Przejdź do treści

Komunikaty

Komunikat z dnia 16.10.2020 r.

Szanowni Studenci,

W związku z trwającą pandemią oraz przejściem uczelni na nauczanie zdalne, zgodnie z zarządzeniem Rektora z dnia 16 października 2020 r. termin składania wniosków, dla I tury, został przesunięty do 31 października 2020 roku.

Termin ten dotyczy wniosków o:

 • przyznanie stypendium socjalnego,
 • dla osób niepełnosprawnych, oraz
 • jednorazowych zapomóg.

Termin składania wniosków o stypendium Rektora pozostaje niezmienny i jest nim 20 października 2020 r.

W systemie USOSweb została uruchomiona możliwość wgrania do wniosku załączników w formacie pdf.
Składanie wniosków o stypendium socjalne, dla osób niepełnosprawnych oraz zapomóg odbywać się może drogą elektroniczną za pomocą ePUAP, Poczty Polskiej lub osobiście.

Składanie wniosków za pośrednictwem ePUAP

 1. Stypendium socjalne

Należy zalogować się do systemu USOSweb, wypełnić i zarejestrować oświadczenie o dochodach oraz wypełnić i zarejestrować wniosek o stypendium socjalne.
Dokumenty potwierdzające sytuację dochodową rodziny należy dodać jako załączniki do oświadczenia o dochodach.
Po wygenerowaniu oświadczenia i wniosku należy złożyć je za pomocą platformy ePUAP i podpisać profilem zaufanym/ podpisem kwalifikowanym.

 1. Stypendium dla osób niepełnosprawnych oraz jednorazowa zapomoga

Należy zalogować się do systemu USOSweb, wypełnić i zarejestrować wniosek.

 • W przypadku stypendium dla osób niepełnosprawnych należy dodać orzeczenie o stopniu niepełnosprawności do wniosku w formacie pdf.
 • W przypadku jednorazowej zapomogi dokumenty potwierdzające trudną sytuację życiową.

Po wygenerowaniu wniosku należy złożyć go za pomocą platformy ePUAP i podpisać profilem zaufanym/ podpisem kwalifikowanym.

Przez ePUAP wysyłać należy tylko wnioski i oświadczenie (w przypadku stypendium socjalnego).
Wszystkie załączniki wgrane do systemu zostają w USOSweb, bez konieczności przesyłania ich w ePUAP.

Instrukcja ePUAP - pobierz

Składanie wniosków za pośrednictwem Poczty Polskiej

 1. Stypendium socjalne

Należy zalogować się do systemu USOSweb, wypełnić i zarejestrować oświadczenie o dochodach oraz wypełnić i zarejestrować wniosek o stypendium socjalne.
Po wydrukowaniu i podpisaniu obu dokumentów należy wysłać wraz z dokumentami potwierdzającymi sytuację dochodową rodziny na adres uczelni.

 1. Stypendium dla osób niepełnosprawnych oraz jednorazowa zapomoga

Należy zalogować się do systemu USOSweb, wypełnić i zarejestrować wniosek.
Po wydrukowaniu i podpisaniu wniosku należy wraz z załącznikami przesłać Pocztą na adres uczelni.

 • W przypadku stypendium dla osób niepełnosprawnych należy dołączyć orzeczenie o stopniu niepełnosprawności.
 • W przypadku jednorazowej zapomogi dokumenty potwierdzające trudną sytuację życiową.

Dla sprawniejszego odbierania wysyłanych przez Państwa dokumentów, niezależnie od miejsca odbywanych zajęć, prosimy o wysyłanie wniosków na adres:

Uczelnia Techniczno-Handlowa im. H. Chodkowskiej
ul. Jutrzenki 135
02-231 Warszawa
„Stypendia”

Składanie wniosków osobiście

 1. Stypendium socjalne

Należy zalogować się do systemu USOSweb, wypełnić i zarejestrować oświadczenie o dochodach oraz wypełnić i zarejestrować wniosek o stypendium socjalne.
Po wydrukowaniu i podpisaniu obu dokumentów należy złożyć wraz z dokumentami potwierdzającymi sytuację dochodową w Dziale Stypendiów, w godzinach przyjęć studentów.

 1. Stypendium dla osób niepełnosprawnych oraz jednorazowa zapomoga

Należy zalogować się do systemu USOSweb, wypełnić i zarejestrować wniosek.
Po wydrukowaniu i podpisaniu wniosku należy wraz z załącznikami złożyć w Dziale Stypendiów, w godzinach przyjęć studentów.

 • W przypadku stypendium dla osób niepełnosprawnych należy dołączyć orzeczenie o stopniu niepełnosprawności.
 • W przypadku jednorazowej zapomogi dokumenty potwierdzające trudną sytuację życiową.

Kampus Jutrzenki                                       Kampus Jagiellońska
poniedziałek – środa 8:00 – 15:00             czwartek - 8:00-15:00

 

Komunikat z 10.09.2020 r.

Szanowni Studenci,

z uwagi na sytuację pandemiczną w kraju, w roku akademickim 2020/2021 ulegną zmianie zasady składania wniosków o przyznanie stypendiów.

UWAGA! Wytyczne dotyczą tylko studentów Kampusu Jutrzenki i Jagiellońska

Studenci Wydziału Zamiejscowego w Płońsku składają wnioski osobiście w Kampusie w Płońsku lub wysyłają pocztą tradycyjną.

STYPENDIUM REKTORA

Wnioski o przyznanie stypendium rektora po wygenerowaniu w USOSweb należy podpisać podpisem kwalifikowanym oraz przesłać na skrzynkę uczelni w e-PUAP lub przesłać podpisany wniosek na adres uczelni pocztą tradycyjną.
Termin składania wniosków o przyznanie stypendium rektora 10.09.2020 r. – 20.10.2020 r.
Wnioski przesłane po terminie nie będą brane pod uwagę, dlatego prosimy o dostosowanie się do terminów.
Datą złożenia wniosku uważa się datę wpływu na platformie e PUAP lub datę stempla pocztowego (nadania)

WNIOSKI NIE BĘDĄ PRZYJMOWANE OSOBIŚCIE.

UWAGA!!!! WYSYŁAJĄC PISMO ZA POŚREDNICTWEM ePUAP OBLIGATORYJNIE DOŁĄCZ ZAŁĄCZNIK W POSTACI WNIOSKU O STYPENDIUM REKTORA WYGENEROWANEGO W USOSweb
INSTRUKCJA ZAKŁADANIA PROFILU ZAUFANEGO ORAZ WYSŁANIA WNIOSKU ZA POŚREDNICTWEM ePUAP - pobierz

STYPENDIUM SOCJALNE

Wnioski o przyznanie stypendium socjalnego po wygenerowaniu w USOSweb wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć osobiście w siedzibie uczelni po wcześniejszym telefonicznym umówieniu się.

Zapisy telefoniczne prowadzone będą od 31 sierpnia 2020 r. pod nr tel. 22 262-88-29
Wnioski będzie można wypełniać od 10 września w systemie USOSweb.
Studenci przyjmowani będą zgodnie z zapisami od 14 września 2020 r.

Termin składania wniosków o przyznanie stypendium socjalnego
w I turze 10.09.2020 r. – 20.10.2020 r.

STYPENDIUM DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ORAZ ZAPOMOGI

Wnioski o przyznanie stypendium dla osób niepełnosprawnych oraz zapomogi po wygenerowaniu w USOSweb wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć osobiście w siedzibie uczelni bez konieczności wcześniejszego umawiania się.

Termin składania wniosków o przyznanie stypendium dla osób niepełnosprawnych w I turze  10.09.2020 r. – 20.10.2020 r.

DYŻURY KOMISJI STYPENDIALNEJ W R. AK. 2020/2021

Kampus Jutrzenki

Poniedziałek, wtorek, środa
8:00 – 15:00

Soboty
8:00 – 14:00

26 września 2020 r.,
03,10,17,24,31 października 2020 r.,
07,14,21,28 listopada 2020 r.,
05,12 grudnia 2020 r.

 

Kampus Jagiellońska

Wtorek, środa, czwartek
8:00 – 15:00

Soboty
8:00 – 14:00

26 września 2020 r.,
03,10,17,24,31 października 2020 r.,
07,14,21,28 listopada 2020 r.,
05,12 grudnia 2020 r.

 

 

Kampus Wydziału Zamiejscowego w Płońsku

Wtorek, czwartek
9:00 – 15:00

Soboty zjazdowe
9:00 – 15:00

 

 

 

 

 

UWAGA!
W podanych niżej godzinach przyjmowane będą osoby, które zapisały się telefonicznie.

Kampus Jutrzenki
Poniedziałek, wtorek, środa     10:00 – 14:00

Kampus Jagiellońska
Czwartek 10:00 – 14:00

 

 

 

Zmiany w dotyczące zasad ubiegania się o świadczenia zgodnie z ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 r. od r.ak. 2019/2020

Zmiany dotyczące zasad ubiegania się o świadczenia (stypendia) dla studentów zgodnie z ustawą prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 r. od roku akademickiego 2019/2020.

W związku z wejściem w życie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce przygotowywany jest nowy Regulamin przyznawania świadczeń dla studentów.

Regulamin będzie obowiązywał od 1 października 2019 r.

Jednak z uwagi na wcześniejsze przygotowywanie dokumentacji niezbędnej do złożenia wniosków przez studentów prosimy o zapoznanie się z najważniejszymi zmianami.

Najważniejsze zmiany

Przepisy nowej ustawy tak jak dotychczas regulują większość zagadnień związanych z systemem przyznawania pomocy materialnej studentom szkół wyższych, ze szczególnym uwzględnieniem stypendiów o charakterze socjalnym i motywacyjnym przyznawanych wewnątrz uczelni.

Poniżej omówione zostały wyłącznie zagadnienia związane z przyznawaniem studentom pomocy materialnej.

Katalog świadczeń, o które może ubiegać się student, nie uległ zmianie.

W dalszym ciągu obejmuje on następujące formy pomocy przyznawane przez uczelnie (dalej jako „świadczenia uczelniane”):

 • stypendium socjalne
 • stypendium dla osób niepełnosprawnych
 • zapomogę
 • stypendium rektora

Przysługują one na studiach pierwszego stopnia, studiach drugiego stopnia i jednolitych studiach magisterskich, jednak nie dłużej niż przez okres 6 lat.
Zgodnie z interpretacją Ministerstwa, przez okres 6 lat rozumie się łączny okres, w którym danej osobie przysługuje możliwość ubiegania się o świadczenie w ramach studiów, niezależnie od ich rodzaju i długości trwania, jak też uczelni, na których są odbywane. 6-letni okres przysługiwania świadczeń rozpoczyna się w momencie podjęcia studiów i nabycie praw studenta po raz pierwszy (na pierwszym kierunku studiów). W przypadku przerwania studiów i ponownego ich podjęcia, liczenie wskazanego okresu jest kontynuowane.
Świadczenia (stypendia) nie przysługują studentowi posiadającemu tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera albo równorzędny – niezależnie, kiedy został on uzyskany i na jakim kierunku.
Prawa do tych świadczeń pozbawiona jest także osoba posiadająca tytuł zawodowy licencjata, inżyniera albo równorzędny, jeżeli ponownie podejmuje studia pierwszego stopnia.

Wskazane obostrzenia dotyczą także tytułów zawodowych uzyskanych za granicą.

W przypadku stypendium dla osób niepełnosprawnych, gdy niepełnosprawność powstała w trakcie studiów lub po uzyskaniu tytułu zawodowego, student może otrzymywać to świadczenie na kolejnym kierunku studiów, jednak tylko na jednym i nie dłużej niż przez okres 6 lat.

STYPENDIUM SOCJALNE

W przypadku studenta, którego miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty określonej w ustawie o pomocy społecznej (od 1 października 2018 r. – 528,00 zł), który ubiega się o stypendium socjalne – jest wprowadzenie obowiązku przedłożenia zaświadczenia z ośrodka pomocy społecznej o sytuacji dochodowej i majątkowej swojej oraz rodziny obejmującego okres od roku bazowego (tj. roku poprzedzającego rok akademicki w którym student ubiega się o świadczenie) do dnia wydania zaświadczenia.

PROSIMY O POTRAKTOWANIE DOŁĄCZENIA ZAŚWIADCZENIA BARDZO POWAŻNIE I ODPOWIEDNIO WCZEŚNIEJ UDAĆ SIĘ Z WNIOSKIEM O JEGO WYDANIE DO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ.

Zaświadczenie to musi być aktualne.

Jeżeli wnioskodawca nie dołączy takiego zaświadczenia, komisja stypendialna lub odwoławcza komisja stypendialna ma obowiązek co do zasady odmówić przyznania stypendium socjalnego takiemu studentowi.

UWAGA!

W przypadku przedstawienia zaświadczenia, o którym mowa wyżej, z którego nie wynika faktyczna sytuacja dochodowa i majątkowa rodziny studenta, a jego treść ogranicza się jedynie do stwierdzenia faktu korzystania/nie korzystania z form pomocy społecznej, o których mowa w odrębnych przepisach, uznaje się jako niedołączenie do wniosku zaświadczenia, o którym mowa w art. 88 ust. 4 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce i komisja odmawia przyznania świadczenia.
Obowiązek przedłożenia zaświadczenia dotyczy również cudzoziemców mogących ubiegać się o stypendium socjalne.

Wyjątkowo albo komisja stypendialna lub odwoławcza komisja stypendialna może przyznać studentowi stypendium socjalne w przypadku, gdy przyczyny niedołączenia do wniosku o przyznanie stypendium socjalnego zaświadczenia z ośrodka pomocy społecznej o sytuacji dochodowej i majątkowej studenta i jego rodziny były uzasadnione oraz student w sposób przekonujący udokumentował źródła utrzymania rodziny.
Uznanie przez komisję stypendialną lub odwoławczą komisję stypendialną, że student nie udokumentował źródeł utrzymania rodziny w sposób wiarygodny i zupełny, skutkować będzie odmową przyznania stypendium.
Zmianie uległo otrzymywanie przez studenta stypendium socjalnego w zwiększonej wysokości w każdym „szczególnie uzasadnionym przypadku”, a nie tylko – jak dotychczas – z tytułu zamieszkania w domu studenckim lub w obiekcie innym niż dom studencki, gdy dojazd z miejsca stałego zamieszkania uniemożliwiałby lub w znacznym stopniu utrudniał studiowanie.

Sprecyzowanie takich przypadków nastąpi w Regulaminie przyznawania świadczeń studentom. Przy tym, aby uzyskać stypendium socjalne w zwiększonej wysokości, należy spełniać kryteria do uzyskania stypendium socjalnego, nie jest to bowiem odrębne stypendium.

STYPENDIUM REKTORA

Przesłanki przyznania stypendium rektora zostały jedynie nieco rozszerzone. Może je otrzymać student, który uzyskał wyróżniające wyniki w nauce, osiągnięcia naukowe lub artystyczne, lub osiągnięcia sportowe we współzawodnictwie co najmniej na poziomie krajowym.
W poprzednim stanie prawnym jedną z przesłanek była „wysoka średnia ocen”, zastąpiona obecnie „wyróżniającymi wynikami w nauce”.

UWAGA!!!

Warunkiem otrzymania stypendium Rektora jest uzyskanie średniej ocen, która będzie określona w Regulaminie jako „wyróżniające wyniki w nauce”. Oznacza to, że student, który nie uzyskał wymaganej średniej ocen ale osiągnął jedynie punkty za osiągnięcia naukowe, artystyczne czy sportowe, nie otrzyma stypendium Rektora.
Wprowadzono zmiany w przyznawaniu stypendium rektora studentom przyjętym na pierwszy rok studiów w roku złożenia egzaminu maturalnego. Przysługuje ono bezwzględnie w przypadku złożenia stosownego wniosku:

 • laureatom olimpiady międzynarodowej albo laureatom lub finalistom olimpiady stopnia centralnego, o których mowa w przepisach o systemie oświaty, a zatem dookreślono, że uprawnienia takiego nie mają laureaci regionalni
 • medalistom co najmniej współzawodnictwa sportowego o tytuł Mistrza Polski w danym sporcie, o którym mowa w przepisach o sporcie.

Zachowano zasadę, że stypendium rektora przyznaje się nie więcej niż 10% studentów na określonym kierunku studiów. Jeżeli liczba studentów jest mniejsza niż 10, stypendium rektora może być przyznane 1 studentowi. Przy ustalaniu tej liczby nie uwzględnia się wskazanych wyżej studentów otrzymujących stypendium rektora na pierwszy rok studiów w roku złożenia egzaminu maturalnego.

W roku akademickim 2019/2020 średnia upoważniająca do złożenia wniosku na:

Wydziale Zarządzania i Logistyki oraz Wydziale Zamiejscowym w Płońsku wynosi 4,2
Wydziale Inżynieryjnym 4,0

STYPENDIUM DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

W katalogu świadczeń pomocy materialnej przysługujących studentom pozostawiono także stypendium dla osób niepełnosprawnych. W aktualnym stanie prawnym może otrzymać je student posiadający jedno z orzeczeń należących do zamkniętego katalogu:

 • orzeczenie o niepełnosprawności
 • orzeczenie o stopniu niepełnosprawności
 • orzeczenie o zaliczeniu do grupy inwalidów
 • orzeczenia lekarza orzecznika ZUS o całkowitej niezdolności do pracy, albo o niezdolności do samodzielnej egzystencji, albo o częściowej niezdolności do pracy.

Prosimy pamiętać, że aby złożyć wniosek o stypendium należy odpowiednio wcześniej (jeżeli nie było to zrobione) złożyć orzeczenie celem zarejestrowania go w systemie USOS

ZAPOMOGI

W nowej ustawie zmieniono dotychczasową regulację dotyczącą zapomogi.
Może otrzymać student, który znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji życiowej (a nie „sytuacji materialnej”, jak dotychczas) i nie jest już konieczne, aby nastąpiło to z „przyczyn losowych”. Tym samym zapomoga może być przyznana w sytuacji nielosowej, np. urodzenia dziecka.
Pojęcie „trudnej sytuacji życiowej” precyzować będzie regulamin świadczeń dla studentów w ramach.

Przyznanie zapomogi danemu studentowi nie może nastąpić częściej niż dwa razy do roku.
W roku akademickim 2019/2020 do uzyskania zapomogi konieczne będzie wypełnienie oświadczenie o dochodach za poprzedni rok.

Wróć