Przejdź do treści

Wypożyczenia międzybiblioteczne

Współpraca z bibliotekami

* pozycje wypożycza bibliotekarz, udostępniane w czytelni


Biblioteki polecane:

Możliwość wypożyczania zależy od regulaminów poszczególnych placówek


Wypożyczenia Międzybiblioteczne
Wyciąg z Regulaminu Biblioteki Naukowej UTH

§ 14

  1. Prawo do wypożyczeń międzybibliotecznych w bibliotekach współpracujących z Biblioteką UTH mają pracownicy i studenci Uczelni posiadający:

1) aktywne konto biblioteczne;

2) aktualną legitymację studencką;

3) brak jakichkolwiek zaległości wobec Biblioteki UTH.

  1. Czytelnicy wymienieni w § 8 ust.1 korzystający z tej formy wypożyczania:

1) podlegają regulaminowi Biblioteki UTH, w której dokonują wypożyczeń, a w przypadku jego nieprzestrzegania ich prawo zostaje zawieszone;

2) zobowiązani są do rozliczenia się z otrzymanych rewersów międzybibliotecznych (również niewykorzystanych);

3) w przypadku zagubienia rewersów student jest zobowiązany przynieść poświadczenie o zwrocie książek (z biblioteki, z której zbiorów korzystał).

  1. Biblioteka UTH wypożycza zbiory własne na zewnątrz:

1) instytucjom, z którymi podjęła współpracę w ramach wypożyczeń międzybibliotecznych, reprezentowanym przez upoważnionego pracownika posiadającego niezbędne rewersy lub wysyła niezbędne pozycje pocztą na koszt zamawiającego;

2) studentom innych uczelni tylko w przypadku, kiedy zostaną przedstawione rewersy do wypożyczeń międzybibliotecznych wydane przez bibliotekę macierzystą, z którą Biblioteka UTH podjęła współpracę, oraz ważna legitymacja studencka.

  1. W wypożyczalni międzybibliotecznej książki są udostępniane na zasadach obowiązujących w wypożyczalni Uczelni UTH.
  2. Biblioteka partnerska oraz studenci, którzy w jej imieniu korzystają z księgozbioru Biblioteki UTH, są zobowiązani do pełnego zabezpieczenia wypożyczanego dzieła oraz odpowiadają za jego ewentualne uszkodzenie lub utratę.