Przejdź do treści Przejdź do nawigacji

Porozumienie UTH z Instytutem Finansów

Uczelnia Techniczno-Handlowa im. H. Chodkowskiej nawiązała współpracę z Instytutem Finansów.

Podpisane porozumienie dotyczy współpracy, która obejmie:

  • koordynacje i realizacje wspólnych projektów w obszarze finansów publicznych, budżetu i instytucji finansowych, rynków finansowych, w szczególności w formie konferencji, debat, analiz i raportów;
  • wspólne opracowywanie propozycji zmian w obszarze finansów publicznych, budżetu i instytucji finansowych, rynków finansowych, w szczególności w formie uczestnictwa w zespołach badawczych;
  • promowanie wśród studentów, pracowników badawczych, badawczo-dydaktycznych i dydaktycznych tematyki z ww. zakresu;
  • rozszerzenie oferty dydaktycznej Uczelni o różne formy kształcenia organizowane we współpracy z Instytutem;
  • współpraca w zakresie działalności wydawniczej, w tym wspólna publikacja raportów i artykułów;
  • wspieranie studentów studiów I i II stopnia, pracowników badawczych, badawczo-dydaktycznych i dydaktycznych w uczestnictwie w programach edukacyjnych Instytutu;
  • promowanie oferty edukacyjnej oraz stażowej Instytutu wśród studentów i absolwentów Uczelni;
  • pogłębianie współpracy z kołami naukowymi i organizacjami Uczelni;
  • organizowanie seminariów naukowych, konferencji oraz innych wydarzeń promujących wiedzę z zakresu finansów.

Instytut Finansów jest jednostką sektora finansów publicznych, której działalność skoncentrowana jest na budowaniu świadomości finansowej w społeczeństwie. Do realizowanych przez niego zadań należy zaliczyć przede wszystkim działalność edukacyjną, obejmującą głównie organizację szkoleń, webinarów, seminariów, konferencji oraz projektów edukacyjnych kierowanych do dzieci i młodzieży.

Więcej informacji: Biuro Karier, tel. 22 262 88 21, 22, e-mail: kariera@uth.edu.pl

Wróć