Przejdź do treści

„Prawo i zarządzanie w systemie oświaty". Relacja z VII Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej

16 listopada 2015 r. w siedzibie Uczelni Techniczno-Handlowej im. Heleny Chodkowskiej odbyła się VII Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Prawo i zarządzanie w systemie oświaty”. Honorowy patronat nad konferencją objął Minister Edukacji Narodowej oraz Mazowiecki Kurator Oświaty.

Konferencja stanowiła kolejną inicjatywę naukową organizowaną przez Uczelnię adresowaną do dyrektorów i nauczycieli szkół średnich z całego kraju. Jej celem było dostarczenie tej grupie zawodowej najbardziej aktualnych i istotnych informacji nie tylko z zakresu zarządzania placówką oświatową, ale także z zakresu prawa.

Otwarcia konferencji - w imieniu władz akademickich Uczelni - dokonała Rektor dr Iwona Przychocka, prof. UTH.

Merytoryczną część Konferencji podzielono na cztery panele. Pierwszy z nich - moderowany przez gen. prof. dr. Tadeusza Jemioło (UTH), zainicjowało wystąpienie gen. Marka Dukaczewskiego (UTH) podejmujące problematykę zasad przetwarzania danych osobowych w świetle ustawy o ochronie danych osobowych oraz przedstawiające zasady zgłaszania zbiorów danych do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO), a także środki zapewniające ochronę danych osobowych.

W ramach kolejnego panelu konferencji wystąpiło trzech prelegentów: dr Agnieszka Nowocień (UTH), Agnieszka Przybylska (UTH) oraz Rafał Uhl (UTH).

Wystąpienie dr Agnieszki Nowocień objęło analizę tak istotnego zagadnienia, jakim jest wypalenie zawodowe nauczycieli. Prelegentka szczegółowo przedstawiła następujące zagadnienia: spirala wypalenia; sygnały alarmowe wysyłane przez organizm; wypalenie zawodowe,
a osobowość; bariery ochronne – dbałość i prewencja; coaching kryzysowy - jako niezbędna pomoc w wypaleniu zawodowym.

Następna wypowiedź - Agnieszki Przybylskiej, koncentrowała się na przedstawieniu unormowań prawnych, stanowiących podstawę udzielania pomocy finansowej dla osób niepełnosprawnych uczących się oraz zasad organizacyjnych związanych z ubieganiem się o tego rodzaju wsparcie.

Kolejny z prelegentów - Rafał Uhl, w swoim wystąpieniu omówił zasady organizacyjno-prawne pozyskiwania funduszy unijnych na cele oświatowe.

Trzecią część konferencji zdominowała analiza zagadnień z zakresu prawa oświatowego, dokonana przez mec. Elzbietę Braulińską-Pązik (Kuratorium Oświaty w Warszawie). W tej części konferencji omówione zostały następujące tematy: najważniejsze zmiany w przepisach prawa oświatowego, rozwiązanie stosunku pracy z nauczycielem, a także postępowanie dyscyplinarne wobec nauczycieli.

Ostatni panel spotkania poświęcony był wybranym aspektom bezpieczeństwa w szkole - na przykładzie sytuacji zakładniczej i strzelca w szkole. W ramach tej części konferencji - prowadzonej przez gen. Marka Dukaczewskiego, nastąpiła prezentacja filmu dotyczącego sytuacji zakładniczej i strzelca w szkole. W dalszej części wystąpienia analizie poddane zostały cechy charakterystyczne obu przypadków, ze szczególnym uwzględnieniem pożądanych zachowań oraz koniecznych do podjęcia działań, w celu zapewnienia bezpieczeństwa młodzieży.

Konferencję krótkim podsumowaniem zakończył gen. prof. dr Tadeusza Jemioło.

Reasumując, walorem konferencji była nie tylko aktualność poruszanej tematyki, ale także to, iż stanowiła ona forum merytorycznej debaty przedstawicieli systemu oświaty. Niewątpliwie w ramach tego spotkania poruszono wiele ważkich kwestii, ale wciąż pozostają takie, które stanowią przyczynek do dyskusji.

  

 

Wróć