2 w 1

STUDIA PODYPLOMOWE „2 w 1”

Uczestnicy studiów

Studia podyplomowe w ramach oferty „ 2 w 1” kierujemy wyłącznie:

 • do studentów studiów magisterskich Uczelni Techniczno – Handlowej na kierunkach: Zarządzanie, Finanse i rachunkowość, Bezpieczeństwo wewnętrzne,
 • do absolwentów studiów magisterskich Uczelni Techniczno – Handlowej na kierunkach: Zarządzanie, Finanse i rachunkowość, Bezpieczeństwo wewnętrzne – po weryfikacji zgodności programu studiów magisterskich z bieżącą ofertą studiów 2 w 1.

Cel studiów

Studia podyplomowe w ramach oferty „2 w 1” pozwalają wykorzystać wiedzę nabytą podczas studiów magisterskich i wyniku uzupełnienia jej o dodatkowe zajęcia warsztatowe, słuchacze otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych. Kończąc edukację na drugim stopniu nauki, można jednocześnie być też absolwentem studiów podyplomowych – mając tym samym dwa dyplomy.

 Program studiów – dedykowane kierunki studiów

WARSZAWA

MENEDŻER FINANSOWY

Oferta skierowana do studentów studiów magisterskich na kierunku FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ

 

Nazwa przedmiotu realizowanego w programie studiów

1

Rachunkowość zarządcza

2

Współpraca przedsiębiorstwa z instytucjami finansowymi

3

Prawo finansowe

4

Standardy sprawozdawczości finansowej

5

Profesjonalna komunikacja interpersonalna

6

Elementy coachingu

7

Budowanie zespołów pracowniczych

8

Savoir vivre

9

Odpowiedzialność karna menedżerów

 

 ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM

Oferta skierowana do studentów studiów magisterskich na kierunku ZARZĄDZANIE

 

                             Nazwa przedmiotu realizowanego w programie studiów

1

Rachunkowość zarządcza

2

Współpraca przedsiębiorstwa z instytucjami finansowymi

3

Zarządzanie strategiczne

4

Zarządzanie procesami

5

Prawo cywilne i handlowe

6

Profesjonalna komunikacja interpersonalna

7

Elementy coachingu

8

Budowanie zespołów pracowniczych

9

Savoir vivre

10

Odpowiedzialność karna menedżerów

 

ZARZĄDZANIE W STRUKTURACH BEZPIECZEŃSTWA

Oferta skierowana do studentów studiów magisterskich na kierunku BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE

 

Nazwa przedmiotu realizowanego w programie studiów

1

Ratownictwo

2

Bezpieczeństwo Państwa

3

Zarządzanie systemami bezpieczeństwa wewnętrznego

4

Zarządzanie jakością w instytucjach odpowiedzialnych za bezpieczeństwo

5

Audyt w bezpieczeństwie

6

Profesjonalna komunikacja interpersonalna

7

Elementy coachingu

8

Budowanie zespołów pracowniczych

9

Savoir vivre

10

Odpowiedzialność karna menedżerów

 

PŁOŃSK

 

HR MANAGER

Oferta skierowana do studentów studiów magisterskich na kierunku ZARZĄDZANIE

 

Nazwa przedmiotu realizowanego w programie studiów

1

Koncepcje zarządzania

2

Etyka w zarządzaniu

3

Zarządzanie strategiczne

4

Zarządzanie procesami

5

Profesjonalna komunikacja interpersonalna

6

Elementy coachingu

7

Budowanie zespołów pracowniczych

8

Savoir vivre

9

Systemy i narzędzia oceny kompetencji

 

Główne korzyści

 • Brak opłaty rekrutacyjnej
 • Koszt całości studiów podyplomowych to jedyne 1400,00 PLN
 • Tylko 5-6 zjazdów w ciągu 2 semestrów studiów
 • Zmieniony i ulepszony jakościowo program studiów – dostosowany do wymagań rynku pracy
 • Znana i cenioną kadrę prowadzącą zajęcia

ORGANIZACJA STUDIÓW

 

INFORMACJE PODSTAWOWE

 • Zajęcia na studiach podyplomowych odbywają się w systemie zjazdów sobotnio – niedzielnych,
 • Studia trwają dwa semestry i obejmują jedynie 80 godzin uzupełniających zajęć warsztatowych, w ramach 5-6 zjazdów (przez całe 2 semestry),
 • Zajęcia prowadzone są przez Wykładowców Uczelni oraz Ekspertów zewnętrznych – Specjalistów, mających duże doświadczenie praktyczne.

INFORMACJE OGÓLNE

 • Zajęcia na studiach podyplomowych prowadzone są w układzie semestralnym,
  z wyjątkiem sytuacji, gdy Zarządzenie Rektora o powołaniu studiów, ustala inne, niż semestr okresy zaliczeniowe,
 • Plan i program studiów podyplomowych zatwierdzany jest przez Radę właściwego Wydziału,
 • Nadzór nad realizacją planu i programu studiów podyplomowych sprawuje Dziekan właściwego Wydziału,
 • Warunkiem ukończenia studiów jest uzyskanie zaliczeń z wszystkich przedmiotów, przewidzianych w programie studiów. Program studiów może przewidywać także opracowanie pracy pisemnej pod kierunkiem Promotora lub egzamin końcowy z całości przedmiotów objętych programem studiów,
 • Pracę pisemną, o ile przewiduje ją program studiów, należy złożyć w wersji drukowanej i elektronicznej do Biura Centrum Studiów Podyplomowych, po uzyskaniu pisemnej akceptacji Promotora pracy dyplomowej.
 • Za organizację i przebieg studiów podyplomowych odpowiada Koordynator Centrum Studiów Podyplomowych oraz Opiekunowie Merytoryczni poszczególnych edycji studiów.

WARUNKI UKOŃCZENIA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH NA KIERUNKU
W RAMACH OFERTY „2 W 1”

 • Warunkiem ukończenia studiów jest obecność na zajęciach oraz zaliczenie wszystkich przedmiotów, jakie są przewidziane w programie studiów,
 • Warunki zaliczenia przedmiotów ustalają poszczególni prowadzący. Na pierwszych zajęciach prowadzący przedmiot informuje słuchaczy o warunkach i formie zaliczenia zajęć,
 • Słuchaczowi, który ukończył studia podyplomowe, Uczelnia wystawia Świadectwo Ukończenia Studiów w terminie 30 dni od dnia ukończenia studiów podyplomowych i rozliczenia się z opłat określonych w umowie o studia podyplomowe, zgodnie z wzorem określonym w obowiązujących w tym zakresie przepisach prawa.

 

KOSZTY STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W ROKU AKADEMICKIM 2019/2020

OPŁATA JEDNORAZOWA – 1400,00 PLN

OPŁATY SEMESTRALNE

 • I semestr – 700,00 PLN
 • II semestr – 700,00 PLN

 

Wpłaty powinny być wnoszone na podany poniżej rachunek bankowy Uczelni:

Santander Bank Polska S.A. 96 1910 1048 2212 0402 0493 0001

Opiekun Merytoryczny i Wykładowcy

Dr Jolanta Jurczak – Doktor nauk ekonomicznych, wieloletni współpracownik Uczelni Techniczno – Handlowej im. Heleny Chodkowskiej. Biegły specjalista i praktyk z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi, zarządzania strategicznego, zarządzania procesami oraz koncepcji zarządzania. Opiekun merytoryczny studiów podyplomowych na kierunkach: Zarządzanie, Finanse i rachunkowość oraz Bezpieczeństwo wewnętrzne. Wieloletni współpracownik Społecznej Akademii Nauk w Warszawie. Członek International Associacion of Coaching – Institutes. Autorka licznych publikacji z zakresu zarządzania, ryzyka w zarządzaniu i przedsiębiorczości.

Kadrę wykładowców stanowią specjaliści - praktycy, doświadczeni pracownicy naukowo – dydaktyczni. Gwarantuje to wysoki poziom przekazywanej wiedzy i ścisłe powiązanie z praktyką przy wykorzystaniu nowoczesnych, aktywnych form kształcenia.

Harmonogram studiów podyplomowych 2 w 1 - semestr letni 2018/2019

Harmonogram studiow 2 w 1 semestr letni 2018_2019 VIII grupa.pdf (302.8 KiB)

Harmonogram zajęć HR Manager - Płońsk - 2 sem

HR manager_2w1_plonsk-2 sem.pdf (343.0 KiB)

Harmonogram zajęć 2w1 (Kampus Jerozolimskie - GRUPA VI)

harmonogram 2w1 gr VI 1 sem.pdf (423.8 KiB)