświadczenie o średniej arytmetycznej ocen za ostatni rok studiów, jej rodzaju oraz skali ocen uczelni – w przypadku studentów, którzy poprzedni etap studiów zaliczyli na innej uczelni,
 • Zaświadczenie z wydawnictwa lub redakcji czasopisma o przyjęciu do druku,
 • Potwierdzenie wydania publikacji, zawierające m. in.: jej tytuł, datę jej wydania, numer ISBN lub ISSN…
 • Program konferencji zawierający afiliacje uczestników czynnych oraz zaświadczenie od organizatora konferencji (w przypadku gdy program nie zawiera afiliacji, należy przedstawić zaświadczenie od organizatora),
 • Potwierdzenie zajęcia punktowanego miejsca na konkursach lub festiwalach o zasięgu międzynarodowym lub krajowym,
 • Zaświadczenie od organizatora wystawy o jej tytule, tytułach wystawionych dzieł oraz czasie i miejscu, w którym się odbyła,
 • Zaświadczenie właściwego akademickiego związku sportowego lub dyplomy potwierdzające zajęcie punktowanych miejsc na zawodach sportowych.

9. Przykładowe osiągnięcia, które nie są brane pod uwagę:

 • Średnia ocen na innym kierunku studiów,
 • Publikacje o charakterze nienaukowym,
 • Artykuły lub publikacje, które się jeszcze nie ukazały i są w recenzji lub w druku,
 • Bierny udział w sympozjach, konferencjach, sesjach naukowych,
 • Udział w wykładach otwartych, szkołach letnich, warsztatach lub spotkaniach panelowych oraz w spotkaniach z przedstawicielami firm lub instytucji,
 • Udział w konkursach, festiwalach i olimpiadach oraz eliminacjach do konkursów, festiwali i olimpiad,
 • Miejsca w konkursach nieposiadających charakteru naukowego,
 • Nagrody lub wyróżnienia za wygłoszone referaty naukowe,
 • Potwierdzenia odbycia praktyk i staży krajowych i zagranicznych,
 • Inne nagrody i wyróżnienia za wyniki lub osiągnięcia naukowe lub artystyczne.

10. Kiedy będą dostępne decyzje o przyznaniu/nieprzyznaniu świadczenia?

Decyzje zostają wydawane na przełomie listopada i grudnia.
Decyzja będzie dostępna do odebrania w systemie USOSweb, w zakładce DLA WSZYTKICH -> lista pism administracyjnych. Po wydaniu decyzji student zostaje powiadomiony o tym przez wysłany e-mail na adres uczelniany w domenie uth.

11. Jaka będzie wysokość świadczenia?
Wysokość stypendium na dany rok akademicki ustala Rektor w porozumieniu z Samorządem Studenckim, przy czym wysokość stypendium może być zróżnicowana w zależności od progów punktowych uzyskanych przez studentów.

12. Przez jaki okres i kiedy jest wypłacane świadczenie?
Przy spełnieniu wszystkich kryteriów, stypendium jest wypłacane przez okres 9 miesięcy (tj. od października do czerwca) lub przez okres 5 semestrów gdy świadczenie zostało przyznane na semestr.
Świadczenie jest wypłacane na wskazany przez studenta numer konta bankowego co miesiąc, w ostatnim tygodniu miesiąca.
Wypłata za pierwszy miesiąc w danym roku akademickim (tj. październik) nastąpi dopiero w drugim lub trzecim miesiącu, wypłata następuje z wyrównaniem za poprzednie niewypłacone miesiące.

13. Co się stanie gdy zostanę skreślony, zrezygnuję ze studiów lub pójdę na urlop?
W przypadku wyżej wymienionych powodów świadczenie wygasa z ostatnim dniem miesiąca, w którym student utracił prawo do świadczenia.

STYPENDIUM SOCJALNE

Co to jest samodzielność finansowa? Kiedy można mnie uznać za samodzielnego finansowo?

Na podstawie obecnie obowiązujących przepisów prawnych, nie istnieje pojęcie samodzielności finansowej, jednak student może ubiegać się o przyznanie stypendium socjalnego bez wykazywania dochodów osiąganych przez rodziców, opiekunów prawnych lub faktycznych studenta i będące na utrzymaniu dzieci niepełnoletnie, dzieci pobierające naukę do 26. roku życia, a jeżeli 26. rok życia przypada w ostatnim roku studiów, do ich ukończenia, oraz dzieci niepełnosprawne bez względu na wiek, gdy nie prowadzi wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców i:

 1. a) potwierdził ten fakt w złożonym oświadczeniu oraz spełnia jedną z następujących przesłanek:
 • ukończył 26. rok życia,
 • pozostaje w związku małżeńskim,
 • ma na utrzymaniu dzieci (będące na utrzymaniu studenta dzieci niepełnoletnie, dzieci pobierające naukę do 26 roku życia, a jeżeli 26 rok życia przypada w ostatnim roku studiów – do ich ukończenia oraz dzieci niepełnosprawne bez względu na wiek),
 • osiągnął pełnoletność, przebywając w pieczy zastępczej, lub
 1. b) posiada stałe źródło dochodów i jego przeciętny miesięczny dochód w poprzednim roku podatkowym oraz w roku bieżącym w miesiącach poprzedzających miesiąc złożenia oświadczenia, o którym mowa w ust. 3, jest wyższy lub równy 1,15 sumy kwot określonych w art. 5 ust. 1 i art. 6 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (tj. 930,35 zł).

Stałym dochodem może być np. renta po zmarłym rodzicu, zasądzone alimenty, umowa o pracę, cyklicznie zawierane umowy zlecenia.

Kogo mogę uwzględnić we wniosku o stypendium socjalne?

Zgodnie z art. 88 ust. 1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce przy ustalaniu wysokości dochodu uprawniającego studenta do ubiegania się o ]stypendium socjalne uwzględnia się dochody osiągane przez:

 1. studenta;
 2. małżonka studenta;
 3. rodziców, opiekunów prawnych lub faktycznych studenta;
 4. będące na utrzymaniu ww. osób dzieci niepełnoletnie, dzieci pobierające naukę do 26. roku życia, a jeżeli 26. rok życia przypada w ostatnim roku studiów, do ich ukończenia, oraz dzieci niepełnosprawne bez względu na wiek.

W składzie rodziny nie uwzględnia się macochy, ojczyma, dziadka, babci, dzieci rodzeństwa – choćby nawet zamieszkiwali razem ze studentem.

Czy uczęszczanie do szkoły policealnej przez rodzeństwo do 26. roku życia oznacza pobieranie nauki?
Czy mogę uwzględnić wtedy rodzeństwo w składzie rodziny?

Nie, uczęszczanie do szkoły policealnej nie jest pobieraniem nauki w okresie do 26. roku życia w rozumieniu przepisów ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Ustawa wskazuje poprzez sformułowanie „a jeżeli 26. rok życia przypada w ostatnim roku studiów", że tylko studia wyższe uważane są za pobieranie nauki.

Moi rodzice rozwiedli się, mieszkam z jednym z rodziców, a od drugiego mam orzeczone alimenty. Co należy uwzględnić w dochodzie mojej rodziny?

W dochodzie rodziny należy uwzględnić dochód studenta, w tym dochód z tytułu otrzymywanych alimentów, oraz dochód rodzica, z którym student mieszka. Nie jest natomiast wliczany dochód rodzica, który na podstawie wyroku sądu, ugody zawartej przed mediatorem i zatwierdzonej przez sąd lub ugody zawartej przed sądem, został zobowiązany do płacenia alimentów.
W przypadku gdy rodzic zobowiązany do płacenia alimentów uchyla się od płacenia alimentów, nie będą one wliczone do dochodu, gdy student przedstawi zaświadczenie wystawione przez komornika o całkowitej bądź częściowej bezskuteczności egzekucji świadczeń alimentacyjnych za rok 2021.

Moi rodzice są rozwiedzeni, ale sąd nie orzekł alimentów na moją rzecz.
W sytuacji, gdy sąd nie orzekł alimentów na rzecz studenta, obliczając dochód rodziny studenta, uwzględnia się dochody studenta oraz obydwojga rodziców.

Moi rodzice nie są i nie byli małżeństwem, ojciec mnie uznał i dobrowolnie przekazuje pewną sumę pieniędzy na moje utrzymanie. Nie ma wyroku orzekającego alimenty ma moją rzecz.

W takiej sytuacji, obliczając dochód w rodzinie studenta, należy uwzględnić dochody obydwojga rodziców. Wyłącznie wyrok sądu, ugoda zatwierdzona przez sąd lub ugoda zawarta przed mediatorem, na podstawie których rodzic jest zobowiązany do płacenia alimentów pozwala na nieuwzględnianie dochodów tego rodzica w dochodzie rodziny. Nie ma prawnej możliwości wzięcia pod uwagę „alimentów dobrowolnych”.

Jeden z członków mojej rodziny stracił w tym roku pracę, z której osiągał dochód przez cały 2021 rok. Czy uwzględnić ten dochód składając wniosek?

Tak, w takiej sytuacji należy zastosować utratę dochodu. Utrata dochodu może być zastosowana wyłącznie w związku z:

 1. uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego,
 2. utratą zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych,
 3. utratą zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,
 4. utratą zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, a także emerytury lub renty, renty rodzinnej, renty socjalnej lub rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego, o którym mowa w ustawie z dnia 31 stycznia 2019 r. o rodzicielskim świadczeniu uzupełniającym
 5. wykreśleniem z rejestru pozarolniczej działalności gospodarczej lub zawieszeniem jej wykonywania w rozumieniu art. 16b ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników lub art. 36aa ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych,
 6. utratą zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego, przysługujących po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,
 7. utratą zasądzonych świadczeń alimentacyjnych w związku ze śmiercią osoby zobowiązanej do tych świadczeń lub utratą świadczeń pieniężnych wypłacanych w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów w związku ze śmiercią osoby zobowiązanej do świadczeń alimentacyjnych;
 8. utratą świadczenia rodzicielskiego,
 9. utratą zasiłku macierzyńskiego, o którym mowa w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników,
 10. utratą stypendium doktoranckiego określonego w art. 209 ust. 1 i 7 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

Wypełniając oświadczenie o dochodach należy wpisać dochód oraz kwotę podatku i składek społecznych i zdrowotnych. Następnie zaznaczyć datę utraty dochodu.
Wysokość dochodu utraconego netto z tytułu pracy oblicza się na podstawie PIT-11 otrzymanego od pracodawcy.
Analogicznie należy postąpić w sytuacji, gdy utrata dochodu nastąpiła jeszcze w roku 2021. Nie uwzględnia się wówczas w dochodzie rodziny dochodów osiąganych w części roku 2021, które zostały utracone.

Jeden z członków mojej rodziny rozpoczął pracę w roku 2022. W jaki sposób uwzględnić ten dochód przy ustalaniu prawa do stypendium socjalnego?

W przypadku uzyskania dochodu przez członka rodziny po roku kalendarzowym poprzedzającym rok akademicki, na który ma być przyznane stypendium socjalne, czyli 2022 rok, dochód ustala się na podstawie dochodu członka rodziny, powiększonego o kwotę osiągniętego dochodu za miesiąc następujący po miesiącu, w którym nastąpiło uzyskanie dochodu, jeżeli dochód ten jest uzyskiwany w okresie, na który ustalane lub weryfikowane jest prawo do stypendium.

Przykład: rodzic studenta zawarł umowę o pracę w dniu 25.02.2022 r. W oświadczeniu o dochodach należy podać wysokość wynagrodzenia netto rodzica za marzec 2022 r.
Na potwierdzenie należy dostarczyć zaświadczenie od pracodawcy o dochodzie netto właśnie za miesiąc następujący po pierwszym przepracowanym.

W roku 2021 członek mojej rodziny pracował na podstawie umowy o dzieło, natomiast w roku bieżącym już nie ma tej pracy. Czy mogę nie uwzględnić tego dochodu w dochodzie rodziny?

Tak, zakończenie pracy na podstawie umowy o dzieło stanowi okoliczność, w związku z którą następuje utrata dochodu. W celu udokumentowania utraty dochodu należy przedstawić PIT-11 oraz umowę o dzieło lub zaświadczenie od pracodawcy.

W roku 2021 członek mojej rodziny osiągnął dochód z tytułu sprzedaży papierów wartościowych. Czy mogę go nie uwzględnić w dochodzie mojej rodziny, skoro w tym roku nie jest już osiągany?

Nie. Dochód z tytułu sprzedaży papierów wartościowych należy uwzględnić w dochodzie rodziny, ponieważ nie stanowi on dochodu utraconego.

Moja rodzina posiada gospodarstwo rolne. Czy muszę wykazywać je we wniosku?

Tak. Dochód osiągany z tytułu posiadanego gospodarstwa uwzględniany jest w dochodzie rodziny. Wysokość dochodu z gospodarstwa rolnego ustala się na podstawie powierzchni użytków rolnych w hektarach przeliczeniowych.
Zgodnie z obwieszczeniem Prezesa GUS z dnia ... września 2022 roku dochód z 1 ha przeliczeniowego wynosi….(wysokość dochodu będzie znana po 24 września)

Gospodarstwo rolne (lub jego część) znajdujące się w posiadaniu mojej rodziny zostało oddane w dzierżawę. Czy to oznacza, że mogę nie uwzględniać dochodu z tego gospodarstwa w dochodzie mojej rodziny?

W przypadku oddania gospodarstwa rolnego lub jego części w dzierżawę dochód z tego gospodarstwa nie będzie wliczany do dochodu rodziny, jeżeli umowa dzierżawy została zawarta stosownie do przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników, tj. na okres co najmniej 10 lat i zgłoszona do ewidencji gruntów i budynków przez emeryta lub rencistę rolniczego z osobą niebędącą:

 1. małżonkiem wydzierżawiającego,
 2. jego zstępnym lub pasierbem,
 3. osobą pozostającą z wydzierżawiającym we wspólnym gospodarstwie domowym,
 4. małżonkiem zstępnego, pasierba lub osoby pozostającym z wydzierżawiającym we wspólnym gospodarstwie domowym.

Ponadto, nie uwzględnia się w dochodzie rodziny dochodu z gospodarstwa rolnego wniesionego do użytkowania przez rolniczą spółdzielnię produkcyjną oraz gospodarstwa rolnego oddanego w dzierżawę w związku z pobieraniem renty określonej w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej.

Inne umowy dzierżawy nie stanowią podstawy nieuwzględnienia dochodu z gospodarstwa rolnego w dochodzie rodziny.

Jak ustala się wysokość dochodu osiągniętego z tytułu prowadzenia działalności opodatkowanej zryczałtowanym podatkiem dochodowym?

Wysokość rocznego dochodu osiągniętego z tytułu prowadzenia działalności opodatkowanej zryczałtowanym podatkiem dochodowym jest ustalana przy użyciu wartości ogłoszonych w Obwieszczeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Student_ka zawarł_a związek małżeński w roku 2021. Czy ten małżonek wlicza się do składu rodziny?

Tak. Małżonek studenta wlicza się do rodziny, a jego dochody są uwzględniane w dochodzie rodziny. Należy jednak do dokumentacji załączanej wraz z wnioskiem, dołączyć odpis skrócony aktu małżeństwa.

Student_ka zawarł_a związek małżeński w roku 2022. Czy ten małżonek wlicza się do składu rodziny i czy należy uwzględniać jego dochody?

Tak, małżonek studenta wlicza się do rodziny, a jego dochody są uwzględniane w dochodzie rodziny. Wynika to z faktu, że ustalając prawo studenta do otrzymywania stypendium socjalnego, bierze się pod uwagę aktualny stan rodziny studenta.

Członek mojej rodziny przebywa w domu pomocy społecznej. Czy należy go uwzględniać w składzie rodziny?

Nie należy uwzględniać w składzie rodziny tego członka rodziny, pod warunkiem, że przebywa w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie. Przez instytucję zapewniającą całodobowe utrzymanie rozumie się dom pomocy społecznej, młodzieżowy ośrodek wychowawczy, schronisko dla nieletnich, zakład poprawczy, areszt śledczy, zakład karny, szkołę wojskową lub inną szkołę, jeżeli instytucje te zapewniają nieodpłatnie pełne utrzymanie.
W przypadku przebywania członka rodziny w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie nie uwzględnia się jego dochodów w dochodzie rodziny.

STYPENDIUM DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ
 1. Kto może ubiegać się o stypendium dla osób z niepełnosprawnością?

O stypendium może ubiegać się student, który ma orzeczony stopień niepełnosprawności (lekki, umiarkowany, znaczny).

 1. Jakie dokumenty muszę dostarczyć?

Jedynym dokumentem (oprócz wniosku) jest orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, które należy złożyć w Biurze ds. Stypendiów w celu wpisania danych do systemu. Bez wpisanych danych student nie będzie mógł wypełnić wniosku w serwisie USOSweb.

 1. W jaki sposób mogę złożyć wniosek?

Aby wypełnić wniosek o stypendium należy zalogować się do systemu USOSweb, następnie przejść do zakładki DLA WSZYSTKICH -> Wnioski i wypełnić wniosek o stypendium.

Wniosek należy zarejestrować, podpisać i złożyć w Biurze ds. Stypendiów (osobiście lub za pomocą Poczty Polskiej).

*Samo zarejestrowanie wniosku bez dostarczenia go do Biura ds. Stypendiów nie wszczyna postępowania w sprawę przyznania świadczenia, jest to czynność techniczna i nie stanowi złożenia wniosku!

*Biuro ds. Stypendiów nie bierze odpowiedzialności za wnioski pozostawione w innych działach!

 1. Stypendium nie przysługuje studentowi, który:
 • Posiada tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera lub równorzędnego,
 • Posiada tytuł zawodowy licencjata, inżyniera lub równorzędnego, jeżeli ponownie podejmuje studia pierwszego stopnia,
 • Przebywa na urlopie,
 • Studiuje więcej niż 12 semestrów lub
 • Studiuje więcej niż 9 semestrów na studiach I stopnia i ubiega się o stypendium na studiach I stopnia lub
 • Studiuje więcej niż 7 semestrów na studiach II stopnia i ubiega się o stypendium na studiach II stopnia.
 1. Kiedy będą dostępne decyzje o przyznaniu/nieprzyznaniu świadczenia?

Decyzja będzie dostępna do odebrania w systemie USOSweb, w zakładce DLA WSZYSTKICH -> lista pism administracyjnych. Po wydaniu decyzji student zostaje powiadomiony o tym przez wysłany e-mail na adres uczelniany w domenie @uth.pl

 1. Jaka jest wysokość stypendium?

Wysokość stypendium na dany rok akademicki ustala Rektor w porozumieniu z Samorządem Studenckim, przy czym wysokość stypendium może być zróżnicowana w zależności od stopnia niepełnosprawności.

 1. Przez jaki okres i kiedy wypłacane jest stypendium?

Przy spełnieniu wszystkich kryteriów, stypendium wypłacane jest przez okres 9 miesięcy (tj. od października do czerwca) lub przez okres 5 semestrów gdy świadczenie zostało przyznane na semestr.

Świadczenie wypłacane jest na wskazany przez studenta numer konta bankowego co miesiąc, w ostatnim tygodniu miesiąca.

Wypłata za pierwszy miesiąc w danym roku akademickim (tj. październik) nastąpi dopiero w drugim lub trzecim miesiącu, wypłata następuje z wyrównaniem za poprzednie niewypłacone miesiące.

 1. Co się stanie gdy zostanę skreślony_a, zrezygnuję ze studiów lub pójdę na urlop?
  W przypadku wyżej wymienionych powodów świadczenie wygasa z ostatnim dniem miesiąca, w którym student utracił prawo do świadczenia.
ZAPOMOGA
 1. Kto może ubiegać się o zapomogę?

O jednorazową, bezzwrotną zapomogę może ubiegać się student, który znalazł się w przejściowo trudnej sytuacji życiowej.

 1. Jakie dokumenty muszę dostarczyć?

Dokumenty muszą potwierdzić przejściowo trudną sytuację. Przykładowo w przypadku choroby będą to  potwierdzenia ponoszenia kosztów na leczenie tj. paragony lub faktury.

 1. W jaki sposób mogę złożyć wniosek?

Aby wypełnić wniosek o zapomogę należy zalogować się do systemu USOSweb, następnie przejść do zakładki DLA WSZYSTKICH -> Wnioski i wypełnić wniosek o zapomogę.
Wniosek należy zarejestrować, podpisać i złożyć w Biurze ds. Stypendiów (osobiście lub za pomocą Poczty Polskiej).

*Wniosek należy złożyć w terminie do 90 dni od dnia zajścia zdarzenia uznanego przez studenta za przyczynę losową uzasadniającą przyznanie zapomogi.
*Samo zarejestrowanie wniosku bez dostarczenia go do Biura ds. Stypendiów nie wszczyna postępowania w sprawę przyznania świadczenia, jest to czynność techniczna i nie stanowi złożenia wniosku!
*Biuro ds. Stypendiów nie bierze odpowiedzialności za wnioski pozostawione w innych działach!

 1. Stypendium nie przysługuje studentowi, który:
 • Posiada tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera lub równorzędnego,
 • Posiada tytuł zawodowy licencjata, inżyniera lub równorzędnego, jeżeli ponownie podejmuje studia pierwszego stopnia,
 • Przebywa na urlopie,
 • Studiuje więcej niż 12 semestrów lub
 • Studiuje więcej niż 9 semestrów na studiach I stopnia i ubiega się o stypendium na studiach I stopnia lub
 • Studiuje więcej niż 7 semestrów na studiach II stopnia i ubiega się o stypendium na studiach II stopnia.
 1. W jaki sposób dostanę decyzję?

Decyzja będzie dostępna do odebrania w systemie USOSweb, w zakładce DLA WSZYSTKICH -> lista pism administracyjnych. Po wydaniu decyzji student zostaje powiadomiony o tym przez wysłany e-mail na adres uczelniany w domenie @uth.pl

 1. Jaka jest wysokość zapomogi?

Wysokość zapomogi zależy od rodzaju sytuacji w jakiej student się znalazł. Wysokość zapomogi mieści się w przedziale od 500,00 zł do 3000,00 zł.

 1. Kiedy wypłacona zostanie zapomoga?

Jednorazowa zapomoga wypłacona zostaje w ostatnim tygodniu miesiąca, w którym została przyznana.

 1. Informacje ogólne:
 • Zapomogę można otrzymać maksymalnie 2 razy w ciągu jednego roku akademickiego,
 • Z danego powodu można otrzymać zapomogę tylko jeden raz,
 • Wniosek o zapomogę można składać przez cały rok akademicki.