Przejdź do treści

2 w 1

Harmonogram zajęć studia podyplomowe 2 w 1 - semestr zimowy 2021/2022

Harmonogram studiów podyplomowych 2 w 1_semestr zimowy 2021_2022.pdf (103.0 KiB)

UCZESTNICY STUDIÓW 

Studia podyplomowe w ramach oferty „ 2 w 1” kierujemy wyłącznie:

 • do studentów studiów magisterskich Uczelni Techniczno–Handlowej na kierunkach: Zarządzanie, Finanse i rachunkowość, Bezpieczeństwo wewnętrzne,
 • do absolwentów studiów magisterskich Uczelni Techniczno–Handlowej na kierunkach: Zarządzanie, Finanse i rachunkowość, Bezpieczeństwo wewnętrzne –   po weryfikacji zgodności programu studiów magisterskich z bieżącą ofertą studiów 2 w 1.

CEL STUDIÓW 

Studia podyplomowe w ramach oferty „2 w 1” pozwalają wykorzystać wiedzę nabytą podczas studiów magisterskich i w wyniku uzupełnienia jej o dodatkowe zajęcia warsztatowe, słuchacze otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych. Kończąc edukację na drugim stopniu nauki, można jednocześnie być już absolwentem studiów podyplomowych.

GŁÓWNE KORZYŚCI

 • Brak opłaty rekrutacyjnej,
 • Koszt całości studiów podyplomowych to jedyne 1 600,00 PLN,
 • Tylko 5-6 zjazdów w ciągu 2 semestrów studiów,
 • Zmieniony i ulepszony jakościowo program studiów – dostosowany do wymagań rynku pracy,
 • Znana i ceniona kadra wykładowców.

KOSZTY STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W ROKU AKADEMICKIM 2021/2022

OPŁATA JEDNORAZOWA – 1 600,00 PLN

OPŁATY SEMESTRALNE

 • I semestr – 800,00 PLN
 • II semestr – 800,00 PLN

MENEDŻER FINANSOWY

Oferta skierowana do studentów studiów magisterskich na kierunku FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ

 

Nazwa przedmiotu realizowanego w programie studiów

1

Rachunkowość zarządcza

2

Współpraca przedsiębiorstwa z instytucjami finansowymi

3

Prawo finansowe

4

Standardy sprawozdawczości finansowej

5

Profesjonalna komunikacja interpersonalna

6

Elementy coachingu

7

Budowanie zespołów pracowniczych

8

Savoir vivre

9

Odpowiedzialność karna menedżerów

 ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM

Oferta skierowana do studentów studiów magisterskich na kierunku ZARZĄDZANIE

 

                             Nazwa przedmiotu realizowanego w programie studiów

1

Rachunkowość zarządcza

2

Współpraca przedsiębiorstwa z instytucjami finansowymi

3

Zarządzanie strategiczne

4

Zarządzanie procesami

5

Prawo cywilne i handlowe

6

Profesjonalna komunikacja interpersonalna

7

Elementy coachingu

8

Budowanie zespołów pracowniczych

9

Savoir vivre

10

Odpowiedzialność karna menedżerów

ZARZĄDZANIE W STRUKTURACH BEZPIECZEŃSTWA

Oferta skierowana do studentów studiów magisterskich na kierunku BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE

 

Nazwa przedmiotu realizowanego w programie studiów

1

Ratownictwo

2

Bezpieczeństwo Państwa

3

Zarządzanie systemami bezpieczeństwa wewnętrznego

4

Zarządzanie jakością w instytucjach odpowiedzialnych za bezpieczeństwo

5

Audyt w bezpieczeństwie

6

Profesjonalna komunikacja interpersonalna

7

Elementy coachingu

8

Budowanie zespołów pracowniczych

9

Savoir vivre

10

Odpowiedzialność karna menedżerów

ORGANIZACJA STUDIÓW

INFORMACJE PODSTAWOWE

 • Zajęcia na studiach podyplomowych odbywają się w systemie zjazdów sobotnio – niedzielnych,
 • Studia trwają dwa semestry i obejmują jedynie 80 godzin uzupełniających zajęć warsztatowych, w ramach 5-6 zjazdów (przez całe 2 semestry),
 • Zajęcia prowadzone są przez Wykładowców Uczelni oraz Ekspertów zewnętrznych – Specjalistów, mających duże doświadczenie praktyczne.

INFORMACJE OGÓLNE

 • Zajęcia na studiach podyplomowych prowadzone są w układzie semestralnym, z wyjątkiem sytuacji, gdy Zarządzenie Rektora o powołaniu studiów, ustala inne, niż semestr okresy zaliczeniowe,
 • Plan i program studiów podyplomowych zatwierdzany jest przez Senat Uczelni,
 • Nadzór nad realizacją planu i programu studiów podyplomowych sprawuje Rektor,
 • Warunkiem ukończenia studiów jest uzyskanie zaliczeń z wszystkich przedmiotów, przewidzianych w programie studiów. Program studiów może przewidywać także opracowanie pracy pisemnej pod kierunkiem Promotora lub egzamin końcowy z całości przedmiotów objętych programem studiów,
 • Pracę pisemną, o ile przewiduje ją program studiów, należy złożyć w wersji drukowanej i elektronicznej do Centrum Studiów Podyplomowych, po uzyskaniu pisemnej akceptacji Promotora pracy,
 • Za organizację i przebieg studiów podyplomowych odpowiada Dyrektor Centrum Studiów Podyplomowych oraz Opiekunowie Merytoryczni poszczególnych edycji studiów.

WARUNKI UKOŃCZENIA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W RAMACH OFERTY „2 W 1”

 • Warunkiem ukończenia studiów jest obecność na zajęciach oraz zaliczenie wszystkich przedmiotów, jakie są przewidziane w programie studiów,
 • Warunki zaliczenia przedmiotów ustalają poszczególni prowadzący. Na pierwszych zajęciach, prowadzący przedmiot informuje słuchaczy o warunkach i formie zaliczenia zajęć,
 • Słuchaczowi, który ukończył studia podyplomowe, Uczelnia wystawia Świadectwo Ukończenia Studiów w terminie 30 dni od dnia ukończenia studiów podyplomowych i rozliczenia się z opłat określonych w umowie o studia podyplomowe, zgodnie z wzorem określonym w obowiązujących w tym zakresie przepisach prawa.

OPIEKUN MERYTORYCZNY KIERUNKU ORAZ WYKŁADOWCY 

dr inż. Jolanta Jurczak – doktor nauk ekonomicznych o specjalności zarządzania kapitałem intelektualnym. Wykładowca, certyfikowany coach i trener NLP. Specjalizuje się w zarządzaniu innowacjami, ze szczególnym uwzględnieniem metod inwentycznych w kreowaniu i wdrażaniu innowacji. Ponadto, interesuje się obszarem HR w zakresie oceny kompetencji i rozwoju kapitału ludzkiego współczesnych organizacji. Prowadzi warsztaty i szkolenia z umiejętności menedżerskich, budowania efektywnych zespołów pracowniczych czy wywierania wpływu w biznesie. Posiadane certyfikaty: Coach ICI, Trener NLP, TRIZ oraz Design Thinking, rozwoju kapitału intelektualnego, zarządzaniu zasobami ludzkimi i psychologii biznesu.  Posiada wieloletnie doświadczenie z zakresu zarządzania kapitałem ludzkim. Pracowała w jednostkach szkoleniowo-edukacyjnych pełniąc funkcję dyrektora zarządzającego i dyrektora ds. szkoleń. Autorka licznych publikacji naukowych z zakresu efektywnego zarządzania kapitałem intelektualnym współczesnych przedsiębiorstw.

Wiesława Dróżdż - wieloletnia Rzeczniczka Prasowa Ministerstwa Finansów, v-ce dyrektorka Biura Ministra z ponad piętnastoletnim doświadczeniem w kształtowaniu polityki informacyjnej. Doradca Public Relations. Certyfikowana coach Laboratorium Psychoedukacji SWPS w Warszawie, trenerka wewnętrzna administracji publicznej w obszarze wystąpień publicznych oraz współpracy z mediami. Od 2011 roku przeszkoliła ponad 1000 osób.

Anna Łubiarz - pedagog,  wykładowca, coach i trener NLP. Jako trener zajmuje się szkoleniami z rozwoju osobistego, budowania relacji, stawiania celów i aktywizacji zawodowej. Brała udział w  następujących projektach EFES: „Trening kompetencji i umiejętności społecznych z elementami NLP”,  „Trening asertywności”, „Trening automotywacyjny”, „Trening komunikacji interpersonalnej”. Jako coach prowadzi indywidualne i grupowe sesje coachingowe, specjalistka w coachingu życiowym. Jako wykładowca prowadzi zajęcia warsztatowe dla studentów w obszarze coachingu, komunikacji interpersonalnej, psychologii społecznej i psychopatologii. Absolwentka podyplomowych studiów  Coaching i NLP (certyfikat Coacha ICI, certyfikat Practitionera In the Art of NLP) oraz Psychologii i Komunikacji Interpersonalnej w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. Przepracowała ponad 1500 godzin szkoleniowych, zarówno z dziećmi, młodzieżą jak i dorosłymi.