Specjalność Kryminologia i kryminalistyka w zarządzaniu bezpieczeństwem realizowana jest na Wydziale Zamiejscowym w Płońsku na kierunku zarządzanie na I stopniu kształcenia.

Specjalność przygotowuje absolwentów do pracy w policji, służbach specjalnych, więziennictwie, w instytucjach zajmujących się szeroko pojętym bezpieczeństwem wewnętrznym, a także w instytucjach pomocy społecznej, organach ds. bezpieczeństwa publicznego, służbach celnych, firmach ochroniarskich i detektywistycznych.

Po zakończeniu cyklu kształcenia absolwent studiów I stopnia:

  • potrafi rozwiązywać praktyczne problemy z wykorzystaniem wiedzy z zakresu kryminologii i kryminalistyki,
  • posiada umiejętność oceny zjawisk społecznych związanych z zagrożeniami,
  • zna mechanizmy przygotowania i popełniania czynów zabronionych,
  • potrafi wyjaśnić zjawiska przestępczości oraz jego poszczególne rodzaje.

Absolwenci studiów I stopnia w Wydziale Zamiejscowym w Płońsku mogą kontynuować naukę w Uczelni Techniczno-Handlowej im. H. Chodkowskiej w Warszawie na studiach II stopnia na preferencyjnych warunkach. Od roku akademickiego 2014/2015 Uczelnia wprowadza bogatą ofertę nowych specjalności zawodowych.