Przejdź do treści

Wydział Zarządzania i Logistyki

UCZESTNICY STUDIÓW

Studia podyplomowe w ramach oferty „ 2 w 1” na Wydziale Zarządzania i Logistyki, kierujemy wyłącznie:

 • do studentów studiów magisterskich Uczelni Techniczno–Handlowej na kierunkach: Zarządzanie, Finanse i rachunkowość, Bezpieczeństwo wewnętrzne,
 • do absolwentów studiów magisterskich Uczelni Techniczno–Handlowej na kierunkach: Zarządzanie, Finanse i rachunkowość, Bezpieczeństwo wewnętrzne –   po weryfikacji zgodności programu studiów magisterskich z bieżącą ofertą studiów 2 w 1.

CEL STUDIÓW

Studia podyplomowe w ramach oferty „2 w 1” pozwalają wykorzystać wiedzę nabytą podczas studiów magisterskich i w wyniku uzupełnienia jej o dodatkowe zajęcia warsztatowe, przygotowują specjalistów z zakresu zarządzania finansami, przedsiębiorstwem oraz obszarem bezpieczeństwa. Kończąc edukację na drugim stopniu nauki, można jednocześnie być już absolwentem studiów podyplomowych  i otrzymać świadectwo.

GŁÓWNE KORZYŚCI I OPŁATY

 • Brak opłaty rekrutacyjnej,
 • Koszt całości studiów podyplomowych to jedyne 1 600,00 PLN (800,00 PLN za semestr),
 • Tylko 5-6 zjazdów w ciągu 2 semestrów studiów,
 • Program studiów dostosowany do wymagań rynku pracy,
 • Znana i ceniona kadra wykładowców.

Harmonogram zajęć studia podyplomowe 2 w 1 - semestr zimowy 2022/2023

Harmonogram zajęć 2w1_semestr zimowy 2022_2023.pdf (166.4 KiB)

Harmonogram zjazdów

Terminy zjazdów przewidziane w semestrze zimowym oraz letnim roku akademickiego 2022/2023*

Semestr zimowy

1) 12-13 listopada 2022 r.
2) 10-11 grudnia 2022 r.
3) 22 stycznia 2023 r.


Semestr letni

1) 11-12 marca 2023 r.
2) 25-26 marca 2023 r.
3) 15-16 kwietnia 2023 r.
4) 29-30 kwietnia 2023 r.
5) 13-14 maja 2023 r.
6) 27-28 maja 2023 r.
7) 10-11 czerwca 2023 r.
8) 24-25 czerwca 2023 r

* - przewidujemy 2-3 zjazdy zajęciowe w semestrze zimowy i letnim wybrane z powyższych terminów. Łącznie odbędzie się 5-6 zjazdów zajęciowych w roku akademickim

MENEDŻER FINANSOWY

Oferta skierowana jest wyłącznie do studentów studiów magisterskich na kierunku FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ

PROGRAM STUDIÓW
 1. Rachunkowość zarządcza (32 godziny),
 2. Współpraca przedsiębiorstwa z instytucjami finansowymi (16 godzin),
 3. Prawo finansowe (16 godzin),
 4. Standardy sprawozdawczości finansowej (32 godziny),
 5. Komunikacja i mediacje (16 godzin),
 6. Coaching zespołów pracowniczych (16 godzin),
 7. Elementy neurobiznesu (16 godzin),
 8. Budowanie wizerunku (16 godzin),
 9. Odpowiedzialność karna menedżera (16 godzin).

Łącznie 176 godzin zajęć, z czego 96 godzin zrealizowanych w ramach II stopnia studiów magisterskich.

ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM

Oferta skierowana jest wyłącznie do studentów studiów magisterskich na kierunku ZARZĄDZANIE

PROGRAM STUDIÓW
 1. Rachunkowość zarządcza (32 godziny),
 2. Współpraca przedsiębiorstwa z instytucjami finansowymi (16 godzin),
 3. Zarządzanie strategiczne (24 godziny),
 4. Zarządzanie procesami (24 godziny),
 5. Prawo cywilne i handlowe (16 godzin),
 6. Komunikacja i mediacje (16 godzin),
 7. Coaching zespołów pracowniczych (16 godzin),
 8. Elementy neurobiznesu (16 godzin),
 9. Budowanie wizerunku (16 godzin),
 10. Odpowiedzialność karna menedżera (16 godzin).

Łącznie 192 godziny zajęć, z czego 112 godzin zrealizowanych w ramach II stopnia studiów magisterskich.

ZARZĄDZANIE W STRUKTURACH BEZPIECZEŃSTWA

Oferta skierowana jest wyłącznie do studentów studiów magisterskich na kierunku BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE

PROGRAM STUDIÓW
 1. Ratownictwo (24 godziny),
 2. Bezpieczeństwo państwa (16 godzin),
 3. Zarządzanie systemami bezpieczeństwa wewnętrznego (16 godzin),
 4. Zarządzanie jakością w instytucjach odpowiedzialnych za bezpieczeństwo (16 godzin),
 5. Audyt w bezpieczeństwie (16 godzin),
 6. Komunikacja i mediacje (16 godzin),
 7. Coaching zespołów pracowniczych (16 godzin),
 8. Elementy neurobiznesu (16 godzin),
 9. Budowanie wizerunku (16 godzin),
 10. Odpowiedzialność karna menedżera (16 godzin).

Łącznie 168 godziny zajęć, z czego 88 godzin zrealizowanych w ramach II stopnia studiów magisterskich.

 

ORGANIZACJA STUDIÓW

INFORMACJE PODSTAWOWE
 • Zajęcia na studiach podyplomowych odbywają się w systemie zjazdów sobotnio – niedzielnych,
 • Studia trwają dwa semestry i obejmują jedynie 80 godzin uzupełniających zajęć warsztatowych, w ramach 5-6 zjazdów (przez całe 2 semestry),
 • Zajęcia prowadzone są przez Wykładowców Uczelni oraz Ekspertów zewnętrznych – Specjalistów, mających duże doświadczenie praktyczne.
INFORMACJE OGÓLNE
 • Zajęcia na studiach podyplomowych prowadzone są w układzie semestralnym, z wyjątkiem sytuacji, gdy Zarządzenie Rektora o powołaniu studiów, ustala inne, niż semestr okresy zaliczeniowe,
 • Plan i program studiów podyplomowych zatwierdzany jest przez Senat Uczelni,
 • Nadzór nad realizacją planu i programu studiów podyplomowych sprawuje Rektor,
 • Warunkiem ukończenia studiów jest uzyskanie zaliczeń z wszystkich przedmiotów, przewidzianych w programie studiów. Program studiów może przewidywać także opracowanie pracy pisemnej pod kierunkiem Promotora lub egzamin końcowy z całości przedmiotów objętych programem studiów,
 • Pracę pisemną, o ile przewiduje ją program studiów, należy złożyć w wersji drukowanej i elektronicznej do Centrum Studiów Podyplomowych, po uzyskaniu pisemnej akceptacji Promotora pracy,
 • Za organizację i przebieg studiów podyplomowych odpowiada Dyrektor Centrum Studiów Podyplomowych oraz Opiekunowie Merytoryczni poszczególnych edycji studiów.
WARUNKI UKOŃCZENIA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH „2 W 1”
 • Warunkiem ukończenia studiów jest obecność na zajęciach oraz zaliczenie wszystkich przedmiotów, jakie są przewidziane w programie studiów,
 • Warunki zaliczenia przedmiotów ustalają poszczególni prowadzący. Na pierwszych zajęciach, prowadzący przedmiot informuje słuchaczy o warunkach i formie zaliczenia zajęć,
 • Słuchaczowi, który ukończył studia podyplomowe, Uczelnia wystawia Świadectwo Ukończenia Studiów w terminie 30 dni od dnia ukończenia studiów podyplomowych i rozliczenia się z opłat określonych w umowie o studia podyplomowe, zgodnie z wzorem określonym w obowiązujących w tym zakresie przepisach prawa.

OPIEKUN MERYTORYCZNY KIERUNKU ORAZ WYKŁADOWCY

dr inż. Jolanta Jurczak – doktor nauk ekonomicznych o specjalności zarządzania kapitałem intelektualnym. Wykładowca, certyfikowany coach i trener NLP. Specjalizuje się w zarządzaniu innowacjami, ze szczególnym uwzględnieniem metod inwentycznych w kreowaniu i wdrażaniu innowacji. Ponadto, interesuje się obszarem HR w zakresie oceny kompetencji i rozwoju kapitału ludzkiego współczesnych organizacji. Prowadzi warsztaty i szkolenia z umiejętności menedżerskich, budowania efektywnych zespołów pracowniczych czy wywierania wpływu w biznesie. Posiadane certyfikaty: Coach ICI, Trener NLP, TRIZ oraz Design Thinking, rozwoju kapitału intelektualnego, zarządzaniu zasobami ludzkimi i psychologii biznesu.  Posiada wieloletnie doświadczenie z zakresu zarządzania kapitałem ludzkim. Pracowała w jednostkach szkoleniowo-edukacyjnych pełniąc funkcję dyrektora zarządzającego i dyrektora ds. szkoleń. Autorka licznych publikacji naukowych z zakresu efektywnego zarządzania kapitałem intelektualnym współczesnych przedsiębiorstw.

Anna Łubiarz - pedagog,  wykładowca, coach i trener NLP. Jako trener zajmuje się szkoleniami z rozwoju osobistego, budowania relacji, stawiania celów i aktywizacji zawodowej. Brała udział w  następujących projektach EFES: „Trening kompetencji i umiejętności społecznych z elementami NLP”,  „Trening asertywności”, „Trening automotywacyjny”, „Trening komunikacji interpersonalnej”. Jako coach prowadzi indywidualne i grupowe sesje coachingowe, specjalistka w coachingu życiowym. Jako wykładowca prowadzi zajęcia warsztatowe dla studentów w obszarze coachingu, komunikacji interpersonalnej, psychologii społecznej i psychopatologii. Absolwentka podyplomowych studiów  Coaching i NLP (certyfikat Coacha ICI, certyfikat Practitionera In the Art of NLP) oraz Psychologii i Komunikacji Interpersonalnej w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. Przepracowała ponad 1500 godzin szkoleniowych, zarówno z dziećmi, młodzieżą jak i dorosłymi.

Zajęcia na kierunku są prowadzone przez praktyków, specjalistów z wieloletnim doświadczeniem zawodowym w zakresie prawa celnego, międzynarodowej polityki celnej, zarządzania finansami przedsiębiorstwa i zarządzaniem przedsiębiorstwem transporotowym.