Przejdź do treści

Konkurs „Bezpieczna Przyszłość”. I edycja

Konkurs "Bezpieczna Przyszłość" | UTH Warszawa

AKTUALIZACJA: Decyzją Władz Uczelni konkurs został przeniesiony na kolejny rok akademicki.

Władze akademickie Uczelni Techniczno-Handlowej im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie oraz wykładowcy Katedry Bezpieczeństwa Wewnętrznego mają zaszczyt zaprosić na 

I EDYCJĘ KONKURSU „BEZPIECZNA PRZYSZŁOŚĆ”

Wydarzenie odbędzie się pod dwoma kluczowymi hasłami:

  1. Bezpieczeństwo energetyczne Polski w XXI wieku
  2. Współczesne wyzwania bezpieczeństwa

Konkurs skierowany jest do studentów kierunków studiów realizowanych na Wydziale Zarządzania i Logistyki Uczelni Techniczno-Handlowej im. Heleny Chodkowskiej.

Celem Konkursu jest zainteresowanie studentów problematyką bezpieczeństwa i wyzwaniami jakie niesie wpływ rozwoju technologicznego na życie, zdrowie i bezpieczeństwo zarówno indywidualnego człowieka, jak i całych społeczności.

Konkurs będzie składał się z dwóch etapów:

  • Etap I – 19 kwietnia 2020 r. godz. 8.30 – 10.00, sala 104 A/B;
  • Etap II – 10 maja 2020 r. godz. 9.00 – 12.00, sala 12.
ETAP I

Pierwszy etap będzie miał charakter pytań testowych zamkniętych z obszarów: bezpieczeństwo, terroryzm, ochrona lub cyberbezpieczeństwoprzygotowanych przez kadrę naukową Uczelni.

Uczestnicy, którzy zakwalifikują się do II etapu Konkursu decyzją Dziekana Wydziału otrzymają ocenę bardzo dobrą z ćwiczeń lub konwersatoriów z wybranego przez siebie przedmiotu z obszaru: bezpieczeństwo, terroryzm, ochrona lub cyberbezpieczeństwo.

ETAP II

Drugi etap będzie polegał na przygotowaniu prezentacji multimedialnej na jeden temat z poniżej podanych zagadnień, z wybranej grupy tematycznej: 

I grupa tematyczna: Bezpieczeństwo energetyczne Polski w XXI wieku

Temat: Górnicy planują strajk w Warszawie. W końcu bieżącego miesiąca zamierzają protestować przeciwko ograniczeniu wydobycia polskiego węgla przy jednoczesnym utrzymaniu poziomu importu węgla z Rosji. Ze względu na lekką zimę hałdy są przepełnione. Problem ten ma nie tylko aspekt społeczny (górnicy, rodziny, wynagrodzenia), ale także aspekt bezpieczeństwa energetycznego. W jaki sposób możesz przedstawić problem bezpieczeństwa energetycznego, przed którym stanie nasz kraj w nadchodzących latach.

II grupa tematyczna: Współczesne wyzwania bezpieczeństwa

I temat: Powrót polskich żołnierzy z Wuhan (Chiny). Po ich powrocie nastąpił wybuch epidemii koronawirusa. Jakie nastąpią działania w Polsce wywołane ww. sytuacją?

II temat: W związku z wyeliminowaniem przez USA generała Sulejmaniego stosunki amerykańsko-irańskie uległy ochłodzeniu. Iran zagroził działaniami odwetowymi wobec USA. Prezydent USA wystąpił do krajów sojuszniczych, w tym do Polski, o stworzenie koalicji antyirańskiej. Jakie działania powinny być podjęte w Polsce w związku z prośbą prezydenta USA.

Forma ta pozwoli zaprezentować z jednej strony wyzwania stojące przed bezpieczeństwem narodowym i międzynarodowym, a z drugiej wskaże najważniejsze obszary wpływające na rozwój państw i społeczeństw z perspektywy bezpieczeństwa publicznego. Oceniana będzie struktura i wartość merytoryczna prezentacji.

LITERATURA

1. R. Jakubczak, J. Flis, Bezpieczeństwo narodowe Polski w XXI wieku, Warszawa 2006.

3. A. Skrabacz, Bezpieczeństwo społeczne: pojęcia, uwarunkowania, wyzwania, (red.) Al. Skrabacz, S. Sulowski, Elipsa, Warszawa 2012.

4. Biała Księga Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa 2014. 

5. D. Telep, J. Telep, Terroryzm – źródła, przeobrażenia, zarządzanie, system antyterrorystyczny, Warszawa 2019.

6. W. Fehler, Bezpieczeństwo wewnętrzne współczesnej Polski, Warszawa 2012.

7. R. Zięba (red.), Bezpieczeństwo międzynarodowe po zimnej wojnie, Warszawa 2008.

 

Uczestnik Konkursu, któremu zostanie przyznana I nagroda uzyska jednomiesięczne stypendium (rozumiane jako zwolnienie z czesnego za jeden miesiąc (czerwiec) w roku akademickim, w którym odbywa się Konkurs), ufundowane przez Rektora Uczelni. Zdobywca II-ej nagrody, uzyska kwotę pieniężną w wysokości 300 zł, zaś zdobywca III-ej nagrody, uzyska nagrodę pieniężną w wysokości 200 zł.

Nagrodzeni Uczestnicy Konkursu zostaną zwolnieni z egzaminu, na podstawie decyzji Dziekana Wydziału, z jednego z wybranych przez Uczestników indywidualnie - przedmiotu (z puli przedmiotów do zaliczenia w semestrze zimowym w roku, w którym odbywa się Konkurs) z obszaru: bezpieczeństwo, terroryzm, ochrona lub cyberbezpieczeństwo (jednocześnie uzyskując z niego ocenę bardzo dobrą).

UWAGA: Termin nadsyłania zgłoszeń mija 9 kwietnia 2020 roku.

Formularz zgłoszeniowy prosimy przesłać wyłącznie na e-mail: konkurs.bezpieczenstwo@uth.edu.pl

Partnerzy konkursu:

PKN | UTH Warszawa

Polski Komitet Normalizacyjny jest krajową jednostką normalizacyjną, która odpowiada za organizację działalności normalizacyjnej w Polsce. Prowadzi działalność w zakresie określania stanu i kierunków rozwoju normalizacji. Organizuje i nadzoruje działania związane z opracowywaniem i rozpowszechnianiem norm oraz innych dokumentów normalizacyjnych. Inicjuje również pracę komitetów technicznych do realizacji zadań związanych z opracowywaniem dokumentów normalizacyjnych. PKN jest członkiem Międzynarodowej Organizacji Normalizacyjnej ISO, w której ma status członka założyciela oraz członkiem Europejskiego Komitetu Normalizacyjnego CEN i Europejskiego Komitetu Normalizacyjnego Elektrotechniki CENELEC, a w Europejskim Instytucie Norm Telekomunikacyjnych ETSI pełni rolę krajowej organizacji normalizacyjnej.

T4B | UTH Warszawa

Grupa T4B oferuje kompleksową wiedzę praktycznie w każdej dziedzinie nowoczesnych technologii. Dzięki połączeniu spółek: T4B, IPP, T4B Budownictwo, T4B Ekotechnologie i T-Master firma jest jednym z czołowych przedsiębiorstw na polskim rynku, realizując najbardziej zaawansowane innowacyjne produkty i usługi – od telekomunikacji, inteligentnych urządzeń automatyki domowej, systemów bezpieczeństwa, IT, budownictwa przez energetykę aż po ochronę środowiska. Realizacje inwestycji można znaleźć między innymi na lotniskach, głównych dworcach kolejowych, przejściach granicznych, obiektach wojskowych, w budynkach użyteczności publicznej i administracji państwowej na terenie całego kraju i nie tylko. Dzięki niestandardowym pomysłom Grupa T4B w szybkim tempie nabrała międzynarodowego charakteru. Jej dynamiczny rozwój przyczynił się do znacznego powiększenia skali podejmowanych przedsięwzięć i tym samym sprawnego wkroczenia na nowe rejony rynków zagranicznych.

Wróć