Uczestnicy studiów:

Studia adresowane są w szczególności do osób, które obecnie lub w przyszłości zamierzają specjalizować się i zajmować się zawodowo zagadnieniami z zakresu ochrony danych osobowych i prywatności, informacji niejawnych oraz bezpieczeństwem systemów teleinformatycznych w tym:

 • administratorów danych osobowych, administratorów bezpieczeństwa informacji,
 • pracodawców,
 • pracowników stosujących ustawę o ochronie danych osobowych i informacji niejawnych
 • pełnomocników do spraw ochrony informacji niejawnych oraz ds. cyberprzestępczości,
 • absolwentów szkół wyższych,
 • pozostałych osób zainteresowanych tematyką ochrony danych osobowych i bezpieczeństwa informacji.

Cel studiów

Celem studiów jest wyposażenie słuchaczy w niezbędną wiedzę i umiejętności z zakresu ochrony danych osobowych i  prywatności, informacji niejawnych oraz bezpieczeństwem systemów teleinformatycznych.

Studia obejmują również problematykę zarządzania jakością, ryzykiem i sytuacjami kryzysowymi, a także wykonywaniem audytów w przedmiotowym zakresie. Absolwenci studiów mogą znaleźć zatrudnienie m.in. w administracji państwowej i samorządowej, przemyśle, bankowości, ubezpieczeniach, komunikacji elektronicznej i służbie zdrowia oraz pełnić funkcję Administratora Bezpieczeństwa Informacji (ABI), pełnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych oraz ds. cyberprzestępczości. Absolwenci będą również w pełni przygotowani do wykonywania audytu bezpieczeństwa w przedmiotowym zakresie.

Zajęcia prowadzone są przez praktyków, wysokiej jakości specjalistów i ekspertów.

Absolwenci otrzymają bezterminowe wsparcie od PIKW w zakresie audytów i bezpieczeństwa informacji, jak również certyfikat potwierdzający kompetencje zawodowe Administratora Bezpieczeństwa Informacji (ABI).

Organizacja studiów

 • Na studia przyjmowani są absolwenci studiów pierwszego i drugiego stopnia, którzy złożą wymagane dokumenty.
 • Program studiów obejmuje łącznie 174 godziny zajęć dydaktycznych.
 • Studia trwają dwa semestry i rozpoczynają się w semestrze zimowym.
 • Zajęcia realizowane są podczas dwudniowych zjazdów (sobota- niedziela) Warunkiem ukończenia studiów jest uzyskanie zaliczeń z wszystkich przedmiotów przewidzianych w programie kształcenia oraz opracowanie pracy pisemnej pod kierunkiem promotora.

Absolwenci studiów po zadaniu egzaminów i obronie prac dyplomowych otrzymują:

 • Świadectwo Ukończenia Studiów Podyplomowych,
 • Certyfikat Polskiego Instytutu Kontroli Wewnętrznej potwierdzający kompetencje zawodowe w studiowanym zakresie,
 • Certyfikat potwierdzający kompetencje zawodowe Administratora Bezpieczeństwa Informacji (ABI).

Zajęcia prowadzone są przez praktyków, wysokiej jakości specjalistów i ekspertów.

Absolwenci otrzymują stałe wsparcie merytoryczne ze strony Rady Programowej PIKW. W przypadku sytuacji problematycznych, napotkanych w trakcie pracy zawodowej, związanej z przedmiotowym obszarem. Absolwenci mają prawo zwrócić się, za pomocą maila, telefonicznie lub osobiście o poradę / wsparcie w rozwiązaniu danego programu. Profesjonalne rozwiązanie danego problemu otrzymuje się w ciągu maksymalnie pięciu dni roboczych.

Opiekun merytoryczny:

Stanisław Hady-Głowiak - Audytor II stopnia, wieloletni pracownik administracji publicznej, autor wielu publikacji naukowych, branżowych, doświadczony Administrator Bezpieczeństwa Informacji, absolwent studiów doktoranckich na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego – doktorant w Katedrze Prawa i Postępowania Administracyjnego, absolwent studiów podyplomowych z zakresu audytu wewnętrznego na Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego współorganizowanych z PIKW, uczestnik studiów i wizyt studyjnych w ramach programów międzynarodowych, stażysta programu międzynarodowego w korporacji prawnej w Londynie, wykładowca prowadzący szkolenia i kursy oraz wykłady na uczelniach publicznych, przedstawiciel i ekspert ACFE Polska, ekspert ds. bezpieczeństwa informacji

Współpraca:

Misją Polskiego Instytutu Kontroli Wewnętrznej jest konsolidowanie środowiska zawodowo zajmującego się audytem, systemami kontroli wewnętrznej, bezpieczeństwem informacji, procesami związanymi z zarządzaniem ryzykiem, corporate governance, wykrywaniem i zapobieganiem oszustwom i korupcji na poziomie organizacji oraz promowanie rozwoju nowych dla Polski idei i profesji we współpracy z międzynarodowymi organizacjami zawodowymi, jak np.: ACFE, IIA, ISACA, CIPS, IFS-CIB.

PIKW jako jedyny podmiot w kraju z ponad 20 letnią tradycją, podobnie jak organizacje międzynarodowe, o których mowa powyżej jest oficjalnym członkem NASBA, a jego zakres i forma działalności jest tożsama z działalnością ww. organizacji, działających w USA, jako spółki prawa handlowego. Działalność PIKWjest ściśle dopasowana do specyfiki, potrzeb i właściwości rynku w Polsce w przedmiotowym zakresie.

dr Ewa Listopadzka

dr Ewa Listopadzka

Centrum studiów podyplomowych

tel. (22) 262 88 55,

podyplomowe@uth.edu.pl