Przejdź do treści Przejdź do nawigacji

„Współczesne problemy zarządzania i bezpieczeństwa”

Władze akademickie Uczelni Techniczno-Handlowej im. Heleny Chodkowskiej mają zaszczyt zaprosić na Pierwszą Międzynarodową Konferencję Naukową „Współczesne problemy zarządzania i bezpieczeństwa” która odbędzie się w dniach 11-13 stycznia 2016 r., Zakopane-Kościelisko (Hotel Wojskowy Dom Wypoczynkowy, Kościelisko, ul. Nędzy-Kubińca 101).

 

Pierwsza Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Współczesne problemy zarządzania i bezpieczeństwa" stanowi kolejną już inicjatywę naukową współorganizowaną przez Uczelnię Techniczno-Handlową im. Heleny Chodkowskiej, Wyższą Szkołę Prawa im. Heleny Chodkowskiej we Wrocławiu oraz Wyższą Szkołę Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni. Konferencja adresowana jest do przedstawicieli środowisk akademickich - zarówno w kraju, jak i poza jego granicami - przede wszystkim pracowników naukowych i praktyków.

Celem Konferencji jest prezentacja aktualnych zagadnień mieszczących się w obszarze zainteresowania następujących dyscyplin naukowych: nauk o bezpieczeństwie i obronności, nauk o zarządzaniu, prawa, finansów oraz wymiana poglądów i opinii na płaszczyźnie naukowej.

Konferencja obejmuje zagadnienia mieszczące się w ramach następujących paneli:

 

PANEL PIERWSZY: BEZPIECZEŃSTWO, PRAWO, POLITYKA


Treści prezentowane w ramach tego panelu obejmują aktualne zagadnienia z dziedziny nauk penalnych, nauk o bezpieczeństwie oraz organizacji i funkcjonowania służb odpowiedzialnych za szeroko pojętą tematykę bezpieczeństwa publicznego w Polsce. Analiza obejmie kwestie zarówno praktyczne, jak i teoretyczne, stwarzając przyczynek do dyskusji na temat m.in.: systemu organizacyjno-prawnego zwalczania przestępczości zorganizowanej, skuteczności działania służb zajmujących się przeciwdziałaniem wszelkim zagrożeniom państwa, a zwłaszcza politycznym, gospodarczym, społecznym, militarnym, psychologicznym, zdrowotnym, ekologicznym. Celem panelu jest również prezentacja aktualnych zagadnień odnoszących się do podstaw prawnych i organizacyjnych zintegrowanego systemu bezpieczeństwa narodowego oraz wdrażania zasad i procedur polityczno-strategicznego kierowania bezpieczeństwem narodowym, ze szczególnym uwzględnieniem nowych zagrożeń.

 

PANEL DRUGI: EKONOMIA, FINANSE, ZARZĄDZANIE


Panel zdominują zagadnienia dotyczące współczesnych problemów gospodarczych, analizowanych przez pryzmat ekonomii, finansów oraz zarządzania. Paneliści mają możliwość zaprezentowania swojego stanowiska, a tym samym podjęcia dyskusji w istotnych aktualnie sprawach - np. w zakresie rozwiązań prawno-organizacyjnych oraz samoregulacji -mających na celu zapewnienie stabilności finansowej oraz ochronę interesów uczestników rynku korzystających z usług pośredników finansowych.

 

PANEL TRZECI: TRANSPORT, SPEDYCJA I LOGISTYKA


W ramach tej części konferencji analizie poddane zostaną zagadnienia z zakresu zarządzania i bezpieczeństwa w kontekście kwestii związanych z transportem, spedycją i logistyką. Dotyczyć one będą w szczególności: zarządzania infrastrukturą logistyczną i łańcuchem dostaw, planowania logistycznego i zarządzania flotą pojazdów, funkcjonowania nowoczesnej logistyki transportu, a także rozwiązań prawno-organizacyjnych mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa w transporcie, logistyce i spedycji. Celem panelu jest dyskusja w zakresie najnowszych trendów we współczesnej logistyce, z uwzględnieniem wpływu nowych technologii na logistykę, między innymi w obszarze e-commerce, jak również nowych rozwiązań organizacyjnych w obszarze transportu intermodalnego i integracji usług logistycznych.

Języki konferencji: polski, angielski, ukraiński oraz rosyjski.

Serdecznie zapraszamy

Patronat konferencji

  

Zgłoszenia czynnego i biernego udziału w Konferencji, a także abstrakty referatów prosimy przesyłać do dnia 18 grudnia 2015 r.

Termin przesłania referatów do publikacji pokonferencyjnej upływa 30 stycznia 2016 r.

KONTAKT: Eliza Kotomska
tel. 22 262 88 88
e-mail: konferencja.naukowa@uth.edu.pl

Wróć