Przejdź do treści

Wydział Zarządzania i Logistyki

UCZESTNICY STUDIÓW

Studia podyplomowe w ramach oferty „ 2 w 1” na Wydziale Zarządzania i Logistyki, kierujemy wyłącznie:

 • do studentów studiów magisterskich Uczelni Techniczno–Handlowej na kierunkach: Zarządzanie, Finanse i rachunkowość, Bezpieczeństwo wewnętrzne,
 • do absolwentów studiów magisterskich Uczelni Techniczno–Handlowej na kierunkach: Zarządzanie, Finanse i rachunkowość, Bezpieczeństwo wewnętrzne –   po weryfikacji zgodności programu studiów magisterskich z bieżącą ofertą studiów 2 w 1.

CEL STUDIÓW

Studia podyplomowe w ramach oferty „2 w 1” pozwalają wykorzystać wiedzę nabytą podczas studiów magisterskich i w wyniku uzupełnienia jej o dodatkowe zajęcia warsztatowe, przygotowują specjalistów z zakresu zarządzania finansami, przedsiębiorstwem oraz obszarem bezpieczeństwa. Kończąc edukację na drugim stopniu nauki, można jednocześnie być już absolwentem studiów podyplomowych  i otrzymać świadectwo.

GŁÓWNE KORZYŚCI I OPŁATY

 • Brak opłaty rekrutacyjnej,
 • Koszt całości studiów podyplomowych to jedyne 1 800,00 PLN (900,00 PLN za semestr),
 • Tylko 5-6 zjazdów w ciągu 2 semestrów studiów,
 • Program studiów dostosowany do wymagań rynku pracy,
 • Znana i ceniona kadra wykładowców.
Harmonogram zjazdów

Terminy zjazdów przewidziane w semestrze zimowym oraz letnim roku akademickiego 2023/2024*

Semestr zimowy

1) 18-19 listopada 2023 r.
2) 2-3 grudnia 2023 r.
3) 16-17 grudnia 2023 r.
4) 20-21 stycznia 2024 r.
5) 3-4 lutego 2024 r.
6) 17-18 lutego 2024 r.

Semestr letni

1) 16-17 marca 2024 r.
2) 6-7 kwietnia 2024 r.
3) 20-21 kwietnia 2024 r.
4) 4-5 maja 2024 r.
5) 18-19 maja 2024 r.
6) 1-2 czerwca 2024 r.
7) 15-16 czerwca 2024 r.
8) 29-30 czerwca 2024 r

* - przewidujemy 2-3 zjazdy zajęciowe w semestrze zimowy i letnim wybrane z powyższych terminów. Łącznie odbędzie się 5-6 zjazdów zajęciowych w roku akademickim.

MENEDŻER FINANSOWY

Oferta skierowana jest wyłącznie do studentów studiów magisterskich na kierunku FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ

PROGRAM STUDIÓW
 1. Rachunkowość zarządcza (32 godziny),
 2. Współpraca przedsiębiorstwa z instytucjami finansowymi (24 godziny),
 3. Prawo finansowe (16 godzin),
 4. Standardy sprawozdawczości finansowej (32 godziny),
 5. Komunikacja i mediacje (16 godzin),
 6. Coaching zespołów pracowniczych (16 godzin),
 7. Elementy neurobiznesu (16 godzin),
 8. Budowanie wizerunku (16 godzin),
 9. Odpowiedzialność karna menedżera (16 godzin).

Łącznie 184 godzin zajęć, z czego 104 godzin zrealizowanych w ramach II stopnia studiów magisterskich.

ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM

Oferta skierowana jest wyłącznie do studentów studiów magisterskich na kierunku ZARZĄDZANIE

PROGRAM STUDIÓW
 1. Rachunkowość zarządcza (32 godziny),
 2. Współpraca przedsiębiorstwa z instytucjami finansowymi (24 godziny),
 3. Zarządzanie strategiczne (32 godziny),
 4. Zarządzanie procesami (16 godzin),
 5. Prawo cywilne i handlowe (16 godzin),
 6. Komunikacja i mediacje (16 godzin),
 7. Coaching zespołów pracowniczych (16 godzin),
 8. Elementy neurobiznesu (16 godzin),
 9. Budowanie wizerunku (16 godzin),
 10. Odpowiedzialność karna menedżera (16 godzin).

Łącznie 200 godzin zajęć, z czego 120 godzin zrealizowanych w ramach II stopnia studiów magisterskich.

ZARZĄDZANIE W STRUKTURACH BEZPIECZEŃSTWA

Oferta skierowana jest wyłącznie do studentów studiów magisterskich na kierunku BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE

PROGRAM STUDIÓW
 1. System ratownictwa medycznego (32 godziny),
 2. Pozarządowe formy i instytucje bezpieczeństwa wewnętrznego (16 godzin),
 3. Bezpieczeństwo wewnętrzne w ramach Unii Europejskiej (16 godzin),
 4. Zarządzanie jakością w instytucjach odpowiedzialnych za bezpieczeństwo (16 godzin),
 5. Instytucje zarządzania kryzysowego w Polsce na tle porównawczym (16 godzin),
 6. Komunikacja i mediacje (16 godzin),
 7. Coaching zespołów pracowniczych (16 godzin),
 8. Elementy neurobiznesu (16 godzin),
 9. Budowanie wizerunku (16 godzin),
 10. Odpowiedzialność karna menedżera (16 godzin).

Łącznie 176 godziny zajęć, z czego 96 godzin zrealizowanych w ramach II stopnia studiów magisterskich.

 

ORGANIZACJA STUDIÓW

INFORMACJE PODSTAWOWE
 • Zajęcia na studiach podyplomowych odbywają się w systemie zjazdów sobotnio – niedzielnych,
 • Studia trwają dwa semestry i obejmują jedynie 80 godzin uzupełniających zajęć warsztatowych, w ramach 5-6 zjazdów (przez całe 2 semestry),
 • Zajęcia prowadzone są przez Wykładowców Uczelni oraz Ekspertów zewnętrznych – Specjalistów, mających duże doświadczenie praktyczne.
INFORMACJE OGÓLNE
 • Zajęcia na studiach podyplomowych prowadzone są w układzie semestralnym, z wyjątkiem sytuacji, gdy Zarządzenie Rektora o powołaniu studiów, ustala inne, niż semestr okresy zaliczeniowe,
 • Plan i program studiów podyplomowych zatwierdzany jest przez Senat Uczelni,
 • Nadzór nad realizacją planu i programu studiów podyplomowych sprawuje Rektor,
 • Warunkiem ukończenia studiów jest uzyskanie zaliczeń z wszystkich przedmiotów, przewidzianych w programie studiów. Program studiów może przewidywać także opracowanie pracy pisemnej pod kierunkiem Promotora lub egzamin końcowy z całości przedmiotów objętych programem studiów,
 • Pracę pisemną, o ile przewiduje ją program studiów, należy złożyć w wersji drukowanej i elektronicznej do Centrum Studiów Podyplomowych, po uzyskaniu pisemnej akceptacji Promotora pracy,
 • Za organizację i przebieg studiów podyplomowych odpowiada Dyrektor Centrum Studiów Podyplomowych oraz Opiekunowie Merytoryczni poszczególnych edycji studiów.
WARUNKI UKOŃCZENIA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH „2 W 1”
 • Warunkiem ukończenia studiów jest obecność na zajęciach oraz zaliczenie wszystkich przedmiotów, jakie są przewidziane w programie studiów,
 • Warunki zaliczenia przedmiotów ustalają poszczególni prowadzący. Na pierwszych zajęciach, prowadzący przedmiot informuje słuchaczy o warunkach i formie zaliczenia zajęć,
 • Słuchaczowi, który ukończył studia podyplomowe, Uczelnia wystawia Świadectwo Ukończenia Studiów w terminie 30 dni od dnia ukończenia studiów podyplomowych i rozliczenia się z opłat określonych w umowie o studia podyplomowe, zgodnie z wzorem określonym w obowiązujących w tym zakresie przepisach prawa.

OPIEKUN MERYTORYCZNY KIERUNKU ORAZ WYKŁADOWCY

dr inż. Jolanta Jurczak – doktor nauk ekonomicznych o specjalności zarządzania kapitałem intelektualnym. Wykładowca, certyfikowany coach i trener NLP. Specjalizuje się w zarządzaniu innowacjami, ze szczególnym uwzględnieniem metod inwentycznych w kreowaniu i wdrażaniu innowacji. Ponadto, interesuje się obszarem HR w zakresie oceny kompetencji i rozwoju kapitału ludzkiego współczesnych organizacji. Prowadzi warsztaty i szkolenia z umiejętności menedżerskich, budowania efektywnych zespołów pracowniczych czy wywierania wpływu w biznesie. Posiadane certyfikaty: Coach ICI, Trener NLP, TRIZ oraz Design Thinking, rozwoju kapitału intelektualnego, zarządzaniu zasobami ludzkimi i psychologii biznesu.  Posiada wieloletnie doświadczenie z zakresu zarządzania kapitałem ludzkim. Pracowała w jednostkach szkoleniowo-edukacyjnych pełniąc funkcję dyrektora zarządzającego i dyrektora ds. szkoleń. Autorka licznych publikacji naukowych z zakresu efektywnego zarządzania kapitałem intelektualnym współczesnych przedsiębiorstw.

Anna Łubiarz - pedagog,  wykładowca, coach i trener NLP. Jako trener zajmuje się szkoleniami z rozwoju osobistego, budowania relacji, stawiania celów i aktywizacji zawodowej. Brała udział w  następujących projektach EFES: „Trening kompetencji i umiejętności społecznych z elementami NLP”,  „Trening asertywności”, „Trening automotywacyjny”, „Trening komunikacji interpersonalnej”. Jako coach prowadzi indywidualne i grupowe sesje coachingowe, specjalistka w coachingu życiowym. Jako wykładowca prowadzi zajęcia warsztatowe dla studentów w obszarze coachingu, komunikacji interpersonalnej, psychologii społecznej i psychopatologii. Absolwentka podyplomowych studiów  Coaching i NLP (certyfikat Coacha ICI, certyfikat Practitionera In the Art of NLP) oraz Psychologii i Komunikacji Interpersonalnej w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. Przepracowała ponad 1500 godzin szkoleniowych, zarówno z dziećmi, młodzieżą jak i dorosłymi.

Zajęcia na kierunku są prowadzone przez praktyków, specjalistów z wieloletnim doświadczeniem zawodowym w zakresie prawa celnego, międzynarodowej polityki celnej, zarządzania finansami przedsiębiorstwa i zarządzaniem przedsiębiorstwem transporotowym.