Przejdź do treści

Nowa publikacja UTH

wyzwania_nauk_okladka

Publikacja „Współczesne wyzwania nauk społecznych i ekonomicznych" ukazała się pod redakcją Justyny Żylińskiej, Iwony Przychodzkiej oraz Moniki Filipowskiej-Tuthill.


W pierwszej części publikacji Autorzy omówili kwestie dotyczące sfery bezpieczeństwa państwa, w szczególności:

 • znaczenie bezpieczeństwa w kontekście występowania nowych zagrożeń;
 • -zadania służb, inspekcji i straży odpowiedzialnych za zapewnienie bezpieczeństwa oraz instrumenty prawne wykorzystywane w tym zakresie;
 • rolę i znaczenie administracji rządowej i samorządowej dla utrzymania bezpieczeństwa wewnętrznego i porządku publicznego;
 • zasady efektywnego zarządzania w sytuacjach kryzysowych;
 • ocenę organizacyjnoprawnego systemu bezpieczeństwa państwa;
 • nowoczesne technologie informacyjne.

Część drugą opracowania poświęcono istotnym zagadnieniom z zakresu prawa, między innymi:

 • bezpieczeństwu państwa jako przesłanki ograniczania konstytucyjnych wolności i praw;
 • nadużyciom uprawnień przez funkcjonariuszy publicznych;
 • karnoprawnym aspektom udziału funkcjonariuszy publicznych w przestępczości zorganizowanej;
 • wyłudzeniom poświadczenia nieprawdy przez podstępne wprowadzenie w błąd funkcjonariusza publicznego lub innej osoby upoważnionej do wystawienia dokumentu;
 • prawnym aspektom zagrożeń cyfrowych;
 • stalkingowi;
 • zabezpieczaniu i przechowywaniu tzw. trudnych dowodów procesowych w systemie bezpieczeństwa państwa;
 • bezpieczeństwu prawnemu uczestników w egzekucji administracyjnej zobowiązań podatkowych.

Opracowanie kończy omówienie problemów nowoczesnych metod zarządzania, takich jak:

 • analityka biznesowa 3.0;
 • modelowanie małych i średnich biznesów z wykorzystaniem sztucznej inteligencji w kierunku innowacyjności;
 • bezpiecznego włączania ich do dynamicznych sieci dostaw;
 • elementy systemu motywacyjnego budujące zaangażowanie organizacyjne pracowników;
 • ryzyko związane z ocenianiem pracowników w kontekście jakości strategii personalnej;
 • społeczna odpowiedzialność biznesu w projektach branży spotkań;
 • wsparcie informatyczne w doskonaleniu systemów zarządzania;
 • wykorzystanie sztucznej inteligencji w rozwoju publicznej służby zdrowia;
 • kadra i wrażliwość organizacyjna a zarządzanie zmianami.

Wróć