Przejdź do treści Przejdź do nawigacji

Prawo i zarządzanie w systemie oświaty. Zaproszenie na konferencję

ZAPROSZENIE NA VIII KONFERENCJĘ NAUKOWĄ
PRAWO I ZARZĄDZANIE W SYSTEMIE OŚWIATY"

Władze Uczelni Techniczno-Handlowej im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie, mają zaszczyt zaprosić na VIII konferencję poświęconą problematyce prawa i zarządzania w systemie oświaty, która odbędzie się 21 listopada 2016 r. w siedzibie Uczelni przy ul. Jagiellońskiej 82F w Warszawie.

Konferencja adresowana jest do dyrektorów oraz nauczycieli szkół średnich z całego kraju i ma na celu dostarczenie tej grupie zawodowej najbardziej aktualnych i istotnych informacji nie tylko z zakresu zarządzania placówką oświatową, ale także z zakresu prawa.

W ramach Konferencji zostaną podjęte następujące zagadnienia:

NOWELIZACJE USTAWY O SYSTEMIE OŚWIATY I KARTY NAUCZYCIELA
Prelegent: mec. Elżbieta Braulińska-Pązik (Kuratorium Oświaty w Warszawie)

Akty prawodawcze ulegają częstym nowelizacjom. Dotyczy to również systemu normatywnego regulującego funkcjonowanie systemu oświaty, w tym ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2156 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela(t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 191 z późn. zm.). Przedmiotem wystąpienia w ramach tej części konferencji będą wybrane zagadnienia normowane powyższymi aktami prawnymi, z uwzględnieniem zmian, które weszły w życie oraz tych, które są projektowane. Zreferowane zostaną również zasady prowadzenia postępowania dyscyplinarnego wobec nauczycieli.

MOTYWACJA DO PRACY, NAUKI I ROZWOJU ZAWODOWEGO
Prelegent: dr Magdalena Ścigała (UTH)

Prelekcja poruszy zagadnienia związane z motywowaniem do pracy i nauki - poprzez budowanie i stymulowanie przez otoczenie (rodziców, nauczycieli, przełożonych) odpowiedniego nastawienia myślowego, tj. nastawienia na rozwój. Wystąpienie skoncentruje się jedynie na znaczeniu oddziaływań o charakterze niematerialnym, szczególny nacisk kładąc na stymulowanie automotywacji. Konsekwentne stymulowanie nastawienia na rozwój, zakładającego, że rozwój w każdym obszarze, w każdych okolicznościach i wieku jest możliwy, powoduje, że pracownik, uczeń jest bardziej wytrwały w pokonywaniu trudności, konstruktywnie radzi sobie z niepowodzeniami, chętniej podejmuje wyzwania i nie postrzega sukcesu innych jako zagrożenia, a raczej jako inspirację. Wzbudzanie takiego nastawienia może również ograniczyć rywalizację, skłaniając raczej do współpracy.

WSPARCIE DODATKOWE DLA UCZNIÓW DZIĘKI FUNDUSZOM EUROPEJSKIM
Prelegent: Rafał Uhl (UTH)

W ramach wystąpienia przedstawione zostaną zasady organizacyjno-prawne pozyskiwania funduszy unijnych na cele oświatowe.

PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA W SZKOLE W SYTUACJI ZAKŁADNICZEJ I „STRZELCA W SZKOLE” - ANALIZA PRZYPADKU
Prelegent: gen. Marek Dukaczewski (UTH)

W trakcie prelekcji zostanie zaprezentowana sytuacja zakładnicza - na podstawie policyjnych ćwiczeń w warszawskim metrze. Pewne procedury postępowania, zasady zachowania się, reagowania są wspólne dla różnych sytuacji zakładniczych - również takich, które mogą wystąpić w szkole. W tej części panelu zostaną one poddane szczegółowej analizie. Zaprezentowane zostaną także różnice w postępowaniu w sytuacji „Strzelca w szkole” oraz podczas sytuacji zakładniczej.

Panel pierwszy poprowadzi Mec. Elżbieta Braulińska-Pązik (absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (1984 r.). Po odbyciu aplikacji prokuratorskiej wykonywała zawód prokuratora (do 1999 r.), a następnie - do chwili obecnej, radcy prawnego. Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa pracy, prawa w ochronie służby zdrowia, prawa spółdzielczego i prawa oświatowego. Od 2001 r. zatrudniona na stanowisku radcy prawnego m.in. w Kuratorium Oświaty w Warszawie, Zajmuje się sprawami z zakresu prawa oświatowego i Karty Nauczyciela).

Zagadnienia dotyczące motywacji do pracy i nauki zreferuje dr Magdalena Ścigała (adiunkt Wydziału Zarządzania i Logistyki Uczelni Techniczno-Handlowej im. H. Chodkowskiej. Psycholog o specjalności psychologia organizacji i pracy, z doktoratem z zarządzania. Naukowo interesuje się narracją jako formą interpretacji rzeczywistości organizacyjnej, planowania swojej kariery, nadawania sensu doświadczeniom zawodowym. Prowadziła badania z zakresu podejmowania trudnych decyzji przez polskich menedżerów. Wykłada również na Uniwersytecie SWPS w Warszawie. Doświadczenie zawodowe zdobywała w firmie konsultingowej WGK Audyt personalny, zajmując się doradztwem personalnym oraz w PKO Banku Polskim, gdzie przez ostatnie lata pracowała w Biurze Rzecznika Klienta).

Część konferencji poświęconą procedurom bezpieczeństwa poprowadzi gen. Marek Dukaczewski (generał brygady Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, dyplomata, były podsekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta RP Aleksandra Kwaśniewskiego, attaché wojskowy w Norwegii, zastępca szefa BBN. Od kilku lat wykładowca na kierunku „Bezpieczeństwo wewnętrzne", na Wydziale Zarządzania i Logistyki Uczelni Techniczno-Handlowej im. Heleny Chodkowskiej. W zakresie Jego zainteresowań naukowych mieszczą się następujące zagadnienia: ochrona danych osobowych i informacji niejawnych; służby specjalne w systemach bezpieczeństwa państwa; bezpieczeństwo państwa; zwalczanie terroryzmu; zarządzanie w sytuacjach kryzysowych).

Problematykę zasad pozyskiwania funduszy unijnych dla oświaty przedstawi Rafał Uhl (ceniony, wieloletni pracownik Uczelni Techniczno-Handlowej im. Heleny Chodkowskiej. W zakresie Jego obowiązków mieści się m.in. koordynacja projektów krajowych, unijnych i międzynarodowych, w których uczestniczy Uczelnia).

 

Patronat:

 

Zgłoszenia udziału w konferencji prosimy przesyłać do dnia 15 listopada 2016 r. na adres e-mail: konferencja.naukowa@uth.edu.pl

KONTAKT:
Eliza Kotomska
tel. 22 262 88 88

Serdecznie zapraszamy!

Wróć