Przejdź do treści

Wydział Inżynieryjny

MENEDŻER TRANSPORTU

UCZESTNICY STUDIÓW

Studia podyplomowe na kierunku „Menedżer transportu” kierujemy  wyłącznie:

 • do studentów studiów magisterskich Uczelni Techniczno–Handlowej na kierunku Transport,
 • do absolwentów studiów magisterskich Uczelni Techniczno–Handlowej na kierunku Transport –   po weryfikacji zgodności programu studiów magisterskich z bieżącą ofertą studiów 2 w 1.

CEL STUDIÓW

Celem studiów jest przekazanie specjalistycznej wiedzy m.in. z zakresu problematyki prawnej, prowadzenia i organizacji transportu, konwencji i umów międzynarodowych dotyczących przewozów osób i rzeczy. Studia podyplomowe w ramach oferty „2 w 1” pozwalają wykorzystać wiedzę nabytą podczas studiów magisterskich i w wyniku uzupełnienia jej o dodatkowe zajęcia warsztatowe, słuchacze otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych. Kończąc edukację na drugim stopniu nauki, można jednocześnie być już absolwentem studiów podyplomowych.

Słuchacz będzie miał możliwość zapoznania się z technicznymi, organizacyjnymi i ekonomicznymi aspektami prowadzenia działalności w sferze transportu i spedycji krajowej i międzynarodowej. Właściwe zarządzanie transportem powinno się znajdować w centrum uwagi kadry zarządzającej przedsiębiorstwem.
Optymalizacja kosztów transportu niewątpliwie wpływa na maksymalizację zysku, co jest głównym celem działalności współczesnych firm transportowo-spedycyjnych. Oznacza to, że wysoce wykształcona kadra menedżerska, rozumiejąca aspekty transportowe na wszystkich poziomach - od strategicznego poprzez taktyczny, aż po operacyjny - jest wysoce pożądana na rynku pracy.
W ramach studiów słuchacz zdobędzie aktualną wiedzę praktyczną obejmującą najnowsze uregulowania prawne i wybrane elementy logistyki w transporcie. Prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie zarobkowego przewozu osób i rzeczy (pojazdami powyżej 3,5 tony) w Polsce związane jest z koniecznością posiadania przez właściciela bądź zatrudnienia na stanowisku zarządzającym osoby posiadającej stosowne kompetencje potwierdzone certyfikatem kompetencji zawodowych. Studia te pozwalają uzupełnić wiedzę w zakresie objętym certyfikatem kompetencji zawodowych.

Nabyte kompetencje po ukończeniu kierunku
 • kompetencje do prowadzenia działalności gospodarczej związanej z transportem osób i rzeczy,
 • umiejętność zarządzania przedsiębiorstwem związanym z transportem osób i rzeczy,
 • kompetencje w zakresie transportu osób i rzeczy także poza granicami Polski,

 

Perspektywy zatrudnienia po ukończeniu kierunku
 • kierownik działu spedycji,
 • kierownik centra logistycznego i dystrybucyjnego,
 • kierownik ds. transportu,
 • koordynator transportu międzynarodowego,
 • menadżer w krajowych i międzynarodowych firmach produkcyjnych, handlowych i usługowych.

GŁÓWNE KORZYŚCI I OPŁATY

 • Brak opłaty rekrutacyjnej,
 • Koszt całości studiów podyplomowych to jedyne 1 800,00 PLN (900,00 PLN za semestr),
 • Tylko 5-6 zjazdów w ciągu 2 semestrów studiów,
 • Program studiów dostosowany do wymagań rynku pracy,
 • Znana i ceniona kadra wykładowców.
Harmonogram zjazdów

Terminy zjazdów przewidziane w semestrze zimowym oraz letnim roku akademickiego 2023/2024*

Semestr zimowy

1) 25-26 listopada 2023 r.
2) 9-10 grudnia 2023 r.
3) 13-14 stycznia 2024 r.
4) 27-28 stycznia 2024 r.
5) 10-11 lutego 2024 r.
6) 24-25 lutego 2024 r.


Semestr letni

1) 9-10 marca 2024 r.
2) 23-24 marca 2024 r.
3) 13-14 kwietnia 2024 r.
4) 27-28 kwietnia 2024 r.
5) 11-12 maja 2024 r.
6) 25-26 maja 2024 r.
7) 8-9 czerwca 2024 r.
8) 22-23 czerwca 2024 r.

* - przewidujemy 2-3 zjazdy zajęciowe w semestrze zimowy i letnim wybrane z powyższych terminów. Łącznie odbędzie się 5-6 zjazdów zajęciowych w roku akademickim  

Oferta skierowana jest wyłącznie do studentów studiów magisterskich na kierunku TRANSPORT

PROGRAM STUDIÓW
 1. Budowa i przeznaczenie środków transportu (32 godziny),
 2. Kosztorysowanie napraw i wycena środków transportu (32 godziny),
 3. Systemy telematyczne w transporcie (40 godzin),
 4. Metody i urządzenia diagnostyki pojazdów (32 godziny),
 5. Polskie przepisy celne (18 godzin),
 6. Międzynarodowa polityka celna (22 godziny),
 7. Negocjacje oraz profesjonalna komunikacja interpersonalna (8 godzin),
 8. Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa (16 godzin),
 9. Podmioty prawne nadzoru ruchu i bezpieczeństwa w transporcie (16 godzin).

Łącznie 216 godzin zajęć, z czego 136 godzin zrealizowanych w ramach II stopnia studiów magisterskich.

ORGANIZACJA STUDIÓW

INFORMACJE PODSTAWOWE
 • Zajęcia na studiach podyplomowych odbywają się w systemie zjazdów sobotnio – niedzielnych,
 • Studia trwają dwa semestry i obejmują 80 godzin zajęć prowadzonych przez Wykładowców Uczelni oraz Ekspertów zewnętrznych – Specjalistów, mających duże doświadczenie praktyczne.
INFORMACJE OGÓLNE
 • Zajęcia na studiach podyplomowych prowadzone są w układzie semestralnym, z wyjątkiem sytuacji, gdy Zarządzenie Rektora o powołaniu studiów, ustala inne, niż semestr okresy zaliczeniowe,
 • Plan i program studiów podyplomowych zatwierdzany jest przez Senat Uczelni,
 • Nadzór nad realizacją planu i programu studiów podyplomowych sprawuje Rektor,
 • Warunkiem ukończenia studiów jest uzyskanie zaliczeń z wszystkich przedmiotów, przewidzianych w programie studiów. Program studiów może przewidywać także opracowanie pracy pisemnej pod kierunkiem Promotora lub egzamin końcowy z całości przedmiotów objętych programem studiów,
 • Pracę pisemną, o ile przewiduje ją program studiów, należy złożyć w wersji drukowanej i elektronicznej do Centrum Studiów Podyplomowych, po uzyskaniu pisemnej akceptacji Promotora pracy,
 • Za organizację i przebieg studiów podyplomowych odpowiada Dyrektor Centrum Studiów Podyplomowych oraz Opiekunowie Merytoryczni poszczególnych edycji studiów
WARUNKI UKOŃCZENIA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH NA KIERUNKU MENEDŻER TRANSPORTU
 • Warunki zaliczenia przedmiotów ustalają poszczególni prowadzący. Na pierwszych zajęciach prowadzący przedmiot informuje słuchaczy o warunkach i formie zaliczenia zajęć,
 • Warunkiem ukończenia studiów jest obecność na zajęciach oraz zaliczenie wszystkich przedmiotów, jakie są przewidziane w programie studiów,
 • Słuchaczowi, który ukończył studia podyplomowe, Uczelnia wystawia Świadectwo Ukończenia Studiów w terminie 30 dni od dnia ukończenia studiów podyplomowych
  i rozliczenia się z opłat określonych w umowie o studia podyplomowe, zgodnie z wzorem określonym w obowiązujących w tym zakresie przepisach prawa.

OPIEKUN MERYTORYCZNY KIERUNKU ORAZ WYKŁADOWCY

Dr inż. Piotr Wróblewski, prodziekan ds. kierunku transport UTH - W 2013 roku ukończył studia magisterskie w specjalności silniki spalinowe na Wydziale Maszyn Roboczych i Transportu Politechniki Poznańskiej. Jest absolwentem 8 kierunków studiów. Stopień doktora nauk technicznych w dyscyplinie budowa i eksploatacja maszyn uzyskał na Wydziale Maszyn Roboczych i Transportu Politechniki Poznańskiej. Od 2011 roku jest związany ze szkolnictwem zawodowym i technicznym. Wykłada ponad 30 przedmiotów zawodowych z dziedziny budowy maszyn, technologii mechanicznej, eksploatacji i obsługi silników spalinowych i pojazdów, diagnostyki i napraw mechanicznych i elektronicznych podzespołów pojazdów samochodowych.
Od 2011 roku jest redaktorem magazynów technicznych AutoMotoSerwis, Auto Expert, Magazyn Przemysłowy i Bike&Business. W ramach współpracy z magazynem AutoExpert był także wielokrotnym członkiem kapituły konkursu Produkt roku edycji 2014-2020.
Jest rzeczoznawcą Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich w dyscyplinie silniki lotnicze, silniki spalinowe, sprzęt uzbrojenia i jego specjalnego wyposażenia techniczne oraz pojazdy samochodowe i ciągniki. Jest autorem ponad 400 publikacji naukowych i technicznych o zasięgu międzynarodowym i 3 książek.

Zajęcia na kierunku są prowadzone przez praktyków, specjalistów z wieloletnim doświadczeniem zawodowym w zakresie prawa celnego, międzynarodowej polityki celnej, zarządzania finansami przedsiębiorstwa i zarządzaniem przedsiębiorstwem transporotowym.