Przejdź do treści

Dokumenty do pobrania

DOKUMENTY DO POBRANIA 2022/2023

Regulamin świadczeń dla studentów Uczelni Techniczno-Handlowej im. H. Chodkowskiej

Ustawy:

Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

Ustawa z dnia 24 marca 2004 r. o pomocy społecznej

Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych

Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 lipca 2017 roku w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o przyznanie świadczeń rodzinnych oraz zakresu informacji, jakie mają być zawarte we wniosku, zaświadczeniach i oświadczeniach o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych

Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wysokości dochodu za rok 2019  z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne

Obwieszczenie w sprawie wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego w 2021 r.

Kodeks postępowania administracyjnego

Kodeks karny

Pozostałe:

Instrukcja wypełniania świadczenia o dochodach za 2021 rok (załącznik do wniosku o stypendium socjalne)
Instrukcja wypełniania wniosku o stypendium socjalne w r.ak. 2022/2023
Instrukcja wypełniania wniosku o stypendium rektora w r. ak. 2022/2023
Instrukcja wypełniania wniosku o stypendium dla osób z niepełnosprawnościami w r.ak. 2022/2023
Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie jednorazowej zapomogi w r. ak. 2022/2023
Instrukcja odbioru decyzji stypendialnych oraz wezwań do uzupełnienia dokumentacji
Instrukcja przesłania wniosku o przyznanie stypendium Rektora za pomocą ePUAP