Przejdź do treści

Dokumenty do pobrania

DOKUMENTY DO POBRANIA 2021/2022

Zarządzenie Nr 02/09/2021 Rektora Uczelni Techniczno-Handlowej im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie z dnia 01 września 2021 roku w sprawie wysokości dochodu na osobę w rodzinie studenta uprawniającej do ubiegania się o stypendium socjalne

REGULAMIN świadczeń  dla studentów Uczelni Techniczno-Handlowej im. H. Chodkowskiej z siedzibą w Warszawie

 

Załączniki do regulaminu:

Sposób dokumentowania wniosków o przyznanie świadczeń pomocy materialnej - załącznik nr 1

Oświadczenie członka rodziny o wysokości dochodu niepodlegającego opodatkowaniu - załącznik nr 1a

Inne oświadczenia - załącznik 1b

Oświadczenie wnioskodawcy o nie prowadzeniu wspólnego gospodarstwa domowego z rodzicami - załącznik nr 1c

Wezwanie do uzupełnienia dokumentacji (wzór) - załącznik nr 2

Oświadczenie studenta przy braku zaświadczenia z Ośrodka Pomocy Społecznej - załącznik nr 3

Szczegółowe zasady przyznawania stypendium rektora  - załącznik nr 4

Ustawy:

Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

Ustawa z dnia 24 marca 2004 r. o pomocy społecznej

Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych

Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 lipca 2017 roku w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o przyznanie świadczeń rodzinnych oraz zakresu informacji, jakie mają być zawarte we wniosku, zaświadczeniach i oświadczeniach o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych

Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wysokości dochodu za rok 2019  z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne

Obwieszczenie w sprawie wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego w 2020 r. - (dostępne po 26 września 2021 r.)

Kodeks postępowania administracyjnego

Kodeks karny

Pozostałe:

Instrukcja odbioru decyzji stypendialnych oraz wezwań do uzupełnienia dokumentacji

Instrukcja przesłania wniosku o przyznanie stypendium Rektora za pomocą ePUAP