Przejdź do treści

O nas

Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych (BON) jest jednostką uczelni, której zadaniem jest wsparcie studentów w procesie kształcenia i pokonywaniu ograniczeń wynikających z sytuacji zdrowotnej studenta.

Z usług jakie oferuje BON może skorzystać każda osoba, która ze względu na niepełnosprawność lub stan swojego zdrowia, która ma trudności ze studiowaniem w trybie standardowym.

Osobami uprawnionymi do korzystania z BON są:

  • osoby z niepełnosprawnością,
  • osoby przewlekle chore lub niezdolne do pełnego uczestnictwa w zajęciach w trybie standardowym, ale nieposiadające orzeczonego stopnia niepełnosprawności,
  • osoby, których niezdolność do pełnego uczestnictwa w zajęciach spowodowana jest nagłą chorobą lub utratą sprawności z powodu wypadku, gdzie charakter tej niezdolności jest czasowy.

Do korzystania z wsparcia Biura zapraszamy także pracowników dydaktycznych mających w swoich grupach studentów niepełnosprawnych.

W ramach działalności BON został powołany Pełnomocnik Rektora ds. Osób Niepełnosprawnych.

Zadaniem Pełnomocnika jest m.in.:

  • podejmowanie działań zmierzających do likwidacji barier uniemożliwiających osobom niepełnosprawnym udział w życiu społeczności akademickiej,
  • podejmowanie działań zmierzających do zapewnienia pomocy technicznej, podnoszących niezależność studentów niepełnosprawnych lub przewlekle chorych,
  • podejmowanie działań zmierzających do zapewnienia dostępu do zajęć dydaktycznych studentom niepełnosprawnym i przewlekle chorym, którzy nie są w stanie standardowo realizować programu studiów,
  • udzielanie pomocy pracownikom prowadzącym zajęcia dydaktyczne, w których biorą udział studenci niepełnosprawni,
  • opiniowanie wniosków kierowanych do organów Uczelni dot. osób niepełnosprawnych.

 

Informator BON - pobierz