Przejdź do treści

Solidarni z Ukrainą

Szanowni Państwo,

Dążeniem Uczelni Techniczno-Handlowej im. Heleny Chodkowskiej w ciągu jej trzydziestoletniego funkcjonowania było ukształtowanie społeczności akademickiej, dla której wartościami nadrzędnymi jest: poszanowanie podstawowych wolności i praw człowieka, wzajemny szacunek, dialog oraz szeroko rozumiana współpraca. Sytuacja naruszenia suwerenności terytorialnej Ukrainy przez Federację Rosyjską stanowi zaprzeczenie powyższym zasadom. Jej konsekwencją jest tragedia i ogromne cierpienie wielomilionowego Narodu Ukraińskiego.

Władze Uczelni zdecydowanie potępiają takie działania, uznając je jako nieuprawniony akt agresji, skierowany wobec suwerenności i niezależności niepodległego państwa - Ukrainy. Apelujemy o podjęcie przez decydentów zdecydowanych kroków na rzecz wygaszenia konfliktu i zapewnienia bezpieczeństwa.

Jednocześnie pragniemy zapewnić studentów Uczelni pochodzących z Ukrainy, o dołożeniu wszelkich starań, aby mogli zachować ciągłość nauki. Informacja o dostępnej pomocy dydaktycznej, materialnej i wsparciu psychologicznym zostanie niezwłocznie przesłana pocztą elektroniczną.

Pozostając w solidarności z członkami naszej społeczności akademickiej pochodzącymi z Ukrainy oraz z całym narodem ukraińskim.

dr Justyna Żylińska
Rektor UTH

Anna Salmonowicz
Kanclerz UTH

Шановні Пані та Панове,

Прагнення Uczelni Techniczno-Handlowej im. Heleny Chodkowskiej,  протягом тридцяти років його функціонування полягало в тому, щоб сформувати академічну спільноту, для якої головними цінностями є: повага до основних свобод і прав людини, взаємоповага, діалог і широко зрозуміла співпраця. Ситуація порушення Російською Федерацією територіального суверенітету України є протиріччям зазначених принципів. Її наслідком є трагедія і величезні страждання багатомільйонної Української Нації.

Влада Університету рішуче засудила ці дії, визнавши їх несанкціонованим актом агресії, спрямованим проти суверенітету і незалежності незалежної держави - України. У той же час вони закликали вжити рішучих заходів з боку осіб, які приймають рішення, щоб покласти край конфлікту
і запевнити безпеку.

Водночас хочемо запевнити студентів Університету, які  родом з України, докласти максимум зусиль для того, щоб вони могли зберегти безперервність навчання. Інформація про наявну навчальну, матеріальну та психологічну підтримку була надіслана електронною поштою.

Залишаючись солідарними з членами міжнародної академічної спільноти з України та з усім українським народом.

dr Justyna Żylińska
Rektor UTH

Anna Salmonowicz
Kanclerz UTH

Wróć