Przejdź do treści
Zapisz się na Indywidualne Dni Otwarte UTH

Konkurs „Bezpieczna Przyszłość”. II edycja

Władze akademickie Uczelni Techniczno-Handlowej im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie oraz wykładowcy Katedry Bezpieczeństwa Wewnętrznego mają zaszczyt zaprosić na II EDYCJĘ KONKURSU „BEZPIECZNA PRZYSZŁOŚĆ”, który odbywa się pod hasłem

KRYZYS MIGRACYJNY: WSPÓLNE WYZWANIE

Konkurs skierowany jest do studentów kierunków studiów realizowanych na Wydziale Zarządzania i Logistyki Uczelni Techniczno-Handlowej im. Heleny Chodkowskiej.

Celem Konkursu jest rozwijanie zainteresowań studentów problematyką bezpieczeństwa i wyzwaniami jakie niesie wpływ rozwoju technologicznego na życie, zdrowie i bezpieczeństwo zarówno indywidualnego człowieka jak i całych społeczności.

Konkurs będzie zorganizowany w dwóch etapach które odbędą się w dniach:

  • 12 marca 2022 r. – Etap I,
  • 26 marca 2022 r. – Etap II.
ETAP I

W pierwszym etapie Konkursu uczestnicy odpowiedzą na ok. 40 pytań testowych zamkniętych z obszarów: bezpieczeństwo, terroryzm, ochrona, cyberbezpieczeństwo, Smart City przygotowanych przez kadrę naukową Katedry Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

Uczestnicy, którzy zakwalifikują się do II etapu Konkursu, decyzją Dziekana Wydziału otrzymają ocenę bardzo dobrą z ćwiczeń lub konwersatoriów z wybranego przez siebie przedmiotu z obszaru: bezpieczeństwo, terroryzm, ochrona, smart city lub cyberbezpieczeństwo.

ETAP II

Podczas drugiego etapu Konkursu studenci przygotowują prezentacje multimedialne na temat:

Kryzys migracyjny. Wyzwania i zagrożenia dla realizacji projektu zjednoczonej europy. Wpływ nielegalnej migracji na bezpieczeństwo polski i innych państw europejskich. Realne czy irracjonalne zagrożenie dla społeczności lokalnych?

Uczestnicy II Etapu Konkursu powinni zaprezentować z jednej strony wyzwania stojące przez bezpieczeństwem narodowym i międzynarodowym, a z drugiej wskazać najważniejsze obszary wpływające na rozwój państw i społeczeństw z perspektywy bezpieczeństwa publicznego. Oceniana będzie struktura logiczna prezentacji, trafny wybór obszarów podjętych do omówienia, atrakcyjność odpowiedniej szaty graficznej i odniesień tematycznych oraz umiejętności komunikacyjne (swoboda wypowiedzi) podczas prezentacji.

Czas prezentacji: do 15 minut.

LITERATURA
  1. Współczesne bezpieczeństwo człowieka. Dystans społeczny, uchodźcy, percepcja zagrożeń, Stawicki R.,Warszawa 2019.
  2. Migracje w kontekście bezpieczeństwa i obronności, Rajchel J., Topolewski S., (red. nauk.), UPH, Siedlce 2020.
  3. Nielegalna imigracja w aspekcie kryminalistycznym, kryminologicznym i bezpieczeństwa państwa, Łabuz P., Malinowska I., Michalski M., Safjański T. (red. nauk.), Warszawa 2018.
  4. Migracje we współczesnym świecie, Castles S., Miller M., Warszawa 2011.

Uczestnik Konkursu, któremu zostanie przyznana I nagroda uzyska jednomiesięczne stypendium (rozumiane jako zwolnienie z czesnego za jeden miesiąc - czerwiec - w roku akademickim, w którym odbywa się Konkurs), ufundowane przez Rektora Uczelni. Zdobywcy II i III miejsca otrzymają nagrody rzeczowe. Wszyscy laureaci zostaną uhonorowani pamiątkowymi dyplomami.

Nagrodzeni Uczestnicy Konkursu zostaną zwolnieni z egzaminu, na podstawie decyzji Dziekana WZiL, z jednego - z wybranych przez Uczestników indywidualnie - przedmiotu (z puli przedmiotów do zaliczenia w semestrze letnim w roku, w którym odbywa się Konkurs) z obszaru: bezpieczeństwo, terroryzm, ochrona, cyberbezpieczeństwo, smart city (jednocześnie uzyskując z niego ocenę bardzo dobrą).

Zgłoszenia udziału prosimy przesyłać do dnia 28 lutego 2022 roku wyłącznie na e-mail: konkurs.bezpieczenstwo@uth.edu.pl

Wróć