Przejdź do treści Przejdź do nawigacji

Konferencja oświatowa 2019. Zaproszenie

ZAPROSZENIE NA X KONFERENCJĘ NAUKOWĄ
PRAWO I ZARZĄDZANIE W SYSTEMIE OŚWIATY"

Władze Uczelni Techniczno-Handlowej im. Heleny Chodkowskiej mają zaszczyt zaprosić na X, jubileuszową konferencję poświęconą problematyce prawa i zarządzania w systemie oświaty, która odbędzie się 14 marca 2019 r. w siedzibie Uczelni Techniczno-Handlowej im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie (ul. Jutrzenki 135, 02-231 Warszawa).

Konferencja adresowana jest do dyrektorów oraz nauczycieli szkół średnich z całego kraju i ma na celu dostarczenie tej grupie zawodowej najbardziej aktualnych i istotnych informacji nie tylko z zakresu zarządzania placówką oświatową, ale także z zakresu prawa.

W ramach Konferencji zostaną podjęte następujące zagadnienia:

PRAWO OŚWIATOWE I KARTA NAUCZYCIELA - WYBRANE ZAGADNIENIA
Prelegent: Mec. Elżbieta Braulińska-Pązik (Kuratorium Oświaty w Warszawie)

1) Wybrane zagadnienia z prawa oświatowego:

  • zadania organu prowadzącego szkołę lub placówkę,
  • nadzór pedagogiczny,
  • zadania dyrektora szkoły.

2) Wybrane zagadnienia z ustawy - Karta Nauczyciela:

  • rozwiązanie stosunku pracy z nauczycielem
  • postępowanie dyscyplinarne wobec nauczycieli

ROZWIJANIE KOMPETENCJI PRZYSZŁOŚCI
Prelegent: Dr Magdalena Ścigała (UTH)

Warunki funkcjonowania współczesnych organizacji wymagają od pracowników coraz to nowych kompetencji miękkich: otwartości na zmiany, zdolności do ciągłego uczenia się, umiejętności pracy zespołowej, a przede wszystkim kreatywności. Kreatywność jest wskazywana jako jedna z pięciu najbardziej pożądanych w najbliższych latach kompetencji (Raport Global Challenge Insight, Employment, Skills and Workforce Strategy for the Fourth Industrial Revolution).

Kreatywny uczeń, kreatywny pracownik to osoba zdolna do nieszablonowego twórczego myślenia, silnie wewnętrznie zmotywowana do tworzenia rzeczy nowych, tolerująca niejednoznaczności, autonomiczna, niezależna, pełna wiary we własne możliwości, a przy tym równocześnie wytrwała. Badania pokazują, że organizacje (w tym również szkoły) promujące twórcze działania, to miejsca, które cechuje ciepła i przyjazna atmosfera, placówki/firmy stawiające wyzwania, promujące nowe rozwiązania, gdzie komunikacja ma charakter otwarty i wielostronny, promowana jest samodzielność, ale i współpraca uczniów/pracowników.

System edukacji powinien reagować na wyzwania rynku pracy, tym bardziej, że kreatywność można rozwijać poprzez stymulowanie w procesie nauczania operacji umysłowych takich jak: abstrahowanie, dokonywanie skojarzeń, myślenie dedukcyjne i indukcyjne, myślenie metaforyczne, dokonywanie transformacji. Natomiast podczas prac zespołowych można stymulować twórczość zespołową, stanowiącą dobry fundament przyszłego zawodowego funkcjonowania młodego człowieka.

NORDYCKIE MODELE SZKOLNICTWA - RÓWNOŚĆ SZANS I RÓWNE TRAKTOWANIE JAKO PODSTAWOWE ZASADY
Prelegent: dr Danuta Tomczak (Østfold University College, Norwegia)

Postępująca globalizacja oraz przeprowadzona reforma szkolnictwa stawiają wiele nowych zadań dla systemu edukacji w Polsce. Badania naukowe pokazują, że globalizacja spowodowała wzrost nierówności wewnątrzkrajowych w większości państw, ponadto szybkość zmian strukturalnych w globalnej gospodarce wymaga umiejętności szybkiego dostosowywania się do nowych warunków. Punktem wyjścia będzie pokazanie faktów dotyczących nierówności i innowacyjności w wybranych krajach, a następnie pokazanie zasad organizacji szkolnictwa w krajach nordyckich, gdzie podstawową zasadą jest zapewnienie równych szans startu wszystkim dzieciom, bez względu na zasobność rodziców i miejsce zamieszkania. Podstawą jest tutaj bezpłatne szkolnictwo na wszystkich szczeblach nauczania oraz dostępność (rejonizacja, transport). Dostosowanie do wymogów stawianych przez rozwój gospodarczy pokazane będzie poprzez przykłady programów i sposobów nauczania.

Serdecznie zapraszamy!

Patronat honorowy:

Patronat:

 

Zgłoszenia udziału w konferencji prosimy przesyłać do dnia 7 marca 2019 r., na adres e-mail: konferencja.naukowa@uth.edu.pl

KONTAKT:
Eliza Kotomska
tel. 22 262 88 89

Wróć