Przejdź do treści Przejdź do nawigacji

Konkurs „Bezpieczna Przyszłość”. I edycja

Konkurs "Bezpieczna Przyszłość" | UTH Warszawa

Władze akademickie Uczelni Techniczno-Handlowej im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie oraz wykładowcy Katedry Bezpieczeństwa Wewnętrznego mają zaszczyt zaprosić na I EDYCJĘ KONKURSU „BEZPIECZNA PRZYSZŁOŚĆ”, który odbędzie się pod hasłem:

WYZWANIA BEZPIECZEŃSTWA W XXI WIEKU

Konkurs skierowany jest do studentów kierunków studiów realizowanych na Wydziale Zarządzania i Logistyki Uczelni Techniczno-Handlowej im. Heleny Chodkowskiej.

Celem Konkursu jest zainteresowanie studentów problematyką bezpieczeństwa i wyzwaniami jakie niesie wpływ rozwoju technologicznego na życie, zdrowie i bezpieczeństwo zarówno indywidualnego człowieka, jak i całych społeczności.

Konkurs będzie składał się z dwóch etapów:

  • Etap I – 13 marca 2021 r.
  • Etap II – 28 marca 2021 r.
ETAP I

W pierwszym etapie Konkursu uczestnicy odpowiedzą na ok. 40 pytań testowych zamkniętych z obszarów: bezpieczeństwo, kryminologia, terroryzm, ochrona, cyberbezpieczeństwo, przygotowanych przez kadrę naukową Uczelni.

Uczestnicy, którzy zakwalifikują się do II etapu Konkursu decyzją Dziekana Wydziału otrzymają ocenę bardzo dobrą z ćwiczeń lub konwersatoriów z wybranego przez siebie przedmiotu z obszaru: bezpieczeństwo, kryminologia, terroryzm, ochrona lub cyberbezpieczeństwo.

ETAP II

Podczas drugiego etapu Konkursu studenci przygotowują prezentacje multimedialne na temat: Wyzwania bezpieczeństwa w XXI wieku.

Uczestnicy Konkursu powinni zaprezentować z jednej strony wyzwania stojące przez bezpieczeństwem narodowym i międzynarodowym, a z drugiej wskazać najważniejsze obszary wpływające na rozwój państw i społeczeństw z perspektywy bezpieczeństwa publicznego. Oceniana będzie struktura logiczna prezentacji, trafny wybór obszarów podjętych do omówienia, atrakcyjność odpowiedniej szaty graficznej i odniesień tematycznych oraz umiejętności komunikacyjne (swoboda wypowiedzi) w podczas prezentacji.

Czas prezentacji: do 15 minut.

LITERATURA
  1. Pietrek G. , Stefański M., Wyzwania Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Wybrane aspekty bezpieczeństwa lokalnego, Wydawnictwo CeDeWu, 2018.
  2. Zięba R., Bezpieczeństwo międzynarodowe w XXI wieku, Wydawnictwo Poltext, 2018.
  3. Banasiński C., Rojszczak M., Cyberbezpieczeństwo, Wolters Kluwer, 2020.
  4. Jaczyński S., Kubiak M., Bezpieczeństwo Polski w XXI wieku, Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, 2019.

 

Uczestnik Konkursu, któremu zostanie przyznana I nagroda uzyska jednomiesięczne stypendium (rozumiane jako zwolnienie z czesnego za jeden miesiąc (czerwiec) w roku akademickim, w którym odbywa się Konkurs), ufundowane przez Rektora Uczelni. Zdobywca II-giej i III-ciej nagrody, uzyska wyróżnienie oraz nagrodę książkową. Wszyscy zdobywcy nagród otrzymają również pamiątkowe dyplomy.

Nagrodzeni Uczestnicy Konkursu zostaną zwolnieni z egzaminu, na podstawie decyzji Dziekana Wydziału, z jednego z wybranych przez Uczestników indywidualnie - przedmiotu (z puli przedmiotów do zaliczenia w semestrze zimowym w roku, w którym odbywa się Konkurs) z obszaru: bezpieczeństwo, kryminologia, terroryzm, ochrona lub cyberbezpieczeństwo (jednocześnie uzyskując z niego ocenę bardzo dobrą).

Zgłoszenia udziału prosimy dostarczać w dniach 8-28 lutego 2021 roku wyłącznie na e-mail: konkurs.bezpieczenstwo@uth.edu.pl

Wróć