Przejdź do treści Przejdź do nawigacji

Współpraca UTH z Ministerstwem Finansów

Uczelnia Techniczno-Handlowa im. H. Chodkowskiej nawiązała współpracę z Ministerstwem Finansów.

Podpisane porozumienie dotyczy współpracy, która obejmuje:

 • realizację wspólnych projektów edukacyjnych, dydaktycznych, naukowych i badawczych w dziedzinie finansów publicznych, dotyczących w szczególności:
 1. prawa podatkowego,
 2. morale podatkowego i zachowania podatników,
 3. organizacji poboru podatków,
 4. systemów compliance i zarządzania ryzykiem w obszarze podatków,
 5. budżetu i instytucji finansowych,

w szczególności w formie konferencji, debat, analiz i uczestnictwa w zespołach badawczych;

 • promowanie wśród studentów oraz pracowników naukowych i dydaktycznych Uczelni tematyki z zakresu finansów publicznych,  poprzez proponowanie przez MF zagadnień z tej tematyki jako przedmiotu pracy dyplomowej lub badań naukowych;
 • rozszerzenie oferty dydaktycznej Uczelni o formy kształcenia organizowane we współpracy z MF;
 • wspieranie studentów w programach realizowanych w ramach Akceleratora Kariery MF;
 • promowanie praktyk, staży i pracy w MF wśród studentów i absolwentów Uczelni;
 • pogłębienie współpracy z kołami naukowymi i organizacjami Uczelni realizującymi projekty znajdujące się w obszarze zadań ministra właściwego do spraw finansów publicznych i Krajowej Administracji Skarbowej.

Ministerstwo Finansów (MF) jest urzędem administracji rządowej obsługującym ministra właściwego ds. budżetu państwa, finansów publicznych oraz instytucji finansowych.

Jednym z podstawowych zadań MF jest opracowywanie, wykonywanie i kontrolowanie realizacji budżetu państwa. Ponadto ministerstwo zajmuje się systemem finansowania samorządu terytorialnego, sfery budżetowej i bezpieczeństwa państwa oraz zarządza długiem publicznym.

MF odpowiada również za realizację dochodów i wydatków budżetu państwa, m.in. dochodów z podatków, a także za współpracę finansową, kredytową i płatniczą z zagranicą oraz realizację przepisów dotyczących ceł.

Więcej informacji: Biuro Karier, tel. 22 262 88 21, 22, e-mail: kariera@uth.edu.pl

Wróć