Przejdź do treści

Zasady rekrutacji

OGÓLNE ZASADY REKRUTACJI NA STUDIA PODYPLOMOWE UTH 

 1. Na studia podyplomowe przyjmowane są osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów wyższych - jednolitych studiów magisterskich (lub równorzędnych), studiów pierwszego lub drugiego stopnia,
 2. Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia podyplomowe zobowiązani są dokonać rejestracji w wewnętrznym systemie rekrutacyjnym (IRK) na stronie Centrum Studiów Podyplomowych w zakładce Rekrutacja on-line, dokonać opłaty rekrutacyjnej (400,00 PLN) 
  oraz dostarczyć do Centrum Studiów Podyplomowych następujące dokumenty:

WYMAGANE DOKUMENTY:

 • formularz zgłoszeniowy i podanie o przyjęcie kandydata na studia dostępne po zarejestrowaniu się w systemie on-line,
 • oryginał/odpis dyplomu studiów wyższych wraz z suplementem (w celu sporządzenia kserokopii i poświadczenia za zgodność
  z oryginałem),
 • 1 zdjęcie  - 35 x 45 mm,
 • dowód osobisty (w celu okazania),
 • potwierdzenie wniesienia opłaty rekrutacyjnej,
 • Kandydat zobowiązany jest do podpisania wydruku dokumentów z systemu Rekrutacji on-line.

KANDYDACI NA STUDIA PODYPLOMOWE, KTÓRZY UKOŃCZYLI UCZELNIĘ ZAGRANICZNĄ ORAZ CUDZOZIEMCY 

 • składają oryginał dyplomu oraz jego tłumaczenie na język polski przez tłumacza przysięgłego (w celu sporządzenia kserokopii
  i poświadczenia za zgodność z oryginałem) oraz zaświadczenie o nostryfikacji dyplomu ukończenia studiów wyższych (jeśli dokument podlega obowiązkowi nostryfikacji),
 • paszport (w celu okazania),
 • ważną wizę lub kartę pobytu albo inny dokument uprawniający do pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 • formularz zgłoszeniowy, podanie o przyjęcie na studia dostępne po zarejestrowaniu się w systemie on-line,
 • 1 zdjęcie o wymiarach 35 x 45 mm,
 • potwierdzenie wniesienia opłaty rekrutacyjnej.

STATUS WOLNEGO SŁUCHACZA

 • Osoba niespełniająca warunku określonego w ust. 1, może uzyskać status słuchacza warunkowo za zgodą Dziekana Wydziału organizującego studia podyplomowe, do czasu przedstawienia w Uczelni dyplomu ukończenia studiów wyższych,
 • Podstawą otrzymania warunkowego statusu słuchacza jest przedstawienie zaświadczenia z uczelni o złożeniu pracy dyplomowej
  lub o ukończeniu studiów i oczekiwaniu na dyplom,
 • Niedostarczenie do dnia zakończenia studiów podyplomowych dyplomu ukończenia studiów pozbawia taką osobę prawa do otrzymania świadectwa ukończenia studiów podyplomowych. 

 

REGULAMIN - pobierz (plik pdf 2,8MB)