Przejdź do treści

2 w 1

Harmonogram studiów podyplomowych 2 w 1 semestr II 2020/2021

Harmonogram zajęć 2 w 1_semestr letni_2020_2021.pdf (383.2 KiB)

Harmonogram studiów podyplomowych 2 w 1 semestr I 2020/2021

Harmonogram studiów_2w1_semestr_zimowy_2020_2021.pdf (196.3 KiB)

UCZESTNICY STUDIÓW 

Studia podyplomowe w ramach oferty „ 2 w 1” kierujemy wyłącznie:

 • do studentów studiów magisterskich Uczelni Techniczno–Handlowej na kierunkach: Zarządzanie, Finanse i rachunkowość, Bezpieczeństwo wewnętrzne,
 • do absolwentów studiów magisterskich Uczelni Techniczno–Handlowej na kierunkach: Zarządzanie, Finanse i rachunkowość, Bezpieczeństwo wewnętrzne –   po weryfikacji zgodności programu studiów magisterskich z bieżącą ofertą studiów 2 w 1.

CEL STUDIÓW 

Studia podyplomowe w ramach oferty „2 w 1” pozwalają wykorzystać wiedzę nabytą podczas studiów magisterskich i w wyniku uzupełnienia jej o dodatkowe zajęcia warsztatowe, słuchacze otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych. Kończąc edukację na drugim stopniu nauki, można jednocześnie być już absolwentem studiów podyplomowych.

GŁÓWNE KORZYŚCI

 • Brak opłaty rekrutacyjnej,
 • Koszt całości studiów podyplomowych to jedyne 1 600,00 PLN,
 • Tylko 5-6 zjazdów w ciągu 2 semestrów studiów,
 • Zmieniony i ulepszony jakościowo program studiów – dostosowany do wymagań rynku pracy,
 • Znana i ceniona kadra wykładowców.

KOSZTY STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W ROKU AKADEMICKIM 2021/2022

OPŁATA JEDNORAZOWA – 1 600,00 PLN

OPŁATY SEMESTRALNE

 • I semestr – 800,00 PLN
 • II semestr – 800,00 PLN

Wpłaty powinny być wnoszone na podany poniżej rachunek bankowy Uczelni:

Santander Bank Polska S.A. 96 1910 1048 2212 0402 0493 0001

MENEDŻER FINANSOWY

Oferta skierowana do studentów studiów magisterskich na kierunku FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ

 

Nazwa przedmiotu realizowanego w programie studiów

1

Rachunkowość zarządcza

2

Współpraca przedsiębiorstwa z instytucjami finansowymi

3

Prawo finansowe

4

Standardy sprawozdawczości finansowej

5

Profesjonalna komunikacja interpersonalna

6

Elementy coachingu

7

Budowanie zespołów pracowniczych

8

Savoir vivre

9

Odpowiedzialność karna menedżerów

 ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM

Oferta skierowana do studentów studiów magisterskich na kierunku ZARZĄDZANIE

 

                             Nazwa przedmiotu realizowanego w programie studiów

1

Rachunkowość zarządcza

2

Współpraca przedsiębiorstwa z instytucjami finansowymi

3

Zarządzanie strategiczne

4

Zarządzanie procesami

5

Prawo cywilne i handlowe

6

Profesjonalna komunikacja interpersonalna

7

Elementy coachingu

8

Budowanie zespołów pracowniczych

9

Savoir vivre

10

Odpowiedzialność karna menedżerów

ZARZĄDZANIE W STRUKTURACH BEZPIECZEŃSTWA

Oferta skierowana do studentów studiów magisterskich na kierunku BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE

 

Nazwa przedmiotu realizowanego w programie studiów

1

Ratownictwo

2

Bezpieczeństwo Państwa

3

Zarządzanie systemami bezpieczeństwa wewnętrznego

4

Zarządzanie jakością w instytucjach odpowiedzialnych za bezpieczeństwo

5

Audyt w bezpieczeństwie

6

Profesjonalna komunikacja interpersonalna

7

Elementy coachingu

8

Budowanie zespołów pracowniczych

9

Savoir vivre

10

Odpowiedzialność karna menedżerów

ORGANIZACJA STUDIÓW

INFORMACJE PODSTAWOWE

 • Zajęcia na studiach podyplomowych odbywają się w systemie zjazdów sobotnio – niedzielnych,
 • Studia trwają dwa semestry i obejmują jedynie 80 godzin uzupełniających zajęć warsztatowych, w ramach 5-6 zjazdów (przez całe 2 semestry),
 • Zajęcia prowadzone są przez Wykładowców Uczelni oraz Ekspertów zewnętrznych – Specjalistów, mających duże doświadczenie praktyczne.

INFORMACJE OGÓLNE

 • Zajęcia na studiach podyplomowych prowadzone są w układzie semestralnym, z wyjątkiem sytuacji, gdy Zarządzenie Rektora o powołaniu studiów, ustala inne, niż semestr okresy zaliczeniowe,
 • Plan i program studiów podyplomowych zatwierdzany jest przez Senat Uczelni,
 • Nadzór nad realizacją planu i programu studiów podyplomowych sprawuje Rektor,
 • Warunkiem ukończenia studiów jest uzyskanie zaliczeń z wszystkich przedmiotów, przewidzianych w programie studiów. Program studiów może przewidywać także opracowanie pracy pisemnej pod kierunkiem Promotora lub egzamin końcowy z całości przedmiotów objętych programem studiów,
 • Pracę pisemną, o ile przewiduje ją program studiów, należy złożyć w wersji drukowanej i elektronicznej do Centrum Studiów Podyplomowych, po uzyskaniu pisemnej akceptacji Promotora pracy,
 • Za organizację i przebieg studiów podyplomowych odpowiada Dyrektor Centrum Studiów Podyplomowych oraz Opiekunowie Merytoryczni poszczególnych edycji studiów.

WARUNKI UKOŃCZENIA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W RAMACH OFERTY „2 W 1”

 • Warunkiem ukończenia studiów jest obecność na zajęciach oraz zaliczenie wszystkich przedmiotów, jakie są przewidziane w programie studiów,
 • Warunki zaliczenia przedmiotów ustalają poszczególni prowadzący. Na pierwszych zajęciach, prowadzący przedmiot informuje słuchaczy o warunkach i formie zaliczenia zajęć,
 • Słuchaczowi, który ukończył studia podyplomowe, Uczelnia wystawia Świadectwo Ukończenia Studiów w terminie 30 dni od dnia ukończenia studiów podyplomowych i rozliczenia się z opłat określonych w umowie o studia podyplomowe, zgodnie z wzorem określonym w obowiązujących w tym zakresie przepisach prawa.

OPIEKUN MERYTORYCZNY KIERUNKU ORAZ WYKŁADOWCY 

Dr Jolanta Jurczak – Doktor nauk ekonomicznych, wieloletni współpracownik Uczelni Techniczno–Handlowej im. Heleny Chodkowskiej. Biegły specjalista i praktyk z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi, zarządzania strategicznego, zarządzania procesami oraz koncepcji zarządzania. Opiekun merytoryczny studiów podyplomowych na kierunkach: Zarządzanie, Finanse i rachunkowość oraz Bezpieczeństwo wewnętrzne. Wieloletni współpracownik Społecznej Akademii Nauk w Warszawie. Członek International Associacion of Coaching – Institutes. Autorka licznych publikacji z zakresu zarządzania, ryzyka w zarządzaniu i przedsiębiorczości.

Kadrę wykładowców stanowią specjaliści - praktycy, doświadczeni pracownicy naukowo – dydaktyczni. Gwarantuje to wysoki poziom przekazywanej wiedzy i ścisłe powiązanie z praktyką, przy wykorzystaniu nowoczesnych, aktywnych form kształcenia.