Informacje dla cudzoziemców

Świadczenia dla cudzoziemców rozpoczynających studia od roku akademickiego 2019/2020

O stypendium socjalne mogą się ubiegać cudzoziemcy, którzy:

  • posiadają zezwolenie na pobyt stały lub są rezydentami długoterminowymi UE,
  • posiadają zezwolenie na pobyt czasowy w związku z okolicznościami, o których mowa  w art. 159 ust. 1 lub art. 186 ust. 1 pkt 3 lub 4 ustawy o cudzoziemcach,
  • posiadają status uchodźcy nadany w RP lub korzystają z ochrony czasowej albo ochrony uzupełniającej na terytorium RP,
  • posiadają certyfikat poświadczający znajomość języka polskiego jako obcego co najmniej na poziomie  biegłości językowej C1,
  • posiadają Kartę Polaka lub decyzję w sprawie stwierdzenia polskiego pochodzenia,
  • są małżonkiem, wstępnym lub zstępnym obywatela RP, mieszkającym na terytorium RP,
  • posiadają zezwolenie na pobyt czasowy w związku z okolicznościami, o których mowa w art. 151 ust. 1 lub art. 151b ust. 1 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, lub przebywają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z korzystaniem z mobilności krótkoterminowej naukowca na warunkach określonych w art. 156b ust. 1 tej ustawy lub posiadają wizę krajową w celu prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych.

Wszyscy cudzoziemcy podejmujący i odbywający w Polsce studia są uprawnieni do ubiegania się o pozostałe rodzaje świadczeń pomocy materialnej, tj.: stypendium rektora, stypendium dla osób niepełnosprawnych, zapomogę oraz stypendium ministra.

Studenci cudzoziemcy ubiegają się o oświadczenia na zasadach obowiązujących obywateli polskich, określonych w Regulaminie świadczeń dla studentów UTH, który będzie obowiązywał od 1 października 2019 r.

Cudzoziemcem, w rozumieniu przepisów prawa polskiego, jest każda osoba nie posiadająca polskiego obywatelstwa. Osoby, które posiadają jednocześnie polski paszport (obywatelstwo) oraz paszport innego państwa lub kilku innych krajów, są z mocy prawa traktowane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jak obywatele polscy.

WAŻNE!!!

Cudzoziemcy, którzy podjęli kształcenie na mocy przepisów ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym, a rekrutacja na rok akademicki 2018/2019 była prowadzona na podstawie przepisów tej ustawy, są uprawnieni do pomocy materialnej na zasadach dotychczasowych, określonych w tej ustawie, aż do momentu ukończenia danego poziomu studiów (studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich). Uprawnienia wynikające z art. 324 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce będą przysługiwały wyłącznie cudzoziemcom przyjętym na studia na podstawie przepisów nowej ustawy, tj. począwszy od roku akademickiego 2019/2020.

 

Informacja dla cudzoziemców starających się o przyznanie świadczeń pomocy materialnej, którzy podjęli naukę przed rokiem akademickim 2019/2020 - pobierz