Przejdź do treści

Erasmus+

Wymiana międzynarodowa - dodatkowe wsparcie dla studentów niepełnosprawnych i pobierających stypendium socjalne, studiujących na UTH.

Na naszej Uczelni, studenci mający przyznane stypendium socjalne oraz studenci niepełnosprawni, mogą wyjeżdżać na wymianę międzynarodową na studia lub w celu odbycia praktyk studenckich, przy wsparciu programu PO WER - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, który jest częścią międzynarodowego programu Erasmus+.

Od 2014 programu PO WER – Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój umożliwia przyznanie dodatkowego wsparcia finansowego mobilności zagranicznej studentów niepełnosprawnych oraz znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej (zaakceptowanych na wyjazd w ramach programu Erasmus+)

O dodatkowe środki w ramach programu mogą ubiegać się:

  • Studenci z orzeczonym stopniem niepełnosprawności – na wyjazdy na studia i na praktyki,
  • Studenci z przyznanym stypendium socjalnym - na wyjazdy na studia i na praktyki.

Wsparcie ze środków programu PO WER obejmuje wyjazdy do wszystkich krajów uczestniczących.

Studenci, którzy aplikują na wyjazd w ramach programu PO WER podlegają ogólnym zasadom rekrutacji w ramach programu Erasmus+.

Stypendium jest wypłacane w walucie polskiej (PLN) na konto wskazane przez stypendystę.

PROCES REKRUTACJI

Rekrutacja uczestników przeprowadzona jest na naszej Uczelni w oparciu o:

  • zasady równego dostępu do informacji o realizowanym projekcie;
  • równość szans przy ubieganiu się o zakwalifikowanie na wyjazd zagraniczny bez względu na płeć, wiek niepełnosprawność, wyznanie, itd.;
  • wszyscy studenci są kwalifikowani jedynie w oparciu o kryteria merytoryczne.

Obowiązkowym kryterium jest znajomość języka obcego w stopniu wystarczającym do codziennej komunikacji oraz realizacji programów edukacyjnych.

Drugim kryterium to: wyniki w nauce (mierzone średnią ocen), a następnie aktywność w życiu społeczności akademickiej np. w kołach naukowych, organizacjach studenckich, motywacja (oceniana na podstawie listu motywacyjnego, podania o wyjazd, itp.).

Uczelnia organizuje nabór kandydatów na wyjazdy w taki sposób, aby nie dopuszczać do jakiejkolwiek dyskryminacji oraz powstawania sytuacji określanych mianem „konfliktu interesów”.

Szczegółowe zasady rekrutacji znajdują się w regulaminie Erasmus+.

Terminy i zasady naboru znajdują się na stronie internetowej UTH.

Zasada równości szans

Projekty finansowane ze środków PO WER w szczególny sposób uwzględniają kwestię równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz równości szans kobiet i mężczyzn.

Zasada równości szans i niedyskryminacji – umożliwienie wszystkim osobom – bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę lub pochodzenie etniczne, wyznawaną religię lub światopogląd, orientację seksualną – sprawiedliwego, pełnego uczestnictwa we wszystkich dziedzinach życia na jednakowych zasadach.

Zasada równości szans kobiet i mężczyzn – zasada ta ma prowadzić do podejmowania działań na rzecz osiągnięcia stanu, w którym kobietom i mężczyznom przypisuje się taką samą wartość społeczną, równe prawa i równe obowiązki oraz gdy mają oni równy dostęp do zasobów (środki finansowe, szanse rozwoju), z których mogą korzystać. Zasada ta ma gwarantować możliwość wyboru drogi życiowej bez ograniczeń wynikających ze stereotypów płci.

 

W celu zakwalifikowania się do programu PO WER lub uzyskania dodatkowych informacji, należy zgłosić się do Koordynatora Erasmus+ na UTH.


Stawki ryczałtowe obowiązujące dla wyjazdów finansowanych z projektu
„Zagraniczna mobilność studentów ze specjalnymi potrzebami. Edycja 3” PO WER - KONKURS 2020

I. Wyjazdy studentów z prawem do dodatku socjalnego

Kraj

Miesięczna stawka stypendium
w PLN dla studenta wyjeżdżającego
na studia lub na praktykę z prawem
do „dodatku socjalnego”

Grupa 1 – Dania, Finlandia, Irlandia, Islandia, Lichtenstein, Luksemburg,
Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania

3 069 PLN

Grupa 2 – Austria, Belgia, Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Malta,
Niemcy, Portugalia, Włochy

2 984 PLN

Grupa 3 – Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Republika Macedonii
Północnej, Litwa, Łotwa, Rumunia, Serbia, Słowacja, Słowenia, Turcja,
Węgry

2 771 PLN

 Wyjazdy studentów niepełnosprawnych

 

Kraj

Miesięczna stawka
stypendium
w PLN dla studenta
wyjeżdżającego na studia

Miesięczna stawka
stypendium
w PLN dla studenta
wyjeżdżającego na
praktykę

Grupa 1 – Dania, Finlandia, Irlandia, Islandia,
Lichtenstein, Luksemburg, Norwegia, Szwecja, Wielka
Brytania

2 217 PLN

2 643 PLN

Grupa 2 – Austria, Belgia, Cypr, Francja, Grecja,
Hiszpania, Holandia, Malta, Niemcy Portugalia, Włochy

2 131 PLN

2 558 PLN

Grupa 3 – Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia,
Republika Macedonii Północnej, Litwa, Łotwa,
Rumunia, Serbia, Słowacja, Słowenia, Węgry, Turcja

1 918 PLN

2 345 PLN

Dodatkowa kwota wynikająca z potrzeb osoby
niepełnosprawnej

W zależności od potrzeb wynikających z wniosku złożonego do FRSE. FRSE ma prawo do zredukowania wnioskowanej kwoty, również, aby umożliwić wyjazd większej liczbie osób. Kwota ta podlega rozliczeniu na podstawie dowodów finansowych