Zasady rekrutacji i regulamin

ZASADY REKRUTACJI NA STUDIA PODYPLOMOWE UTH

OGÓLNE ZASADY REKRUTACJI NA STUDIA PODYPLOMOWE UTH

 1. Na studia podyplomowe przyjmowane są osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów wyższych - jednolitych studiów magisterskich (lub równorzędnych), studiów pierwszego lub drugiego stopnia,
 2. Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia podyplomowe zobowiązani są dokonać rejestracji w wewnętrznym systemie rekrutacyjnym (IRK) na stronie Centrum Studiów Podyplomowych w zakładce Rekrutacja on-line oraz dostarczyć do Centrum Studiów Podyplomowych następujące dokumenty:

WYMAGANE DOKUMENTY:

 • formularz zgłoszeniowy i podanie o przyjęcie kandydata na studia dostępne po zarejestrowaniu się w systemie on-line,
 • oryginał/odpis dyplomu studiów wyższych wraz z suplementem (w celu sporządzenia kserokopii i poświadczenia za zgodność z oryginałem),
 • 1 zdjęcie  - 35 x 45 mm,
 • dowód osobisty (w celu okazania),
 • potwierdzenie wniesienia opłaty rekrutacyjnej,
 • Kandydat zobowiązany jest do podpisania wydruku dokumentów z systemu Rekrutacji on-line.

 

 1. KANDYDACI NA STUDIA PODYPLOMOWE, KTÓRZY UKOŃCZYLI UCZELNIĘ ZAGRANICZNĄ
 • Składają oryginał dyplomu oraz jego tłumaczenie na język polski z dokumentem potwierdzającym nostryfikację dyplomu.

 

 1. STATUS WOLNEGO SŁUCHACZA
 • Osoba niespełniająca warunku określonego w ust. 1, może uzyskać status słuchacza warunkowo za zgodą Dziekana Wydziału organizującego studia podyplomowe, do czasu przedstawienia w Uczelni dyplomu ukończenia studiów wyższych,
 • Podstawą otrzymania warunkowego statusu słuchacza jest przedstawienie zaświadczenia z uczelni o złożeniu pracy dyplomowej lub o ukończeniu studiów i oczekiwaniu na dyplom,
 • Niedostarczenie do dnia zakończenia studiów podyplomowych dyplomu ukończenia studiów pozbawia taką osobę prawa do otrzymania świadectwa ukończenia studiów podyplomowych.

 

Regulamin - pobierz (plik pdf 2,8MB)