Przejdź do treści Przejdź do nawigacji

Asystenci

Asystent osoby z niepełnosprawnością

Zadaniem asystenta osoby z niepełnosprawnością jest wspieranie studentów we wszystkich czynnościach związanych z procesem kształcenia, a także funkcjonowania w Uczelni.

Asystentem może być student Uczelni, a w szczególnych przypadkach, na umotywowany wniosek studenta, inna osoba.

Do zadań asystenta w szczególności należy:

  • pomoc przy wypełnianiu dokumentów związanych z procesem kształcenia;
  • pomoc przy sporządzaniu notatek z zajęć dydaktycznych i praktyk;
  • pomoc osobom niepełnosprawnym ruchowo przy pokonywaniu barier architektonicznych, w dotarciu na zajęcia dydaktyczne i praktyki;
  • pomoc w kontakcie z wykładowcami w celu zdobycia materiałów dydaktycznych;
  • wspieranie studenta w załatwianiu wszelkich formalności związanych z procesem kształcenia w dziekanatach i innych jednostkach organizacyjnych Uczelni;
  • pomoc w korzystaniu z zasobów bibliotecznych.

Jeżeli jesteś zainteresowany tą formą wsparcia złóż wniosek o asystenta i umów się na wizytę w BON podczas której omówimy indywidualny zakres potrzeb.

Przygotujemy również umowę zlecenia dla asystenta.

Każdy asystent ma obowiązek systematycznego wypełniania karty czasu pracy i przedłożenia jej na koniec danego miesiąca.
Na tej podstawie przygotowany zostanie rachunek na podstawie, którego wypłacone zostanie wynagrodzenie.

Wypłata wynagrodzenia dokonywana jest na rachunek bankowy asystenta wskazany w rachunku, który co miesiąc jest zobowiązany przedstawić.

Wynagrodzenie asystenta studenta z niepełnosprawnością jest finansowane ze środków pochodzących z dotacji budżetu państwa na zadania związane ze stworzeniem studentom, będącym osobami niepełnosprawnymi, warunków do pełnego udziału w procesie kształcenia.

Wniosek o asystenta - pobierz

Karta czasu pracy - pobierz