Przejdź do treści Przejdź do nawigacji

Adaptacja procesu kształcenia

ROZŁOŻENIE SESJI EGZAMINACYJNEJ W CZASIE

Jest to możliwość zdawania egzaminów po raz pierwszy w sesji poprawkowej z zachowaniem pierwszego terminu egzaminu.

Oznacza to, że mając np. 10 egzaminów/zaliczeń w danej sesji masz prawo przełożyć, niektóre egzaminy/zaliczenia jako pierwszy termin na sesję poprawkową.

Jeżeli dany egzamin nie zostanie zaliczony na ocenę pozytywną w pierwszym terminie student przystępuje do egzaminu w sesji poprawkowej.

Jeżeli dany egzamin był przesunięty na sesję poprawkową jako pierwszy termin i nie zostanie zaliczony na ocenę pozytywną, student wówczas jest zobowiązany zdać go po wcześniejszym umówieniu się z wykładową indywidualnie w terminie wskazanym przez prowadzącego zajęcia.

Wniosek o rozłożenie sesji w czasie składa się na 14 dni przed jej rozpoczęciem w BON - pobierz

Wówczas analizujemy najkorzystniejsze rozłożenie egzaminów tak aby bez przeszkód przystąpić do sesji.

Po pozytywnej opinii BON wniosek zostaje przekazany do Dziekana odpowiedniego Wydziału, który ma obowiązek przekazania informacji wykładowcy.

 

WYDŁUŻENIE CZASU TRWANIA EGZAMINU

Jest to dodatkowe 30% czasu na napisanie danego egzaminu.

Wniosek o wydłużenie czasu trwania egzaminu składa się na 14 dni przed pierwszym egzaminem w sesji i składa się w BON.

Po weryfikacji i rozmowie ze studentem zaopiniowany wniosek przekazywany jest do odpowiedniego Dziekana Wydziału, który ma obowiązek poinformować wykładowcę o wydłużeniu czasu trwania egzaminu.

Wniosek o wydłużenie czasu trwania egzaminu - pobierz

ZMIANA FORMY ZALICZENIA EGZAMINU

Oznacza to możliwość zmiany formy egzaminu:

  • z pisemną na ustną,
  • z ustnej na pisemną
  • zdawanie egzaminu na komputerze z odpowiednim oprogramowaniem

Wniosek o zmianę formy egzaminu składa się na 14 przed rozpoczęciem sesji egzaminacyjnej w BON.

Zaopiniowany wniosek przekazywany jest do Dziekana odpowiedniego Wydziału, który ma obowiązek przekazania instrukcji wykładowcy.

Wniosek o zmianę formy zdawanego egzaminu - pobierz

NAGRYWANIE WYKŁADÓW

Student ma prawo na wniosek do nagrywania wykładów oraz ćwiczeń.

Wniosek o umożliwienie nagrywania wykładów należy złożyć w BON.
Zaopiniowany wniosek przekazywany jest do Dziekana odpowiedniego Wydziału, który ma obowiązek przekazania decyzji wykładowcy.

Nagrywane wykłady służą wyłącznie do osobistych potrzeb studenta związanych ze studiowanym i nie mogą być udostępniane innym osobom.  

Każdy student, który otrzyma zgodę na nagrywanie wykładów jest zobowiązany do podpisania oświadczenia o nieudostępnianiu nagrań osobom trzecim.

Wniosek o nagrywanie wykładów - pobierz

Oświadczenie - pobierz

 

Nagrywanie treści zajęć jest możliwe w związku z art. 33¹ ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Dz. U. z 1994 r. Nr 24 poz. 83 z późn. zm.

ZWIĘKSZENIE ILOŚCI DOPUSZCZALNEJ NIEOBECNOŚCI NA ZAJĘCIACH

Każdy z wykładowców może prowadzić listy obecności na swoje potrzeby.

Często obecności na zajęciach wpływają na ocenę końcową z danego przedmiotu.

Jeżeli z przyczyn zdrowotnych student nie ma możliwości uczestniczyć w zajęciach ma prawo do złożenia wniosku o zwiększoną liczbę nieobecności do 20%.
Zwiększenie nieobecności nie zwalnia studenta z nadrobienia zaległości.

Wniosek o zwiększenie ilości dopuszczalnej nieobecności na zajęciach - pobierz

Zaopiniowany wniosek przekazywany jest do Dziekana odpowiedniego Wydziału, który ma obowiązek przekazania informacji wykładowcy.

Zwiększenie dopuszczalnej nieobecności zależne jest przede wszystkim od danego przedmiotu jego formy, specyfiki zajęć (wykłady, ćwiczenia, laboratoria) oraz od możliwości nadrobienia zaległości.