Przejdź do treści Przejdź do nawigacji

2 w 1

Harmonogram zajęć studia podyplomowe 2 w 1 - semestr letni 2021/2022

Harmonogram zajęć studia podyplomowe 2 w 1 - semestr zimowy 2021/2022

Harmonogram studiów podyplomowych 2 w 1_semestr zimowy 2021_2022.pdf (103.0 KiB)

ZASADY REKRUTACJI NA STUDIA PODYPLOMOWE UTH

OGÓLNE ZASADY REKRUTACJI NA STUDIA PODYPLOMOWE UTH

 1. Na studia podyplomowe przyjmowane są osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów wyższych - jednolitych studiów magisterskich (lub równorzędnych), studiów pierwszego lub drugiego stopnia,
 2. Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia podyplomowe zobowiązani są dokonać rejestracji w wewnętrznym systemie rekrutacyjnym (IRK) na stronie Centrum Studiów Podyplomowych w zakładce Rekrutacja on-line oraz dostarczyć do Centrum Studiów Podyplomowych następujące dokumenty:

WYMAGANE DOKUMENTY:

 • formularz zgłoszeniowy i podanie o przyjęcie kandydata na studia dostępne po zarejestrowaniu się w systemie on-line,
 • oryginał/odpis dyplomu studiów wyższych wraz z suplementem (w celu sporządzenia kserokopii i poświadczenia za zgodność z oryginałem),
 • 1 zdjęcie  - 35 x 45 mm,
 • dowód osobisty (w celu okazania),
 • potwierdzenie wniesienia opłaty rekrutacyjnej,
 • Kandydat zobowiązany jest do podpisania wydruku dokumentów z systemu Rekrutacji on-line

 

 1. KANDYDACI NA STUDIA PODYPLOMOWE, KTÓRZY UKOŃCZYLI UCZELNIĘ ZAGRANICZNĄ ORAZ CUDZOZIEMCY 
 • składają oryginał dyplomu oraz jego tłumaczenie na język polski przez tłumacza przysięgłego (w celu sporządzenia kserokopii i poświadczenia za zgodność z oryginałem) oraz zaświadczenie o nostryfikacji dyplomu ukończenia studiów wyższych (jeśli dokument podlega obowiązkowi nostryfikacji),
 • paszport (w celu okazania),
 • ważną wizę lub kartę pobytu albo inny dokument uprawniający do pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 • formularz zgłoszeniowy, podanie o przyjęcie na studia dostępne po zarejestrowaniu się w systemie on-line,
 • 1 zdjęcie o wymiarach 35 x 45 mm,
 • potwierdzenie wniesienia opłaty rekrutacyjnej.

 

 1. STATUS WOLNEGO SŁUCHACZA
 • Osoba niespełniająca warunku określonego w ust. 1, może uzyskać status słuchacza warunkowo za zgodą Dziekana Wydziału organizującego studia podyplomowe, do czasu przedstawienia w Uczelni dyplomu ukończenia studiów wyższych,
 • Podstawą otrzymania warunkowego statusu słuchacza jest przedstawienie zaświadczenia z uczelni o złożeniu pracy dyplomowej lub o ukończeniu studiów i oczekiwaniu na dyplom,
 • Niedostarczenie do dnia zakończenia studiów podyplomowych dyplomu ukończenia studiów pozbawia taką osobę prawa do otrzymania świadectwa ukończenia studiów podyplomowych.