Przejdź do treści

Informacje dla cudzoziemców

O stypendium socjalne mogą się ubiegać cudzoziemcy, którzy:

  • posiadają zezwolenie na pobyt stały lub są rezydentami długoterminowymi UE,
  • posiadają zezwolenie na pobyt czasowy w związku z okolicznościami, o których mowa  w art. 159 ust. 1 lub art. 186 ust. 1 pkt 3 lub 4 ustawy o cudzoziemcach,
  • posiadają status uchodźcy nadany w RP lub korzystają z ochrony czasowej albo ochrony uzupełniającej na terytorium RP,
  • posiadają certyfikat poświadczający znajomość języka polskiego jako obcego co najmniej na poziomie  biegłości językowej C1,
  • posiadają Kartę Polaka lub decyzję w sprawie stwierdzenia polskiego pochodzenia,
  • są małżonkiem, wstępnym lub zstępnym obywatela RP, mieszkającym na terytorium RP,
  • posiadają zezwolenie na pobyt czasowy w związku z okolicznościami, o których mowa w art. 151 ust. 1 lub art. 151b ust. 1 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, lub przebywają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z korzystaniem z mobilności krótkoterminowej naukowca na warunkach określonych w art. 156b ust. 1 tej ustawy lub posiadają wizę krajową w celu prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych.

Wszyscy cudzoziemcy podejmujący i odbywający w Polsce studia są uprawnieni do ubiegania się o pozostałe rodzaje świadczeń pomocy materialnej, tj.: stypendium rektora, stypendium dla osób niepełnosprawnych, zapomogę oraz stypendium ministra.

Studenci cudzoziemcy ubiegają się o oświadczenia na zasadach obowiązujących obywateli polskich, określonych w Regulaminie świadczeń dla studentów UTH, który będzie obowiązywał od 1 października 2019 r.

Cudzoziemcem, w rozumieniu przepisów prawa polskiego, jest każda osoba nie posiadająca polskiego obywatelstwa. Osoby, które posiadają jednocześnie polski paszport (obywatelstwo) oraz paszport innego państwa lub kilku innych krajów, są z mocy prawa traktowane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jak obywatele polscy.