ZARZĄDZANIE W SYTUACJACH KRYZYSOWYCH 

Uczestnicy studiów

Studia podyplomowe na kierunku Zarządzanie w sytuacjach kryzysowych, kierujemy w szczególności:

 • do pracowników administracji rządowej i samorządowej,
 • do wydziałów bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego, centrów powiadamiania ratunkowego,
 • do członków zespołów zarządzania kryzysowego, służb i Sił Zbrojnych RP biorących udział w systemie zarządzania kryzysowego i ochrony ludności, w tym kadry dowódczej i kierowniczej,
 • do właścicieli i operatorów obiektów zakwalifikowanych do infrastruktury krytycznej,
 • do wszystkich osób zainteresowanych poszerzeniem lub nabyciem wiedzy z obszaru zarządzania kryzysowego.

Cel studiów

Głównym celem studiów jest zapoznanie i przygotowanie słuchaczy do pracy w strukturach zarządzania kryzysowego i ochrony ludności w administracji rządowej, samorządowej, instytucjach, inspekcjach, strażach, itp.

Studia swoim programem obejmują całokształt zagadnień dot. przygotowania, reagowania, odbudowy i zapobiegania po wystąpieniu sytuacji kryzysowej. Ponadto, wskazują prawidłowe kierunki prac Zespołów Zarządzania Kryzysowego, tworzenia planów zarządzania kryzysowego i ochrony obiektów infrastruktury krytycznej.

Program studiów jest dostosowany do wymagań wprowadzonych przez nowelizację ustawy o zarządzaniu kryzysowym.

ORGANIZACJA STUDIÓW 

INFORMACJE PODSTAWOWE

 • Zajęcia na studiach podyplomowych odbywają się w systemie zjazdów sobotnio – niedzielnych, co 2 tygodnie,
 • Studia trwają dwa semestry i obejmują 172 godziny zajęć prowadzonych przez Wykładowców Uczelni oraz Ekspertów zewnętrznych – Specjalistów, mających duże doświadczenie praktyczne.

 

 INFORMACJE OGÓLNE

 • Zajęcia na studiach podyplomowych prowadzone są w układzie semestralnym, z wyjątkiem sytuacji, gdy Zarządzenie Rektora o powołaniu studiów, ustala inne, niż semestr okresy zaliczeniowe,
 • Plan i program studiów podyplomowych zatwierdzany jest przez Radę właściwego Wydziału,
 • Nadzór nad realizacją planu i programu studiów podyplomowych sprawuje Dziekan właściwego Wydziału,
 • Warunkiem ukończenia studiów jest uzyskanie zaliczeń z wszystkich przedmiotów, przewidzianych w programie studiów. Program studiów może przewidywać także opracowanie pracy pisemnej pod kierunkiem Promotora lub egzamin końcowy z całości przedmiotów objętych programem studiów,
 • Pracę pisemną, o ile przewiduje ją program studiów, należy złożyć w wersji drukowanej i elektronicznej do Biura Centrum Studiów Podyplomowych, po uzyskaniu pisemnej akceptacji Promotora pracy dyplomowej,
 • Za organizację i przebieg studiów podyplomowych odpowiada Koordynator Centrum Studiów Podyplomowych oraz Opiekunowie Merytoryczni poszczególnych edycji studiów.

WARUNKI UKOŃCZENIA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH NA KIERUNKU ZARZĄDZANIE W SYTUACJACH KRYZYSOWYCH

 • Warunkiem ukończenia studiów jest obecność na zajęciach oraz zaliczenie wszystkich przedmiotów, jakie są przewidziane w programie studiów,
 • Warunki zaliczenia przedmiotów ustalają poszczególni prowadzący. Na pierwszych zajęciach prowadzący przedmiot informuje słuchaczy o warunkach i formie zaliczenia zajęć,
 • Warunkiem ukończenia studiów jest dodatkowo napisanie, złożenie i obrona pracy dyplomowej na zakończenie studiów,
 • Słuchaczowi, który ukończył studia podyplomowe, Uczelnia wystawia Świadectwo Ukończenia Studiów w terminie 30 dni od dnia ukończenia studiów podyplomowych i rozliczenia się z opłat określonych w umowie o studia podyplomowe, zgodnie z wzorem określonym w obowiązujących w tym zakresie przepisach prawa.

Opiekun Merytoryczny kierunku i Wykładowcy

Mł. Bryg. dr Marcin Anszczak – wieloletni pracownik i wykładowca Katedry Bezpieczeństwa Wewnętrznego Uczelni Techniczno-Handlowej im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie.

Kadrę wykładowców stanowią doświadczeni pracownicy naukowo–dydaktyczni Uczelni, m.in.: prof. dr. hab. inż. Tadeusz Jemioło, gen. Marek Dukaczewski, dr Stanisław Krysiński, prof. UTH, dr hab. Marcin Smolarkiewicz, dr hab. Stefan Korycki, dr Krzysztof Gawkowski - jak również psychologowie i ratownicy medyczni pracujący na co dzień przy zarządzaniu kryzysowym.

 

Katarzyna Dobrowolska

Katarzyna Dobrowolska

Centrum studiów podyplomowych

tel. (22) 262 88 55,

podyplomowe@uth.edu.pl