Najbliższe lata, według szacunków analityków, doprowadzą do niespotykanego wcześniej wzrostu populacji zamieszkujących aglomeracje miejskie. Proces ten pociągnie za sobą szybszy dostęp do usług publicznych, lepszych warunków mieszkaniowych, niezakłóconego dostępu do placówek opieki zdrowotnej, edukacji czy mediów. Wraz ze wzrostem miasta zwiększą się jednocześnie problemy związane z zanieczyszczeniem, logistyką, gospodarowaniem energią, różnicami w poziomie życia mieszkańców i w związku z tym przestępczością.

Wychodząc naprzeciw wyzwaniom przyszłości i chcąc usystematyzować wiedzę dotyczącą sprawnego zarządzania miastem oraz oddziaływania nowoczesnych technologii na bezpieczeństwo publiczne, jako pierwsza uczelnia w Polsce rozpoczynamy program kształcenia pozwalający rozwiązywać ewentualne problemy związane z zastosowaniem narzędzi opartych o technologie informacyjne i komunikacyjne, w jednostkach administracji samorządowej.

Studia II stopnia na specjalności Bezpieczeństwo w inteligentnych miastach realizowane są w Wydziale Zarządzania i Logistyki na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne.

Specjalność przygotowuje absolwentów do pracy w administracji rządowej i samorządowej, w instytucjach zajmujących się szeroko pojętym bezpieczeństwem wewnętrznym - w tym policji, służbach specjalnych, centrach zarządzania kryzysowego oraz organach ds. bezpieczeństwa publicznego. Specjalność pozwala uzyskać także kwalifikacje niezbędne do pracy w firmach wdrażających rozwiązania dedykowane w ramach projektów „smart city”, pozyskać wiedzę potrzebną do bezpiecznego projektowania architektury systemowej dotyczącej między innymi zarządzania transportem, gospodarki mediami, zarządzaniem zużyciem energii czy bezpieczeństwem publicznym.

Po zakończeniu cyklu kształcenia absolwent studiów II stopnia:

  • potrafi wskazywać bezpieczne rozwiązania w zakresie transparentnej wymiany informacji między mieszkańcami, miastem, jednostkami centralnymi i jednostkami służb miejskich, policją, strażą pożarną, pogotowiem, itd.,
  • posiada umiejętność zbilansowania ekonomicznego sukcesu miasta oraz zadowolenia mieszkańców wynikające z wdrażania nowoczesnych technologii informacyjnych i komunikacyjnych,
  • umie identyfikować niebezpieczne zjawiska społeczne, wynikające z wdrożonych rozwiązań - w ramach projektów inteligentnych miast,
  • zna zasady współpracy w ramach projektów „smart city” z służbami państw Unii Europejskiej w zakresie przeciwdziałania i zwalczania przestępczości.
Agnieszka Bliszczak

Agnieszka Bliszczak

tel. (22) 539 19 19,

rekrutacja@uth.edu.pl